Spółka cywilna, czyli jak krok po kroku założyć spółkę s.c.

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-04  |  Średni czas czytania: 10:33
Spółka cywilna (s.c.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej wśród spółek osobowych ze względu na łatwość w jej założeniu. Sprawdź, jak powstaje spółka cywilna, jak funkcjonuje oraz jakie korzyści i niedogodności płyną z prowadzenia działalności w takiej formie.
Spółka cywilna, czyli jak krok po kroku założyć spółkę s.c.

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna (w skrócie s.c.) jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która powstaje poprzez zawarcie umowy przez minimum dwie osoby, które stają się wspólnikami. Charakter spółki cywilnej został uregulowany przede wszystkim w Kodeksie cywilnym, jednakże odnosi się do niej wiele przepisów z innych ustaw - na przykład ustaw podatkowych. Kluczowe znaczenie dla charakteru spółki cywilnej odgrywa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej.

Sama spółka cywilna nie jest podmiotem prawnym. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. Ma to znaczenie szczególnie dla:

 • określenia, kto może być stroną w procesie - np. wierzyciel nie może pozwać o zapłatę spółki cywilnej, a tylko jej wspólników
 • opodatkowania, któremu podlegają wspólnicy a nie spółka
Spółka cywilna

Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, a jedynie umową zawartą pomiędzy wspólnikami w celu dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Przy jej zakładaniu nie jest konieczna rejestracja w KRS - dotyczą jej odrębne regulacje prawa cywilnego.

Wykres: Popularność spółki cywilnej na tle pozostałych spółek

Wykres: Zmiana ilości zarejestowanych spółek cywilnych w latach 2010-2019

Jak powstaje spółka cywilna?

Jak już wyżej wspomniano, spółka cywilna jest umową, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Spółka cywilna powstaje więc przez zawarcie takiej umowy.

Zakładanie spółki cywilnej można opisać w pięciu krokach:

 1. Po pierwsze, przyszli wspólnicy, którzy są osobami fizycznym, muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. Po drugie, należy zawrzeć umowę spółki cywilnej.
 3. Po trzecie, należy zgłosić spółkę do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) - musi ona uzyskać numer REGON.
 4. Po czwarte, spółkę należy zgłosić do urzędu skarbowego - musi ona otrzymać numer NIP. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy spółki. Przy zgłoszeniu należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnej, jaką jest zawarcie umowy. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 0,5% z wartości wkładów wniesionych do spółki (druk PCC-3, PCC-3a).
 5. Po piąte, wpisy wspólników w CEIDG uzupełnia się o numer REGON i numer NIP.
 6. Po szóste - załóż konto bankowe i wybierz rodzaj księgowości oraz kup program do faktur

Należy również pamiętać, że jeżeli spółki będzie zatrudniała pracowników, to konieczne będzie ich zgłoszenie do ZUSu jako płatnika składek. Wspólnicy swoich zgłoszeń dokonują samodzielnie.

Strony umowy spółki cywilnej

Stronami umowy spółki cywilnej są jej wspólnicy, którymi mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (tzw. ułomne osoby prawne). W praktyce najczęściej wspólnikami spółki cywilnej są osoby fizyczne.

Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych, jednak gdy umowa przewiduje przeniesienie własności nieruchomości (np. jako forma wkładu do spółki) to musi być zawarta w formie aktu notarialnego - w przeciwnym razie będzie nieważna.

Sama umowa spółki jest skonstruowana w bardzo prosty sposób. Zasadniczo to wspólnicy decydują o jej kształcie, a także o tym, jakie postanowienia będzie ona zawierać. Mimo tej swobody, w umowie koniecznie musi znaleźć się:

 • strony umowy - czyli kto zawiera umowę
 • cel gospodarczy - celem jest głównie osiąganie zysków - prowadzenie działalności gospodarczej jest środkiem, który realizuje ten cel
 • działania, jakie mają być podjęte do zrealizowania tego celu - jest to przede wszystkim zobowiązanie do wniesienia wkładów do spółki, które mogą być pieniężne lub niepieniężne (np. własność prywatna, prawa do rzeczy ruchomych i nieruchomości, usługi, czy praca na rzecz spółki)

Oprócz elementów podstawowych, umowa spółki może również zawierać elementy dodatkowe, które szczegółowo uregulują funkcjonowanie spółki. Do takich elementów można zaliczyć:

 • rodzaj majątku wnoszonego do spółki jako wkład
 • zasady podziału zysku
 • wewnętrzne zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki
 • zasady podziału zysku i straty
 • zasady reprezentacji spółki oraz prowadzenia spraw
 • zakazy lub nakazy zachowań określonych wspólników, np. zakaz konkurencji

Niezawarcie w umowie spółki postanowień dodatkowych nie wpływa na ważność samej umowy, ale powoduje, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Spółka cywilna powinna mieć swoją nazwę. Firma (nazwa) spółki cywilnej, w przypadku, gdy tworzą ją osoby fizyczne, powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników z dopiskiem „spółka cywilna” (lub skrót s. c.). W związku z tym nazwa spółki powinna być również zawarta w umowie spółki cywilnej.

Wpis do CEIDG

Powstawanie spółki cywilnej nie kończy się jednak na zawarciu umowy. Wspólnicy spółki cywilnej są osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, co zobowiązuje ich do wpisu do CEIDG. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba prawna, nie ma ona obowiązku rejestracji - jej przystąpienie do spółki jest tylko przystąpieniem do umowy, a prawa wspólnika i obowiązki związane z członkostwem wykonuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania osoby prawnej.

Koszt założenia spółki cywilnej

Założenie spółki cywilnej jest niemalże bezpłatne. Jedyną opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Pozostałe wpisy - takie jak CEIDG, zgłoszenie do rejestru REGON, czy ZUS są bezpłatne.

Jak funkcjonuje spółka cywilna?

Funkcjonowanie spółki cywilnej opiera się głównie na prowadzeniu jej spraw, reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania.

Prowadzenie spraw spółki

Prowadzenie spraw spółki generalnie odnosi się do podejmowania decyzji w spawach działalności spółki. W zależności od danej sprawy, decyzje mogą być podejmowane przez różne osoby i w różny sposób. W spółce cywilnej, Kodeks cywilny wyróżnia:

 • zwykłe sprawy spółki, które dotyczą zwykłej, codziennej działalności spółki i mogą być podejmowane przez każdego wspólnika samodzielnie, chyba że inny wspólnik się im sprzeciwi
 • sprawy przekraczające zwykłe sprawy spółki - w tym przypadku chodzi o sprawy, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania spółki - do podjęcia decyzji konieczna jest uchwała wszystkich wspólników i co do zasady jednomyślna
 • spawy nagłe - są to takie sytuacje, w których niepodjęcie żadnego działania mogłoby spółce wyrządzić szkodę - w takich sprawach każdy wspólnik może podjąć decyzję samodzielnie

Reprezentacja spółki cywilnej

Reprezentacja spółki polega na podejmowaniu działań w imieniu spółki, które będą wywierały skutek „na zewnątrz”. W szczególności chodzi tutaj o zwieranie umów w imieniu wszystkich wspólników. Zasadniczo, każdy wspólnik ma takie samo prawo reprezentowania spółki. Jeżeli jednak umowa spółki przewiduje ten zakres inaczej, wtedy te postanowienia mają pierwszeństwo.

Majątek spółki cywilnej i odpowiedzialność za zobowiązania

Przy zawarciu umowy spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez współdziałanie w określony sposób, a przede wszystkim przez wniesienie wkładów. Wniesiony wkład stanowi majątek spółki, który w istocie jest majątkiem wspólników objętym tzw. wspólnością łączną. Odnosi się on więc do majątków osobistych wspólników. Charakter współwłasności łącznej powoduje, że:

 • wspólnik nie może sprzedać swojego udziału
 • przez cały czas trwania współwłasności łącznej, czyli w zasadzie przez cały czas trwania spółki, wspólnik nie może żądać podziału wspólnego majątku

W związku z tym, że majątek spółki jest majątkiem wspólnym jej wspólników, za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki, odpowiadają oni solidarnie całym swoim majątkiem osobistym. Oznacza to, że każdy z nich jest tak samo odpowiedzialny, a dodatkowo wierzyciel ma prawo wybrać od którego z nich będzie dochodził należności - od wszystkich, od kilku czy od jednego wspólnika. Skutkiem wyboru jednego lub kilku wspólników, a nie wszystkich będzie to, że i z których majątku dokonano egzekucji, będą mogli żądać zwrotu odpowiedniej sumy od pozostałych wspólników.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić tylko z przyczyn, które przewiduje Kodeks cywilny:

 • wystąpienie przyczyny rozwiązania spółki przewidzianej w umowie spółki cywilnej - umowa spółki może przewidywać różnorodne zdarzenia, które mogą stanowić przyczynę rozwiązania spółki
 • ogłoszenie upadłości wspólnika
 • zakończenie działalności spółki przez podjęcie jednomyślnej uchwały wspólników
 • śmierć wspólnika - jeżeli umowa spółki przewiduje wstąpienie spadkobiercy na miejsce zmarłego wspólnika, wtedy jego śmierć nie prowadzi do rozwiązania spółki cywilnej
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela - jeżeli umowa spółki cywilnej została zawarta na czas nieokreślony, wspólnik lub jego wierzyciel może wypowiedzieć umowę spółki na 3 miesiące przed zakończeniem roku obrachunkowego. Jednakże aby wierzyciel wspólnika mógł skutecznie wypowiedzieć umowę spółki, prze poprzednie 6 miesięcy musi być prowadzona bezskuteczna egzekucja z majątku osobistego wspólnika
 • wydanie orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd na żądanie wspólnika - żądanie takie musi być uzasadnione ważnymi powodami.

Zalety i wady spółki cywilnej

Zanim zdecydujesz się rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, warto zapoznać się z zaletami oraz wadami takiej formy działalności.

Zalety spółki cywilnej:

 • tanie i proste założenie spółki - do założenia spółki wymagana jest tylko umowa spółki cywilnej oraz zgłoszenie do CEIDG, rejestru REGON oraz ZUS
 • niskie koszty funkcjonowania spółki
 • opodatkowanie spółki cywilnej - podatek dochodowy płacony jest tylko od osób fizycznych - oznacza to, że podatek PIT płacą tylko wspólnicy; spółka nie jest podatnikiem
 • spółka cywilna może zostać przekształcona w każdą spółkę handlową, przy czym przekształcenie jej w spółkę jawną odbywa się na uproszczonych zasadach<

Wady spółki cywilnej:

 • brak podmiotowości prawnej, co wiąże się z tym, że nie przysługuje jej status przedsiębiorcy - przedsiębiorcami są natomiast wspólnicy
 • nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania - wspólnicy odpowiadają za wszystkie długi spółki. Z tego względu forma spółki cywilnej jest polecana szczególnie przedsiębiorstwom działającym na niewielką skalę oraz niezwiązanym z dużym ryzykiem gospodarczym

Jak założyć działalność w formie spółki cywilnej w 6 krokach?

Krok 1. Znajdź wspólnika i zawrzyj umowę spółki cywilnej

Pierwszym krokiem do zawarcia spółki cywilnej jest znalezienie co najmniej jednego wspólnika. Wspólnikiem spółki cywilnej może być inna osoba fizyczna lub osoba prawna. Gdy znajdziesz już odpowiednią osobę, z którą można założyć biznes, czas na zawarcie umowy spółki.

Umowa spółki cywilnej jest podstawowym dokumentem regulującym stosunki wewnętrzne spółki. Można kształtować ją w dowolny sposób - musi być jednak zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie. Nie wymaga jednak do tego udziału notariusza. Powinna wskazywać przede wszystkim cel, jaki ma być osiągnięty przez działanie spółki albo do jakiego dążą wspólnicy.

Inne elementy umowy spółki cywilnej to:

 • informacja o wspólnikach
 • data i miejsce zawarcia umowy
 • nazwa i siedziba spółki
 • okres funkcjonowania spółki
 • obszar działalności gospodarczej spółki
 • cel gospodarczy, która spółka ma realizować i sposób, w jaki cel ten ma być osiągnięty
 • zakres działalności spółki według kodów PKD
 • informacja o wniesieniu wkładów
 • postanowienia dotyczące zmian treści umowy
 • kwestie podziału zysków i udziału w stratach
 • informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz jej reprezentantach i sposobie reprezentacji
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy

Po zawarciu umowy spółki cywilnej należy złożyć deklaracje i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% wartości wniesionych wkładów do spółki. Na złożenie deklaracji masz 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania dla swojej spółki

Drugim krokiem w zakładaniu spółki cywilnej jest wybór formy opodatkowania. Wyboru dokonuje każdy ze wspólników przez złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych - opodatkowanie w tej formie obejmuje każdego, kto nie złożył oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania. W tej formie podatek opłacany jest według dwóch stawek podatkowych:

  18% - dla dochodów poniżej 85 528 zł rocznie

  32% - płacony od nadwyżki od dochodów osiągniętych powyżej 85 528 zł

  Korzystając z tej formy masz możliwość zastosowania wiele ulg podatkowych oraz rozliczać podatek wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 • podatkiem liniowym - opodatkowanie tą formą polega na stosowaniu stałej stawki podatkowej w wysokości 19% bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Wybierając podatek liniowy, nie będziesz mógł korzystać z ulg podatkowych - poza odliczaniem składek na ubezpieczenia.
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opłacania podatku, który obliczany jest od przychodów. Jego stawka waha się od 2% do 20% w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
 • kartą podatkową - wniosek o zastosowanie karty składa jeden ze wspólników właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (wniosek można złożyć dokonując wpisu do CEIDG). Urząd skarbowy decyzją ustali wysokość podatku i terminu jego zapłaty. To, ile podatek będzie wynosił, zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest ona prowadzona oraz liczby zatrudnionych.

Nie jest dopuszczalne, żeby część wspólników spółki cywilnej osób fizycznych była objęta ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, a część zasadami ogólnym lub podatkiem liniową. Dopuszczalne jest jedynie zróżnicowanie, że niektórzy wspólnicy będą się rozliczać na zasadach ogólnych, a inni podatkiem liniowym.

Krok 3. Wybierz kody PKD

Zakładając firmę będziesz musiał określić obszar działalności Twojej firmy. Służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Z uwagi na to, że będziesz wspólnikiem spółki cywilnej, podlegasz rejestracji w CEIDG. Kody PKD musisz podać we wniosku o wpis do CEIDG. Na początku podajesz jeden kod główny, który opisze przeważającą działalność Twojej firmy. Następnie musisz dodać kody działalności dodatkowej. W przypadku spółek cywilnych nie ma ograniczeń w liczbie wybranych kodów, ale pamiętaj, że w CEIDG powinny znaleźć się tylko te kody, które faktycznie określają aktualną działalność Twojej firmy. W razie rozszerzenia działalności możesz w ciągu 7 dni od zmian dokonać aktualizacji we wpisie w CEIDG.

Kody PKD warto ustalić jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację w CEIDG. Dzięki temu nie będziesz miał problemu z późniejszym wypełnieniem wniosku. W przypadku problemów z ustaleniem właściwych kodów, możesz złożyć pisemny wniosek o wydanie informacji w tej sprawie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Należy w nim opisać szczegółowo przedmiot działalności Twojej firmy. Na tej podstawie urząd pomoże Ci ustalić odpowiedni kod PKD.

Krok 4. Podejmij współpracę z księgowym lub biurem rachunkowym

Własna działalność gospodarcza oznacza również konieczność prowadzenie dla niej księgowości. Następnym krokiem w zakładaniu spółki cywilnej jest więc podjęcie decyzji czy prowadzić księgowść samodzielnie czy podjąć współpracę z księgowym lub biurem rachunkowym. Decyzję tę warto podjąć przed zarejestrowaniem się w CEDIG, bowiem we wniosku o wpis należy wskazać miejsce, w którym będą przechowywane dokumenty księgowe firmy.

Księgowość spółki cywilnej można prowadzić w sposób tradycyjny, czyli przez księgowanie kosztów i przychodów, wypełnianiu ksiąg przychodów i rozchodów oraz sporządzaniu deklaracji podatkowych i przesyłaniu ich do urzędów. Dokumenty te można dostarczać do biura rachunkowego. Tam są rozliczane i umieszczane w dokumentacji firmowej. Po ich rozliczeniu otrzymasz informację o wysokości podatków do zapłacenia oraz składek na ubezpieczenia.

Usługi księgowe sprowadzają się więc głównie do:

 • wystawiania i przechowywania faktur
 • wypełniania ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji i rejestrów
 • sporządzania deklaracji podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń z pracownikami
 • kontaktu z urzędami

Coraz bardziej popularną formą prowadzenia księgowości jest księgowość internetowa. Polega ona na współpracy z internetowym biurem rachunkowym, które działa zasadniczo tak samo jak tradycyjne biuro rachunkowe, z tą różnicą, że dokumenty przesyła się przez Internet. Prowadzenie księgowości przez Internet jest o tyle wygodne, że do wszystkich dokumentów masz stały dostęp i w każdej chwili możesz je wydrukować. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą odciążyć się od samodzielnego prowadzenia księgowości, ale z drugiej strony chcą mieć stały dostęp do dokumentów finansowych swojej firmy oraz chcą i mogą część spraw załatwiać samodzielnie.

Z wyborem księgowości wiąże się również konieczność wyboru programu do wystawiania faktur. Program może być tradycyjny - instalowany na Twoim komputerze lub działać przez internet (w chmurze).


Poniżej znajdziesz porównanie kilku najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji, jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj się jako przedsiębiorca w CEIDG

Kolejnym krokiem w zakładaniu spółki cywilnej jest rejestracja w CEIDG. Spółka cywilna nie jest bowiem przedsiębiorcą, nie podlega również rejestracji w CEIDG ani KRS. Wpis do CEIDG musi uzyskać każdy wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną i który nie jest jeszcze przedsiębiorcą. Jeżeli działalność będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, w formularzu CEIDG-1 zaznacz pole 25, wskazane jest także określenie przyszłej daty rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis.

Uwaga!
Spółka cywilna mimo, że nie posiada własnej osobowości prawnej, ma swój własny, indywidulany numer NIP i numer REGON. Nadane dla spółki cywilnej numery NIP i REGON są numerami niezależnymi od numerów identyfikacyjnych poszczególnych wspólników.

Wniosek o wpis możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w wybranym przez siebie urzędzie gminy - w tym celu możesz pobrać wniosek do uzupełnienia w urzędzie albo możesz wcześniej pobrać wniosek ze strony internetowej CEIDG, wypełnić go i złożyć w urzędzie
 • bezpośrednio do CEIDG za pośrednictwem strony internetowej CEIDG - wniosek możesz wypełnić i przesłać online podpisując go podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym
 • wniosek możesz również wysłać listem poleconym do wybranego urzędu gminy, w tym przypadku jednak podpis musi być poświadczony przez notariusza

Po zarejestrowaniu się jako przedsiębiorca, musisz podjąć dalsze czynności, które umożliwią działalność spółki cywilnej. Należą do nich:

 • zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania REGON-u spółki
 • złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru NIP spółki
 • złożenie zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT-R, jeżeli spółka chce być podatnikiem VAT (koszt takiej rejestracji wynosi 170 zł)
 • zmiana wpisu w CEIDG - wszyscy wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi muszą uzupełnić wpis w CEIDG o informację o numerze NIP i REGON spółki (po tym jak zostaną one nadane)

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Ostatnim krokiem w zakładaniu spółki cywilnej jest założenie firmowego konta bankowego. Z uwagi na to, że spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawa, konto firmowe nie będzie w rzeczywistości należało do niej, a będzie wspólnym rachunkiem jej wspólników.

Konsekwencją tego jest to, że każdy wspólnik może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Zasady dysponowania przez wspólników zgromadzonymi środkami może określać umowa rachunku bankowego.

Uwaga!
Numer rachunku bankowego musisz podać już na etapie rejestrowania się jako przedsiębiorca w CEIDG. Należy założyć je jeszcze przed wpisem do CEIDG. Wówczas we wniosku o wpis należy podać właściwy numer rachunku bankowego, z którego będzie korzystać spółka cywilna. Ze względu na obecne przepisy (split payment - podzielony VAT) konieczne jest założenie dedykowanego rachunku firmowego, a nie osobistego.

Wybierając odpowiednie konto firmowe dla swojej spółki, weź pod uwagę następujące kwestie:

 • opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • koszty przelewów
 • koszty wpłat i wypłat w oddziałach banku
 • możliwość korzystania z kart płatniczych
 • dostęp do sieci bankomatów i wpłatomatów
 • ilość i lokalizacja placówek
 • dostępność obsługi konta przez Internet

Aktualny ranking firmowych kont bankowych dla spółek cywilnych znajdziesz poniżej:

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

2. Bank Citi Handlowy konto firmowe - CitiKonto dla biznesu

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: CitiKonto w ofercie dla biznesu. Moc korzyści, moc Twojego biznesu - edycja 2. Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta, 100 zł na start za założenie konta! Łącznie nawet 1500 zł premii z CitiKontem dla Twojego biznesu.

Konto przeznaczone dla firm: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł w promocji przez piewrsze 24 miesiące, potem 0 zł pod warunkiem, że suma wpływów w miesiącu wyniesie 2000 zł
 • koszt utrzymania karty: 0 zł w promocji przez 24 miesiące, po tym okresie 9 zł / mc
 • wydanie karty: 0 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 0 zł w bankomatach banku, pozostałe bankomaty opłata 2% wypłacanej kwoty (min. 9 zł)
 • wpłata w wpłatomacie: 0 zł, inne wpłatomaty 0,6% wplacanej kwoty (min. 9 zł)
 • obsługa kasowa: wypłata gotówki w oddziale 0,6% (min. 12 zł)
 • przelew krajowy: 0 zł (piewsze 60 szt. w mcu potem 1,5 zł/szt.)
 • przelew zagraniczny SEPA: 0 zł
 • przelew express elixir: 10 zł za przelew
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelewy stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • 11 kont walutowych, możliwość prowadzenia rachunku płatniczego w walucie: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF
 • możliwość ustalenia indywidualnych warunków wymiany
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: