Umowa faktoringowa

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-04  |  Średni czas czytania: 03:45
Faktoring jest coraz bardziej popularną usługą na rynku usług finansowych. Aby z niej skorzystać zawiera się umowę faktoringu. Jakie elementy powinna zawierać umowa faktoringowa? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
Umowa faktoringowa

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy przez instytucję finansową świadczącą usługi faktoringowe. Wskutek takiej usługi przedsiębiorca od razu po wystawieniu faktury może otrzymać płatność, a faktor (podmiot, który wykupił wierzytelność) ściąga należności od kontrahenta przedsiębiorcy. Kwota, którą otrzymuje przedsiębiorca od faktora jest mniejsza, niż ta, którą przedsiębiorca otrzymałby normalnie, co wynika z konieczności wynagrodzenia faktorowi.

Umowa faktoringowa

Umowa faktoringu to umowa nienazwana. Nie została ona uregulowana prawnie i łączy w sobie elementy wielu typów umów. Zawarcie umowy faktoringowej jest dopuszczalnej na zasadzie swobody umów. Brak jej regulacji w przepisach oznacza, że nie ma określonej formy, w której należy ją zawrzeć. Dlatego też umowa faktoringowa może być zawarta w dowolnej formie. Mimo to zaleca się, aby umowa zawarta była na piśmie dla celów dowodowych. W razie ewentualnych konfliktów między stronami umowy będzie ona mogła służyć jako dowód w sprawie.

Przedmiot umowy faktoringu

Umowa faktoringu jest podstawą do przeniesienia wierzytelności przedsiębiorcy na faktora, które wynikają z określonych umów - na przykład umowy sprzedaży czy umowy dostawy. Na mocy tej umowy faktor zobowiązuje się finansować przedsiębiorcę, czyli przede wszystkim zapłacić przedsiębiorcy określoną część wartości wierzytelności albo też udzielić pożyczki czy zaliczki.

Ponadto na podstawie umowy faktoringu faktor często zobowiązuje się również do:

 • prowadzenia wszelkich rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
 • administrować dokumentami,
 • dochodzić długu od dłużnika.

Przedmiotem umowy faktoringu powinny być tylko wierzytelności, których termin płatności jeszcze nie nastąpił. Wynika to z istoty tej umowy, którą jest finansowanie przedsiębiorcy (faktoranta) lub świadczenie innego rodzaju usług, a nie ściąganie długu jak w przypadku cesji wierzytelności.

Strony umowy faktoringu

Stronami umowy faktoringu są:

 • faktorant - czyli przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży swojej wierzytelności
 • faktor - czyli nabywca wierzytelności. Faktorem są najczęściej banki lub inne instytucje świadczące usługi finansowe

W umowie faktoringowej występuje również jeszcze jeden podmiot, który nie jest jednak stroną umowy. Jest nim dłużnik - odbiorca towarów lub usług sprzedanych mu przed faktorantów. O zawartej umowie faktorant ma obowiązek zawiadomić dłużnika o zmianie wierzyciela.

Rodzaje faktoringu

Elementem umowy faktoringowej jest również określenie jaki rodzaj faktoringu jest przedmiotem umowy. Najbardziej znanymi rodzajami faktoringu są:

 • faktoring niepełny, niezupełny, nieprawidłowy - polega na tym, że faktor może zwrócić faktorantowi wierzytelność w przypadku niewypłacalności dłużnika;
 • faktoring pełny, prawidłowy - polega na tym, że ryzyko niewypłacalności dłużnika przejmuje faktor, przez co wierzytelność nie wróci do faktoranta w razie niewypłacalności dłużnika. W tego typu faktoringu najczęściej wyznacza się kwoty graniczne, które określają do jakiej wysokości wierzytelności faktor rzeczywiście będzie odpowiadał;
 • faktoring mieszany - polega na rozłożeniu ryzyka niewypłacalności dłużnika pomiędzy faktora i faktoranta.

Rodzaj faktoringu w umowie określa się poprzez wskazanie, kto ponosi odpowiedzialność w razie niewypłacalności dłużnika.

Wynagrodzenie dla faktora

Jednym z istotniejszych punktów umowy faktoringowej jest określenie wynagrodzenia dla faktora. Wynagrodzeniem faktora jest prowizja, która pobierana jest od wierzytelności. Określa się ją procentowo - na przykład 10% ceny wierzytelności.

Wartość wierzytelności może być od razu przelewana na konto faktoranta po pomniejszeniu jej o prowizję albo można wpłacić tylko zaliczkę. W przypadku zaliczki faktorant otrzymuje tylko zaliczkę przy podpisaniu umowy, a pozostałą kwotę pomniejszoną o prowizję otrzymuje dopiero po zapłacie długu przez dłużnika.

Przykładowa umowa faktoringow - wzór z omówieniem

UMOWA FAKTORINGU

Zawarta w dniu ............. roku pomiędzy:

Firmą .............. z siedzibą w ........... przy ul. .........., kod pocztowy .-......, REGON ......., NIP ........, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................. ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................, o kapitale zakładowym w wysokości ............. złotych,

reprezentowaną przez ............................
zwaną dalej Faktorantem,

a

Firmą ............ z siedzibą w ........... przy ul. .........., kod pocztowy .-......., REGON .........., NIP ............, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........................ ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................, o kapitale zakładowym w wysokości ............. złotych,

reprezentowaną przez ............................
zwaną dalej Faktorem.

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1. Określenie wierzytelności

Faktorant oświadcza, że przysługuje mu w stosunku do przedsiębiorcy (nazwa przedsiębiorcy), z siedzibą w (adres) zarejestrowanego pod nr KRS ..............., zwanego dalej Dłużnikiem, niesporną wierzytelność w kwocie .......... (słownie: ...............) zł z tytułu ................ wynikającej z umowy nr .......... z dnia ............ i faktury nr .............. Wystawionej dnia ............. z terminem płatności .............. . Kopia umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2. Przeniesienie wierzytelności

 1. Faktorant przenosi na rzecz Faktora wierzytelność określoną w 1, a Faktor przyjmuje przelew.
 2. Wraz z wierzytelnością przelane zostają na Faktora wszelkie świadczenia uboczne, w szczególności roszczenie o odsetki z tytułu opóźnienia Dłużnika za zapłacenie ceny.
 3. Przelew będzie skuteczny po zawiadomieniu Dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności i potwierdzenia przez niego przyjęcia do wiadomości dokonanego przelewu. Potwierdzenie musi być pisemne.
 4. Faktorant zobowiązuje się powiadomić Dłużnika o przelewie oraz przedstawić Faktorowi pisemne potwierdzenie Dłużnika, o którym mowa w poprzednim ustępie.
 5. W ramach niniejszej umowy Faktor zobowiązuje się monitorować wypłacalność Dłużnika oraz prowadzić wszelkie rozliczenia związane z wierzytelnością, inkasować i ewidencjonować wpływy należności.

§ 3. Podstawa wykupu wierzytelności

Wykup wierzytelności nastąpi na podstawie doręczonej przez Faktoranta uwierzytelnionej kopii faktury, stwierdzającej wierzytelność.

§ 4. Oświadczenia faktoranta

 1. Faktorant oświadcza, że wierzytelność określona w § 1. nie jest przedawniona, obciążona prawami osób trzecich, nie została również zajęta przez organy egzekucyjne.
 2. Faktorant oświadcza, że przelewowi wierzytelności określonej w § 1. nie sprzeciwiają się ograniczenia umowne oraz że Dłużnikowi nie przysługują wobec Faktoranta wierzytelności, które mogłyby być potrącone z wierzytelności określonej w § 1.

§ 5. Wynagrodzenie faktora

 1. Faktor zapłaci Faktorantowi kwotę stanowiącą . % wartości nominalnej przelanej wierzytelności w terminie ..... dni od zawarcia umowy. Pozostałe .... % wartości nominalnej wierzytelności, pomniejszone o . % wartości nominalnej wierzytelności, które stanowi wynagrodzenie dla Faktora w terminie .... dni od dnia zapłaty długu przez Dłużnika.
 2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Faktoranta nr ............
 3. Datą zapłaty jest data księgowania polecenia obciążenia rachunku Faktora.

§ 6. Rodzaj faktoringu

 1. Spłata zobowiązania wynikającego ze sprzedanej wierzytelności obciąża Dłużnika.
 2. Ryzyko niewypłacalności Dłużnika ponosi Faktor.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd .................. .
 4. Umowę sporządzono w ............ Jednobrzmiących egzemplarzach, po ..... dla każdej ze stron.

Faktor: ................
Faktorant: ................

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: