Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-18  |  Średni czas czytania: 03:32
Artykuł reklamowy
Cała masa działających na polskim rynku funduszy inwestycyjnych tworzy dwie wielkie rodziny. Wyjaśniamy, czym się różnią i jakie ma to znaczenie dla osób zainteresowanych tą formą pomnażania kapitału.
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

Niemal zerowe stopy procentowe w połączeniu z fatalnym oprocentowaniem depozytów i podwyższoną inflacją skłoniły wiele osób do poszukiwań innych form pomnażania majątku. Skorzystał na tym m.in. sektor funduszy inwestycyjnych, który daje ekspozycje na wiele klas potencjalnie zyskownych aktywów, np. akcje rynków zagranicznych i surowce.

Fundusze inwestycyjne otwarte vs zamknięte

Na pozór wszystkie fundusze inwestycyjne wyglądają podobnie. W praktyce występują między nimi różnice, które mogą rzutować na płynność inwestycji oraz możliwą do osiągnięcia przez klienta stopę zwrotu.

Według podstawowego podziału wyróżnia się fundusze:

  • detaliczne (kapitałowe) – lokują pieniądze klientów na rynkach kapitałowych,
  • niedetaliczne (niepubliczne) – angażują środki poza rynkami kapitałowymi.

Do tych pierwszych zalicza się fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) i specjalistyczne otwarte (SFIO). W ramach obu tych podrodzin funkcjonują takie segmenty jak: akcyjny (agresywny, np. Skarbiec Spółek Wzrostowych), dłużny (bezpieczny), absolutnej stopy zwrotu (aktywnej alokacji), mieszany (hybrydowy), surowcowy).

W drugiej grupie znajdują się fundusze niepubliczne, zwane zamkniętymi (FIZ). One obejmują fundusze: aktywów niepublicznych, nieruchomości, sekurytyzacyjne.

Wg danych firmy Analizy Online aktywa funduszy detalicznych opiewają na 194 mld zł, co stanowi 2/3 środków zgromadzonych w sektorze. Natomiast podmioty niepubliczne zarządzają kwotą 96,5 mld zł.

Choć zarówno fundusze detaliczne, jak i niedetaliczne są instytucjami zbiorowego inwestowania, różnią się od siebie. Chodzi głównie o konstrukcję prawną i możliwości inwestycyjne.

By lepiej je zobrazować, posłużmy się kilkoma czynnikami porównawczymi:

  • rodzaj tytułu uczestnictwa,
  • krąg odbiorców oferowanych rozwiązań,
  • próg wejścia do funduszu,
  • płynność inwestycji,
  • polityka inwestycyjna.

Utrudnione wejście i wyjście

Klienci FIO i SFIO nabywają jednostki uczestnictwa. Co istotne mogą one przybierać wartość ułamkową. Dzięki temu oszczędzający mają możliwość zainwestowania konkretnej kwoty, np. 1000 zł.

Posiadacz tytułu prawnego może go zbywać wyłącznie na rzecz funduszu, który go wyemitował. Ten ostatni ma obowiązek odkupu jednostek na każde żądanie klienta. Nie dotyczy to SFIO, które mogą ograniczać częstotliwość odkupu.

FIZ emitują certyfikaty. W odróżnieniu od jednostek uczestnictwa są one niepodzielne. Ponadto są papierami wartościowymi, więc mogą być przedmiotem obrotu – ich posiadacz może je sprzedać innemu inwestorowi, np. poprzez giełdę.

Klientem FIO i SFIO można zostać w dowolnej chwili. Zwykle wystarczy kilkaset złotych pierwszej wpłaty i 50-100 zł przy kolejnej. Fundusze detaliczne, które mogą pozyskać nieograniczoną liczbę uczestników, prowadzą bowiem sprzedaż ciągłą.

Klientem FIZ można zostać tylko w okresach subskrypcji lub poprzez odkupienie papieru wartościowego od innego uczestnika. Trzeba dysponować dużymi środkami, najczęściej równowartością min. 40 tys. euro.

Każdorazowo fundusz niedetaliczny określa w prospekcie emisyjnym liczbę wprowadzanych do obiegu certyfikatów. Z tego powodu krąg ich odbiorców jest limitowany. Może być też ściśle określony (np. do osób prawnych). Prawo do ograniczania katalogu uczestników przysługuje również SFIO.

Utrudnione jest też wyjście z takiej inwestycji. Jeśli klient nie znajdzie kupca na posiadane certyfikaty, musi czekać na określony w statucie moment wykupu papierów przez FIZ. Takie transakcje odbywają się co 3-12 miesięcy.

Klient funduszu otwartego może w miarę na bieżąco kontrolować wartość ulokowanych środków. FIO i SFIO wyceniają swoje aktywa w każdy dzień roboczy. FIZ-y robią to znacznie rzadziej – co tydzień, miesiąc lub nawet raz na kwartał.

Zyski w parze z ryzykiem

Fundusze zamknięte mają za to zdecydowanie szersze możliwości lokowania kapitału od funduszy otwartych. W przeciwieństwie do nich mogą bowiem nabywać udziały w spółkach z o.o., nieruchomościach czy firmach zajmujących się windykacją należności.

FIZ-y obowiązują znacznie łagodniejsze limity inwestycyjne (np. co do wielkości zaangażowania w jedną spółkę). Poza tym mają do dyspozycji znacznie szersze spektrum narzędzi do generowania zysku (np. opcje) i zarabiania w każdych warunkach rynkowych (np. gra na spadek kursu).

To wszystko sprawia, że potencjalnie mogą przynosić bardzo wysoką, o wiele wyższą niż w przypadku funduszy detalicznych, stopę zwrotu. Jednak ceną jest znacznie wyższe ryzyko ponoszone przez klienta.

Nota prawna

Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.
Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: