Rodzaje faktoringu

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-12  |  Średni czas czytania: 05:26
Faktoring jako forma finansowania bieżącej działalności firmy jest coraz chętniej wykorzystywany przez przedsiębiorców. Poza poprawą płynności finansowej, w zależności od rodzaju faktoringu zawiera on szereg dodatkowych usług, które wspomagają zarządzanie finansami firmy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są rodzaje faktoringu oraz jak wybrać odpowiedni faktoring dla Twojej firmy, ten artykuł jest dla Ciebie.
Rodzaje faktoringu

Podstawowe rodzaje faktoringu

Faktoring to usługa finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności wynikającej z faktóry wystawionej przez faktoranta. Umowy faktoringowe zawierają różne rozwiązania, co pozwala na wyodrębnienie kilku rodzajów faktoringu.

Podstawowe rodzaje faktoringu wyodrębnia się ze względu na zakres ryzyka przejmowanego przez faktora. Należą do nich:

Faktoring pełny - faktoring bez regresu

Pierwszym rodzajem faktoringu jest faktoring pełny tzw. faktoring bez regresu. Faktoring pełny polega na tym, że faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringową. Usługa ta zapewni Ci finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur z jednoczesną ochroną przed ryzykiem, że odbiorca nie zapłaci za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Wynika to właśnie z tego, że ryzyko to przejął faktor.

Uwaga! Faktor nie przejmuje ryzyka w związku z niewypłacalnością dłużnika wówczas, gdy dłużnik złoży reklamację lub zwróci towar.

Oczywiście, przejęcie tej odpowiedzialności nie jest bezinteresowne. Zazwyczaj przed podpisaniem umowy faktoringowej w takim kształcie, faktor dokonuje stanu majątkowego przyszłego dłużnika. Ponadto umowa ta jest odpowiednio zabezpieczana. Zabezpieczenie umowy stanowi polisa ubezpieczeniowa, którą może zawrzeć z ubezpieczycielem sam faktor albo może skorzystać z Twojej polisy zawartej wcześniej.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring pełny bez regresu?

Faktoring pełny - bez regresu polecany jest dla firm, które stawiają na dynamiczny rozwój przez poszukiwanie nowych kontrahentów z jednoczesnym nastawieniem na bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Ponadto z faktoringu pełnego najchętniej korzystają Ci przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do wypłacalności swoich kontrahentów i dbając o swój biznes pozbywają się ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczone towary lub usługi. Dzięki temu możesz zadbać o płynność finansową swojej firmy i nie ryzykować jej utratą.

Koszty faktoringu pełnego bez regresu

Faktoring bez regresu wiąże się przede wszystkim z kosztami, które w porównaniu z innymi rodzajami faktoringu są najwyższe. Wysokie koszty wiążą się z tym, że faktor przejmuje całe ryzyko, które związane jest z zapłatą należności przez dłużnika. To ryzyko wliczane jest jako koszt w cenę usługi. Ponadto aby skorzystać z faktoringu pełnego będziesz musiał przedstawić szereg dokumentów dotyczących Twojej firmy oraz kontrahenta w stosunku do którego chcesz zastosować faktoring. Służy to temu, żeby faktor mógł ocenić sytuację finansową i określić cenę swojej usługi.

Faktoring niepełny - z regresem

Drugim rodzajem faktoringu jest faktoring niepełny - z regresem, który nazywany jest również faktoringiem z regresem. Faktoring niepełny polega na tym, że faktor wykupuje należności od swojego klienta bez przejęcia ryzyka niewypłacalności jego odbiorców. W przeciwieństwie do faktoringu pełnego, przy którym klient faktora nie jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów, w faktoringu niepełnym taką odpowiedzialność ponosi.

Regres w tym przypadku polega na tym, że w razie niewypłacalności odbiorcy, jako klient faktora będziesz zobowiązany do zwrotu zapłaconej Ci zaliczki z tytułu wykupu należności. Wówczas wierzytelność zostanie przeniesiona z powrotem na siebie i wtedy sam będziesz musiał wyegzekwować dług.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring niepełny (z regresem)?

Ten rodzaj faktoringu przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, którzy dobrze znają rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi oraz w transakcjach, które nie są obarczone ryzykiem braku zapłaty. Dzięki takiej znajomości możesz pozwolić sobie na zachowanie części ryzyka, ponieważ jesteś w stanie oszacować to ryzyko i go ograniczyć.

Koszty faktoringu niepełnego z regresem

W przeciwieństwie do faktoringu bez regresu, koszty faktoringu z regresem będą zdecydowanie niższe. Niestety tylko dlatego, że wiąże się to z większym ryzykiem, że nie otrzymasz należności z wystawionej faktury. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z zobowiązania, wówczas to Ty ponosisz koszty, w których mieści się również zwrot zaliczki otrzymanej od faktora.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany jest rodzajem faktoringu, który łączy w sobie elementy faktoringu pełnego oraz faktoringu niepełnego. W tym przypadku możesz skorzystać z przeniesienia niewypłacalności swoich kontrahentów na faktora, jednak tylko do wysokości określonej w umowie. Po przekroczeniu wskazanego w niej limitu odpowiedzialność przechodzi na Ciebie. Taka konstrukcja faktoringu mieszanego oznacza, że do wysokości ustalonej kwoty mamy do czynienia z faktoringiem bez regresu, natomiast po jej przekroczeniu jest to faktoring z regresem.

Faktoring z regresem i bez regresu - porównanie

Oba omówione rodzaje faktoringu różnią się między sobą ulokowaniem ryzyka niewypłacalności odbiorców, co jest kluczowym elementem pod względem optymalizacji ryzyka we współpracy z kontrahentami. W poniższej tabeli przedstawiono różnice pomiędzy faktoringiem pełnym i niepełnym.

  Faktoring pełny - bez regresu Faktoring niepełny - z regresem
Na czym polega? Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności przyszłego dłużnika Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika - w takim przypadku faktor ma regres w stosunku do przedsiębiorcy
Dla kogo? Skierowany do firm, które poszukują finansowania bez ryzyka oraz takich, które zaczynają współpracy z nowym kontrahentem i szukają zabezpieczenia dla siebie. Polecany firmom, które stale współpracują z innymi firmami, znają ich sytuację finansową i nie ryzykują brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
Kiedy warto skorzystać? W razie wątpliwości co do ściągnięcia wierzytelności W przypadku, w którym istnieje szansa na odzyskanie należności od dłużnika

Powyższe rodzaje faktoringu należą do podstawowych form zawieranych umów faktoringowych. Oznacza to, że każda umowa faktoringowa może być zawarta albo z pełnym przeniesieniem ryzyka na faktora, albo z przeniesieniem częściowym, albo w systemie mieszanym.

Rodzaje faktoringu ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

Faktoring jawny

Faktoring jawny, nazywany również otwartym lub notyfikowanym, to jedna z form faktoringu pełnego lub niepełnego. Ten rodzaj faktoringu odznacza się tym, że dłużnik zostaje zawiadomiony o fakcie zawarcia umowy faktoringu. W praktyce wygląda to tak, że to firma faktoringowa zawiadamia kontrahentów swojego klienta o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności. Stanowi to jednocześnie informacje, że należności mają być wpłacane do firmy faktoringowej - jako nowego wierzyciela należności wynikających z faktur.

W tego rodzaju faktoringu jakim jest faktoring jawny istotne jest również to, że dłużnik powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności.

Faktoring tajny

Faktoring tajny działa na zasadzie przeciwieństwa w stosunku do faktoringu jawnego. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy faktoringowej, dłużnik nie zostaje o tym fakcie zawiadomiony. W związku z tym uiszcza on płatności za faktury na Twoje konto. Następnie to Ty jesteś zobowiązany przekazać pieniądze do nowego wierzyciela - czyli faktora.

Faktoring tajny ma zastosowanie wyłącznie w jednym rodzaju faktoringu - faktoringu niepełnego, czyli z regresem, w którym faktor (firma faktoringowa) nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wynika z to faktu, że brak zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności powoduje, że nowy wierzyciel nie może dochodzić od niego zapłaty należności.

Faktoring półotwarty (półjawny)

Faktoring półotwarty oznacza, że dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej wówczas, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora.

Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg terytorialny

Ze względu na zasięg terytorialny, czyli obszary w jakich dany faktoring obowiązuje możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

Faktoring krajowy - jest to kategoria faktoringu, która skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, tutaj zarejestrowanych i takim też oferującym swoje produkty. Może być oferowany w każdym rodzaju faktoringu - zarówno w pełnym, jak i niepełnym, a także w mieszanym.

Faktoring międzynarodowy - ten rodzaj faktoringu jest dla tych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji handlowych z przedsiębiorcami z za granicy. Dzięki temu zachowują płynność finansową w długim czasie oczekiwania na płatność.

W faktoringu międzynarodowym możemy wyróżnić następujące podkategorie:

 • faktoring importowy - ten rodzaj faktoringu jest skierowany dla firm krajowych, które zajmują się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. Faktor gwarantuje ochronę należnościom zagranicznych dostawców jednocześnie zapewniając wiarygodność i wypłacalność polskiego importera.
 • faktoring eksportowy - jest to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy wysyłają swoje towary za granicę. Przedsiębiorcy handlujący za granicą korzystają z takiego rozwiązania, ponieważ oczekiwanie na płatność w międzynarodowych kontaktach handlowych często się przedłużają - stosują więc faktoring aby nie oczekiwać na płatność ryzykując swoją płynnością finansową.

Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

W tej kategorii możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

faktoring dyskontowy - zwany również przyspieszonym. Odznacza się tym, że zaraz po podpisaniu umowy faktoringowej z faktorem otrzymasz płatność z tytułu przekazanej wierzytelności. W tym przypadku pieniądze za fakturę otrzymujesz od ręki, a sama płatność jest pomniejszana  prowizję faktora nawet do 90% wierzytelności.

faktoring zaliczkowy - zwany również awansowym. Polega na tym, że po podpisaniu umowy faktoringowej otrzymujesz od firmy faktoringowej zaliczkę na poczet należności wynikającej z faktury. Natomiast pozostałą kwotę (pomniejszoną o prowizję faktora) otrzymujesz w momencie uregulowania przez dłużnika należności. W tym przypadku więc otrzymujesz pieniądze w dwóch transzach.

faktoring wymagalnościowy - polega na tym, że kwotę należną z faktury otrzymasz dopiero po uregulowaniu wynikającej z niej wierzytelności albo w innym umówionym z faktorem terminie. Ten rodzaj faktoringu polecany jest tym przedsiębiorcom, którym nie zależy na szybkim otrzymaniu płatności, tylko chcą w ogóle ściągnąć należność wynikającą z faktury.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to specyficzny rodzaj faktoringu, który jest skierowany do przedsiębiorców otrzymujących faktury od dostawców. Pozwala on na wydłużenie terminu uregulowania swoich zobowiązań wobec dostawców - a to przez związanie się umową faktoringową, w ramach której faktor pokrywa należności wynikające z faktur w stosunku do dostawców przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoi kontrahenci otrzymują zapłatę od razu, a Ty masz wydłużony termin zapłaty swojemu faktorowi.

Ten rodzaj faktoringu pozwoli Ci - jako przedsiębiorcy - w negocjowaniu korzystniejszych warunków umów oraz uzyskaniu rabatów przez przedterminowe uregulowanie należności wynikających z wystawionych Ci faktur. Ponadto dzięki temu w rzeczywistości uzyskujesz dłuższy termin na uregulowanie zobowiązania wobec faktora, który na mocy umowy faktoringowej staje się Twoim wierzycielem.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Najlepsze oferty firm faktoringowych ranking na 2024:

 1. PRAGMA GO od 0,029%/dzień, 1 mln zł (limit), do 100% zaliczki przelewem ekspresowym w 24 h
 2. SMEO od 0,05%/dzień, 10 tys.-2 mln zł (limit), przelew w 24 h
 3. MONEVIA od 0,086%/dzień, 300 tys. zł (limit), przelew w 24 h
 4. eFaktor od 0,043%/dzień, 50 tys.-5 mln zł (limit), 90% zaliczki przelewem w 24 h
 5. Finea od 0,066%/dzień, 200 tys. zł (limit), 90–100% zaliczki przelewem w 1 h
 6. NFG faktoring od 0,053%/dzień, 5 tys.-250 tys. zł (limit), do 100% zaliczki przelewem ekspresowym w 5 min.
 7. ING Finansowanie Faktur 0,07%/dzień, 200 tys. zł (limit), do 100% zaliczki przelewem w 1 h
 8. FaktorOne (dawniej Idea Money) od 0,033%/dzień, 10 tys.-3,5 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 24 h
 9. Flexidea od 0,03%/dzień, 1 tys.-2 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 15 min.
 10. Bibby Financial Services od 0,03%/dzień, 100 tys.-50 mln zł (limit), 80-100% zaliczki przelewem w 24 h
 11. Faktoria (Nest Bank) od 0,033%/dzień, 500-3 mln zł (limit), do 100% zaliczki przelewem 30 min.-2 dni
 12. PKO Faktoring SA od 0,039%/dzień, 400-3 mln zł (limit), 80–100% zaliczki przelewem w 15 min.
 13. Alior Bank Faktoring od 0,15%/dzień, 50 tys.-1 mln zł (limit), 90% zaliczki przelewem w 30 min.

1. PRAGMA GO

od 0,029%/dzień
Opłaty i prowizje
do 1 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN i EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa; do 100% zaliczki przelewem ekspresowym

 • Do 150 000 PLN bez weksla
 • Prowizja 0,85% za 30 dni
 • 100% zaliczki przelewem ekspresowym
 • Ubezpieczenie odbiorców gratis
 • Monitoring należności
 • Decyzja o udzielenia faktoringu w ciągu 1-2 dni
 • Indywidualne wsparcie doradcy klienta
 • Automatyczna zaliczka faktoringowa
 • Brak ograniczeń branżowych

2. SMEO

od 0,05%/dzień
Opłaty i prowizje
10 tys.-2 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej, do 100% zaliczki przelewem w 24 h

 • 1,5% za każde 30 dni
 • Dostępne trzy pakiety usług: Faktura na Raz, Faktoring Online oraz Smart Plan
 • Brak prowizji za pierwsze 30 dni opóźnienia płatności
 • Faktoring jawny, z regresem oraz faktoring eksportowy
 • Prosty, bezpłatny wniosek w 100% online
 • Płatność tylko za faktyczne dni finansowania, prowizja naliczana dziennie
 • Całkowity koszt finansowania znany przed złożeniem wniosku
 • Krótka, 1-stronicowa, Tabela Opłat i Prowizji, żadnych ukrytych kosztów
 • Darmowy system do zarządzania fakturami
 • Finansowanie start-upów oraz branż uznawanych za wysokie ryzyko

3. MONEVIA

od 0,086%/dzień
Opłaty i prowizje
300 tys. zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa, do 100% zaliczki przelewem w 24 h

 • Faktoring jawny, z regresem
 • Finansowana jest cała kwota faktury brutto
 • 100% kwoty faktury brutto bez zaliczek
 • Szybka i prosta procedura transakcyjna - online i bez zbędnych formalności
 • Gotówka z faktury wypłacana natychmiast po zaakceptowaniu transakcji na Platformie Monevia
 • Brak weryfikacji zdolności kredytowej w BIK
 • Brak długoterminowych umów współpracy
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 90 dni
 • Minimalna kwota przyjnmowanej faktury od 700 zł brutto lub 200 euro
 • Na start aż 50 tys. zł limitu finansowania, który możesz podwyższyć
 • Brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni

4. eFaktor

od 0,043%/dzień
Opłaty i prowizje
50 tys.-5 mln zł
Limit faktoringowy
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej; zaliczka faktoringowa do 90%

 • Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy
 • Braka opłat za niewykorzystany limit oraz za przedłużenie, zmianę i rozwiązanie umowy
 • klienci nie mogą mieć zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego oraz wpisów w rejestrach dłużników
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej, handlowej, rozrywkowej
 • Limit faktoringowy w przypadku mikrofaktoringu - od 100 tys. zł do 500 tys. zł, faktoring z terminalem - od 100 tys. do 1 mln zł
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 60 dni
 • Czas wypłaty środków w faktoringu z terminalem do 3 dni stadardowo do 24 godzin
 • Faktor nie pobiera opłat za niewykorzystany limit
 • Możliwość finansowania części faktury
 • Minimalna kwota przyjnmowanej faktury od 500 zł netto
 • Bezpłatna ocena wiarygodności obecnych i nowych klientów

5. Finea

od 0,066%/dzień
Opłaty i prowizje
200 tys. zł
Limit faktoringowy
1 h
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z o.o. oraz spółki jawnej; zaliczka faktoringowa 90–100% wartości faktury

 • Brak stałych opłat - jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury
 • Dostępne rodzaje faktoringu: faktoring jawny, faktoring cichy, faktoring odwrotny, faktoring z ubezpieczeniem, faktoring odwrotny (zakupowy) w ratach
 • Okres spłaty 7-90 dni
 • Dostępny faktoring odwrotny, jawny i cichy

6. NFG faktoring

od 0,053%/dzień
Opłaty i prowizje
5 tys.-250 tys. zł
Limit faktoringowy
5 minut
Przelew
12 miesięcy
Minimalny wiek firmy
Sprawdź ›

Waluty: PLN, EUR; małe i średnie przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 100% wartości faktury

 • Dostępne rodzaje faktoringu: jawny z regresem ( w wersji standard i ekspres), cichy, zaliczkowy, zakupowy
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka: transportowej, budowlanej, handlowej, HoReCa, a także freelancerzy i wolne zawody
 • Dla nowych klientów limit faktoringowy jest niższy: od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur od 7 do 90 dni
 • Deklarowany czas wypłaty środków nawet w 5 minut od wysłania wniosku
 • Możliwość sfinansowania tylko części faktury

7. FaktorOne (dawniej Idea Money)

od 0,033%/dzień
Opłaty i prowizje
10 tys.-3,5 mln zł
Limit
24 h
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 80-100% wartości faktury

 • Prowizja od 1% za 30 dni finansowania
 • Oferowany jest faktoring niepełny oraz cichy
 • Maksymalny termin płatności na fakturze to 120 dni
 • Nie ma dodatkowych wskaźników, np. WIBOR
 • Nie musisz mieć żadnego zabezpieczenia, np. ustanawiać hipoteki
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży transportowej, budownalnej, deweloperskiej, HoReCa oraz produkcyjnej

8. Flexidea

od 0,03%/dzień
Opłaty i prowizje
1 tys.-2 mln zł
Limit
15 min.
Przelew
od 1 dnia
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki (cywilna, osobowe, z o.o., S.A.); zaliczka faktoringowa 80-100% wartości faktury

 • Faktoring z regresem (niepełny)
 • Cały proces odbywa się online, bez zbędnej papierowej dokumentacji i wymiany korespondencji
 • Finansowanie faktur z terminen płatności do 30 dni
 • Faktoring eksportowy dla faktur z terminen płatności do 90 dni
 • Minimalny termin płatności 10 dni, maksymalny termin płatności 120 dni
 • Forma księgowości: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość

9. Bibby Financial Services

od 0,03%/dzień
Opłaty i prowizje
100 tys.-50 mln zł
Limit
24 h
Przelew
12 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR, USD; średnie i duże firmy; zaliczka faktoringowa do 80-100% wartości faktury

 • Prowizja obrotowa od 0,3% do 2,5%
 • W ofercie faktoring z gwarancją BGK
 • Faktoring dopasowany do branży klienta
 • Finansowanie faktur wystawionych przed podpisaniem umowy
 • Finansowanie w split payment
 • Dostępne różne rodzaje faktoringu (m.in. faktoring pełny, faktoring niepełny, faktoring odwrotny, faktoring cichy)

10. Faktoria (Nest Bank)

od 0,033%/dzień
Opłaty i prowizje
500-3 mln zł
Limit
od 30 min. do 2 dni
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro, małe i średnie firmy; zaliczka faktoringowa 100% wartości faktury

 • Prowizja od 0,033% do 0,16% za każdy dzień finansowania
 • Rodzaje faktoringu: pełny, niepełny, eksportowy, odwrotny (finansowanie zakupów), finansowanie tylko wybranych faktur
 • Faktury z terminem płatności do 120 dni
 • 30 dni tolerowanego opóźnienia
 • Monitorowanie należności
 • Pomoc w windykacji (przesyłanie próśb z prośbą o zapłatę, przypomnienia o zapłacie)

11. PKO Faktoring SA

od 0,039%/dzień
Opłaty i prowizje
400-3 mln zł
Limit
15 min.
Przelew
18 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN; mikro, firmy i przedsiębiorstwa z przychodami nie przekraczają 30 mln zł rocznie; zaliczka faktoringowa 80-100% wartości faktury

 • Rodzaje faktoringu: ukryty, pełny, niepełny, eksportowy, krajowy, finansowanie faktur
 • Przelew do 100% w przypadku finansowania faktur oraz 80%–90% dla pozostałych rodzajów faktoringu
 • Faktury z terminem płatności od 7 do 60 dni (z możliwością przedłużenia do 13 dni)
 • Minimalna wartość faktury to 400 zł (brutto)
 • Firma musi działać na rynku min. 18 miesięcy i posiadać min. 2 stałych klientów
 • Monitorowanie i administracja należności + pomocw zakresie windykacji wierzytelności (przedsądowa i sądowa)
 • Możliwość wybrania spośród dwóch ofert: standardowej i abonamentowej
 • Pomoc w weryfikacji klientów

12. ING Finansowanie Faktur

0,07%/dzień
Opłaty i prowizje
200 tys. zł
Limit
1 h
Przelew
6 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, EUR; mikro i małe przedsiębiorstwa; zaliczka faktoringowa do 100% wartości faktury

 • Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji, w przypadku kolejnych dokumentów kwota przelewu zostanie pomniejszona o prowizję banku
 • Limit do 200.000 zł, w tym do 100.000 zł na jednego kontrahenta (w przypadku braku załączonego JPK_VAT limit ogólny wynosi do 50 000 zł, w tym 20 000 zł na jednego kontrahenta)
 • Maksymalny termin płatności przejmowanych faktur do 90 dni
 • Nie trzeba być klientem banku ING
 • Przejrzyste zasady i koszty
 • Rabat do 30% za regularne korzystanie
 • Brak limitu faktur - już od jednej faktury
 • Finansowanie branż zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka, w tym branży transportowej, budownalnej, handelu, freelancerów oraz agencji
 • Nie ma konieczności korzystania z faktoringu każdego miesiąca

13. Alior Bank Faktoring

od 0,15%/dzień
Opłaty i prowizje
50 tys.-1 mln zł
Limit
30 min.
Przelew
10 miesięcy
Minimalny wiek firmy

Waluty: PLN, (EUR, USD, GBP, CHF w faktoringu pełnym i odwrotnym); małe, średnie i duże firmy oraz rolnicy; zaliczka faktoringowa 90% wartości faktury brutto

 • Rodzaje faktoringu: jawny, pełny, niepełny, odwrotny
 • Prowizje od 0,15% do 1,50% za każdy dzień finansowania
 • Przyjmowane są faktury z terminem płatności do 90 dni w faktoringu niepełnym oraz z terminem płatności do 180 dni w faktoringu pełnym
 • Monitorowanie należności i pomoc z windykacją należności (przypomnienia o zapłacie, wezwanie do zapłaty)
 • Bank bierze odpowiedzialność w razie niewypłacalności klienta
 • 30-dniowy lub 60-dniowy (zależnie od rodzaju wybranego faktoringu) okres tolerowanego opóźnienia
 • Firma musi rozliczać się w polskiej walucie, prowadzić dzialałność na terenie Polski i posiadać zakończony min. 1 rok obrachunkowy, który obejmowałby okres min. 10 miesięcy
 • Wymóg podpisania umowy (faktoring niepełny min. 18 msc, faktoring pełny min. 12 msc)
 • Wymagane konto w Alior Banku, a także zabezpieczenie należności poprzez pełnomocnictwo

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej oferty Firmy Faktoringowej, tym samym nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Pamiętaj, że z każdą firmą faktoringową możesz negocjować warunki umowy i możesz oczekiwać indywidualnej oferty dostosowanej do Twoich potrzeb!

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: