Europejski tytuł egzekucyjny – ETE

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-27  |  Średni czas czytania: 02:10
Artykuł reklamowy
Zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, niekiedy przychodzi nam się zmierzyć z nieuczciwością. Gdy ktoś nie wywiązał się ze swoich zobowiązań a wszelkie próby polubownego odzyskania swoich należności nie przynoszą żadnych efektów, koniecznym staje się wykorzystanie organów prawnych. Co jednak, jeśli dłużnikiem jest osoba spoza granic naszego kraju? Europejski Tytuł Egzekucyjny umożliwia prowadzenie egzekucji komorniczej wobec zagranicznego dłużnika. Przyjrzyjmy się bliżej temu instrumentowi prawnemu.
Europejski tytuł egzekucyjny – ETE

Podstawa prawna ETE

Europejski tytuł egzekucyjny (w skrócie ETE) to jedna z instytucji prawa Unii Europejskiej, która powstała na mocy rozporządzenia nr 808/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r., wydanego przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Regulacje zawarte w  rozporządzeniu dotyczą wszystkich państw członkowskich- wyjątkiem jest Dania oraz Wielka Brytania, w której przepisy mają zastosowanie jedynie do 31 grudnia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie standaryzuje sprawy dotyczące roszczeń bezspornych. Weszło w życie 21 stycznia 2005 r. i stosowane jest od 21 października 2005 r. Odpowiedzią na unijne regulacje było wprowadzenie art. 795(1)- 795(5) do polskiego kodeksu postępowania cywilnego.

Europejski tytuł egzekucyjny – ETE

Polska kancelaria komornicza w Niemczech
https://kancelariakomornicza.de/

Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny?

Europejski tytuł egzekucyjny, podmiotowo rzecz ujmując, to jedna z unijnych instytucji, która powstała w celu likwidacji znaczących przeszkód prawnych pomiędzy poszczególnymi stronami oraz organami wymiaru sprawiedliwości, należącymi do państw członkowskich Unii Europejskiej. Patrząc na sprawę przedmiotowo, ETE jest to pewne rozwiązanie a dokładniej mówiąc statut nadawany konkretnemu orzeczeniu sądu państwa członkowskiego, na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Zaświadczenie to wydawane jest w odniesieniu do orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych, dotyczących wyłącznie roszczeń bezspornych.

Co daje wierzycielowi uzyskanie europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Istnieją dwa sposoby dochodzenia należnych sobie roszczeń na terenie Unii Europejskiej- jednym z nich jest prowadzenie standardowego postępowania sądowego bezpośrednio w  kraju, który zamieszkuje lub w którym swoją siedzibę ma dłużnik, drugim zaś możliwość dochodzenia należności w oparciu o ETE. Uzyskanie europejskiego tytułu egzekucyjnego to wiele korzyści dla wierzyciela, jak chociażby brak konieczności uczestniczenia w odrębnym postępowaniu, w danym państwie, znacznie łatwiejsza i szybsza cała droga procesu oraz mniejsze koszty całego postepowania sądowego. Nie trzeba także ubiegać się o stwierdzenie wykonalności orzeczenia za granicą a tamtejsze organy egzekucyjne nie będą podważać podstawy czy zasadności wydanego orzeczenia, lecz zajmą się odzyskiwaniem zaległych należności na podstawie obowiązującego prawa obowiązującego w kraju jego wykonania.

Jak uzyskać europejski tytuł egzekucyjny?

Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego wydawane jest na wniosek złożony w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na siedzibę lub w sądzie, który wydał orzeczenie sądowe (nakaz lub wyrok) czy zatwierdził ugodę sądową. W Polsce uzyskanie ETE podlega opłacie w wysokości 50 PLN. Po jego wydaniu, kolejnym krokiem jest przedłożenie go właściwemu organowi w miejscu, w którym przebywa dłużnik lub ma on swoją siedzibę. Do zaświadczenia ETE dołączyć należy odpis orzeczenia oraz tłumaczenie dokumentów na język urzędowy obowiązujący w danym państwie członkowskim.

Czy możliwa jest odmowa wszczęcia procesu?

Organ egzekucyjny musi odmówić wykonania europejskiego tytułu egzekucyjnego, gdy wydanego orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem, które zostało wydane wcześniej w innym państwie a także gdy dotyczyło ono tych samych stron i przedmiotu sporu, zostało wydane w państwie wykonania lub spełnia warunki konieczne dla jego uznania w tymże państwie, występuje niemożność pogodzenia orzeczeń. Dodatkowo państwo wykonania może odmówić wszczęcia procesu gdy zaistnieją krajowe podstawy prawne takiej odmowy, np. w Polsce jest to sprzeciw dłużnika, który udowodni spłatę należnego długu.

Koszty związane z ETE

Koszty postępowania zależne są przede wszystkim od państwa, w którym odbywa się proces odzyskiwania należności. Jednak zaświadczenie ETE zawiera nie tylko kwotę roszczenia głównego ale również i kwotę równoważną wysokości ponoszonych kosztów procesu, które podlegać będą zwrotowi. Wierzyciel musi więc początkowo sam zapłacić za poszczególne etapy postepowania, jednak suma tych opłat zostanie mu zwrócona po ściągnięciu jej od dłużnika.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: