Czy Twój dług może zostać sprzedany – na czym polega sprzedaż długu?

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-14  |  Średni czas czytania: 03:27
Artykuł reklamowy
Wystarczy kilka niezapłaconych rat na przykład za komputer czy faktur za prąd, aby dług został sprzedany do firmy zarządzającej wierzytelnościami, a nasze dane znalazły się w rejestrze dłużników. Na czym polega sprzedaż długu?
Czy Twój dług może zostać sprzedany – na czym polega sprzedaż długu?

Sprzedaż długu może odbywać się bez zgody dłużnika zarówno na transakcję, jak i na przetwarzanie jego danych osobowych, dlatego też proces jest szybki i często okazuje się najlepszym rozwiązaniem dla firm, które nie mogą uporać się z nierzetelnymi płatnikami. Przedsiębiorcy mogą wprawdzie zająć się obsługą zaległości samodzielnie lub skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm, ale sprzedaż długu innemu podmiotowi często jest bardziej opłacalna.

Jest to o tyle ważne, że coraz więcej mówi się o zadłużeniu Polaków. Na tym tle wybijają się osoby młode, pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, które łącznie mają do spłaty już ponad miliard złotych. Średnie zadłużenie obsługiwane przez firmę KRUK S.A. w III kwartale 2019 roku wynosiło 5700 zł.

Na czym polega sprzedaż długu?

Sprzedaż długu polega na zmianie wierzyciela, czyli przeniesieniu praw do wierzytelności na inny podmiot, zatem zadłużenie ciągle pozostaje aktualne, dłużnik wciąż jest dłużnikiem, rolę wierzyciela przejmuje jednak osoba trzecia. Odbywa się to na podstawie umowy cesji wierzytelności. Formalnie nie jest wymagana tutaj zgoda dłużnika na sprzedaż, jednak należy go poinformować o tym fakcie – zwykle osoba zadłużona otrzymuje list od dotychczasowego wierzyciela wraz z wezwaniem do zapłaty od nowego wierzyciela. W praktyce więc dług powinien być spłacany już na dane nowej firmy, a wszelkie kontakty i zobowiązania wobec „starej” firmy wygasają.

Na czym polega sprzedaż długu?

Umowa cesji wierzytelności, zwana też przelewem wierzytelności, musi zawierać dane dotychczasowego wierzyciela (cedent), który w niej informuje, że przekazuje prawa do wierzytelności osobie trzeciej (cesjonariuszowi). Razem z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w tym roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 §2 kc). Umowa powinna zawierać wycenę kupna należności, która bazuje na wywiadzie gospodarczym przeprowadzonym wobec płatnika i uwzględnia zysk dla firmy skupującej dług, który jest obliczany na podstawie stopnia niewypłacalności zadłużonego oraz okresu przeterminowania należności. Koszt samej cesji może być niewysoki, zwłaszcza jak dotyczy długu z dużą szansą odzyskiwalności.

Jak zostało wspomniane, zgodnie z art. 509 §1 kc, wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew) bez zgody dłużnika, o ile nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Ponadto, aby umowa przelewu wierzytelności była ważna, nie musi być sporządzona na piśmie – kodeks cywilny zastrzega jedynie wymóg formy pisemnej do celów dowodowych, gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem.

Dowiedz się więcej, na czym polega sprzedaż długu: pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/czy-moj-dlug-moze-zostac-sprzedany

Czy Twój dług może zostać sprzedany?

Każdy dług może zostać sprzedany, dotyczy to w szczególności niespłacanych rat na przykład za kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne czy też pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków za usługi telekomunikacyjne, telewizję kablową, prąd, gaz czy czynsz. Firmy odkupujące długi skupiają się najczęściej na tych wierzytelnościach, które mają duże szanse spłaty. Jeżeli odzyskanie długu będzie oznaczać duże ryzyko, najpewniej zrezygnują z transakcji.

Najczęściej sprzedaż długów osoby zadłużonej odnosi się do sytuacji, kiedy w momencie cesji jego długi są egzekwowane  (innymi słowy: dłużnik posiada majątek, który może zająć komornik) a długi są uznane i potwierdzone na piśmie przez dłużnika. Ponadto dobrze, aby dług był zabezpieczony hipoteką lub zastawem i nie miał wielu wierzycieli, którzy już rozpoczęli egzekucję roszczeń. Dla firm skupujących długi na pierwszym miejscu są wierzytelności stosunkowo świeże oraz takie, które mogą być dochodzone przed sądem lub innymi organami państwowymi.

Czy Twój dług może zostać sprzedany?

Wbrew pozorom nie należy obawiać się sprzedaży długu do firmy zarządzającej wierzytelnościami, ponieważ ta często ma wypracowane procesy i mechanizmy, aby szybko i ugodowo rozwiązać sprawę, nawet taką, która ciągnie się latami. Przykładowo firma KRUK udostępnia osobom zadłużonym portal e-kruk.pl, w którym wystarczy się zarejestrować i podać numer sprawy, aby mieć wgląd zarówno w stan zadłużenia, jak i dowiedzieć się, jakie są opcje spłaty długów. Najczęściej jest to propozycja rozłożenia długu na raty, o czym często nie ma mowy w przypadku zwykłych firm, na przykład telekomunikacyjnych, którym jest się winnym pieniądze.

Zmiana wierzyciela może więc przynieść pozytywny skutek i pomóc uniknąć postępowania sądowego i wizyty komornika.

Sprzedaż długów przez banki

Najczęściej mówi się o sprzedaży długów przez banki, ponieważ rośnie liczba niespłacanych kredytów. Nic więc dziwnego, że banki chcą odzyskać swoje pieniądze i decydują się na sprzedaż długów firmom windykacyjnym lub niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym.

Korzyści ze sprzedaży długu są przede wszystkim finansowe: firma może odzyskać choć część długu i tym samym zachować płynność finansową. Ponadto bank lub inny przedsiębiorca borykający się z niewypłacalnym kontrahentem przestaje być obarczony ryzykiem niewypłacalności zadłużonego kontrahenta oraz nie musi pokrywać dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem windykacji.

Sprzedaż długów przez banki

Sprzedaż długów zadłużonego, odkupienie długu, zmiana wierzyciela – słowniczek pojęć

  • Sprzedaż długów, czyli sprzedaż wierzytelności dłużnika, jest regulowana w kodeksie cywilnym w artykułach 509-516 [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]. Poniżej kilka najważniejszych definicji.
  • Cesja wierzytelności: umowa, na której podstawie wierzyciel przenosi prawo związane z długiem na osobę trzecią, na przykład dokonuje przelewu długu na firmę zarządzającą windykacjami. W ten sposób osoba trzecia nabywa wierzytelność.
  • Zmiana wierzyciela: proces, którego rezultatem jest przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią (przelew) na podstawie umowy cesji wierzytelności.
  • Odkupienie należności: osoba trzecia lub instytucja może odkupić należność i tym samym nabyć wszelkie prawa do niej, w tym roszczenia o zaległe odsetki.
  • Giełda długów: narzędzie do odkupienia długów, pozwala na sprzedaż i zakup wierzytelności. Na specjalnej platformie wierzyciel może niezobowiązująco wystawić ofertę sprzedaży długów.
  • Faktoring: usługa finansowa, która opiera się na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych należności od przedsiębiorstwa (faktoranta). Faktoring pełny oznacza, że pośrednik przyjmuje ryzyko niespłacenia długu i zarządza wszelkimi procedurami związanymi ze ściąganiem długów.

Niespłacone w terminie zobowiązania są główną przyczyną braku płynności finansowej wielu przedsiębiorców, przez co popadają w poważne kłopoty, które mogą grozić nawet upadkiem firmy. Dlatego często decydują się na sprzedaż długów – jest to dla nich możliwość odzyskania płynności, w tym biznesowej. Dzięki temu mogą spokojnie skupić się na prowadzonej działalności, bez dalszego ryzykownego zarządzania windykacją.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: