Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-27  |  Średni czas czytania: 04:12
Każdy pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie swoich pracowników. W tym celu ma on zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników w swojej firmie, sprawdź jakie masz obowiązki w zakresie BHP jako pracodawca.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP a obowiązki pracodawcy

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników w swojej firmie jest jednocześnie pracodawcą dla pracujących tam ludzi. Jako pracodawca musisz mieć świadomość, że to właśnie Ty ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy w Twoim zakładzie.

Przepisy prawa, a ściślej rzecz ujmując - art. 207 Kodeksu pracy - dokładnie określa jakie obowiązki w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP w szczególności należą:

 • organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów oraz zasad BHP, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń
 • reakcja na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy
 • uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy

Oprócz katalogu obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, możemy również wskazać co na taką odpowiedzialność nie wpływa. Przede wszystkim pracodawca nie ponosi odpowiedzialności w kwestii obowiązków pracowników w dziedzinie BHP, a także powierzonym zadaniom do wykonywania służbie BHP spoza zakładu pracy.

Abyś mógł realizować wyżej wymienione obowiązki jako pracodawca musisz wiedzieć, kiedy warunki pracy oraz postępowanie pracowników jest bezpieczne, a także do Twoich zadań należeć będzie zapewnienie porządku na stanowiskach pracy oraz opracowania procedur realizacji zadań przez pracowników.

Obowiązki pracodawcy

Przedsiębiorca będący pracodawcą ma szereg obowiązków, które wiążą się z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.

Będąc pracodawcą, Twoim obowiązkiem jest bieżące przekazywanie pracownikom informacji o zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii. Są to istotne informacje dla pracownika, ponieważ na każdym stanowisku pracy mogą obowiązywać inne zagrożenia. Oprócz tego jako pracodawca powinieneś przekazać pracownikowi również informacje o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, które powinny być podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia poszczególnych zagrożeń na różnych stanowiskach pracy.

Pracownicy muszą zostać także poinformowani o tym, którzy pracownicy są wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Będąc pracodawcą musisz pamiętać, że Twoim obowiązkiem jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z odpowiednim wykorzystaniem osiągnięć nauki i techniki, a koszty podjętych przez Ciebie działań w tym zakresie nie mogą obciążać pracowników.

Konsultacje z pracownikami

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników staje się pracodawcą. W związku z tym, jako pracodawca jesteś także zobowiązany do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w sprawie wszystkich działań związanych z BHP, a w szczególności dotyczących:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy
 • wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i mieszanin chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku
 • tworzenia służby BHP lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • szkolenia pracowników w dziedzinie BHP

Konsultacje powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Zapewnienie konsultacji w godzinach pracy także jest obowiązkiem pracodawcy, a za ten czas pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Wyznaczenie koordynatora

Obowiązek wyznaczenia koordynatora odnosi się do obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie w tym samym miejscu. Przepisy Kodeksu pracy (art. 208) określają obowiązki, jakie mają pracodawcy, których pracownicy pracują wspólnie (np. na jednym placu budowy):

 • współpraca między sobą
 • wyznaczenie koordynatora, który będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu
 • ustalenie zasad współdziałania z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników
 • wzajemne informowanie siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym, występującym podczas wykonywanych przez nich prac

Wyznaczenie koordynatora jest gwarancją jednolitego nadzoru oraz przestrzegania przepisów BHP w miejscu wykonywania pracy. Ustalenia, kto powinien być takim koordynatorem, a także w jaki sposób pracodawcy mają ze sobą współdziałać, powinny zostać poczynione jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania prac. Jednakże samo wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Cię jako pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianym pracownikom.

Pierwsza pomoc

Obowiązkiem pracodawcy w zakresie BHP jest także zapewnienie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie działania jak:

 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników
 • wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • zapewnienie łączności ze służbami wewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i ochrony przeciwpożarowej

Działania pracodawcy muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych w niej pracowników, a także innych osób, które przebywają na terenie zakładu pracy. Pod uwagę należy wziąć również poziom występujących zagrożeń.

Obowiązki przedsiębiorców niebędących pracodawcami

Niekiedy przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami organizują pracę innym osobom. Wtedy to na nich spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów BHP. Art. 207 Kodeksu pracy stosowany jest odpowiednio do przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą, organizującego pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. W takim wypadku, przedsiębiorca taki ma prawo wymagać od osób świadczących pracę do podporządkowania się jego poleceniom w zakresie BHP.

Służba BHP

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą będącym jednocześnie pracodawcą, Twoim obowiązkiem może być również stworzenie służby BHP, która będzie pełniła funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP.

Obowiązek stworzenia służby BHP masz wtedy, gdy:

 • zatrudniasz więcej niż 100 pracowników
 • zatrudniasz do 100 pracowników - w takim przypadku powierzenie wykonywania zadań służby BHP możesz powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub w przypadku braku kompetentnych pracowników - specjalistom spoza zakładu pracy

Również sam możesz wykonywać zadania służby BHP, jeżeli masz ukończone niezbędne do tego szkolenie, a także:

 • zatrudniasz do 10 pracowników
 • zatrudniasz do 20 pracowników i jesteś zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W grę wchodzą tutaj m.in. takie branże jak handel detaliczny (oprócz samochodów), usługi, hotelarstwo, turystyka, gastronomia, rozrywka

Odpowiedzialność wykroczeniowa

Każdy pracodawca ma obowiązek realizować obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie ponosisz sam. Jeżeli więc zaniedbasz swoje obowiązki, narażasz się na odpowiedzialność wykroczeniową:

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.” - art. 283 par. 3 Kodeksu pracy.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: