Jak założyć firmę mając długi i komornika na karku?

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-30  |  Średni czas czytania: 06:18
Wpadłeś w spiralę zadłużenia i chcesz założyć własną działalność gospodarczą żeby wyjść z długów? Zastanawiasz się czy mając długi i komornika na karku założenie firmy jest w ogóle możliwe? Założenie działalności gospodarczej może okazać się dobrym pomysłem na uregulowanie należności. Jak to zrobić? Dowiesz się tego czytając dalej ten artykuł.
Jak założyć firmę mając długi i komornika na karku?

Mam długi i ściga mnie komornik - czy mogę założyć działalność gospodarczą?

Zanim dowiesz się, jak założyć firmę mając długi i komornika na karku, sprawdźmy czy założenie działalności gospodarczej jest w ogóle możliwe. Formalnie rzecz biorąc nie ma przepisu prawnego, który zabraniałby zakładania działalności gospodarczej osobom, które mają długi lub przeciwko którymi toczy się postępowanie egzekucyjne. Wyjątkiem jest tzw. sądowy zakaz prowadzenia działalności. Zakaz ten może być wydany:

  • w postępowaniu karnym - sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności na okres od roku do 10 lat w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem
  • w postępowaniu upadłościowym - sąd może pozbawić prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na okres od 3 do 10 lat każdego kto:
  • będąc do tego zobowiązany z mocy ustawy nie złożył w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydał lub nie wskazał majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, choć był do tego ustawowo zobowiązany
  • po ogłoszeniu upadłości ukrywał, niszczył lub obciążał majątek wchodzący w skład masy upadłości
  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonał innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo w inny sposób utrudniał postępowanie

Jeżeli jednak nie został w stosunku do Ciebie nie został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, nawet mając długi możesz bez przeszkód założyć własną firmę. Możesz to zrobić również wtedy, gdy toczy się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - najprostsza forma prowadzenia firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia własnej firmy. Jak założyć firmę mając długi? W przypadku działalności jednoosobowej nie trzeba się nad tym zastanawiać. Procedura założenia firmy jest bowiem taka sama jak w przypadku pozostałych osób. Sprawą, nad którą należy się zastanowić jest natomiast to, czy taka forma działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem dla osoby, która ma na karku komornika.

Jednoosobowa działalność gospodarcza charakteryzuje się tym, że prywatny majątek właściciela firmy i majątek firmowy nie są rozdzielone. Przekłada się to na odpowiedzialność za długi, co działa w taki sposób, że za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem. Działa to również w drugą stronę - jeżeli właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ma długi, to mogą być one egzekwowane z majątku służącego do prowadzenia firmy, na przykład używanych maszyn. Nie ma również przeszkód w tym, aby komornik zajął firmowe konto bankowe, a to może nie tylko pozbawić dochodów uzyskiwanych z firmy, ale nawet utrudnić jej prowadzenie. Firma to nie tylko zyski - przedsiębiorca każdego miesiąca ma obowiązek płacić podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Niezapłacenie należności może rodzić poważne konsekwencje, na przykład w postaci nałożenia kary, a takie działanie zamiast pomóc wyjść Ci z długów, wpędzi Cię w jeszcze większe zadłużenie. Warto również dodać, że w przypadku kont firmowych nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego. Oznacza to, że wszystkie pieniądze, który wpływają na firmowe konto mogą być zajęte przez komornika. Zajmowane nie są tylko te środki, które są niezbędne do wypłaty wynagrodzenia dla pracowników.

Spółka cywilna a prywatne długi wspólnika

Swobodne zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej nawet w sytuacji, gdy masz długi oraz komornika na karku przekłada się na to, że możesz również swobodnie zawiązać spółkę cywilną. Spółka cywilna to najprostsza forma prowadzenia działalności wspólnie z inną osobą. Charakteryzuje się tym, że utworzenie spółki nie powoduje stworzenia odrębnego bytu prawnego. Spółka cywilna jest jedynie umową między jej wspólnikami - to oni działają w imieniu spółki (wszystkich wspólników) i solidarnie odpowiadają za powstałe w związku z tym zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka cywilna nie tworzy również odrębnego majątku - majątek ten jest bowiem majątkiem wspólnym wspólników.

Co w sytuacji, gdy jeden ze wspólników ma długi niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą? Należy wyraźnie powiedzieć, że w takim przypadku wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia długu z udziału wspólnika w majątku wspólnym wspólników spółki cywilnej. Prywatny wierzyciel nie może również dochodzić należności z udziału w poszczególnych składników majątku wspólnego. Wierzyciel ma jednak prawo skierować do egzekucji majątek osobisty dłużnika, a w przypadku gdy wspólnicy podzielili majątek, może również skierować egzekucję przeciwko udziałom w zyskach spółki.

Wierzyciel, u którego ma długi wspólnik spółki cywilnej może również wypowiedzieć jego udział w spółce w celu ściągnięcia długu. Taka sytuacja jest dopuszczalna, gdy w ciągu ostatnich 6 miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika. W tym celu wierzyciel wspólnika powinien uzyskać zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek jego wystąpienia ze spółki lub w razie jej rozwiązania. Gdy te warunki zostaną spełnione, wierzyciel może wypowiedzieć udział wspólnika na 3 miesiące na przód - nawet jeżeli spółka została zawarta na czas oznaczony. Wypowiedzenie udziału ma ten skutek, że następuje rozliczenie tego, co przypadałoby wspólnikowi na wypadek wystąpienia bądź rozwiązania spółki.

Z uwagi na to, że zajęcie rachunku bankowego jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ściągania wierzytelności, w przypadku długów wspólnika spółki cywilnej komornik może zająć konto bankowe należące do spółki. Komornik może jednak zająć tylko udział, który przysługuje dłużnemu wspólnikowi. Jednak samo zajęcie rachunku bankowego spółki może znacznie utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego też wchodzenie do spółki cywilnej mając długi może nie być dobrym rozwiązaniem.

Prywatne długi wspólnika w handlowej spółce osobowej

Spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna) charakteryzują się brakiem osobowości prawnej, ale posiadaniem zdolności prawnej, dzięki czemu wspólnicy w imieniu i na rzecz spółki mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółki osobowe posiadają również swój majątek, który jest majątkiem odrębnym od majątków jej wspólników. Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy, ale dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Co w sytuacji odwrotnej - gdy to wspólnik ma swoje prywatne zobowiązania?

Na pytanie, czy spółka osobowa oraz jej pozostali wspólnicy odpowiadają za prywatne długi wspólnika, należy odpowiedzieć przecząco. Wierzyciel wspólnika, który jest dłużnikiem może jedynie zająć prawa wspólnika, jakie ten ma w spółce - na przykład prawo do zysku. Ponadto Kodeks spółek handlowych stanowi, że:

  • w czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać
  • jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z niego skorzystać

Wierzyciel dłużnika, który jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej nie może więc sięgnąć bezpośrednio do majątku spółki. Spółka jest bowiem odrębnym podmiotem, która nie może odpowiadać za prywatne długi wspólnika. Założenie spółki osobowej mając długi może więc okazać się dobrym rozwiązaniem na to, aby z tych długów wyjść. Należy jednak pamiętać, że założenie tego typu spółki wymaga wniesienia wkładów - jeżeli nie pieniędzy to innych rzeczy lub praw majątkowych.

Długi a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna działalności gospodarczej, która pozwala na założenie firmy mając długi i komornika na karku to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku spółki z o.o. komornik nie zajmie rachunku bankowego spółki w celu egzekwowania długów wspólnika. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. Oznacza to, że jest odrębnym podmiotem od wspólników, którzy ją stworzyli i sama rozporządza swoim majątkiem, zawiera umowy, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania. Z tego względu komornik nie może ściągać należności z rachunku bankowego spółki ani z jej majątku na poczet zaspokojenia wierzyciela wspólnika.

Komornik może natomiast zająć wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi, które wypracowała spółka. Spółka z o.o. uzyskuje dochód, który zostaje opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Następnie wypłaca wspólnikom wynagrodzenie, które stanowi dochód wspólnika. Zatem pieniądze, które znajdą się na prywatnym koncie wspólnika mogą zostać zajęte przez komornika. Ponadto komornik może zająć udział wspólnika w spółce.

Należy również zwrócić uwagę na to, że samo założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga nakładów finansowych. Przede wszystkim do założenia spółki z o.o. konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.

Czy założenie firmy to dobry sposób na komornika?

Wiesz już, że mając długi i komornika na karku możesz założyć firmę. Nie jest to jednak sposób aby uciec przed postępowaniem egzekucyjnym i dochodzeniem należności przez wierzycieli. Nie mając majątku ani żadnych dochodów komornik nie może ściągnąć długu. Wówczas na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone. Po pewnym czasie wierzyciel może ponownie wystąpić o podjęcie postępowania. Wtedy komornik sprawdza, czy posiadasz coś, z czego można ściągnąć dług i wówczas może trafić na Twoją nową firmę.

Komornik może zająć dochody uzyskiwane z Twojej działalności gospodarczej, a w przypadku spółki z o.o. z wypłacanego Ci przez spółkę wynagrodzenia. Zatem w każdym przypadku nie uzyskasz rzeczywistego dochodu, ponieważ wszystko co dostaniesz, w momencie gdy namierzy to komornik, będzie szło na pokrycie zaległych należności. Rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę jest negocjowanie z wierzycielem. Dzięki rozmowom możesz postarać się na przykład na rozłożenie długu na raty lub odroczenie terminu płatności. Dobrym rozwiązaniem jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. Wtedy możesz na spokojnie prowadzić działalność gospodarczą, zarabiać pieniądze i powoli zacząć spłacać długi bez udziału komornika.

Jak założyć firmę mając długi i komornika na karku - podsumowanie

Założenie firmy mając długi i komornika na karku jest możliwe - nie zabraniają tego przepisy prawa, a więc nie jest to formalna przeszkoda do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednak zanim zdecydujesz się na założenie własnej firmy, zastanów się, czy egzekucje komornicze nie utrudnią Ci prowadzenia działalności - szczególnie jeżeli ma to być jednoosobowa działalność gospodarcza. W tym przypadku bowiem komornik może zająć wszystko, co jest niejako „majątkiem firmowym”, ponieważ prawnie majątek firmy i Twój stanowi jedność.

Bezpieczniejszą formą prowadzenia działalności mając prywatne długi są spółki. Wierzyciel bowiem nie może egzekwować należności na poczet Twoich długów z majątku spółki, ponieważ są to odrębne byty prawne. Musisz jednak liczyć się z tym, że komornik może zająć Twój udział w spółce albo wypłacane Ci wynagrodzenie z majątku firmowego. Ponadto problemem może okazać się konieczność wniesienia wkładów do spółki - jeżeli nie masz wystarczających pieniędzy lub praw, nie będziesz mógł stać się wspólnikiem, zwłaszcza jeżeli ma to być spółka kapitałowa, która do swojej działalności potrzebuje kapitału zakładowego.

Mimo wszystko jednak założenie firmy z komornikiem na karku jest możliwe i dopuszczalne. Ograniczenia mogą wynikać jedynie z sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz Twoich możliwości.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: