Kredyty z gwarancjami

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-22  |  Średni czas czytania: 04:08
Kredyty z gwarancjami to instrumenty opracowane w celu polepszenia sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na czym polegają gwarancje bankowe i czy warto z nich korzystać?
Kredyty z gwarancjami

Czym jest gwarancja bankowa?

Udzielenie kredytu przedsiębiorcy często jest powiązane z koniecznością posiadania gwarancji bankowej. Taka gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby firma nie była w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie. Gwarancja jest dla udzielającego kredytu banku pewnością, że kredyt zostanie spłacony. Jeśli okaże się, że dana firma nie jest w stanie go spłacić, bank korzysta z pieniędzy gwaranta i to właśnie ten podmiot spłaca kredyt.

Gwarancja bankowa wg ustawy Prawo Bankowe (art. 81)

Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.”

Przy czym udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej nastąpić musi na piśmie, inaczej gwarancja nie będzie ważna.

Co daje gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to coś więcej niż tylko zabezpieczenie płatności. Gwarancja bankowa zmienia zasadniczo wizerunek firmy w oczach kontrahentów. Znacznie bezpieczniej jest przecież współpracować z podmiotem, który z finansowego punktu widzenia jest bezpieczny i stabilny. Gwarancja bankowa może również pomóc wejść na rynek firmie nowej i nie posiadającej jeszcze kontrahentów i ugruntowanej pozycji.

Czym jest pomoc de minimis?

POMOC DE MINIMIS to pomoc publiczna udzielana przez państwo małym i średnim przedsiębiorcom na mocy rozporządzenie Komisji UE z grudnia 2013 roku.

Określenie „de minimis” nawiązuje do prawa rzymskiego i oznacza, że prawo nie troszczy się o mało istotne drobiazgi. Trzeba podkreślić, że udzielenie pomocy przedsiębiorcy nie narusza konkurencji na rynku i nie wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej.
Pomoc de minimis nie jest zarezerwowana dla jednego typu instytucji, mogą jej udzielać różne organy i w różnych formach. Zawsze jednak pomoc jest sumowana i musi mieścić się w określonych wartościach.

Warto dodać, że instrument zwany gwarancją de minimis postrzegany jest nadzwyczaj dobrze przez wszystkie zainteresowane nim strony. Ministerstwo Finansów wprowadziło gwarancje z bardzo wnikliwym określeniem kryteriów jakie spełniać muszą obie strony. Sektor bankowy zyskał ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczenie, dzięki któremu przedsiębiorcy stali się bardziej wiarygodni. Przedsiębiorcy podkreślają, że zasady gwarancji de minimis są klarowne, dokumentacja nieskomplikowana, a możliwości jakie daje gwarancja znacznie się rozszerzyły. Wielu z nich pozyskało kredyty na znacznie atrakcyjniejszych warunkach niż miałoby to miejsce bez gwarancji.

Warunki pomocy de minimis

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, która weszła w życie z początkiem 2014 roku łączna wartość pomocy de minimis nie może być wyższa niż 200 000 euro (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego towarów ten limit wynosi 100 000 euro). Wartość pomocy przeliczana jest po średnim kursie walut ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski.

Gwarancja de minimis to tylko jedna z form pomocy publicznej i nie stanowi dotacji pieniężnej. A ponieważ nie wiąże się z bezpośrednim przekazaniem środków finansowych dla przedsiębiorcy, nie rodzi skutków podatkowych. Gwarancję tę można udzielać zarówno w odniesieniu do kredytów obrotowych jak również inwestycyjnych.

Kredyty inwestycyjne

Gwarancja de minimis dla kredytów inwestycyjnych jest udzielana na maksymalny okres 99 miesięcy i standardowo zabezpiecza do 60% kwoty kredytu.

Pewne zmiany przyniosły nowe przepisy dotyczące ograniczenia skutków pandemii COVID-19, w ramach pakietu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Co za tym idzie odsetek kredytu inwestycyjnego, jaki może zabezpieczyć gwarancja de minimis wzrósł z 60 do 80% do końca 2020 roku. W efekcie pandemii zmieniła się też z 0,5% do 0% stawka prowizji za udzielaną gwarancję w stosunku rocznym – ta obniżka również obowiązuje wyłącznie do końca 2020 roku.

Gwarancja de minimis dla kredytów inwestycyjnych nie obejmuje odsetek i innych kosztów związanych z kredytem oraz jest zabezpieczone wekslem in blanco przedsiębiorcy.

Kredyty obrotowe

Gwarancja dla kredytów obrotowych udzielana może być maksymalnie na 27 miesięcy i tak samo jak w przypadku kredytów inwestycyjnych musi być zabezpieczona wekslem i nie obejmuje odsetek i innych kosztów kredytu.

Preferencyjne warunki udzielenia gwarancji de minimis określone zostały w osobnych przepisach w związku z pandemią koronawirusa. Wydłużył się do 39 miesięcy okres udzielenia gwarancji, spadła do 0% stawka prowizji i zwiększył się odsetek kwoty kredytu, jaka może być zabezpieczona gwarancją. Preferencyjne warunki dostępne są do końca 2020 roku.

Jak wygląda proces pozyskania gwarancji na kredyt?

Zwykle proces ubiegania się o gwarancję bankową rozpoczyna wypełnienie formularza kontaktowego na stronie banku.

Następnie wypełnić należy wniosek o udzielenie gwarancji w banku kredytującym wraz z wnioskiem o kredyt. We wniosku są wszystkie niezbędne dla banku informacje, razem z tą, na co przedsiębiorca zamierza kredyt przeznaczyć. Ubiegająca się o kredyt z gwarancją de minimis firma musi posiadać zdolność kredytową, którą zgodnie z dostępnymi dokumentami zbada bank kredytujący. Kiedy bank zaakceptuje wniosek, zawierana jest umowa kredytu. W momencie jej podpisania kredytobiorca wystawia na rzecz BGK weksel własny z deklaracją wekslową. Bank kredytujący może ustanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego. Od gwarancji bank kredytujący pobiera prowizję w wysokości 0,5% w stosunku rocznym [do końca 2020 roku prowizja ta została zniesiona]. Jeśli przedsiębiorca nie będzie w stanie spłacić kredytu w terminie, bank kredytujący zażąda spłaty od BGK. I to właśnie ten bank będzie następnie właścicielem długu przedsiębiorcy.

Kredyt z gwarancją de minimis można przeznaczyć na powiększenie parku maszynowego, rozbudowę obiektów związanych z prowadzoną działalnością, powiększenie stanów magazynowych czy wprowadzenie innowacji do przedsiębiorstwa. Ale środki z kredytów objętych gwarancją de minimis można również opłacić faktury za zakupione towary czy uregulować należności podatkowe.

Bank może aktywnie wesprzeć start up

Poza gwarancjami de minimis bank ma do dyspozycji jeszcze inne narzędzia, służące pomocy przedsiębiorcom. Zwykle możliwość ich uzyskania zależy od międzynarodowych umów, jakie banki podpisują z europejskimi instytucjami. Tak jest np. z gwarancją EFI EaSI. Program EaSI to Europejski Program na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych.

Banki, które podpisały z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym umowy, mogą udzielać kredytów z gwarancją EaSI.

Jednym z takich banków jest polski PEKAO SA, który może udzielić kredytu z gwarancją w rachunku bieżącym oraz na kredyty inwestycyjne. Zależnie od rodzaju kredytu, odmienne są warunki jego udzielenia i tak:

Kredyt przysługuje firmom młodym, takim, które funkcjonują na rynku krócej niż dwa lata. O ile znaczna część przedsiębiorców boryka się z problemami w przypadku spowolnienia gospodarczego, tym najkrócej działającym na rynku jest szczególnie trudno z uwagi na brak zabezpieczeń finansowych, a co za tym idzie utrudniony dostęp do finansowania bankowego. I tu pojawia się bezpłatne zabezpieczenie kredytu udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, to dzięki umowie z nim bank może wprowadzić do oferty kredyty z poręczeniem EaSI, a to otwiera nowym przedsiębiorcom drzwi do pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działalności.

Kredyty z gwarancjami to doskonałe rozwiązanie nie tylko w czasach spowolnienia gospodarczego. Bywa, że z tego typu narzędzi przedsiębiorcy korzystają więcej niż kilka razy. Dzięki nim można bowiem nie tylko realizować założone już zadania i inwestycje, ale wprowadzać kolejne innowacje i poprawiać własną konkurencyjność.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: