Czy długi mogą się przedawnić?

Ostatnia aktualizacja: 2022-02-15  |  Średni czas czytania: 02:01
Artykuł reklamowy
Czym jest przedawnienie długu? Czy jeśli termin przedawnienia długu minął, zadłużenie przestaje istnieć? Ile wynosi termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i roszczeń z tytułu pożyczek i kredytów? W artykule odpowiemy na te i inne pytania dotyczące przedawnienia długów.
Czy długi mogą się przedawnić?

Termin przedawnienia roszczeń definiują zapisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 117, z zastrzeżeniem wskazanych w ustawie wyjątków, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Co to oznacza w praktyce?

Przedawnienie roszczeń — czym jest w praktyce?

Aby w przejrzysty, zrozumiały sposób wyjaśnić znaczenie terminu przedawnienia roszczeń, posłużymy się konkretnym przykładem.

Kilka lat temu Adam zaciągnął kredyt gotówkowy na remont mieszkania. Na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych mężczyzna stracił płynność finansową i co za tym idzie – przestał terminowo spłacać zobowiązanie. Z nieznanych nikomu powodów kredytodawca nie rozpoczął procedury windykacyjnej i nie „upomniał się” o nieuregulowane przez wiele miesięcy należności. Jeśli takie okoliczności będą trwały (o tym, ile wynosi termin przedawnienia poszczególnych roszczeń, przeczytasz w akapicie – Ile wynosi termin przedawnienia poszczególnych roszczeń?), istnieje duże prawdopodobieństwo, że roszczenie się przedawni. Jeśli tak właśnie się stanie, zadłużenie straci swoją ważność. Jakie konsekwencje niesie przedawnienie roszczeń dla wierzyciela i dłużnika?

Czy po upływie terminu przedawnienia dług przestaje istnieć?

Jeśli wskazany prawem termin przedawnienia roszczenia minął, nie oznacza to, że dług przestał istnieć lub uległ automatycznemu anulowaniu. Po upływie terminu przedawnienia zadłużenie staje się zobowiązaniem niezupełnym, a wierzyciel nie może egzekwować zaspokojenia roszczenia w sądzie. Aby odzyskać należność, może uciekać się wyłącznie do działań pozasądowych. Najpopularniejszym jest wpisanie danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

>Nawiązując do wskazanego w poprzednim akapicie przykładu, po upływie terminu przedawnienia zadłużenie Adama względem banku wciąż będzie istnieć. Kredytodawca nie będzie mógł jednak dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Ile wynosi termin przedawnienia poszczególnych roszczeń?

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego podstawowy termin przedawnienia długów wynosi sześć lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe i tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata. Oto kilka przykładów roszczeń wraz z terminami przedawnienia:

 • jazda bez ważnego biletu telekomunikacyjnego - 1 rok;
 • mandat - 1 rok;
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło - 2 lata;
 • roszczenia z tytułu debetu na rachunku bankowym - 2 lata;
 • roszczenia z tytułu kredytu, pożyczki, zadłużenia na karcie kredytowej - 3 lata;
 • roszczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3 lata;
 • roszczenia z tytułu zadłużeń czynszowych - 3 lata;
 • roszczenia z tytułu zobowiązań podatkowych - 5 lat.

Od kiedy liczy się bieg przedawnienia?

Jak wskazują zapisy Ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Co ważne, w przypadku kredytów i pożyczek każda z rat przedawnia się po upływie trzech lat, licząc od dnia wymagalności. Okres przedawnienia całego kredytu upłynie więc wraz z terminem przedawnienia ostatniej raty.

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

W wyniku zaistnienia określonych okolicznościach (zazwyczaj są to działania wierzyciela mające na celu wyegzekwowanie spłaty długu) bieg przedawnienia zostaje przerwany.
Mogą być to m.in.:

 • rozpoczęcie procedury windykacyjnej, np. wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty;
 • rozpoczęcie mediacji z dłużnikiem lub zawarcie ugody między stronami;
 • przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Na skutek przerwania biegu przedawnienia jego termin należy liczyć od początku.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: