6krokow.pl -

Poradnik 6krokow.pl

Co warto wiedzieć
o prowadzeniu własnej firmy

Faktoring - co to jest oraz kiedy i komu się opłaca?

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-23  |  Średni czas czytania: 03:49
Faktoring jest rozwijającą się usługą finansową skierowaną głównie do firm, które posiadają kontrachentów nieterminowo opłacających faktury. Faktoring jest rozwiązaniem pomagającym w uzyskaniu płynności finansowej firmy w sytuacji, gdy ta nie może lub nie chce brać kredytu. Sprawdź co to jest faktoring i kiedy opłaca się go zastosować.
Faktoring - co to jest oraz kiedy i komu się opłaca?

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą, w której faktor nabywa wierzytelność, zajmuje się ich finansowaniem oraz zarządzaniem. Faktorant w zamian za to otrzymuje zapłatę - na początku jest to zaliczka uzależniona od warunków umowy faktoringowej, a po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego, pozostałą część kwoty.

Zasady działania faktoringu, można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia - przedsiębiorstwa (faktorant) oraz instytucji finansowej (faktora). Dla przedsiębiorstwa faktoring oznaczać będzie poprawienie płynności finansowej firmy dzięki przyspieszeniu spływania należności od odbiorców, które zostały uzyskane przez sprzedaż wierzytelności o odroczonym terminie płatności. Ujmując to najprościej - faktoring z tej perspektywy to sposób finansowania kredytu kupieckiego udzielonego odbiorcom. Natomiast z punktu widzenia instytucji finansowej, faktoring polega na nabyciu wierzytelności pieniężnej, która jest krótkoterminowa i nieprzeterminowana.

Jak to wygląda w praktyce? Wyspecjalizowana instytucja finansowa (bank albo firma faktoringowa) odkupuje faktury od swojego klienta, a następnie przekazuje na jego konto gotówkę, która jest częścią odkupionych należności. Oprócz samego finansowania faktoring obejmuje również odzyskiwanie należności i prowadzenie kont. Za świadczone usługi pobierane jest wynagrodzenie, najczęściej w postaci prowizji.

Podmioty uczestniczące w transakcjach faktoringu:

 1. przedsiębiorca (faktorant) jest zbywcą wierzytelności
 2. instytucja finansowa (faktor) - bank lub inna instytucja finansowa, która nabywa wierzytelność
 3. dłużnik faktoringowy - kontrahent faktoranta, który zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz określonego świadczenia

Faktoring przeznaczony jest głównie dla:

 • firm, które stosują odroczone terminy płatności (tzw. kredyt kupiecki)
 • firm, które poszukują źródeł finansowania swojej działalności
 • przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi kontrahentami
 • wszystkich podmiotów, którzy chcą znaleźć kompleksowe usługi finansowe

Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu wyróżnia się głównie na podstawie kryterium konsekwencji, jakie powstają z powodu braku płatności ze strony nabywcy:

 • faktoring niewłaściwy - jest to faktoring, w którym faktorowi (instytucji finansowej) przysługuje roszczenie do faktoranta (dłużnika) o zwrot wypłaconych przedsiębiorcy środków z jednoczesną zwrotną cesją wierzytelności. Faktor nie przejmuje tutaj ryzyka braku płatności ze strony nabywcy. Przedsiębiorca przekazuje firmie faktoringowej wystawioną fakturę, a ta przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy. Jeśli kontrachent nie opłaci faktury to przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu środków firmie faktoringowej.

 • faktoring właściwy - w przeciwieństwie do faktoringu niewłaściwego, faktorowi nie przysługuje roszczenie regresowe o zwrot niespłaconych kwot przez nabywcę. To faktor przejmuje ryzyko za niewypłacalność dłużnika faktoringowego. W tym przypadku przedsiębiorca przekazuje firmie faktoringowej wystawioną fakturę, a ta przelewa pieniądze na konto przedsiębiorcy. Całe ryzyko związane z niezapłaceniem faktury bierze na siebie instytucja faktoringowa.

 • faktoring mieszany - łączy w sobie elementy faktoringu właściwego i niewłaściwego. Polega on na tym, że w niektórych przypadkach faktor ma możliwość dochodzenia roszczenia od faktoranta. W jakich przypadkach regres przysługuje, określa dokładnie umowa. Zazwyczaj jednak ryzyko związane z wierzytelnością podzielone jest w ten sposób, że faktor nie ma regresu w przypadku niewypłacalności dłużnika, a w pozostałych przypadkach tak.

Rodzaje faktoringu można również podzielić ze względu na siedzibę nabywców:

 • faktoring krajowy, w którym nabywcami są wyłącznie podmioty krajowe

 • faktoring eksportowy, który dotyczy współpracy z podmiotami zagranicznymi

Oprócz powyżej wskazanych rodzajów faktoringu, można wyróżnić również inne szczegółowe rozwiązania:

 • faktoring ubezpieczony, który polega na poszerzeniu usługi faktoringowej o ubezpieczenie z powodu braku płatności ze strony nabywcy

 • lojalnościowe programy faktoringowe są to programy finansowania organizowane przez nabywców dla grupy swoich dostawców

 • faktoring odwrócony, który polega na nabyciu wierzytelności na wniosek nabywcy, a nie sprzedającego.

Umowa faktoringowa

Umowa faktoringowa jest z prawnego punktu widzenia umową nienazwaną, którą można zawrzeć na podstawie zasady swobody umów z art 353 Kodeksu cywilnego. Jako, że nie ma określonych prawnie wymagań, co do elementów koniecznych w treści umowy, można kształtować ją w zasadzie dowolnie. Zazwyczaj jest tak, że umowa faktoringu składa się z elementów cesji wierzytelności, dyskonta wierzytelności oraz umowy sprzedaży.

Umowa faktoringu zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony, co nie powoduje potrzeby jej ciągłego odnawiania.

Samo zawarcie umowy jest dosyć szybkim procesem, ponieważ nie oceniana jest w niej zdolność kredytowa, a jedynie to, czy w danej sytuacji u przedsiębiorcy występują przyczyny, które utrudniają skuteczne ściąganie swoich należności. O zawarciu umowy faktoringu należy powiadomić swoich odbiorców. Jest to ważne, ponieważ na jej podstawie Twoje prawa przeniesione zostają na faktora i od tego momentu to on zajmuje się regulacją należności.

Koszty faktoringu

Zasadniczo koszty faktoringu ponosi usługobiorca, czyli faktorant. Na koszt usługi faktoringu składają się:

 • opłata aranżacyjna (zwana też administracyjną) jest opłatą za rozpatrzenie wniosku, sporządzenie dokumentacji albo administrowanie umowy,
 • marża (koszty finansowania),
 • opłata operacyjna,
 • opłata od monitu, czyli przypomnień i ponagleń dyscyplinujących nabywców do terminowej zapłaty,
 • opłata od niewykorzystania zadeklarowanego obrotu

Mimo wszystko, wysokość opłat faktoringu uzależniona jest również od wartości i ilości wierzytelności, a także od długości okresu między wypłaceniem środków przez faktora do terminu płatności wierzytelności.

Kiedy faktoring jest dobrym rozwiązaniem?

Faktoring nie zawsze musi okazać się idealnym wyjściem z problemów związanych z niewypłacalnością Twoich kontrahentów. Jednak co najmniej w kilku przypadkach może być dobrym rozwiązaniem na rozwiązanie kłopotów.

Przede wszystkim faktoring sprawdzi się, gdy firma nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej, a nie może wypracować płynności finansowej. Oddanie swoich należności pozwoli na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań. Inną sytuacją będzie problem z zarządzaniem należnościami - chodzi tutaj o problemy z kontrahentami, którzy nie spłacają swoich należności w odpowiednim terminie, przez co rodzą się problemy z własnymi zobowiązaniami. W przypadku faktoringu, taki problem biorą na siebie faktorzy i to oni dbają o to, żeby środki pieniężne we właściwych terminach spływały od kontrahentów.

Zalety i wady faktoringu

Faktoring z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularną alternatywą kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie mają zdolności kredytowej, jak również dla stabilnych przedsiębiorstw, które szukają środków do zapewnienia sobie płynności finansowej w firmie. Jak każda usługa, tak i faktoring ma swoje wady i zalety - poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zalety faktoringu:

 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • stały dopływ kapitału obrotowego
 • dostępność dla mniejszych firm niemających zdolności kredytowej
 • szybki dostęp do środków finansowych
 • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora
 • możliwość wydłużenia terminu płatności za sprzedaż towarów i usług

Wady faktoringu:

 • dość wysokie koszty usługi
 • nie można finansować sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej
 • obowiązek zwrotu zaliczki otrzymanej wcześniej od faktora w przypadku zwłoki spłaty faktury przez dłużnika faktoringowego.

Przez zawarcie umowy faktoringu, przedsiębiorca zapewnia sobie źródło finansowania oraz uzyskuje wsparcie w zarządzaniu wszelkimi należnościami. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje szybkiego sposobu finansowania, a nie ma zdolności kredytowej bądź nie jest w stanie udzielić stosownych zabezpieczeń. W takim przypadku zawarcie umowy faktoringu będzie zdecydowanie prostsze niż na przykład umowy kredytu. Tak więc, gdy jesteś przedsiębiorcą, który ma problem ze ściągnięciem należności z faktur, faktoring może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Masz pytania na temat faktoringu?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 503 316 738

Zapytaj eksperta

Rafał Zębala

Regionalny Manager ds. Faktoringu

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:

Masz pytania na temat faktoringu?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 503 316 738

Zapytaj eksperta

Rafał Zębala

Regionalny Manager ds. Faktoringu

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Nasze poradniki:

Przydatne linki: