Dotacje i programy unijne dla przedsiębiorców

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-28  |  Średni czas czytania: 06:57
Prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę i szukasz finansowania dla Twoich planów inwestycyjno-rozwojowych? Z pomocą mogą przyjść Ci dotacje unijne. W tym artykule dowiesz się, z których programów możesz uzyskać dofinansowanie.
Dotacje i programy unijne dla przedsiębiorców

Czym są dotacje unijne?

Dotacje unijne to środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację różnego rodzaju projektów inwestycyjnych lub rozwojowych.

Kroki przed wyborem dotacji

Skorzystanie z funduszy unijnych nie jest prostym przedsięwzięciem i zanim otrzymasz dotację, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. Procedura przyznawania dofinansowania na działalność gospodarczą jest skomplikowana i ma z góry określone terminy, więc nie ma co liczyć na przyznanie środków „od ręki”. Poniżej przedstawiamy drogę do pozyskania dotacji.

Sprawdź, na co możesz otrzymać środki

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zakresie wsparcia z Unii Europejskiej mają do wyboru wiele opcji. Największe szanse na dotacje mają inwestycje, które są realizowane w takich obszarach jak:

 • projekty badawcze i wdrażanie innowacji - dofinansowanie ma na celu przede wszystkim ułatwić prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz wdrażanie nowych technologii. Na tego typu przedsięwzięcia dofinansowania przewidują takie programy unijne jak Program Inteligentny Rozwój, Program Polska Wschodnia oraz programy regionalne działające w poszczególnych województwach.
 • rozwój działalności firmy - będąc przedsiębiorcą doskonale wiesz, że firma ma swoje potrzeby inwestycyjne, na których realizację często brakuje środków. Taka potrzeba jak na przykład zakup nowego sprzętu może nie jest jakąś wielką innowacją, ale z pewnością pozwala rozszerzyć produkcję towarów lub zwiększyć zakres oferowanych usług, co niewątpliwie wpływa na rozwój firmy. Środki na rozwój firmy pochodzące z Funduszy Europejskich dostępne są głównie w formie pożyczek, które z czasem należy zwrócić. Jednak w przeciwieństwie do pożyczek bankowych są one bardziej dostępne i mają korzystniejsze warunki spłaty. Jeżeli jednak chcesz kredyt w banku, to Fundusz Europejski może udzielić na przykład poręczenia bankowi, co ułatwi udzielenie Ci samego kredytu.
 • informatyzacja - dotyczy firm, których celem jest m. in. rozwój handlu elektronicznego czy przygotowanie portalu e-usługowego. Oprócz tego otrzymane dofinansowanie na działalność będziesz mógł wykorzystać na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach Twojej działalności, na przykład dotyczących zarządzania firmą.
 • rozwiązania ekologiczne - dotyczy wprowadzania ekologicznych rozwiązań w produkcji czy pozyskiwania na ten cel energii z odnawialnych źródeł. Projekty unijne w tym zakresie obejmują na przykład dofinansowanie na tworzenie elektrowni wiatrowych i montaż paneli słonecznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu z wytworzonej energii możesz korzystać sam, a nadwyżki przekazywać do sieci energetycznej.
 • rozwój eksportu - dofinansowanie można uzyskać w programie regionalnym, a jeżeli prowadzisz działalność na wschodzie Polski - w Programie Polska Wschodnia. Otrzymane wsparcie możesz przeznaczyć na realizację strategii rozwoju swojej firmy za granicą, na przykład poprzez dostosowanie produktów do rynku zagranicznego, działania marketingowe i specjalistyczne doradztwo.
 • szkolenia - jeśli prowadzisz firmę, to doskonale wiesz, że jej rozwój i renoma w dużej mierze zależą od zatrudnionych pracowników. Z tego powodu warto jest zadbać o rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Fundusze Europejskie oferują w tym zakresie szkolenia, usługi doradcze, coaching, studia podyplomowe i wiele innych.

O dotacjach i programach unijnych dowiesz się więcej w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, których adresy znajdziesz w: funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Znajdź dofinansowanie, które będzie odpowiadało Twoim potrzebom

W wyszukiwarce dotacji dostępnej na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka w zakładce dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców możesz sprawdzić, na jakie cele są aktualnie przyznawane dotacje.

W każdym ogłoszeniu, które znajduje się we wskazanej wyszukiwarce, podane jest, na jaki cel dotacja jest przyznawana, w jakim obszarze oraz kto może się o nią ubiegać. Poza tymi informacjami, możesz dowiedzieć się również o maksymalnym poziomie dofinansowania i minimalnym wkładzie własnym.

Sprawdź ogłoszenia o naborach wniosków

Nabory konkursowe w ramach poszczególnych programów operacyjnych są ogłaszane wg harmonogramów ustalanych przez Instytucje Zarządzające i publikowane na stronach internetowych programów lub Portalu Funduszy Europejskich.

Zapoznaj się z obowiązkami przy realizacji projektów unijnych

Korzystanie ze środków Funduszy Europejskich generuje określone obowiązki, których przestrzeganie obowiązuje wszystkich beneficjentów dotacji. Do obowiązków tych należą przede wszystkim:

 • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - w przypadku decyzji przyznającej dofinansowanie Twoim obowiązkiem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie z instytucją, która udziela Ci wsparcia. Do podpisania umowy należy również dołączyć dokumenty, w zależności od tego, jaki projekt unijny realizujesz. Sama umowa zawiera postanowienia dotyczące warunków przyznania dotacji, harmonogramu realizacji projektu oraz budżetu.
 • wydatkowanie dotacji na cel, na który została ona przyznana - wydatki należy dokumentować w sposób określony umową - jest to potrzebne do późniejszego ich rozliczenia.
 • kontrola projektu - obejmuje sprawdzenie zgodności realizacji projektu z jego założeniami. Kontrola może odbywać się w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu.
 • składanie sprawozdań, rozliczenie projektu i prowadzenie dokumentacji
 • zasady promocji i oznakowania - korzystając z unijnego dofinansowania, masz obowiązek informowania o tym wszystkich interesantów oraz opinii publicznej poprzez oznakowanie wszelkich miejsc, budynków, materiałów i dokumentów znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu oraz znakiem Unii Europejskiej z nazwą funduszu, z którego projekt uzyskał finansowanie.
 • zasady trwałości projektu - rozumianej jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.: modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności.

Programy unijne

W latach 2014-2020 bardzo duże środki finansowe zostały przeznaczone na programy unijne skierowane do mikro, małych i średnich firm. Poniżej przedstawiamy, z jakich programów unijnych możesz uzyskać dofinansowanie.

Program Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój ma wspierać przede wszystkim prowadzenie badań naukowych, ale też rozwój nowych innowacyjnych technologii. To program jednofunduszowy, który finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z dofinansowania na działalność w ramach tego programu możesz skorzystać na dwa sposoby:

 • jako realizator projektu - w tym przypadku dofinansowanie przyczynia się przede wszystkim do rozwoju tego podmiotu, który realizuje dany projekt. Dotyczy to przedsiębiorstw, które rozwijają działalność na nowy rynek i ulepszają swoje produkty dzięki inwestycjom, wprowadzając innowacyjne produkty lub usługi.
 • jako uczestnik projektu - ta forma realizacji projektu polega na byciu jedynie wykonawcą bądź pośrednikiem w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla określonej grupy adresatów. Chodzi o takie projekty unijne, które poprzez różne instytucje udzielają pomocy przedsiębiorcom - na przykład w formie pożyczek czy poręczeń.

Ze wsparcia w ramach tego programu mogą skorzystać:

 • start-upy oraz przedsiębiorstwa - w szczególności mikro, małe i średnie,
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Harmonogram naboru wniosków o wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój w 2018 roku znajdziesz na: www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Program Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia jest programem unijnym przeznaczonym na:

 • wsparcie zakładania i rozwój start-upów we wschodniej części kraju, czyli dla osób, które mają pomysł na rozwinięcie innowacyjnego biznesu w tym rejonie.
 • międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorców - wsparcie to ma polegać na pomocy w rozwoju i działalności polskich przedsiębiorców na zagranicznych rynkach w szczególności poprzez doradztwo w zakresie wyboru docelowego rynku, dostosowania do nich swoich produktów lub usług oraz nawiązania relacji z zagranicznymi partnerami.
 • tworzenie innowacyjnych produktów - przedsiębiorstwa mają szansę otrzymać dofinansowanie na działalność w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów, czyli ulepszania istniejącego już produktu poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych.

O dotację unijną w ramach tego programu mogą występować przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa typu start-up,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • ośrodki innowacji jako animatorzy Platform startowych,

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia na 2018 rok znajdziesz na: www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko jest programem unijnym, który wspiera gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

W ramach tego programu możesz uzyskać dofinansowanie na działalność między innymi w zakresie:

 • zmniejszenia emisyjności gospodarki - poprzez wsparcie na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, promowanie strategii niskoemisyjnych, rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji;
 • ochronę środowiska, w tym adaptację do zmian klimatu;
 • infrastrukturę drogową dla miast - w szczególności na rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowę obwodnic;
 • rozwój transportu kolejowego w Polsce i niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach;
 • ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Z udzielonego dofinansowania na działalność będziesz mógł skorzystać na dwa sposoby - jako realizator projektu bądź jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

O dotację unijną w tym zakresie mogą ubiegać się:

 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie wymienione grupy będą mogły się ubiegać o dofinansowanie na działalność w ramach wskazanych powyżej projektów. Wprowadzane są tutaj ograniczenia, które mogą dotyczyć na przykład kompetencji i doświadczenia albo obszaru prowadzonej działalności przez dany podmiot.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w 2018 roku znajdziesz na: www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest programem unijnym, który ma na celu przede wszystkim wsparcie osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, ale też wsparcie szkolnictwo wyższego, innowacji społecznych oraz reformy w obszarach zatrudnienia.

W ramach tego programu możesz uzyskać następujące formy wsparcia:

 • szkolenia - ogólne (prowadzące do zdobycia uniwersalnych kwalifikacji przydatnych na różnych stanowiskach) lub specjalistyczne (prowadzące do zdobycia kwalifikacji charakterystycznych dla pracy na określonym stanowisku);
 • doradztwo w zakresie rozwoju kompetencji osoby wykonującej dany zawód;
 • dotacje dostępne w ramach projektów w celu aktywizacji zawodowej osób młodych;
 • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla dotacji - chodzi przede wszystkim o pożyczki i poręczenia;
 • praktyki, staże, kursy;
 • zatrudnienie subsydiowane, które polega stworzeniu przedsiębiorcy możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika bez obciążania kosztami zatrudnienia;

Podmioty uprawnione do zgłaszania wniosków o dofinansowanie są każdorazowo publikowane w dokumentacji danego projektu ze względu na wprowadzane ograniczenia dotyczących m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na działalność w 2018 roku znajdziesz na: www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu poprawienie konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program umożliwia zdobycie dofinansowania na:

 • inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa;
 • podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich;
 • rozwój lokalny.

Jeżeli prowadzisz firmę na terenie wiejskim, to możesz skorzystać z dofinansowania w ramach tego programu, o ile realizowany jest projekt odpowiadający profilowi działalności Twojego przedsiębiorstwa.

Zanim wystąpisz o dotacje

Zanim zdecydujesz się wystąpić o dofinansowanie, które oferują Fundusze Europejskie w ramach wybranego programu, warto wcześniej zastanowić się nad kilkoma sprawami. Oto najważniejsze z nich:

1. Cel dotacji

Zadecyduj, na jaki cel potrzebujesz środków. Jeżeli masz kilka potrzeb, które wymagają nakładów finansowych, dobrze jest przemyśleć, który z nich jest najważniejszy - jest to istotne nie tylko do otrzymania dotacji, ale też jej późniejszego wydatkowania. Nie zapomnij sprawdzić, czy na cel, na jaki potrzebujesz środków, zaplanowano nabór konkursowy.

Klienci księgowości Tax Care przed złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne mogą skorzystać z bezpłatnej analizy swoich szans na jego otrzymanie. Usługa obejmuje identyfikację i analizę potrzeb inwestycyjnych pod kątem dostępnych źródeł finansowania, rekomendację wnioskowania o dotację oraz ocenę sytuacji finansowo - ekonomicznej w kontekście możliwości zrealizowania projektu.

W przypadku pozytywnej analizy, która jest podstawą do podjęcia decyzji w staraniu się o dotacje, klient może skorzystać z odpłatnej usługi analizy - obejmuje ona szczegółową weryfikację szans na otrzymanie środków unijnych, a także pomoc w przygotowaniu wniosku i zarządzaniu przyznaną dotacją.

2. Pomyśl, ile masz środków na realizację swojego pomysłu

Dotacja nie oznacza pokrycia wydatku w 100%. Każdy realizowany projekt ma z góry określoną kwotę, jaka może być w nim przyznana na realizację celu. Oznacza to, że starając się o dofinansowanie na działalność, zawsze będziesz musiał posiadać wkład własny, który pozwoli Ci pokryć część inwestycji. Dlatego zanim wystąpisz z wnioskiem o dotację, warto przemyśleć, czy takie środki posiadasz.

3. Sprawdź warunki udzielenia dotacji i terminy składania wniosków

Wnioski o dotacje przyjmowane są w określonych terminach - w zależności od wybranego programu i typu projektu. Gdy znasz już termin najbliższego naboru wniosków, to czas sprawdzić, jaką dokumentację aplikacyjną należy wypełnić oraz jakie dokumenty należy dołączyć. Musisz wiedzieć to wcześniej, ponieważ uzyskanie niektórych dokumentów może potrwać.

4. Merytoryczne wsparcie przy wypełnianiu wniosku

Wniosek o dotacje możesz wypełnić samodzielnie, jednak warto mieć pod ręką profesjonalistę, który w razie problemów pomoże Ci je rozwiązać. Dlatego zanim wystąpisz o dofinansowanie sprawdź, czy w Twojej okolicy znajduje się punkt informacyjny, w którym będziesz mógł otrzymać informacje i wsparcie.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: