Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-01  |  Średni czas czytania: 02:53
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach służy wykazaniu, że jest się zatrudnionym i otrzymuje się z tego tytułu wynagrodzenia. Może się ono przydać w różnych sytuacjach - przy składaniu wniosku kredytowego, ubieganiu się o pożyczkę czy przy poszukiwaniu miejsca dla dziecka w przedszkolu. Jako przedsiębiorca może się zdarzyć, że będziesz musiał je wystawić, dlatego sprawdź, jak wygląda zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Do czego służy zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach służy różnym instytucjom najczęściej zajmującym się rozpatrywaniem sytuacji materialnej swojego interesanta. Zaświadczenia takie są więc najczęściej potrzebne w razie ubiegania się o:

  • kredyt,
  • pożyczkę,
  • zapomogę,
  • dofinansowanie,
  • stypendium,
  • świadczenia wychowawcze,
  • zwolnienie z kosztów sądowych itd.

Na podstawie danych zawartych w zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach sprawdzane jest czy wnioskodawca na przykład ma zdolność kredytową albo czy ma minimalną wysokość dochodów do osiągania jakichś świadczeń.

Będąc przedsiębiorcą może się zdarzyć, że pracownik wystąpi do Ciebie o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Czy masz obowiązek je wystawić? Co prawda przepisy prawa pracy nie zawierają unormować dotyczących wydawania takich zaświadczeń. Nie ma więc bezpośredniego obowiązku ani zasad ich wystawiania. Jednak mimo to nie możesz odmówić wydania takiego zaświadczenia, co potwierdzają liczne orzeczenia sądów. Kluczowe w tej kwestii jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 331/99), w którym sąd stwierdził, że w ramach obowiązków pracodawcy mieści się m.in. dostarczanie pracownikowi informacji i dokumentów - w tym różnego rodzaju zaświadczeń.

Termin na wydanie zaświadczenia

Dlatego, że przepisy prawa nie określają zasad w kwestii wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, nie ma również wyznaczonego terminu w jakim musisz je wystawić. Mimo to nie powinieneś z tym zwlekać, ponieważ pracownik prosząc Cię o wystawienie zaświadczenia potrzebuje go w określonym celu i zapewne ma wyznaczony czas, do którego musi je dostarczyć.

Najlepiej będzie, jeżeli zapytasz pracownika na kiedy potrzebuje zaświadczenie i wystawić mu je do tego terminu.

Kto podpisuje zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach aby miało moc dokumentu i było ważne, musi zostać podpisane. Swój podpis musisz złożyć przede wszystkim Ty - jako pracodawca lub osoba uprawniona do reprezentowania Ciebie w sprawach ze stosunku pracy, na przykład księgowa.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może zawierać różne dane, które zależą od tego do jakiego celu jest ono przeznaczone. Do stałych elementów takiego zaświadczenia można zaliczyć:

  • datę wystawienia - jest istotna ze względu na to, że jest ono ważne przez określony czas. Data decyduje więc, do kiedy z zaświadczenia można skorzystać;
  • informacja od kiedy pracownik jest zatrudniony i na podstawie jakiej umowy - dodatkowo należy wpisać czy jest to umowa na czas nieokreślony czy czas określony (jeśli na określony to do kiedy jest zawarta);
  • wysokość wynagrodzenia.

Czasami konieczne jest również podanie wymiaru czasu pracy oraz zajmowane stanowisko przez pracownika.

Uwaga na wysokość wynagrodzenia! Wpisując w zaświadczeniu wysokość wynagrodzenia pracownika musisz być bardzo czujny, szczególnie jeżeli wypełniasz gotowy formularz (na przykład z banku). Zazwyczaj bowiem wpisuje się wynagrodzenie miesięczne, jednak może się zdarzyć, że w konkretnym przypadku wymagane jest wpisanie średniego zaświadczenia na przykład za ostatnie 3 miesiące.

Pamiętaj również, że wynagrodzenie to nie tylko wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Są to też premie, dodatki, prowizje czy nagrody. Podając wysokość wynagrodzenia kieruj się treścią umowy o pracę oraz przepisami płacowymi i zawsze wpisuj to, co pracownik rzeczywiście otrzymuje.

Pamiętaj, że dane zawarte w zaświadczeniu powinny być zgodne z prawdą.

Czy musisz przechowywać zaświadczenie w aktach pracownika?

Przechowywanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w aktach pracownika nie jest obowiązkowe. Nie zaszkodzi jednak jak zrobisz kopię i dołączysz ją do akt. Potwierdzoną przez pracownika kopię należy wpiąć do części B. Przechowanie potwierdzonej kopii zaświadczenia pozwoli Ci na uniknięcie ewentualnych problemów i ewentualności w razie podrobienia lub przerobienia zaświadczenia.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być wydane na formularzu, który wystarczy po prostu uzupełnić. Najczęściej formularz taki przygotowuje sobie sam pracownik, który będzie dostosowany pod jego indywidualne potrzeby bądź kryteria wymagane przez dany urząd. W przypadku formularza urzędowego należy wypełniać go krok po kroku zgodnie z załączoną instrukcją.

Jeśli pracownik nie ma przygotowanego formularza, a prosi Cię o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, musisz sporządzić je samodzielnie. Poniżej przedstawiamy wzór, który może Ci się przydać w takiej sytuacji.

............................
(miejscowość i data)

...............................
(pieczęć pracodawcy)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Zaświadcza się, że Pan/Pani .............................................. urodzony/a w ....................................................... zamieszkały/a w ............................................................. nr PESEL .......................... legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze i serii .................... wydanym przez ................................. dnia ..................... jest zatrudniony/a na w .................................... na stanowisku .................................................. na czas określony/nieokreślony od dnia ..................... .

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ................... miesiąca/miesięcy wynosi ........................ zł i jest/nie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Wyżej wymieniony/a ...................... znajduje/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

Sporządził ........................

..............................
(pieczęć i podpis pracodawcy)

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: