Zmiana nazwy firm, czyli co warto wiedzieć o zmianie nazwy

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-05  |  Średni czas czytania: 07:04
Dowiedz się, jak zmienić nazwę spółki lub nazwę jednoosobowej działalności gospodarczej. Dowiedz się jak uniknąć problemów, z którymi najczęściej borykają się przedsiębiorcy zmieniający nazwę firmy.
Zmiana nazwy firm, czyli co warto wiedzieć o zmianie nazwy

Dlaczego firmy zmieniają nazwy

Zmiana nazwy firmy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Firmy niejednokrotnie jednak decydują się na taki ruch ze względu na korzyści, jakie mogą osiągnąć. Przyczyn zmian nazwy firmy może być wiele. Nazwę zmieniają firmy, na których renomie pojawiła się jakaś skaza, zniesławienie lub afera nagłośnione przez media. Renaming nie zawsze spowodowany jest negatywnymi czynnikami. Zmiany nazwy firmy dokonuje się również, gdy przedsiębiorstwa szybko się rozwijają, zmieniają profil działalności lub dochodzi do fuzji bądź przejęcia. Strategia zmiany nazwy stosowana jest w tych przypadkach jako racjonalny proces rozwoju. Kiedy nazwa przestaje pasować do charakteru działalności, należy ją zmienić.

Podstawowe zasady tworzenia nazw dla firm

Tworząc nazwę dla firmy, musimy posiadać podstawową wiedzę. Istnieją tu pewne reguły prawne, marketingowe czy psychologiczne, których musimy przestrzegać, aby stworzona nazwa dla firmy zapewniła jej sukces na rynku.
Odpowiednia nazwa dla firmy powinna być:

  1. Prosta – nazwa powinna być czytelna, aby w dostateczny sposób wskazywać odbiorcy, czym zajmuje się dana firma;
  2. Unikalna – oryginalność nazwy pozwoli przedsiębiorcy wyróżnić się wśród konkurencji. Niepowtarzalna nazwa niesie tę jeszcze zaletę, że żadna osoba trzecia nie zarzuci nam naruszenie praw do oznaczenia. Istnieje przy tym duże prawdopodobieństwo tego, że bez problemu będziemy mogli nową nazwę zastrzec jako znak towarowy.
  3. Dopasowana – tworząc nazwę dla firmy, musimy zwrócić uwagę by była ona dopasowana po pierwsze do prowadzonej działalności, a po drugie to klienta docelowego.
  4. Perswazyjna – jako podstawowy element budowania wizerunku firmy ważne jest, by stworzona nazwa oddziaływała na klientów. Istnieje wiele zabiegów marketingowych, które mogą pomóc osiągnąć pożądany efekt. Prawo narzuca dodatkowe regulacje dotyczące tworzenia nazw firm. Nazwa nie może wprowadzać klientów w błąd, nie może naruszać praw osób trzecich, naruszać dobrych obyczajów itp. Istotnym jednak elementem są przepisy indywidualnie regulujące poszczególne formy organizacyjno-prawne. Kwestie zarówno rejestracyjne, jak i dotyczące zmiany nazwy działalności gospodarczej są bardzo istotne, ponieważ ich niezastosowanie może skutkować koniecznością poprawy zgłoszenia, a nawet odmową rejestracji firmy. Zmiana nazwy firmy może przebiegać w różny sposób, w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności.

Bezpieczeństwo prawne nowej nazwy - zastrzeż znak towarowy

Zmieniając nazwę swojej firmy, powinieneś zadbać o jej bezpieczeństwo prawne. Po pierwsze, musisz sprawdzić, czy nie funkcjonuje już w Twojej branży taka sama nazwa jak wymyślona przez Ciebie oraz czy została zarejestrowana jako znak towarowy. Jeżeli zmieniłbyś nazwę swojej firmy na taką, która jest zarejestrowanym znakiem towarowym, to możesz narazić się na poważne konsekwencje. Osoba, która ma zarejestrowaną nazwę swojej firmy, ma prawo zakazać innym podmiotom w branży posługiwania się tą nazwą, a także przysługują jej inne prawa, takie jak prawo do odszkodowania, jeżeli poniosła jakąś szkodę w związku z korzystaniem z jej nazwy przez konkurencję. Kolejną konsekwencją jest to, że jeżeli w Urzędzie Patentowym są już zarejestrowane takie same lub podobne nazwy, to może to spowodować zablokowanie takiej możliwości dla Ciebie.

Jeżeli już wybrałeś odpowiednią nazwę, która jest oryginalna i nie jest zastrzeżona przez inne podmioty, to sam powinieneś zgłosić ją do rejestracji. Dlaczego? Bo nic tak szeroko nie ochroni Twojej marki niż jej zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym. Dzięki rejestracji swojej nazwy staniesz się jej realnym właścicielem, będziesz mógł blokować konkurencję z branży, która zechce posługiwać się tą samą lub podobną nazwą, w razie naruszenia Twojego prawa do nazwy będzie przysługiwał Ci szereg roszczeń, m.in. roszczenie o zapłatę odszkodowania. Będziesz mógł również blokować w Google konkurencję, która pozycjonuje się, wykorzystując nazwę Twojej firmy. To tylko niektóre korzyści wynikające z rejestracji znaku towarowego.


ochrona znaku towarowego

Zmiana nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej

Nazwę jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi firma, czyli nazwa właściciela, z możliwością dodania oznaczenia prowadzonej działalności. Firmą właściciela, jako osoby fizycznej jest jego imię i nazwisko.

Każda firma jednoosobowa zarejestrowana jest w rejestrze CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej). Znaleźć tam można podstawowe informacje dotyczące organizacji, takie jak nazwa, adres firmy, adres do korespondencji, dane przedsiębiorcy itp. Rejestracji lub zmiany dokonać można, składając wypełniony wydruk wniosku CEIDG-1, osobiście w Urzędzie Gminy lub wysyłając list, przy czym podpis na zgłoszeniu wysłanym pocztą powinien być poświadczony przez notariusza. Istnieje również możliwość rejestracji firmy przez formularz CEIDG online.

Każde późniejsze przekształcenie danych firmy powinno być w ciągu 7 dni zgłoszone do urzędu. Zmiany nazwy jednoosobowej działalności gospodarczej można dokonywać również tradycyjnie w Urzędzie Gminy, pocztą lub przez formularz online. Wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednią rubrykę. Dokonanie zmian jest darmowe, o ile nie zdecydujemy się na listowne wysłanie zgłoszenia. Wówczas pociągnie to koszty wysyłki oraz poświadczenia notarialnego przy naszym podpisie.

Zmiana nazwy spółki cywilnej

Spółka cywilna jest specyficzna, ponieważ przy jej tworzeniu nie powstaje oddzielny podmiot prawny. Przedsiębiorcą tutaj nie jest spółka a wspólnicy, którzy ją tworzą. Rejestracji w CEIDG dokonują więc indywidualnie wspólnicy spółki, każdy w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wspólnika. Następnie wspólnicy sporządzają umowę spółki. Spółka jako całość otrzymuje przy wpisie do rejestru numer REGON i numer NIP. Dokonując zmiany nazwy spółki cywilnej należy pamiętać, że składa się z imion i nazwisk wszystkich wspólników wraz z obowiązkowym, dodatkowym oznaczeniem „spółka cywilna” (w obrocie dopuszcza się używanie skrótu „s. c.”). Możliwe jest stworzenie dodatkowego oznaczenia działalności wykonywanej w ramach spółki. Jeżeli wspólników jest wielu, można używać w zapisie zamiast imion, jedynie inicjałów. Z uwagi na fakt, że spółki cywilnej nie rejestruje się w CEIDG. Należy złożyć odpowiednie wnioski do Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON oraz (jeżeli będzie zatrudniać pracowników lub zleceniodawców) do Urzędu Skarbowego, by otrzymać numer NIP. O wszelkich zmianach, w tym zmianie nazwy należy poinformować te dwa urzędy. Zaznaczyć trzeba, że zmiana nazwy spółki cywilnej nie wynika jedynie ze zmiany dodatkowego oznaczenia, to znaczy korpusu nazwy, ale ze zmiany składu wspólników również (ich imiona i nazwiska są częścią nazwy spółki). Po dokonaniu rejestracji spółki, każdy wspólnik powinien w ciągu 7 dni od spisania umowy dokonać aktualizacji danych w swoim wpisie w CEIDG. Ten sam termin obowiązuje przy zaistnieniu jakichkolwiek późniejszych zmian, na przykład zmiany nazwy.

Zmiana nazwy spółek prawa handlowego

Rejestracji i zmian nazw spółek prawa handlowego dokonuje się w Sądach Gospodarczych, tj. właściwych wydziałach sądów okręgowych lub rejonowych. W przypadku wszystkich spółek prawa handlowego procedura rejestracyjna wygląda w większej części tak samo. Po utworzeniu i podpisaniu umowy konkretnej spółki należy zgłosić ją w ciągu 7 dni do Sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wraz z umową spółki musimy dołączyć tekst jednolity umowy spółki, dowody dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za wpis do MSiG. Jako załączniki do zgłoszenia spółki dołączyć również należy standardowe zgłoszenia do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz zgłoszenie płatnika ZUS. Wszelkie zmiany powinny być tworzone w tej samej formie co umowa spółek, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że jeżeli umowa spółki sporządzona jest w formie aktu notarialnego, to wszelkie zmiany powinny być rejestrowane również w tej samej formie, a jej niezachowanie skutkować może nieważnością zmian. Dzięki zasadzie jednego okienka wszystkie dokumenty składamy w jednym miejscu bez konieczności osobistego stawiania się w każdym urzędzie osobno. Warto również zaznaczyć, że zmiana nazwy którejkolwiek spółki prawa handlowego nie wywołuje anulowania dotychczasowych stosunków prawnych z innymi podmiotami, które zawierane były, gdy spółka działała jeszcze pod starą nazwą. Nie dochodzi tu bowiem do powstania nowego podmiotu, nie ma więc potrzeby podpisywania nowych umów lub aneksowania starych.

Spółki osobowe

Zmiana nazwy spółki jawnej

Kiedy spółka jawna już działa i pojawia się potrzeba zmiany nazwy działalności gospodarczej, należy pamiętać o podstawowych regulacjach prawnych nazewnictwa. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwisko lub firmę (nazwę) przynajmniej jednego wspólnika wraz z dodatkowym oznaczeniem „spółka jawna” (dopuszczalne jest również stosowanie skrótu „sp. j.”). Dodatkowo w nazwie można umieścić oznaczenie przedmiotu działalności. Wszelkie zmiany w spółce wymagają zgody wszystkich wspólników, pierwszym więc etapem w procesie dokonywania jakiejkolwiek przemiany będzie podjęcie uchwały, przez wszystkich wspólników spółki. Jeżeli nikt ze wspólników nie zgłosi veta, tworzona jest nowa umowa spółki lub dołączany jest aneks aktualizujący do umowy. Zmian nazwy spółki jawnej jako spółki prawa handlowego dokonujemy – podobnie jak w przypadku rejestracji – w wydziale gospodarczym odpowiedniego Sądu rejonowego lub okręgowego (KRS). Komplet dokumentów, to znaczy: wniosek KRS-Z1, uchwała podjęta przez wspólników upoważnionych do reprezentacji spółki, tekst jednolity aktualnej umowy spółki, dowody opłat sądowej oraz za zgłoszenie do MSiG. W przypadku zmiany nazwy spółki jawnej niezbędne będzie również dołączenie formularzy aktualizujących do ZUS, GUS oraz US. Na wszystkie formalności mamy czas 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Spółka jawna jest zwana „matką wszystkich spółek”. Poświęcona jest jej spora część kodeksu spółek handlowych, która stanowi swoistą podstawę dla pozostałych rodzajów spółek osobowych.

Zmiana nazwy spółki partnerskiej

Przepisy prawne narzucają pewne zasady, o których należy pamiętać przy tworzeniu nazwy spółki partnerskiej oraz ewentualnej jej zmianie. Oznaczenie spółki partnerskiej jest nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner”, „i partnerzy” lub „spółka partnerska”. Dopuszczalne jest stosowanie skrótu „sp. p.”. Ważne, by dodać również oznaczenie wykonywanego wolnego zawodu.

Zmiana nazwy spółki partnerskiej odbywa się na tej samej zasadzie co w spółce jawnej. Różnica polega na tym, że gdy tam mowa jest o wspólnikach, tutaj uchwałę podejmują partnerzy.

Zmiana nazwy spółki komandytowej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy. Dodatkowym elementem, który możemy umieścić w nazwie jest oznaczenie przedmiotu działania przedsiębiorstwa. Obligatoryjnie zaś do nazwy jest umieszczenie oznaczenia „spółka komandytowa” (możliwe jest użycie skrótu sp. k.). Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, konieczne jest umieszczenie pełnej jej nazwy. W nazwie spółki komandytowej nie wolno natomiast umieszczać nazwiska komandytariusza! Działanie naruszające tę zasadę mogą skutkować karami oraz tym, że komandytariusz będzie zmuszony odpowiadać za zobowiązania spółki w ten sam sposób co komplementariusz, to znaczy całym swoim majątkiem. Uchwały w spółce komandytowej, co do zasady są podejmowane przez zgromadzenie wspólników, jeżeli umowa nie przewiduje oczywiście innego trybu. Określone uchwały mogą być bowiem podejmowane na spotkaniach, jedynie przez komplementariuszy lub komandytariuszy, przy osiągnięciu określonego kworum itp. Zmiana nazwy spółki komandytowej wymaga uchwały podjętej przez wszystkich wspólników. Kolejne etapy dokonywania zmian są identyczne z zasadami przeprowadzania zmian nazw w spółkach jawnych.

Zmiana nazwy spółki komandytowo-akcyjnej

Ostatnia ze spółek osobowych jest dość specyficzna, łączy bowiem w sobie przepisy dotyczące spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Nazwa spółki komandytowo-akcyjnej podobnie jak w przypadku spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza jednak dodatkowe oznaczenie, jakie musimy zawrzeć w nazwie to „spółka komandytowo-akcyjna” (skrót „S.K.A.”). Dopuszczalne jest również dodanie oznaczenia wyróżniającego prowadzoną działalność gospodarczą. Inaczej niż w przypadku spółek osobowych nie ma tu umowy, jest za to statut spółki komandytowo-akcyjnej. Na tej samej zasadzie co w pozostałych spółkach osobowych jednak dokonuje się uchwał dotyczących zmian nazwy spółki komandytowo-akcyjnej. Różnica pojawia się jeszcze w zgłoszeniu dokumentów do sądu – składamy tu bowiem wniosek KRS-Z2, który dotyczy jedynie spółki komandytowo-akcyjnej.

Spółki kapitałowe

Rejestracji oraz zmian nazw spółek handlowych kapitałowych dokonuje się – podobnie jak spółek osobowych – w wydziałach gospodarczych sądów okręgowych lub rejonowych. Niezbędny jest wypełniony wniosek KRS-Z3, do którego należy dodać uchwałę zmiany nazwy zawartej w protokole sporządzonym przez notariusza. Zarówno wniosek, jak i uchwała zgromadzenia wspólników muszą być podpisane przez wszystkich członków. Innymi załącznikami, które muszą znaleźć się we wniosku, są: jednolity tekst umowy spółki po zmianach, wnioski aktualizujące do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dowody uiszczenia stosownych opłat. Zgłoszenia do rejestru dokonuje Zarząd.

Zmiana nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wybrana dowolnie, jednak powinno się pojawić dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dopuszczalny w obrocie jest skrót „sp. z o.o.”). Nie ma potrzeby zamieszczania nazwisk wspólników , ze względu na kapitałowy (nie osobowy) charakter spółki. Zmiany nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się zgodnie z ogólną zasadą dokonywania zmian w spółkach kapitałowych.

Zmiana nazwy spółki akcyjnej

Przy zakładaniu spółki akcyjnej zastosowanie znajdę te same zasady co w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa spółka akcyjnej również składa się z dowolnie wybranego oznaczenia z obligatoryjnym dodatkiem „spółka akcyjna” (możliwe jest używanie skrótu „S.A.”). Procedura zmiany nazwy spółki akcyjnej jest zbliżona do pozostałych, jednak tutaj walne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę dotycząca zmiany nie umowy, a statutu spółki. Dalej wszystkie dokumenty opisane w poprzedniej części artykułu zarząd składa do konkretnego Sądu gospodarczego.


ochrona znaku towarowego

Dowiedz się więcej o rejestracji nazwy i logo Twojej firmy!

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 883 222 282

Zapytaj eksperta

Marcin Setlak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Dowiedz się więcej o rejestracji nazwy i logo Twojej firmy!

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 883 222 282

Zapytaj eksperta

Marcin Setlak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: