Dokumenty do pobrania

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-23
Wzory dokumentów do pobrania wraz z opisami oraz instrukcjami ich wypełnienia.

Gotowe umowy biznesowe:

Umowa agencyjna

Umowa profesjonalna, to znaczy zawierana między przedsiębiorcami i odpłatna (za wynagrodzeniem). Dotyczy stałego pośredniczenia przez Agenta przy zawieraniu z klientami umów oraz do samego ich zawierania.

Umowa agencyjna

Rozmiar pliku: 37 KB

Umowa dostawy

Dotyczy odpłatnego wytworzenia i dostawy rzeczy oznaczonych co do gatunku, to znaczy rzeczy tego samego rodzaju.

Umowa dostawy

Rozmiar pliku: 36 KB

Umowa dzierżawy

Dotyczy oddania określonej rzeczy do używania i zarabiania na niej, w zamian za określone wynagrodzenie zwane czynszem. Umowę mogą zawierać wszyscy, nie tylko przedsiębiorcy.

Umowa dzierżawy

Rozmiar pliku: 34 KB

Umowa komisu

Przedsiębiorca, w zamian za określone w umowie wynagrodzenie (prowizje) sprzedaje lub kupuje określony przedmiot (tylko rzeczy ruchome) we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby dającej zlecenie.

Umowa komisu

Rozmiar pliku: 32 KB

Umowa kontraktacji

Umowa zawierana między Producentem rolnym (lub związkami producentów rolnych) a konkretną osobą kontraktującą, na wytworzenie i dostarczenie określonych produktów rolnych.

Umowa kontraktacji

Rozmiar pliku: 35 KB

Umowa leasingu

Umowa skierowana dla osób, które nie chcą zamrażać kapitału (na przykład przez kupno auta). W umowie leasingowej przedsiębiorca leasingowy zakupi od określonego zbywcy konkretną rzecz i odda Ci ją w użytkowanie za określone wynagrodzenie ratalne. Nie dochodzi tu do przeniesienia własności, jednak po ustalonym czasie, istnieje opcja wykupienia obiektu na własność.

Umowa leasingu

Rozmiar pliku: 35 KB

Umowa najmu

Umowa może być zawarta zarówno między przedsiębiorcami co i osobami fizycznymi. Jej przedmiotem jest oddanie określonej rzeczy (nieruchomości i rzeczy ruchomych niezużywalnych) w użytkowanie w zamian za ustalone wynagrodzenie — czynsz.

Umowa najmu

Rozmiar pliku: 38 KB

Umowa o dzieło

Wykonanie określonego dzieła w zamian za ustalone wynagrodzenie. Istnieje możliwość zawiązania umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Umowa o dzieło

Rozmiar pliku: 34 KB

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Wykonanie określonego dzieła wraz z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich na drugi podmiot umowy, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Rozmiar pliku: 36 KB

Umowa o roboty budowlane

Często mylona z umową o dzieło, jednak dotyczy bardziej skomplikowanych projektów budowlanych. Przedsiębiorca z branży budowlanej zobowiązuje się wykonać obiekt dla inwestora (może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) we właściwy sposób i oddać mu ją w określonym czasie.

Umowa o roboty budowlane

Rozmiar pliku: 47 KB

Umowa pożyczki

Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki (pieniędzy lub rzeczy tego samego rodzaju — oznaczonych co do gatunku). Osoba biorąca pożyczkę bierze konkretny przedmiot na własność i zobowiązuje się oddać to samo w określonym czasie.

Umowa pożyczki

Rozmiar pliku: 29 KB

Umowa przedwstępna

Przedmiot umowy to przyrzeczenie zawarcia konkretnej umowy w przyszłości. W przypadku gdy strony planują zawrzeć umowę, ale z różnych przyczyn nie jest możliwe zawarcie jej w danym momencie, w umowie przedwstępnej obiecują sobie, że zawrą ją w określonym czasie w przyszłości.

Umowa przedwstępna

Rozmiar pliku: 30 KB

Umowa przewozu osób

Umowa zawierana między przedsiębiorcą oferującym przewozy osób a tzw. podróżnym. Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnić podróżnemu transport zgodny z określonymi wymaganiami ustawy i umowy.

Umowa przewozu osób

Rozmiar pliku: 40 KB

Umowa przewozu towarów

Umowa zawierana między przedsiębiorcą oferującym przewozy towarów a tzw. wysyłającym. Przedsiębiorca zobowiązuje się przewieść określone rzeczy w sposób zgodny z określonymi wymaganiami ustawy i umowy.

Umowa przewozu towarów

Rozmiar pliku: 39 KB

Umowa składu

Przedsiębiorca zobowiązuje się przechować uzgodnione rzeczy ruchome w odpowiednich warunkach, przez określony czas, w zamian za ustalone wynagrodzenie. Skorzystać z tego mogą osoby, które nie mają własnego magazynu, a pojawia się potrzeba przetrzymania określonych rzeczy (towarów) na nieco dłuższy czas.

Umowa składu

Rozmiar pliku: 34 KB

Umowa spedycji

Przedsiębiorca zajmujący się spedycją zobowiązuje się do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Umowa działa podobnie do regulacji umowy zlecenia.

Umowa spedycji

Rozmiar pliku: 34 KB

Umowa spółki cywilnej

W kodeksie cywilnym zwana po prostu "spółką". Podpisuje ją co najmniej dwóch przedsiębiorców, w celu wspólnego prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy Ci, zwani wspólnikami mają obowiązek wniesienie ustalonych wkładów oraz prowadzić sprawy spółki w sposób oznaczony i nieszkodzący interesom spółki.

Umowa spółki cywilnej

Rozmiar pliku: 39 KB

Umowa sprzedaży

Jedna ze stron umowy przenosi własność rzeczy na stronę drugą, w zamian za co otrzymuje zapłatę ustalonej ceny.

Umowa sprzedaży

Rozmiar pliku: 35 KB

Umowa zlecenia

Przedmiot umowy stanowi wykonanie określonej czynności na rzecz innej osoby. W zamian za wykonanie umownej czynności, osobie wykonującej przysługuje wynagrodzenie.

Umowa zlecenia

Rozmiar pliku: 34 KB

Umowa zlecenia z przeniesieniem praw autorskich

Przedmiot umowy stanowi wykonanie określonej czynności na rzecz innej osoby wraz z przeniesieniem na nią majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych podczas wykonywania określonych czynności. W zamian za wykonanie umownej czynności, osobie wykonującej przysługuje wynagrodzenie.

Umowa zlecenia z przeniesieniem praw autorskich

Rozmiar pliku: 32 KBDokumentacja osobowa pracowników:

Karta szkolenia wstępnego BHP

Karta szkolenia wstępnego BHP

Rozmiar pliku: 55 KB

Kwestionariusz osobowy pracownika

Kwestionariusz osobowy pracownika

Rozmiar pliku: 27 KB

Lista obecności pracownika

Lista obecności

Rozmiar pliku: 42 KB

Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Rozmiar pliku: 27 KB

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)

Skierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)

Rozmiar pliku: 31 KB

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Rozmiar pliku: 37 KB

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Rozmiar pliku: 28 KB

Zakres czynności pracownika (Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika)

Zakres czynności pracownika

Rozmiar pliku: 37 KBDokumenty związane z delegacjami pracowniczymi:

Rozliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Rozliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Rozmiar pliku: 46 KB

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego

Rozmiar pliku: 69 KB

Wniosek na wyjazd służbowy za granicę

Wniosek na wyjazd służbowy za granicę

Rozmiar pliku: 26 KB

Zlecenie wypłaty zaliczki na wyjazd służbowy za granicę

Zlecenie wypłaty zaliczki na wyjazd służbowy za granicę

Rozmiar pliku: 26 KB

Przydatne linki:

}