Faktura uproszczona

Ostatnia aktualizacja: 2019-01-05  |  Średni czas czytania: 04:06
Będąc przedsiębiorcą doskonale wiesz, że każda sprzedaż towaru lub świadczenie usługi musi zostać udokumentowane. Jednym ze sposobów dokumentacji transakcji jest faktura uproszczona. Sprawdź, czym jest uproszczona faktura, kiedy możesz ją wystawić oraz jakie powinna zawierać elementy.
Faktura uproszczona

Czym jest faktura uproszczona?

Możliwość wystawiania faktury uproszczonej przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą fakturę uproszczoną podatnik może wystawić w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro.

Faktura uproszczona jest nazywana uproszczoną z tego względu, że nie musi ona zawierać pewnych danych:

 • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów;
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Masz prawo wystawić fakturę uproszczoną, jeżeli jesteś czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT, bez względu na to, czy dokonałeś rejestracji podatkowej, czy nie. Należy również podkreślić, że dokumentowanie sprzedaży fakturą uproszczoną jest prawem, a nie obowiązkiem. Od Ciebie zależy więc czy chcesz z takiej formy skorzystać.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają jakie dane powinna zawierać faktura. W przypadku faktury uproszczonej, dane wskazane powyżej nie muszą być zawierane.

Faktura uproszczona powinna więc zawierać:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zapłaty (jeżeli różni się ona od daty wystawienia faktury);
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • kwoty wszelkich opustów i obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • kwotę należności ogółem.
Faktura uproszczona - wzór

Kiedy nie wystawia się faktury uproszczonej?

Stosowanie faktury uproszczonej ma swoje ograniczenia, co oznacza, że nie zawsze będziesz mógł skorzystać z takiej możliwości. Przede wszystkim, fakturą uproszczoną nie będziesz mógł udokumentować transakcji o wartości przewyższającej 450 zł lub 100 euro. Poza tym faktury uproszczonej nie możesz zastosować w przypadku:

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT);
 • dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - w przypadku gdy miejscem spełnienia świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Zakaz wystawiania faktury uproszczonej w powyżej wskazanych przypadkach obowiązuje także wtedy, gdy wartość transakcji nie przekracza wartości 450 zł lub 100 euro.

Terminy wystawiania i korekta faktur uproszczonych

Terminy wystawiania faktur uproszczonych nie różnią się niczym od terminów dla wystawiania zwykłych faktur. W związku z tym, faktura uproszczona powinna być wystawiona:

 • nie wcześniej jak 30 dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi;
 • nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Powyższe terminy liczą się od dnia otrzymania zaliczki, jeżeli taka została dana.

W kwestii korekty faktur, faktury uproszczone również nie zostały niczym odróżnione od innych typów faktur. Oznacza to, że w razie potrzeby poprawienia faktury uproszczonej, możesz to zrobić na takich samych zasadach, jak korekta zwykłej faktury.

Odliczenie VAT z faktury uproszczonej

Faktura uproszczona daje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez nabywcę towaru lub usługi udokumentowanych tą fakturą. Aby to było możliwe, na fakturze musi być umieszczony należny VAT - są to kwoty podatku od sumy wartości netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Umieszczenie tych kwot nie jest jednak obowiązkiem w fakturze uproszczonej. Odliczenie VAT-u z faktury uproszczonej będzie możliwe również wtedy, gdy sama faktura zawiera dane, które będą umożliwiały obliczenie podatku dla poszczególnych stawek.

Jeżeli otrzymasz fakturę uproszczoną, która nie zawiera określonej sumy podatku VAT - masz prawo do samodzielnego obliczenia kwoty podatku zgodnie z następującym wzorem:

KP = (ZB x SP)/(100 + SP)

gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku,
WB - oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto),
SP - oznacza stawkę podatku.

Suma podatku VAT w obu przypadkach wynika z faktury, z tym że w pierwszym jest ona na niej wskazana, a w drugim podatek trzeba obliczyć samodzielnie. Nie wpływa to jednak na możliwość odliczenia naliczonego VAT-u.

Paragon a faktura uproszczona

Faktura uproszczona, a w zasadzie dane jakie zawiera, są zbliżone do tych, które znajdują się na paragonie. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących, na paragonie fiskalnym powinny znajdować się co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży (lub adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika, w przypadku gdy sprzedaż prowadzona jest w niestałych miejscach);
 • numer NIP podatnika;
 • kolejny numer wydruku;
 • data, godzina i minuta sprzedaży;
 • oznaczenie, że jest to paragon fiskalny;
 • nazwa towaru lub usługi, która pozwala na ich jednoznaczną identyfikację;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi;
 • ilość i wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem przypisanej stawki podatku;
 • jeżeli występują - wartość rabatów;
 • wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów;
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 • łączna kwota podatku;
 • łączna kwota sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której prowadzona jest sprzedaż;
 • numer paragonu;
 • numer kasy i oznaczenie kasjera;
 • numer NIP nabywcy - na jego żądanie;
 • logo fiskalne i numer kasy.

Ze względu na podobną budowę zarówno paragonu fiskalnego, jak i faktury uproszczonej, pojawia się problem, czy paragony na towary nieprzekraczające kwoty 450 zł lub 100 euro mogą zostać uznane jako faktury uproszczone. Jedynym elementem odróżniającym te dwa dokumenty księgowe jest numer NIP nabywcy - w paragonie nie jest to element obowiązkowy, ale umieszcza się go na żądanie nabywcy towaru lub usługi, natomiast w przypadku faktury uproszczonej nie jest to element, który można pominąć (czyli jest obowiązkowy). Jeżeli więc nabywca żąda umieszczenia na paragonie swojego numeru NIP, a wartość transakcji nie przekracza wspomnianych 450 zł lub 100 euro, to paragon fiskalny można potraktować jako fakturę uproszczoną. W takiej sytuacji na podstawie paragonu można dokonać księgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów oraz odliczyć podatek naliczony w przypadku czynnych podatników VAT.

UWAGA! Jeżeli w firmie stosowane jest urządzenie, które nie ma możliwości umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie, to nie masz obowiązku jego zamieszczania. Stosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie kas co prawda jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, jednak z uwzględnieniem jego możliwości technicznych.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: