Wystawienie faktury po terminie

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-02  |  Średni czas czytania: 03:33
Faktura to podstawowa forma dokumentowania dokonanej transakcji. W biznesie może się zdarzyć tak, że będziesz musiał wystawić ją później, niż w przewidywanym przez prawo terminie. W tym artykule dowiesz się jakie są terminy wystawienia faktury, jakie są skutki wystawienia jej z opóźnieniem oraz co grozi za wystawienie faktury po terminie.
Wystawienie faktury po terminie

Termin wystawienia faktury

Faktura VAT to podstawowa forma dokumentowania transakcji w obrocie gospodarczym. Ze względu na to, że faktury VAT mają swoje funkcje w rozliczaniu podatku VAT, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo regulują terminy oraz zasady wystawiania faktur. I tak możemy wyróżnić dwie podstawowe funkcje faktur w rozliczaniu VAT-u:

 • u sprzedawcy faktura określa moment powstania obowiązku podatkowego, o ile zostanie ona wystawiona w obowiązującym terminie;
 • u nabywcy faktura jest podstawą do odliczenia wykazanej w nich kwoty VAT.

Zasadniczo, fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Od tej zasady ustawa o VAT przewiduje następujące wyjątki:

 • jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty - fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy;
 • fakturę wystawia się nie później niż:
  • 30-tego dnia od dnia wykonania usług - w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  • 60-tego dnia od wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120-tego dnia od pierwszego dnia wydania towarów);
  • 90-tego dnia od wydania towarów - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług stanowiących import;
 • fakturę wystawia się nie później niż 7 dni od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania lub 60-tego dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Faktury nie mogą jednak być wystawione wcześniej niż 30-tego dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi oraz nie wcześniej niż 30-tego dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Skutki wystawienia faktury po terminie

Obecnie samo wystawienie faktury nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on dopiero z chwilą zakończenia towarów lub wykonania usługi. Taki stan rzeczy oznacza, że wystawiając fakturę po terminie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania danej czynności.

Zasada ogólna jednak nie będzie miała zastosowania w każdym przypadku. W niektórych sytuacjach obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Należą do nich:

 • dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
 • dostawy książek drukowanych - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,
 • czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów.

Jeżeli w powyżej wymienionych przypadkach powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury, nie zostanie ona wystawiona w wyznaczonym terminie, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury. Jeżeli termin wystawienia faktury nie został określony - obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności.

Wystawienie faktury po terminie nie powoduje negatywnych konsekwencji podatkowych zarówno dla nabywcy, jak i sprzedawcy. W przypadku nabywcy może on rozliczyć fakturę w miesiącu, w którym ją otrzymał bądź w następnym. Sprzedawca natomiast ma obowiązek rozliczenia faktury w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, nawet jeśli faktura została wystawiona z opóźnieniem.

Musisz również pamiętać o tym, że niewystawienie faktury albo wystawienie jej po czasie, nie zwalnia Cię z obowiązku wykazania sprzedaży w odpowiednim okresie rozliczeniowym oraz ujęcia jej w deklaracji VAT. Dotyczy to nie tylko sprzedaży opodatkowanej, ale też tej zwolnionej z podatku. W przypadku gdy nie wykażesz w deklaracji obowiązku podatkowego, będziesz zobowiązany do korekty nieujętej sprzedaży, czyli będziesz musiał złożyć deklarację korygującą, do której należy dołączyć pismo wyjaśniające.

Odpowiedzialność karno-skarbowa za wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury po terminie zasadniczo nie wywołuje konsekwencji podatkowych dla nabywcy. Jednak w stosunku do sprzedawcy wystawienie faktury po terminie może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.

Przepisy karne nie wskazują wprost karalności nieterminowego wystawiania faktur. Jednak przepis, na podstawie którego może zostać nałożona kara za wystawienie faktury po terminie znajdziesz w Kodeksie karnym skarbowym:

„Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”.

Wskazany przepis karny jest podstawą do nałożenia grzywny za takie przewinienia przedsiębiorcy jak:

 • niewystawienie faktury lub rachunku - interpretacja tej części nie powinna budzić wątpliwości. Na odpowiedzialność karną naraża się każdy przedsiębiorca, który w ogóle nie wystawi faktury lub rachunku mimo dokonanej sprzedaży.
 • wystawienie faktury lub rachunku w sposób wadliwy - o wadliwie wystawionej fakturze możemy mówić wówczas, gdy została ona wystawiona z naruszeniem przepisów prawa. Można więc stwierdzić, że naruszenie przepisów prawa nastąpi wtedy, gdy faktura zostanie wystawiona po terminie.
 • odmowa wystawienia faktury lub rachunku - taka sytuacja również nie powinna budzić wątpliwości. Karze będzie podlegał każdy, kto nie wypełni swojego obowiązku wystawienia faktury lub rachunku poprzez odmowę ich wystawienia.

W odpowiedzialności karnoskarbowej za wystawienie faktury po terminie istotne jest, że podlegać jej będą tylko Ci przedsiębiorcy, którzy umyślnie zaniechali swoich obowiązków. Oznacza to, że organy podatkowe nie mogą automatycznie pociągać do odpowiedzialności każdego przedsiębiorcy, który nie wystawił w terminie faktury. Najpierw musi zostać wykazana mu wina, czyli to, że dana osoba zamierzała nie wystawić faktury lub zamierzała wystawić ją wadliwie. Tak więc jeśli zapomnisz wystawić faktury w odpowiednim terminie to nie będziesz odpowiadał karnie. Warto jednak pamiętać o tym, że w praktyce organy podatkowe często wystawiają mandaty za wystawienie faktury po terminie. W takiej sytuacji przyjmując mandat, jednocześnie godzisz się na poniesienie odpowiedzialności, której w rzeczywistości ponosić nie powinieneś.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: