6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja Q, PKD 88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana


Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
  • pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
  • działalność związaną z adopcją,
  • działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,
  • konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,
  • działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
  • działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,
  • działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,
  • działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,
  • placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,
  • działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

sekcja-Q, PKD-88: Pomoc społeczna bez zakwaterowania

Dział ten obejmuje pomoc społeczną bez zakwaterowania.

Przydatne linki: