Zwrot podatku przez urząd skarbowy

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-04  |  Średni czas czytania: 04:53
Zwroty podatku przez urząd skarbowy dochodzi po złożeniu deklaracji podatkowej, z której wynika, że wysokość wpłaconych zaliczek przewyższyła wartość podatku do zapłacenia. W tym artykule dowiesz się w jakich terminach urząd skarbowy zwraca podatek.
Zwrot podatku przez urząd skarbowy

Rodzaje podatków dochodowych i ich zwrot z urzędu skarbowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca każdy kto pracuje na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Podatek PIT obowiązane są opłacać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także osoby będące wspólnikami spółki cywilnej czy osobowych spółek handlowych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżniamy jego następujące formy:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych - polega na opodatkowaniu dochodów według dwóch stawek:

  17% - jeżeli roczne dochody nie przekraczają 85 528 zł

  32% - stawką tą objęta jest nadwyżka od dochodów osiągniętych powyżej 85 528 zł

  Jest to podstawowa forma opodatkowania, którą z urzędu objęty jest każdy podatnik. W rozliczeniu rocznym można skorzystać z wielu ulg podatkowych.

 • Podatek liniowy - polega na opodatkowaniu dochodów jedną stałą stawką opodatkowania w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Z opodatkowania tego mogą skorzystać przedsiębiorcy. Nie ma możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych, ale można odliczyć składki ZUS i na NFZ.
 • Ryczałt ewidencjonowany - polega na opodatkowaniu stawką przypisaną do danego rodzaju działalności.
 • Karta podatkowa - to forma opodatkowania przeznaczona dla drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność rzemieślniczą. W tym przypadku nie płaci się zaliczek na podatek, a comiesięcznie opłaca się podatek ustalony na dany rok przez naczelnika urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem od osiąganego dochodu. Jego opłacanie odbywa się przez odprowadzanie zaliczek na podatek, które należy wpłacać do 20 dnia następnego miesiąca albo w formie kwartalnej - do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. Wyjątek stanowią podatnicy opodatkowani kartą podatkową, bowiem oni opłacają podatek dochodowy w zaliczkach do 7 dnia każdego miesiąca (tylko zaliczka za grudzień podlega zapłaceniu do 28 grudnia).

Termin złożenia deklaracji podatkowej

Podatek PIT musi rozliczyć każdy, kto uzyskał dochód w danym roku i nie ma od tego ucieczki. Podatnicy podlegający opodatkowaniu PIT-em mają obowiązek złożyć deklarację podatkową do 30 kwietnia po zakończeniu roku podatkowego (kalendarzowego). Możesz to zrobić w formie tradycyjnej (papierowej) albo elektronicznej.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych obejmuje dochód wszystkich osób prawnych bez względu na to w jaki sposób nabyły one osobowość prawną. Podatek CIT dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz spółki komandytowo-akcyjnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych oblicza się od osiągniętego dochodu przez osobę prawną według dwóch stawek:

 • 19%
 • 9% (stawka preferencyjna w przypadku małych firm - firm których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro)

Podobnie jak w podatku PIT, tak i w podatku CIT (od osób prawnych) należy wpłacać zaliczki na podatek. Można to robić miesięcznie (do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc) lub kwartalnie (do 20 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału) albo w sposób uproszczony.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej

Deklarację CIT-8 należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego (do 31 marca). Od 2019 r. można to zrobić wyłącznie elektronicznie. Deklaracja taka musi być podpisana podpisem elektronicznym.

Zwrot podatku dochodowego

Jeśli w danym roku zapłaciłeś większą kwotę podatku dochodowego niż powinieneś to należy ci się zwrot nadpłaconego podatku. Nadpłata podatku wynika najczęściej ze sposobu w jaki było on naliczany w ciągu roku. Jeśli jesteś np. pracownikiem to podatek był odprowadzany co miesiąc do urzędu skarbowego przez Twojego pracodawcę w postaci zaliczek na podatek. Zazwyczaj w stosunku do wyliczonego podatku przysługują różne ulgi podatkowe, które są rozliczane na koniec roku np. ulga prorodzinna na dzieci, ulga rehabilitacyjna, na internet, leki lub jeśli nie ukończyłeś 26 lat.

Podobnie, jeśli rozliczasz podatek na zasadach ogólnych, a Twoje dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, to nie musisz płacić żadnego podatku i nadpłaty zostaną Ci zwrócone.

W razie nadpłaty (czyli zapłacenia większych zaliczek niż rzeczywistego podatku) możesz liczyć na zwrot podatku dochodowego z urzędu skarbowego. To, czy zapłaciłeś więcej wynika ze złożone deklaracji podatkowej. Zwrot możesz otrzymać na konto bankowe albo w formie przekazu pocztowego. Urząd skarbowy na dokonanie zwrotu ma:

 • do 3 miesięcy - jeżeli deklaracja była złożona w formie tradycyjnej
 • do 45 dni - jeżeli deklaracja została złożona w formie elektronicznej poprzez oficjalną platformę „Twój e-PIT”

Terminy te liczą się od chwili złożenia deklaracji podatkowej. Pieniędzy nie otrzymasz, jeśli zalegasz z innymi zobowiązaniami podatkowymi lub posiadasz zobowiązania bieżące - wówczas nadpłata zaliczana jest na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych.

Termin zwrotu podatku dochodowego zmienia się, jeśli złożysz korektę deklaracji. W takim przypadku termin 3 miesięcy lub 45 dni liczy się od dnia złożenia korekty.

Zwrot podatku otrzymasz przelewem na wskazane przez Ciebie konto bankowe (jeśli przekazałeś numer w formularzu: NIP-7, ZAP-3, CEIDG-1) lub w formie gotówkowej (przekazem za pośrednictwem Poczty Polskiej). W praktyce w poszczególnych urzędach skarbowych okresy zwrotu podatku mogą być różne. Jeśli dany urząd ma dużo PIT-ów do weryfikacji to wówczas będziesz musiał poczekać nieco dłużej jednak są urzędy, które dokonują zwrotu w przeciągu kilku-kilkunastu dni od złożenia deklaracji.

Przykładowo:
Kiedy otrzymasz zwrot podatku dochodowego:
- do 1 kwietnia – jeśli PIT złożyłeś drogą tradycyjną przed 17 lutego 2020 roku
- do 45 dni od dnia złożenia PIT-u – jeśli PIT złożyłeś za pośrednictwem platformy „Twój e-PIT” do 30 kwietnia
- do 90 dni od dnia złożenia PIT-u – jeśli PIT złożyłeś drogą tradycyjną od 17 lutego do 30 kwietnia
- do 31 lipca – jeśli nie złożyłeś PIT-u ani drogą elektroniczną, ani tradycyjną.

Uwaga!
Może się zdarzyć sytuacja, w której nie otrzymasz zwrotu podatku, a co więcej to Ty będziesz musiał jeszcze dopłacić. Taka sytuacja zaistnieje, jeżeli rozliczasz podatek PIT na zasadach ogólnych i w ciągu roku będą opłacane zaliczki na podatek według pierwszego progu podatkowego. Jeśli Twoje dochody w trakcie roku przekroczą 85 528 zł wówczas „wskoczysz” na wyższy próg podatkowy i będziesz musiał zwrócić fiskusowi pieniądze wynikające z niezapłaconego podatku za drugi próg podatkowy.

Zwrot będzie także wstrzymany jeśli zalegasz z innymi podatkami na rzecz Państwa. W powyższych sytuacjach otrzymasz z urzędu skarbowego pismo z wyjaśnieniem.

Zwrotu podatku nie otrzymasz również, jeśli nadpłata nie przekroczyła 8,70 zł. Kwota ta zostanie naliczona na poczet obecnych lub przyszłych zaległości podatkowych.

Zawsze możesz sprawdzić, na jakim etapie rozliczania jest Twój PIT. W tym celu musisz zalogować się do swojego konta na Portalu Podatkowym i wejść w zakładkę „Złożone dokumenty”. Jeśli PIT został przetworzony, a pieniądze przelane to status sprawy będzie oznaczony jako „Zrealizowano”, natomiast jeśli Twój zwrot jest nadal rozpatrywany sprawa będzie zaznaczona jako „W trakcie realizacji”. Zawsze możesz również zadzwonić do urzędu i zapytać na jakim etapie jest Twoja sprawa.

Ciekawostka:
Na szybszy zwrot podatku mogą nieoficjalnie liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. Dla posiadaczy tej karty zwrot podatku realizowany jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. Aby poinformować urząd o posiadaniu takiej karty wystarczy zaznaczyć w deklaracji PIT w części "Informacje uzupełniające", że posiadasz taką kartę.

Podatek VAT i jego zwrot z urzędu skarbowego

Podatek od towarów i usług

Podatek VAT - od towarów i usług to podatek pośredni, który pobierany jest na każdym etapie sprzedaży produktu lub usługi. Jego ciężar ponosi konsument, który jest ostatnim ogniwem w łańcuchu sprzedaży. Dla przedsiębiorcy najbardziej istotne jest, czy jest to podatek VAT należny czy naliczony.

Podatek VAT należny oznacza, że jest to kwota, którą przedsiębiorca ma obowiązek zapłacić na rzecz urzędu skarbowego.

Z kolei podatek VAT naliczony jest kwotą, o którą można pomniejszyć zobowiązanie VAT podlegające zapłacie do urzędu skarbowego. Podatek VAT naliczony możesz odliczyć w momencie otrzymania faktury. Na jego rozliczenie masz dwa miesiące, a jeśli rozliczasz VAT kwartalnie, to dwa kwartały. Są to bowiem okresy rozliczeniowe, ciągu których można rozliczyć podatek. W przypadku VAT-u rozliczeń można dokonywać przez dwa okresy rozliczeniowe.

Zwrot podatku VAT

Gdy podatek naliczony będzie wyższy niż podatek należny, możesz liczyć na zwrot podatku. Jednak mechanizm w tym przypadku wygląda trochę inaczej niż w przypadku zwrotu podatków dochodowych. Nadwyżka w pierwszej kolejności zaliczana jest na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych, jeżeli zobowiązania z tytułu podatku VAT należnego zostaną pomniejszone o tę nadwyżkę.

Zwrot podatku może nastąpić w jednym z trzech przypadków:

 • 60 dni od dnia złożenia deklaracji bez względu na rodzaj dokonywanych zakupów i stawki sprzedawanych towarów i usług
 • do 180 dni od dnia złożenia deklaracji - jeżeli wykazane zostały wyłączne koszty, a nie została wykazana sprzedaż
 • do 25 dni od dnia złożenia deklaracji - w przypadku zwrotu na rachunek rozliczeniowy podatnika należy spełniać określone warunki:
  • wszystkie faktury które zostały rozliczone w zeznaniu podatkowym zostały zapłacone przelewem bankowym,
  • kwota podatku naliczonego, wynika z faktur dokumentujące należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  • wszystkie cła czy deklaracje importowe zostały zapłacone,
  • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł,
  • do urzędu zostaną dostarczone potwierdzenia przelewów na powyższe płatności,
  • przez 12 miesięcy poprzedzających okres, za który występujesz z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni byłeś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składałeś za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: