Działalność regulowana

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-30  |  Średni czas czytania: 03:16
Działalność regulowana to, obok koncesji i zezwolenia, forma reglamentacji działalności gospodarczej. Jest więc to pewne ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, które ma na celu dopuszczenie do jej prowadzenia tylko te osoby, które spełniają do tego warunki. W tym artykule przeczytasz o tym, czym jest działalność regulowana.
Działalność regulowana

Czym jest działalność regulowana?

Działalność regulowana stanowi najprostszą formę reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce. Istotą działalności regulowanej jest zastąpienie zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do odpowiedniego rejestru. Przed uzyskaniem wpisu do rejestru działalności regulowanej, jako przedsiębiorca musisz spełnić określone warunki konieczne dla prowadzenia danej działalności gospodarczej, która objęta jest reglamentacją.

Rejestry działalności regulowanej prowadzone są przez różne urzędy - zależy to od rodzaju działalności, o których przeczytasz w dalszej części artykułu. Rejestry działalności regulowanej są jawne i każdy może je przeglądać. Ujawnione są w nich przede wszystkim dane dotyczące firmy.

Działalność regulowaną reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, która odsyła do przepisów odrębnych regulujących daną działalność gospodarczą. To właśnie w przepisach szczególnych wskazane są warunki, jakie musi spełniać przedsiębiorca do prowadzenia działalności regulowanej.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Zanim złożysz wniosek o wpis do działalności regulowanej, musisz być już zarejestrowanym przedsiębiorcą - w CEIDG lub KRS. Jeżeli więc zamierzasz prowadzić regulowaną działalność gospodarczą, musisz najpierw zająć się formalną rejestracją swojej firmy, a dopiero później wystąpić o wpis do rejestru działalności regulowanej. Jeżeli jesteś już zarejestrowany, możesz złożyć wniosek do właściwego organu, który prowadzi rejestr danej działalności regulowanej. Wniosek możesz złożyć również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. Wpis do rejestru działalności regulowanej otrzymasz, jeżeli spełniasz warunki wymagane prawem do prowadzenia takiej działalności. Spełnienie warunków potwierdzasz oświadczeniem.

Odmowa wpisu jest możliwa tylko wtedy, gdy:

  • otrzymałeś prawomocnym orzeczeniem zakaz wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
  • zostałeś wykreślony z rejestru działalności regulowanej w wyniku wydania na skutek zakazu wykonywaniu działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
  • w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach.

Prowadząc działalność regulowaną, cały czas musisz przechowywać dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do wykonywania działalności regulowanej.

W przypadku gdy zaprzestaniesz prowadzenia działalności regulowanej, złóż wniosek do organu, który Cię wpisał o wykreślenie z rejestru. Natomiast w przypadku, gdy w ogóle chcesz zakończyć działalność gospodarczą, wyrejestruj firmę z CEIDG lub KRS.

Które działalności gospodarcze są regulowane?

Do regulowanych działalności gospodarczych zalicza się te działalności, które wskazują przepisy prawa. W poniższej tabeli znajdziesz działalności gospodarcze uznane za regulowane wraz z ich podstawami prawnymi.

Rodzaj działalności Organ rejestrowy

Działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsc wykonywania działalności objętej wpisem

Działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, pośrednictwa zawodowego i pracy tymczasowej polegającej na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy

Marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis

Działalność w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego, wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Minister właściwy do spraw rynków rolnych

Działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów; wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

Prezes Agencji Rynku Rolnego

Usługi detektywistyczne

Minister właściwy do spraw wewnętrznych

Działalność kantorowa

Prezes Narodowego Banku Polskiego

Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego

Minister właściwy do spraw gospodarki - w przypadku przedsiębiorców przyjmujących na skład towary przemysłowe

Minister właściwy do spraw rynków rolnych - w przypadku przedsiębiorców przyjmujących na skład towary rolne

Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt

Właściwa ze względu na siedzibę zakładu leczniczego dla zwierząt okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna

Kształcenie podyplomowe wykonywane przez przedsiębiorcę lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowa rada lekarska właściwa dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia

Naczelna Rada Lekarska - w przypadku okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia

Indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska

Okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki

Wojskowa Rada Lekarska - w przypadku lekarzy członków Wojskowej Izby Lekarskiej

Obrót materiałem siewnym

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych - w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez nie spółek handlowych, w których posiadają one udziały lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów

Indywidualna praktyka, indywidualna praktyka specjalistyczna, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki

Działalność pocztowa niewymagająca zezwolenia

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Szkolenia w zakresie ochrony roślin, konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszania przedsiębiorcy

Działalność telekomunikacyjna

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prowadzenie kursów dokształcających w zakresie kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne

Marszałek województwa

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów, prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców

Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Prowadzenie ośrodka szkolenia (ustawa o transporcie drogowym), prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Prowadzenie pracowni psychologicznej

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa

Przeprowadzanie szkoleń i egzaminowania osób ubiegających się o licencje i świadectwa maszynisty, prowadzenie kursów początkowych i kursów doskonalących,

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Polowanie wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP, polowanie za granicą

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy

Organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub oddziału - przypadku przedsiębiorcy zagranicznego

Działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

Minister właściwy do spraw rynków rolnych

Organizowanie wyścigów konnych

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: