Dotacje z Urzędu Pracy na założenie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-05  |  Średni czas czytania: 13:06
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własne firmy. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców jest formą walki z bezrobociem, dlatego jeżeli Twoja sytuacja na rynku pracy nie jest zbyt optymistyczna, warto wziąć sprawy we włąsne ręce i postarać się o dotację na założenie firmy. O tym, dla kogo przeznaczone są dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, jak je pozyskać oraz ile można dostać dotacji na rozpoczęcie działalności, dowiesz się w dalczej części artykułu.
Dotacje z Urzędu Pracy na założenie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czym jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, warto dowiedzieć się najpierw czym w ogóle są dotacje.

Dotacje to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana określonym podmiotom, najczęściej na realizację konkretnego wyznaczonego zadania. Ubiegający się o otrzymanie dotacji musi spełniać określone warunki, które decydują o tym, czy dane środki finansowe mogą zostać przyznane.

Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są szczególną formą wsparcia dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy nasz interes się rozkręci nie ma obowiązku ich zwrotu. Jednakże, aby takie wsparcie otrzymać, przed zgłoszeniem się o dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić warunki wyznaczane przez Urząd oraz już po otrzymaniu środków prowadzić firmę przez określony czas.

Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy mają to do siebie, że są przyznawane wyłącznie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie ma więc mowy o założeniu jakiejkolwiek formy spółki, ale nie wyklucza to zatrudnienia pracowników.

Przykładowo w całym roku 2019 dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej założono ponad 32 000 firm. W ciągu ostatnich 10 lat na ten cel przeznaczono ponad 9,5 mld zł. Dzięki temu powstało ponad 500 000 nowych firm. Łącznie w 2019 roku wszystkie urzędy pracy w Polsce przeznaczyły na ten cel 659,7 mln zł.

Liczba założonych firm dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Wydatki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na bezzwrotne dotacje (w mln zł)

Ile można otrzymać pieniędzy w ramach dotacji?

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy na założenie firmy zmienia się w każdym roku. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Przykładowo:
W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło nieco ponad 4 200 zł, czyli dotacja może wynieść w maksymalnej wysokości około 24 000 zł. W 2019 roku osoby bezrobotne na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogły otrzymać z urzędu pracy maksymalnie 29 589,54 zł.
W 2020 roku maksymalna kwota dotacji z urzędy pracy wzrosła i wynosiła 31 191,98 zł.

Niestety rzadko, kiedy środki przydzielane są w pełnej wysokości. Najczęściej jest to uzależnione od danego urzędu pracy, województwa i poziomu bezrobocia w danym regionie. Przykładowo w 2019 roku najwięcej można było otrzymać w woj. łódzki gdzie średnio przyznawano tam 22 547,65 zł, natomiast najmniej można było otrzymać w woj. lubuskim 19 955,53 zł.

W 2019 roku średnia wartość udzielonego wsparcia dla osoby bezrobotnej na otworzenie własnej działalności gospodarczej wyniosła 20 461,85 zł.

Średnia wartość bezzwrotnej dotacji

Kto może otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy?

Dotacja z Urzędu Pracy nie jest jednak powszczechnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są formą walki z bezrobociem, dlatego ich otrzymanie wiąże się ze spełnieniem specyficznych warunków.

Dotacje z Urzędu Pracy może otrzymać osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej
 • jest absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej i nie zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

Jeżeli prowadziłeś już działalność gospodarczą, to nic nie stoi to na przeszkodzie do złożenia wniosku o bezzwrtone środki na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że została ona zakończona nie później niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Prowadzenie już firmy w przeszłości może nawet zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji.

W celu otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz spełniać następujące wymogi formalne:

 • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie możesz odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych bez uzasadnionej ważnej przyczyny
 • nie przerwałeś stażu, szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania z własnej winy
 • podjąłeś szkolenie, przygotowanie zawodowe dla dorosłych, staż
 • dotychczas nie otrzymałeś środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie podsiadałeś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku posiadania wpisu należy złożyć oświadenie o zakończeniu działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy poprzedzającym dzień złożenia wniosku
 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nie złożyłeś wniosku do innego Urzędu Pracy
 • w okresie 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku nie przekroczyłeś określonego pułapu pomocy de minimis (forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców)

Przedstawione wymogi formalne są wymogami ogólnymi i w zależności od konkretnego Urzędu Pracy mogą się różnić, dlatego warto zapoznać się z zasadami przyznawania dotacji w swoim Urzędzie.

Pamiętaj, że działalność gospodarczą zakładamy dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy. Nie jest możliwe otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na już istniejącą firmę. Zarejestrowanie firmy oznacza utratę statusu bezrobotnego, a bezzwrotne dofinansowanie na otwarcie firmy przyznawane jest właśnie osobom bezrobotnym.

Kto nie może otrzymać dotacji na założenie firmy?

Niestety nie każdy może otrzymać wsparcie finansowe z Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. Lista wykluczonych działalności z dofinansowania jest dość długa. Dotacja nie może być przyznana na działalność wykluczoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa.

Wśród sektorów, które są wykluczone z dofinansowania, znajdują się:

Dodatkowo każdy Urząd Pracy samodzielnie tworzy własny regulamin w oparciu, o który przyznaje dotacje na założenie własnej firmy. W zależności od urzędu i np. sytuacji na lokalnym rynku pracy mogą pojawić się dodatkowe obostrzenia.

Niektóre urzędy traktują wszystkie wnioski jednakowo niezależnie od pomysłu na biznes, natomiast niektóre nie przyznają dotacji na wybrane typy działalności, które dany urząd uznał za nierokujące lub niemające szans na odniesienie sukcesu na rynku ze względu na ich małą rentowność. Mogą to być na przykład: transport osób taksówkami, działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń, usługi wróżbiarskie i ezoteryczne czy usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia w tym zakresie.

Uwaga! Pamiętaj, aby sprawdzić jak skonstruowany jest regulamin przyznawania środków w Twoim urzędzie. To, że w jednym urzędzie pracy nie można pozyskać środków na dany typ działalności nie znaczy, że inny urząd będzie miał takie same obostrzenia.

Jak otrzymać dotację na założenie własnej firmy?

Bezzwrotne dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Otrzymanie dofinansowania z Urzędu Pracy nie jest procesem zbyt długim i skomplikowanym. Czas, jaki będziemy oczekiwać na decyzję nie jest sztywno ustalony i najczęściej zależy od danego urzędu. Przy sprzyjających okolicznościach, dobrym przygotowaniu dokumentów i wniosku, bezzwrotną dotację na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej możesz otrzymać już po kilku tygodniach.

Oprócz sprawdzenia, czy jesteś osobą, która może ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy, musisz poznać też inne czynniki, które decydują o tym, czy środki mogą zostać Ci przyznane. Poniżej znajduje się ich szczegółowa lista.

Posiadanie profilu pomocy

Profil pomocy ustalany jest w celu oznaczenia potrzeb osoby bezrobotnej w zakresie form pomocy. Profil ustalany poprzez przeprowadznie z Tobą wywiadu przez doradcę zawodowego urzędu, niezwłocznie po zarejestrowaniu cię w bazie Urzędzie Pracy.
Ustalenie odpowiedniego profilu następuje na podstawie dwóch podstawowych czynników:

 • oddalenia od rynku pracy
 • gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy

Urząd Pracy może ustalić 3 profile pomocy. Z perspektywy osoby ubiegającej się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, najbardziej pożądanym będzie profil II, który oznacza, że osoba bezrobotna będzie objęta pomocą między innymi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pożyczek i dofinansowań.

Posiadanie II profilu pomocy jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Posiadanie wkładu własnego

Dofinansowanie na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej

W porcedurze przyznawania środków z dotacji na rozpoczecie działalności gospodarczej wkład własny nie jest wymagany. Jednakże posiadanie wkładu własnego może okazać się dodatkowym atutem. Wkład własny może zaważyć na przykład na tym, czy nasz wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy zostanie pozytywnie rozpatrzony w sytuacji gdy kilka wniosków podobnie oceniono.

Dla urzędu, dysponowanie choćby niewielkim własnym funduszem na rozpoczęcie działalności może oznaczać większe zaangażowanie w stworzenie własnej firmy i większe zdeterminowanie do osiągnięcia sukcesu. Należy również zwrócić uwagę, że wkładem własnym mogą być nie tylko pieniądze. Mogą to być urządzenia, które będą przydatne w prowadzeniu własnej firmy, takie jak komputer, drukarka czy samochód.

Mimo wszystko,warto mieć na start odłożony jakiś kapitał. Co prawda, dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie firmy może pokryć wszystkie wydatki, które trzeba ponieść na rozpoczęcie działalności, jednak dotacje na otwarcie firmy z Urzędu Pracy nie mogą być przeznaczone na bieżące wydatki takie jak składki ZUS. Dlatego wkład własny jest jak najbardziej przydatny na początku funkcjonowania firmy, gdy jeszcze nie mamy konkretnych zysków i możemy mieć kłopoty z płynnością finansową.

Biznesplan

Zasadniczo w porcedurze przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej biznesplan nie jest wymagany, ale wniosek wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy może zawierać dużą część elementów typowego biznes planu.

Planując rozpoczęcie działalności gospodarczej, warto jednak taki biznesplan dokładnie opracować i dołączyć do wniosku, ponieważ może to podnieść szansę na jego pozytywne rozpatrzenie i poprawić Twój wizerunek jako przyszłego przedsiębiorcy. Oprócz tego, sporządzenie takiego planu może pomóc Ci w prowadzeniu firmy i pozwoli na lepszą jej organizację. Dodatkowo biznesplan pozowli na zaplanowanie wydatków oraz zarys poniesionych w przyszłości kosztów i uzyskanych zysków.

Biznesplan nie jest elementem koniecznym do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności, ale może pomóc Ci w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dzięki poczynionym w biznesplanie założeniom możesz na bieżąco weryfikować rozwój Twojej firmy, wykorzystanie środków i realizacją zaplanowanej strategii działań.

Zabezpieczenie na wypadek konieczności zwrotu dotacji

Ze względu na to, że przyznane środki finansowe na założenie firmy pochodzą ze środków publicznych to Twój wniosek musi zostać zabezpieczony w razie konieczności zwrotu otrzymanej dotacji. Urzęd musi mieć pewność zwrotu przynanych pieniędzy w przypadku gdy dojdzie na przykład do zerwania umowy.

Formami takiego zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków mogą być:

 • weksel z poręczeniem wekslowym poręczony przez jedną osobę
 • poręczenie dwóch osób
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami

Każdy urząd może mieć preferowaną formę zabezpieczenia, co oznacza, że w Twoim urzędzie nie musi wystąpić każda z nich. Najczęściej spotykane jest poręczenie, a warunki jego dokonania szczegółowo określają już urzędy. Co do zasady wyboru sposobu zabezpieczenia dokonuje wnioskodawca, ale w uzasadnionych wypadkach może zrobić to urząd.

Na co możemy przeznaczyć środki z dotacji na założenie firmy z Urzędu Pracy?

Zanim zdecydujesz się zgłosić po jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, warto wcześniej sprawdzić, na co będziemy mogli je wykorzystać.

Dotacje z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane tylko na określony cel, który dokładnie należy określić we wniosku.

Środki na podjęcie działalności są przyznawane w szczególności na:

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności
 • zakup materiałów, surowców i towarów
 • reklamę
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu, w tym koszty podłączeń mediów, połączenia sieciowego
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej
 • zakup domeny internetowej, oprogramowania

Na poszczególne kategorie wydatków, urzędy mogą wprowadzić limit (np. do 5% wnioskowanej kwoty), co oznacza, że nie można wnioskować o np. 100% dotacji przenaczonej tylko na reklamę.

Na pokrycie jakich kosztów nie dostaniemy pieniędzy?

Uzyskanych dotacji z Urzędu Pracy nie możemy przeznaczyć na pokrycie wszystkich kosztów, a w szczególności nie możemy ich przeznaczyć na:

 • koszty związane z bieżącym prowadzeniem działalności - na przykład opłacanie czynszu, rachunków, składek ZUS, podatków, koncesji
 • zakupu nieruchomości, w tym zakup ziemi
 • sfinansowanie prowadzenia działalności sezonowej, handlu obwoźnego, handlu odzieżą używaną, działalności wykorzystującej automaty samosprzedające
 • zakup pojazdów
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej
 • finansowanie szkoleń
 • pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy

Złożenie wniosku na dotację w Urzędzie Pracy

W zależności od tego, kiedy dany urząd otrzyma środki do rozdysponowania na dotacje dla osób zakładających własną jednoosobiwą działalność gospodarczą wówczas ogłaszane są nabory wniosków. Zazwyczaj informacja o naborze umieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Pracy, czasami Urzędu Gminy czy Urzędu Miasta. Urzędy Pracy nie przyjmują wniosków o dofinansowanie na otwarcie firmy przez cały rok - jedynie w okresie naboru. W czasie, gdy czekasz na nabór wniosków, warto zacząć zbierać potrzebne dokumenty i dopracowywać swój pomyłs na biznes.

Gdzie można złożyć wniosek o bezzwrotne dofinansowanie założenia działalności gospodarczej?

Wniosek o bezzwrotne dofinansowanie założenia działalności gospodarczej

Wniosek należy złożyć w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy właściwym dla zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce, gdzie chciałbyś prowadzić działalność gospodarczą. Wniosek powinien być kompletny i prawidłowo sporządzony.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej trzeba złożyć wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje na temat wniosków oraz formularze do wypełnienia znajdują się w Urzędzie Pracy, ale można je pobrać ze strony internetowej konkretnego urzędu, gdzie oprócz dostępnych wniosków lub ich wzorów, możemy również zdobyć gotowe do wypełniania załączniki do wniosku.

Elementy wniosku i załączniki

Wniosek należy złożyć na odpowiednim formularzu, który należy wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie. Jak dokładnie wyglądać będzie taki formularz i na ile on będzie rozbudowany zależy od konkretnego Urzędu Pracy.

We wniosku na dofinansowanie działalności gospodarczej dla nowych firm będziesz zobowiązany podać następujęce informacje:

Informacje o wnioskodawcy - w tej części wskazujemy swoje dane: imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, serie i numer dowodu osobistego, e-mail, numer telefonu, wykształcenie i kwalifikacje. Mogą się również pojawić pytania odnośnie ostatniego zatrudnienia, czy mamy zobowiązania finansowe, czy prowadziliśmy wcześniej własną działalność gospodarczą, czy korzystamy z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz czy mamy własne środki na uruchomienie działalności gospodarczej.

Forma zabezpieczenia zwrotu środków - należy wskazać formę zabezpieczenia, w razie gdybyś musiał zwrócić dotację na otwarcie firmy.

Opis działalności gospodarczej nie zawsze znajdzie się w formularzu wniosku. Może to być alternatywa dla biznesplanu w sytuacji, gdy urząd nie wymaga go w załączniku. Często jednak jest częścią wniosku.

Opis działalności gospodarczej - tutaj zawierają się elementy, które składają się również na tradycyjny biznesplan. W tej części opisujemy planowaną działalność, najczęściej odpowiadając na szczegółowe pytania wskazane we wniosku. Zamieszczamy tutaj takie informacje jak cel i opis działalności gospodarczej, opis klientów, którzy będą korzystali z naszych usług, lokalizację planowanej działalności, planowany sposób zarządzania przedsiębiorstwem, działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne, analizę swoich mocnych i słabych stron, planowane wpływy i wydatki, szczegółowe wydatki w ramach dofinansowania.

Oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, o wybranej formie zabezpieczenia oraz szereg innych pouczeń wynikających z ustaw - należy je podpisać w odpowiednim miejscu.

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku, tak samo jak sam wniosek możesz uzyskać z Urzędu Pracy lub z jego strony internetowej. Najczęściej też są to formularze do wypełnienia, ale czasami może się zdarzyć, że urząd będzie chciał dołączenia do wniosku Twojego CV, które będziesz musiał stworzyć samodzielnie, albo dołączenia dokumentów poświadczających Twoje referencje, szkolenia, ukończoną edukację lub kursy.

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie założenia działalności gospodarczej

Po złożeniu wypełnionego wniosku o dotację z Urzędu Pracy (dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej) należy cierpliwie czekać na jego rozpatrzenie, które zazwyczaj trwa około 30 dni. Zależy to oczywiście od sprawności danego urzędu. Wnioski są rozpatrywane w takiej kolejności, w jakiej wpłyną do urzędu. Warto więc dopilnować terminu naboru i złożyć swój wniosek możliwie jak najwcześniej. Może się zdarzyć, że w trakcie rozpoznawania wniosku Urząd Pracy wzywa na rozmowę, która dotyczy naszego przyszłego biznesu.

Kryteria rozpoznawania wniosków

Urząd Pracy rozpatrując Twój wniosek o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, kieruje się kryteriami zawartymi w karcie oceny wniosku i w oparciu o te kryteria przyznaje punkty. Pozytywnie rozpatrzony wniosek to taki, który uzyska wymaganą liczbę punktów, jednak im jest ich więcej, tym większe szanse na otrzymanie środków na podjęcie działalności, ponieważ przy dużej ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków, dofinansowanie na otwarcie firmy mogą dostać tylko te najwyżej punktowane.

Kryteria znajdujące się w karcie oceny wniosku to:

 • przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej działalności - oceniane jest posiadanie wykształcenia związanego z planowaną działalnością, doświadczenie zawodowe w tym kierunku oraz ukończone kursy i szkolenia
 • podejmowanie działalności po raz pierwszy, czy po raz kolejny
 • ocena sytuacji bezrobotnego na rynku pracy
 • czas, przez jaki pozostaje się osobą bezrobotną
 • udział własnych środków finansowych
 • stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej
 • planowane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • analiza finansowa przedsięwzięcia
 • analiza ryzyka i działań zaradczych
 • zgodność zakupów z planowaną działalnością

Zawacie umowy z Urzędem Pracy

Jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to jest to dopiero początek Twojej współpracy z urzędem. Przychylna opinia oznacza, że lada moment zostanie wyznaczony termin do zawarcia umowy z urzędem oraz poręczycielami. Od dnia podpisania umowy, czas oczekiwania na środki to z reguły kilka dni.

Zawarcie umowy z Urzędem Pracy (a ściślej mówiąc to ze starostą za pośrednictwem Urzędu) to podstawa do skutecznego uzyskania dofinansowania. Dopiero po podpisaniu umowy, możesz zarejestrować swoją firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Umowa w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierana jest zazwyczaj na podstawie wzorca i określa ona wszelkie warunki współpracy między urzędem a przedsiębiorcą.

W treści umowy z Urzędem Pracy znajdziesz następujące postanowienia:

 • informacja między kim umowa została zawarta
 • przedmiot umowy, czyli dotacja i w jakiej będzie wysokości oraz oświadczenie o spełnieniu warunków do jej otrzymania
 • przeznaczenie dotacji - określone zostaje w jakim terminie otrzymasz dotacje na otwarcie firmy i na jaką działalność możesz ją przeznaczyć
 • obowiązki wnioskodawcy - tutaj zostają określone Twoje dokładne obowiązki, jakie będziesz miał na skutek zawarcia umowy
 • skutki naruszenia umowy - musisz mieć świadomość, że niewywiązanie się z umowy będzie miało swoje konsekwencje
 • wskazanie zabezpieczenia prawnego
 • podstawy prawne zawarcia umowy, oświadczenia o znajomości treści umowy i podpisy stron

Co dalej po otrzymaniu dotacji na założenie działalności gospodarczej?

Podpisanie umowy i otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działalności wiąże się z szeregiem obowiązków, które będą na Tobie spoczywać przez najbliższy rok od podjęcia działalności.

Założenie działalności gospodarczej

Uwaga!
Naruszenie warunków umowy z Urzędem Pracy skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanych dotacji!

Twoim podstawowym obowiązkiem, gdy już otrzymasz dofinansowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie założenie działalności gospodarczej, zgodnie z celem otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, ale dopiero po zaksięgowaniu przelanych środków na Twoim rachunku bankowym. Za dzień podjęcia działalności uważany jest dzień wpisu do CEIDG.

Po otrzymaniu dotacji na rachunek bankowy będziesz zobowiązany do dostarczenia do urzędu w terminie 7 dni potwierdzenia:

 • wpływu przelanej kwoty
 • dokonania wpisu do CEIDG

Własną działalność gospodarczą należy prowadzić przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Do tego okresu zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Jednak nie wolno w tym czasie złożyć wniosku o jej zawieszenie oraz podjąć innego zatrudnienia.

Otrzymane środki na podjęcie działalności wydatkujemy w kwocie brutto, czyli razem z uwzględnionym podatkiem VAT, nawet jeżeli zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT. Od otrzymanego dofinansowania nie płacimy podatku dochodowego.

Ponadto Twoim obowiązkiem w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności będzie:

 • przedstawienie co kwartał dowodów odprowadzenia składki ZUS za każdy miesiąc
 • dostarczenia po 6 miesiącach prowadzenia działalności zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt prowadzenia tej działalności oraz zaświadczenia z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • po upływie 30 dni od zakończenia 12 miesięcznego okresu stawienie się do urzędu w celu potwierdzenia wywiązania się z warunków umowy
 • informowanie urzędu o wszelkich decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną działalności
 • udostępnianie urzędowi na żądanie dokumentacji działalności

Urząd Pracy w celu sprawdzenia, czy prawidłowo wywiązujesz się z postanowień umowy, będzie przeprowadzał wizyty monitorujące, co będziesz musiał, jako przyszły przedsiębiorca umożliwić oraz w razie potrzeby udzielić informacji i wyjaśnień w zakresie danej wizyty.

Rozliczenie z Urzędem Pracy

Wszelkie wydatki poniesione na założenie firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz udokumentować i rozliczyć w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Moment poniesienia wydatku jest równoznaczny z faktycznym dokonaniem zapłaty lub przelewu, natomiast dokumentami to potwierdzającymi mogą być:

 • rachunki
 • faktury
 • umowy cywilnoprawne
 • potwierdzenia opłaty z dowodami przelewów

Co robić, gdy biznes nie wypali?

Jako przyszły przedsiębiorca, musisz mieć świadomość ryzyka związanego z prowadzeniem działalności. Może zdarzyć się tak, że Twój pomysł na biznes, choćby miał jak najbardziej optymistyczne prognozy, może się nie udać. Co wtedy dzieje się z otrzymanymi dotacjami?

Po upływie 12 miesięcy

Otrzymanie bezzwrtonej dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zobowiązuje do jej prowadzenia przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu kończy się współpraca z urzędem i wtedy, jeżeli biznes upadnie, nie trzeba zwracać przyznanych środków.

Przed upływem 12 miesięcy

Sytuacja się komplikuje, gdy zanim upłynie 12 miesięcy, nasz biznes już upada. Upływ 12 miesięcy jest podstawowym warunkiem do tego, aby otrzymane środki na rozpoczęcie działalności nie ulegały zwrotowi. Rezygnacja z prowadzenia przedsiębiorstwa przed upływem tego terminu, oznacza ze strony przedsiębiorcy niedotrzymanie warunków umowy.

Taka sytuacja będzie oznaczać konieczność zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, na żądanie starosty w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Oprócz naruszenia umowy w postaci krótszego prowadzenia działalności niż 12 miesięcy, zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami będzie konieczny również wtedy gdy w trakcie obowiązywania umowy:

 • otrzymane środki wykorzystasz niezgodnie z przeznaczeniem
 • podejmiesz zatrudnienie lub zawiesisz własną działalność gospodarczą
 • złożysz niezgodne z prawdą oświadczenia dotyczące sytuacji finansowej
 • naruszysz inne postanowienia umowy

Dotacje z Urzędu Pracy a inne formy dofinansowania dla nowych firm

Połączenie dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej z dofinansowaniem na otwarcie działalności z innych źródeł nie jest możliwe. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyś mógł starać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorstwa. Po pewnym czasie (zazwyczaj po upływie 6 miesięcy) można złożyć wniosek o refundacje kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Dopuszczalne jest także przyjmowanie pracowników na staż, którego koszty odbycia pokrywa Urząd Pracy, ale też istnieje możliwość ubiegania się o środki unijne.

Aby skorzystać z innych form dofinansowania działalności gospodarczej, należy najpierw się zorientować, czy inwestycja kwalifikuje się pod określony program oraz czy obejmuje ona miejscowość, w której nasza firma się znajduje, ponieważ programy dla przedsiębiorców wdrażane są przez różne instytucje w różnych województwach.

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą przy pomocy dotacje na otwarcie firmy, należy mieć świadomość, że wiąże się to z wieloma warunkami, które należy spełnić oraz wypełniać obowiązki zawarte w umowie z urzędem. Jeżeli jesteś osobą, która może ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy i chcesz założyć własny biznes, dokładnie przeanalizuj, czy Twoja przyszła działalność ma szanse na powodzenia nie tylko na ten pierwszy rok działalności, a gdy już zdecydujesz się na działanie, musisz być przygotowany na to, że będzie kosztować Cię to dużo chęci, tony formalności i mnóstwo obowiązków, a jaki odniesiesz sukces, to zależy wyłącznie od Ciebie.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: