Pełnomocnictwo do czynności prawnych - wzór z omówieniem

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-17  |  Średni czas czytania: 02:35
Czynności prawnych możesz dokonywać samodzielnie albo za pośrednictwem drugiej osoby. W tym drugim przypadku, aby czynność prawna była skuteczna, musisz udzielić pełnomocnictwa. W tym artykule przeczytasz o tym, jak sporządzić dla wskazanej osoby pełnomocnictwo do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo do czynności prawnych - wzór z omówieniem

Co to jest pełnomocnictwo i jak go udzielić?

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, w której mocodawca upoważnia inną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie pełnomocnictwa pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) swojego mocodawcy, czyli osoby, która udzieliła mu pełnomocnictwa w zakresie w nim określonym.

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest złożenie oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania czynności prawnej w imieniu mocodawcy. Pełnomocnik musi mieć co najmniej ograniczoną zdolność prawną. Forma udzielenia pełnomocnictwa jest zasadniczo dowolna - możesz udzielić pełnomocnictwa ustnie albo pisemnie. Jednak w niektórych przypadkach pełnomocnictwo musi być udzielone w określonej formie.

Do przypadków takich należą:

 • pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, dla której pod sankcją nieważności przewidziana jest forma szczególna - wówczas pełnomocnictwo powinno być udzielone w takiej samej formie, jak wymagana forma szczególna
 • pełnomocnictwo, dla którego przepis szczególny wymaga określonej formy - na przykład pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymaga formy pisemnej z podpisem poświadczonym urzędowo

Dopuszczalne jest również ustanawianie dalszych pełnomocników (substytutów), ale pod warunkiem, że umocowanie takie wynika z treści oświadczenia albo ustawy.

Rodzaje pełnomocnictwa

Jako mocodawca możesz udzielić pełnomocnictwa do dokonywania takich czynności prawnych, jakich mógłbyś dokonać samodzielnie we własnym imieniu, ale takich, które nie mają charakteru osobistego.

Dopuszczalne są następujące rodzaje pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo ogólne - obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu i musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 • pełnomocnictwo rodzajowe - obejmuje umocowanie do czynności prawnych o pewnej kategorii - na przykład sprzedawania nieruchomości
 • pełnomocnictwo szczególne - obejmuje umocowanie do dokonania określonej czynności prawnej

O treści pełnomocnictwa decyduje wyłącznie mocodawca. Pełnomocnik może dokonywać czynności prawnych wskazanych w pełnomocnictwie. Jeżeli pełnomocnik przekroczy zakres swoich uprawnień, ważność dokonanej czynności prawnej zależy od potwierdzenia jej przez osobę, w imieniu której czynność ta została dokonana - czyli mocodawcy. Osoba, z którą czynność została dokonana, może wyznaczyć drugiej stronie termin, w którm ma ona potwierdzić dokonaną czynność. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie - czynność prawna zostanie uznana za niebyłą.

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo przestaje obowiązywać na skutek różnych zdarzeń:

 • okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa - termin czy wykonanie pewnej czynności prawnej
 • odwołania pełnomocnictwa - odwołanie jest możliwe w każdym czasie i bez konieczności uzasadnienia decyzji
 • śmierci pełnomocnika lub mocodawcy - wówczas pełnomocnictwo wygasa, chyba że mocodawca w treści pełnomocnictwa zastrzeże, że nie wygaśnie, ale dopuszczalne jest to wtedy, gdy wynika to z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, który jest podstawą pełnomocnictwa. Wówczas na miejsce pełnomocnika lub mocodawcy wchodzą jego następcy prawni
 • likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną
 • zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika
 • utrata zdolności do czynności prawnych przez pełnomocnika - przez ubezwłasnowolnienie całkowite

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do czynności prawnych?

Pełnomocnictwo obowiązkowo musi zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie mocodawcy oraz jego dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
 • oznaczenie pełnomocnika oraz jego dane osobowe - imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
 • określenie zakresu umocowania, a więc konkretnego rodzaju czynności prawnej, którą obejmuje pełnomocnictwo,
 • podpis mocodawcy.

W pełnomocnictwie można zawrzeć również zapis o:

 • odwołalności pełnomocnictwa,
 • upoważnienia do dalszego umocowania (tzw. pełnomocnictwo substytucyjne),
 • formach zastępczych - chodzi o formy, w jakich można zmienić lub uzupełnić pełnomocnictwo.

Wzór pełnomocnictwa do czynności prawnych

....................................
(miejscowość i data)

 

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany ................................................... (imię i nazwisko mocodawcy), zamieszkały/a w .................................................................. (adres mocodawcy) legitymujący/a się dowodem osobistym numer ............................ wydanym przez .............................................., numer PESEL ................................................ ustanawiam pełnomocnika w osobie:

........................................................................ (imię i nazwisko pełnomocnika) zamieszkałego/zamieszkałej w .............................................. (adres pełnomocnika) legitymującego się dowodem osobistym numer ............................... wydanym przez ............................................., numer PESEL ................................................

do reprezentowania mnie:

 • jeżeli chcesz ustanowić pełnomocnictwo ogólne:

  we wszystkich czynnościach zwykłego zarządu oraz w czynnościach procesowych, w szczególności przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, sądami, organami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami i bankami, spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami mieszkaniowymi, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi.

 • jeżeli chcesz ustanowić pełnomocnictwo rodzajowe:

  reprezentowania moich spraw i interesów w sprawie .................................. przed ........................................ .

 • jeżeli chcesz ustanowić pełnomocnictwo szczególne:

  do występowania w moim imieniu w sprawie ........................................................

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje/ nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.

................................................
(podpis mocodawcy)

Oświadczam, że pełnomocnictwo przyjąłem:

.............................................................
(data i podpis pełnomocnika)

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: