Rodzaje faktoringu

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-12  |  Średni czas czytania: 05:26
Faktoring jako forma finansowania bieżącej działalności firmy jest coraz chętniej wykorzystywany przez przedsiębiorców. Poza poprawą płynności finansowej, w zależności od rodzaju faktoringu zawiera on szereg dodatkowych usług, które wspomagają zarządzanie finansami firmy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie są rodzaje faktoringu oraz jak wybrać odpowiedni faktoring dla Twojej firmy, ten artykuł jest dla Ciebie.
Rodzaje faktoringu

Podstawowe rodzaje faktoringu

Faktoring to usługa finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności wynikającej z faktóry wystawionej przez faktoranta. Umowy faktoringowe zawierają różne rozwiązania, co pozwala na wyodrębnienie kilku rodzajów faktoringu.

Podstawowe rodzaje faktoringu wyodrębnia się ze względu na zakres ryzyka przejmowanego przez faktora. Należą do nich:

Faktoring pełny - faktoring bez regresu

Pierwszym rodzajem faktoringu jest faktoring pełny tzw. faktoring bez regresu. Faktoring pełny polega na tym, że faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringową. Usługa ta zapewni Ci finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur z jednoczesną ochroną przed ryzykiem, że odbiorca nie zapłaci za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Wynika to właśnie z tego, że ryzyko to przejął faktor.

Uwaga! Faktor nie przejmuje ryzyka w związku z niewypłacalnością dłużnika wówczas, gdy dłużnik złoży reklamację lub zwróci towar.

Oczywiście, przejęcie tej odpowiedzialności nie jest bezinteresowne. Zazwyczaj przed podpisaniem umowy faktoringowej w takim kształcie, faktor dokonuje stanu majątkowego przyszłego dłużnika. Ponadto umowa ta jest odpowiednio zabezpieczana. Zabezpieczenie umowy stanowi polisa ubezpieczeniowa, którą może zawrzeć z ubezpieczycielem sam faktor albo może skorzystać z Twojej polisy zawartej wcześniej.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring pełny bez regresu?

Faktoring pełny - bez regresu polecany jest dla firm, które stawiają na dynamiczny rozwój przez poszukiwanie nowych kontrahentów z jednoczesnym nastawieniem na bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Ponadto z faktoringu pełnego najchętniej korzystają Ci przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości co do wypłacalności swoich kontrahentów i dbając o swój biznes pozbywają się ryzyka nieotrzymania zapłaty za dostarczone towary lub usługi. Dzięki temu możesz zadbać o płynność finansową swojej firmy i nie ryzykować jej utratą.

Koszty faktoringu pełnego bez regresu

Faktoring bez regresu wiąże się przede wszystkim z kosztami, które w porównaniu z innymi rodzajami faktoringu są najwyższe. Wysokie koszty wiążą się z tym, że faktor przejmuje całe ryzyko, które związane jest z zapłatą należności przez dłużnika. To ryzyko wliczane jest jako koszt w cenę usługi. Ponadto aby skorzystać z faktoringu pełnego będziesz musiał przedstawić szereg dokumentów dotyczących Twojej firmy oraz kontrahenta w stosunku do którego chcesz zastosować faktoring. Służy to temu, żeby faktor mógł ocenić sytuację finansową i określić cenę swojej usługi.

Faktoring niepełny - z regresem

Drugim rodzajem faktoringu jest faktoring niepełny - z regresem, który nazywany jest również faktoringiem z regresem. Faktoring niepełny polega na tym, że faktor wykupuje należności od swojego klienta bez przejęcia ryzyka niewypłacalności jego odbiorców. W przeciwieństwie do faktoringu pełnego, przy którym klient faktora nie jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahentów, w faktoringu niepełnym taką odpowiedzialność ponosi.

Regres w tym przypadku polega na tym, że w razie niewypłacalności odbiorcy, jako klient faktora będziesz zobowiązany do zwrotu zapłaconej Ci zaliczki z tytułu wykupu należności. Wówczas wierzytelność zostanie przeniesiona z powrotem na siebie i wtedy sam będziesz musiał wyegzekwować dług.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring niepełny (z regresem)?

Ten rodzaj faktoringu przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, którzy dobrze znają rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi oraz w transakcjach, które nie są obarczone ryzykiem braku zapłaty. Dzięki takiej znajomości możesz pozwolić sobie na zachowanie części ryzyka, ponieważ jesteś w stanie oszacować to ryzyko i go ograniczyć.

Koszty faktoringu niepełnego z regresem

W przeciwieństwie do faktoringu bez regresu, koszty faktoringu z regresem będą zdecydowanie niższe. Niestety tylko dlatego, że wiąże się to z większym ryzykiem, że nie otrzymasz należności z wystawionej faktury. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z zobowiązania, wówczas to Ty ponosisz koszty, w których mieści się również zwrot zaliczki otrzymanej od faktora.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany jest rodzajem faktoringu, który łączy w sobie elementy faktoringu pełnego oraz faktoringu niepełnego. W tym przypadku możesz skorzystać z przeniesienia niewypłacalności swoich kontrahentów na faktora, jednak tylko do wysokości określonej w umowie. Po przekroczeniu wskazanego w niej limitu odpowiedzialność przechodzi na Ciebie. Taka konstrukcja faktoringu mieszanego oznacza, że do wysokości ustalonej kwoty mamy do czynienia z faktoringiem bez regresu, natomiast po jej przekroczeniu jest to faktoring z regresem.

Faktoring z regresem i bez regresu - porównanie

Oba omówione rodzaje faktoringu różnią się między sobą ulokowaniem ryzyka niewypłacalności odbiorców, co jest kluczowym elementem pod względem optymalizacji ryzyka we współpracy z kontrahentami. W poniższej tabeli przedstawiono różnice pomiędzy faktoringiem pełnym i niepełnym.

  Faktoring pełny - bez regresu Faktoring niepełny - z regresem
Na czym polega? Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności przyszłego dłużnika Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika - w takim przypadku faktor ma regres w stosunku do przedsiębiorcy
Dla kogo? Skierowany do firm, które poszukują finansowania bez ryzyka oraz takich, które zaczynają współpracy z nowym kontrahentem i szukają zabezpieczenia dla siebie. Polecany firmom, które stale współpracują z innymi firmami, znają ich sytuację finansową i nie ryzykują brakiem zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
Kiedy warto skorzystać? W razie wątpliwości co do ściągnięcia wierzytelności W przypadku, w którym istnieje szansa na odzyskanie należności od dłużnika

Powyższe rodzaje faktoringu należą do podstawowych form zawieranych umów faktoringowych. Oznacza to, że każda umowa faktoringowa może być zawarta albo z pełnym przeniesieniem ryzyka na faktora, albo z przeniesieniem częściowym, albo w systemie mieszanym.

Rodzaje faktoringu ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

Faktoring jawny

Faktoring jawny, nazywany również otwartym lub notyfikowanym, to jedna z form faktoringu pełnego lub niepełnego. Ten rodzaj faktoringu odznacza się tym, że dłużnik zostaje zawiadomiony o fakcie zawarcia umowy faktoringu. W praktyce wygląda to tak, że to firma faktoringowa zawiadamia kontrahentów swojego klienta o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności. Stanowi to jednocześnie informacje, że należności mają być wpłacane do firmy faktoringowej - jako nowego wierzyciela należności wynikających z faktur.

W tego rodzaju faktoringu jakim jest faktoring jawny istotne jest również to, że dłużnik powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności.

Faktoring tajny

Faktoring tajny działa na zasadzie przeciwieństwa w stosunku do faktoringu jawnego. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy faktoringowej, dłużnik nie zostaje o tym fakcie zawiadomiony. W związku z tym uiszcza on płatności za faktury na Twoje konto. Następnie to Ty jesteś zobowiązany przekazać pieniądze do nowego wierzyciela - czyli faktora.

Faktoring tajny ma zastosowanie wyłącznie w jednym rodzaju faktoringu - faktoringu niepełnego, czyli z regresem, w którym faktor (firma faktoringowa) nie przejmuje ryzyka niewypłacalności dłużnika. Wynika z to faktu, że brak zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności powoduje, że nowy wierzyciel nie może dochodzić od niego zapłaty należności.

Faktoring półotwarty (półjawny)

Faktoring półotwarty oznacza, że dłużnik zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej wówczas, gdy otrzyma wezwanie do zapłaty od faktora.

Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg terytorialny

Ze względu na zasięg terytorialny, czyli obszary w jakich dany faktoring obowiązuje możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

Faktoring krajowy - jest to kategoria faktoringu, która skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce, tutaj zarejestrowanych i takim też oferującym swoje produkty. Może być oferowany w każdym rodzaju faktoringu - zarówno w pełnym, jak i niepełnym, a także w mieszanym.

Faktoring międzynarodowy - ten rodzaj faktoringu jest dla tych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji handlowych z przedsiębiorcami z za granicy. Dzięki temu zachowują płynność finansową w długim czasie oczekiwania na płatność.

W faktoringu międzynarodowym możemy wyróżnić następujące podkategorie:

  • faktoring importowy - ten rodzaj faktoringu jest skierowany dla firm krajowych, które zajmują się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski. Faktor gwarantuje ochronę należnościom zagranicznych dostawców jednocześnie zapewniając wiarygodność i wypłacalność polskiego importera.
  • faktoring eksportowy - jest to usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy wysyłają swoje towary za granicę. Przedsiębiorcy handlujący za granicą korzystają z takiego rozwiązania, ponieważ oczekiwanie na płatność w międzynarodowych kontaktach handlowych często się przedłużają - stosują więc faktoring aby nie oczekiwać na płatność ryzykując swoją płynnością finansową.

Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność

W tej kategorii możemy wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

faktoring dyskontowy - zwany również przyspieszonym. Odznacza się tym, że zaraz po podpisaniu umowy faktoringowej z faktorem otrzymasz płatność z tytułu przekazanej wierzytelności. W tym przypadku pieniądze za fakturę otrzymujesz od ręki, a sama płatność jest pomniejszana  prowizję faktora nawet do 90% wierzytelności.

faktoring zaliczkowy - zwany również awansowym. Polega na tym, że po podpisaniu umowy faktoringowej otrzymujesz od firmy faktoringowej zaliczkę na poczet należności wynikającej z faktury. Natomiast pozostałą kwotę (pomniejszoną o prowizję faktora) otrzymujesz w momencie uregulowania przez dłużnika należności. W tym przypadku więc otrzymujesz pieniądze w dwóch transzach.

faktoring wymagalnościowy - polega na tym, że kwotę należną z faktury otrzymasz dopiero po uregulowaniu wynikającej z niej wierzytelności albo w innym umówionym z faktorem terminie. Ten rodzaj faktoringu polecany jest tym przedsiębiorcom, którym nie zależy na szybkim otrzymaniu płatności, tylko chcą w ogóle ściągnąć należność wynikającą z faktury.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to specyficzny rodzaj faktoringu, który jest skierowany do przedsiębiorców otrzymujących faktury od dostawców. Pozwala on na wydłużenie terminu uregulowania swoich zobowiązań wobec dostawców - a to przez związanie się umową faktoringową, w ramach której faktor pokrywa należności wynikające z faktur w stosunku do dostawców przedsiębiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu Twoi kontrahenci otrzymują zapłatę od razu, a Ty masz wydłużony termin zapłaty swojemu faktorowi.

Ten rodzaj faktoringu pozwoli Ci - jako przedsiębiorcy - w negocjowaniu korzystniejszych warunków umów oraz uzyskaniu rabatów przez przedterminowe uregulowanie należności wynikających z wystawionych Ci faktur. Ponadto dzięki temu w rzeczywistości uzyskujesz dłuższy termin na uregulowanie zobowiązania wobec faktora, który na mocy umowy faktoringowej staje się Twoim wierzycielem.

Faktoring dla firm – porównanie ofert i aktualny ranking

Instytucja Opłaty i prowizje Limit Przelew Min. wiek firmy Uwagi  
PRAGMA GO FaktoringPRAGMA GO 0,85% za 30 dni 50 000 zł – 5 000 000 zł 24 h od 1 dnia działalności Ubezpieczenie gratis, wniosek 100% online - decyzja w 24h, brak ograniczeń branżowych, oferta również w euro Sprawdź ›
SMEO FaktoringSMEO od 0,055% (1,65% za każde 30 dni) 1 000 000 zł 15 min (zawsze przelew ekspresowy) od 1 dnia działalności Prosty proces online. Finansowanie w PLN i EUR. Darmowy limit faktoringowy nawet do 1 000 000 zł. Sprawdź ›
MONEVIA FaktoringMONEVIA od 3,00% 250 000 zł, min. kwota faktury 700 zł lub 200 euro 24 h od 1 dnia działalności finansowana jest cała kwota faktury brutto, 100% bez zaliczek, brak też jakichkolwiek dodatkowych opłat za opóźnienie w spłacie faktury przez Dłużnika aż do 30 dni, cały proces online bez przedkładania dok.finansowych i zaświadczeń, dostępne jest też dla Klientów telefoniczne Biuro Obsługi Sprawdź ›
eFaktor FaktoringeFaktor Faktoring od 1,69%
(za każde 30 dni)
50 000 zł - 5 000 000 zł 24h 3 miesiące Najszerszy zakres produktów. Każdy rodzaj faktoringu. Zaliczka faktoringowa do 90%. Uproszczony system naliczania opłat i prowizji. Prosty proces online niezależnie od wielkości firmy. Sprawdź ›
Finea FaktoringFinea Faktoring od 2% 100 000 zł 1h 6 miesięcy Jedyną opłatą jest prowizja za sfinansowanie faktury. Potrzebny jedynie wyciąg bankowy za ostatnie 6 miesięcy. Sprawdź ›
ING Finansowanie Faktur ING Finansowanie Faktur 0,07%
(za każdy dzień finansowania)
200 000 zł maksymalna wartość limitu ogólnego 1 h 12 miesięcy Możliwość darmowego wypróbowania usługi – pierwsza faktura sfinalizowana w 100% bez żadnych opłat i prowizji. Nie trzeba być klientem banku ING. Przejrzyste zasady i koszty. Sprawdź ›
Idea Money FaktoringIDEA Money Faktoring 1,8%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
300 000 zł 24 h 0 miesięcy do kwoty 100 000 zł nie potrzeba dostarczać dokumentów finansowych, termin płatności do 90 Sprawdź ›
NFG faktoringNFG Faktoring 2,99%
(za każde 30 dni)
25 000 zł 24 godziny 12 miesięcy w trakcie trwania współpracy możesz otrzymać nawet do 100 000 zł limitu faktoringowego Sprawdź ›
Faktoria faktoringFandla Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
100 000 zł 24 h 6 miesięcy brak opłat za umową ramową, windykacja w cenie aż do 90 dni po terminie płatności Sprawdź ›
Faktoria faktoringFAKTORIA Faktoring 3%
(za 30 dni, okres: do 90 dni)
30 000 zł 30 minut 6 miesięcy decyzja na podstawie wyciągu bankowego, terminy płatności faktur aż do 90 dni Sprawdź ›
Finiata faktoringFiniata Faktoring od 5%
(za każde 30 dni, okres: 30 dni - 90 dni)
50 000 zł 48 godzin 6 miesięcy szybka realizacja wniosków online - tylko 7 minut Sprawdź ›
Aforti faktoringAforti Faktoring 2,7%
(za każde 30 dni)
Brak górnej granicy 5 dni 2 miesiące brak opłat za zerwanie umowy, minimum formalności - wystarczy sam wniosek Sprawdź ›

Zostaw swoje dane - bezpłatnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę faktoringu:

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: