6krokow.pl -
Krok 5 z 6

Zarejestruj firmę - wypełnij wniosek CEIDG-1

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-06  |  Średni czas czytania: 06:30
W pierwszym kroku tego poradnika mogłeś zapoznać się z różnymi formami działalności gospodarczej. W związku z tym, że rejestracja działalności gospodarczej w KRS jest bardziej skomplikowana omówimy tutaj prostszy i o wiele popularniejszy przypadek - rejestrację firmy jednoosobowej oraz spółki cywilnej.

Wniosek CEIDG-1 - stan na 2020 rok

CEIDG-1

W celu rejestracji firmy musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 (rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej) możesz wypełnić on-line przy użyciu odpowiedniego kreatora, który podpowie i poprowadzi Cię krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu papierowego formularza wniosku CEIDG-1. Taka rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

Warto wiedzieć, że złożony formularz CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP)
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Aby uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć we właściwym urzędzie gminy. Druk CEIDG należy złożyć przy zakładaniu nowej firmy, jak również w przypadku zmiany wpisu do ewidencji, zawieszenia, wznowienia czy zaprzestania działalności gospodarczej. W każdej sytuacji sposób wypełniania będzie inny. Podpowiem Ci, jak wypełnić wniosek CEIIDG-1 w tym pierwszym przypadku. Wniosek składa się z 31 rubryk. Pola obowiązkowe oznaczone są symbolem gwiazdki (*).

W pierwszym kroku tego poradnika mogłeś zapoznać się z różnymi formami działalności gospodarczej. W związku z tym, że rejestracja działalności gospodarczej w KRS jest bardziej skomplikowana omówimy tutaj prostszy i o wiele popularniejszy przypadek - rejestrację firmy jednoosobowej oraz spółki cywilnej.

Druk możesz pobrać pod tym adresem prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba. Wniosek możesz również wypełnić elekotrnicznie. Jak możesz założyć działalność przez internet? Procedura jest łatwa i można jej dokonać przez ten formularz na stronie Urzędu: prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=1.

Druk CEIDG-1 w wersji PDF do ręcznego wypełnienia możesz pobrać tutaj.

Zakładanie własnej firmy krok po kroku CEIDG-1
1. Rodzaj wniosku CEIDG
Jak sama nazwa wskazuje określamy rodzaj wniosku. Na tym etapie zakładania własnej firmy masz do wyboru 5 pól, które zaznaczasz w następujących przypadkach:

1. złożenie wniosku o wpis do CEIDG
2. złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG; podajesz także datę od której następuje zmiana
3. złożenie wniosku o wpis do informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
4. złożenie wniosku o wpis do informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
5. złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG
2. Miejsce i data złożenia wniosku
Te pola uzupełniane są przez Urząd.
3. Dane wnioskodawcy
Ta część zawiera wszystkie dane identyfikacyjne osoby zakładającej własną działalność, takie jak płeć, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia. PESEL i numer NIP (jeśli posiadasz ten numer). Pole REGON pozostawiasz puste, ponieważ składany wniosek jest zarazem wnioskiem o nadanie tego właśnie numeru.
4. Adres zamieszkania wnioskodawcy
Wypełniasz obowiązkowe elementy na formularzu CEIDG-1. Jeśli mieszkasz w miejscu nietypowym, to w polu 11. musisz jak najbardziej szczegółowo opisać jak tam dojechać.
5. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy
Wypełniasz tylko wtedy gdy Twój adres jest inny niż w rubryce 04.
6. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
Podajesz nazwę pod którą będziesz wykonywać działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Może do niej dodać elementy wskazujące na przedmiot działalności, miejsce lub inne, dowolnie dobrane.

06.1, 06.2 – w tych rubrykach wpisujesz przewidywaną liczbę osób pracujących oraz zatrudnionych. Osoby zatrudnione to te, z którymi wiąże Cię stosunek pracy – czyli zatrudnisz je na umowę o pracę Osoby pracujące to właściciele jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych) lub osoby wykonujące pracę nakładczą.

06.3 – wpisujesz rodzaje swojej działalności według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku CEIDG-1
7. Nazwa skrócona
To nazwa stosowana przez CEIDG do ewidencji firm. Rejestrując działalność gospodarczą musisz pamiętać o kilku rzeczach również przy tym punkcie. Nazwa nie może przekraczać 31 znaków. Jeśli firma nie posiada nazwy skróconej, to wpisujesz w tej rubryce swoje imię i nazwisko lub jego część w przypadku, gdy całe jest zbyt długie i przekracza ustalony limit.
8. Data rozpoczęcia działalności
Masz obowiązek podać faktyczną datę rozpoczęcia zakładanej działalności gospodarczej. Nie może być ona wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
9. Dane do kontaktu
Podanie tych danych zależy od Ciebie. Jeśli je wpisujesz, Twój adres mailowy i adres strony internetowej będą umieszczone na stronie internetowej CEIDG i staną się ogólnodostępne.

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
Chodzi tu o adres siedziby firmy. Będzie on podany do publicznej wiadomości m. in. na stronie internetowej CEIDG. Brak wpisu w tej rubryce oznacza, że miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest Twój adres zamieszkania i to ten będzie upubliczniony. Jeśli adres do doręczeń jest inny niż siedziba firmy, uzupełniasz rubrykę 10.2.
11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
Należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW. W przypadku braku miejsca na podanie rodzajów wykonywanej działalności należy odpowiednio posłużyć się częścią CEIDG-RD.

11.4 - Przewidywana liczba pracujących - należy w tym miejscu wpisać przewidywaną liczbę osób pracujących, do których zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych), osoby wykonujące pracę nakładczą

11.5 - Przewidywana liczba zatrudnionych - do zatrudnionych zalicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

11.6 - Data rozpoczęcia działalności jednostki - data nie może być datą wcześniejszą niż podana w rubryce 08 wniosku o wpis, a w przypadku wpisów istniejących w CEIDG – wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności we wpisie.

11.7 - Jednostka samodzielnie bilansująca - osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą mogą mieć w swej strukturze organizacyjnej tzw. jednostki samodzielnie bilansujące (prowadzące własną rachunkowość). Za zgodą urzędu skarbowego jednostki te (zakłady, oddziały) mogą być podatnikami traktowanymi pod względem podatkowym tak, jak osoby prawne (np. w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym) – wówczas należy zaznaczyć „tak”.

11.8 - Wpisujesz rodzaje swojej działalności - według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Własna firma krok po kroku CEIDG-1
12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS
Dotyczy jedynie składki ZUS, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi tu o datę, od kiedy zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności, nie zaś data złożenia formularza CEIDG-1.
13. Dane dla potrzeb KRUS
Rubryka dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, równocześnie prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności.
14, 15, 16. Informacja o zawieszeniu, wznowieniu, zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
Pola te wypełniasz w przypadku składania wniosku o zawieszenie, wznowienie lub zaprzestanie działalności (po zaznaczeniu odpowiedniego pola w części 01).
17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
To informacja o naczelnikach urzędów skarbowych, którzy są dla Ciebie właściwi w zakresie ewidencji podatników oraz podatku PIT, ze względu na siedzibę jednostki. Rubrykę trzeba uaktualnić wraz ze zmianą miejsca prowadzenia działalności.
18, 19. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym
Przy rejestracji działalności gospodarczej można wybrać jedną z czterech form opodatkowania - zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Określasz również formę wpłaty zaliczki (miesięczna lub kwartalna).
20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
Wskazuje, czy i w jakiej formie będziesz prowadził dokumentację.
21, 22. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy
Wypełniasz w przypadku, gdy prowadzenie dokumentacji rachunkowej zlecasz innym jednostkom (np. biurom rachunkowym). W takim przypadku musisz obowiązkowo podać Nazwę i Numer NIP takiej jednostki.
Ważne! Jeśli księgowość prowadzona jest za pomocą biura online, pole to zostawiasz puste. Serwis udostępnia jedynie oprogramowanie, a sama księgowość prowadzona jest we własnym zakresie przez przedsiębiorcę. Warto abyś zapoznał się z artykułami: Jaki rodzaj księgowości wybrać dla firmy?, Programy do wystawiania faktur online ranking
23, 24, 25. Rubryki na tym etapie rejestrowania działalności gospodarczej wypełniają firmy posiadające status zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, a także właściciele spółek cywilnych.
Rubryki na tym etapie rejestrowania działalności gospodarczej wypełniają firmy posiadające status zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, a także właściciele spółek cywilnych.

Status zakładu pracy chronionej nadaje wojewoda firmie, która m. in.:
  • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • osiąga przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40 procent, lub co najmniej 30 procent (gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo),
  • natomiast przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości to takie, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników i wytwarzają dobra na niewielką skalę (np. rzemiosło, chałupnictwo, wytwórczość ludową i artystyczną, drobny przemysł czy usługi).
26. Spółki cywilne
W tej części podajesz numer NIP firmy i numer REGON wszystkich spółek cywilnych, w których jesteś wspólnikiem. Jeżeli takich spółek jest więcej, resztę należy wpisać w załączniku SC. Jeśli nie jesteś wspólnikiem żadnej spółki cywilnej, zaznaczasz po prostu pole “nie zawarłem umów spółek cywilnych”.
27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
Zaznaczasz, jeśli z małżonkiem wiąże Cię wspólnota majątkowa. Jeśli ustanie lub pojawi się ona w trakcie prowadzenia działalności – musisz to zgłosić wraz z datą początku rozdzielności majątkowej w polu 27.2. Własna działalność gospodarcza CEIDG-1
28. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy
W tej części formularza CEIDG-1 podajesz wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dane banków, w którym rachunki są otwarte.
W przypadku rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na osobisty rachunek bankowy (również z powodu likwidacji) zaznaczasz kwadrat „Rezygnacja”.
29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych
To pole dla tych przedsiębiorców, którym nadano za granicą numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych. Jeśli jest ich więcej, możesz zgłosić to za pomocą załącznika CEIDG-RB.
30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw
Do CEIDG możesz wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (m. in. kodeksu cywilnego) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Jeżeli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych pełnomocnikach może zgłosić do CEIDG za pomocą druków CEIDG-PN.
31. Dołączam następujące dokumenty
W tej części wymieniasz wszystkie załączniki, które dołączasz do wniosku oraz podajesz ich liczbę.

W przypadku rejestracji firmy przez internet, możesz podpisać formularz podpisem elektronicznym, jeśli taki posiadasz. Możesz również wypełnić formularz i następnie go wydrukować. Wypełniony druk CEIDG-1 możesz podpisać ręcznie i zanieść do najbliższego urzędu, gdzie każdy może zarejestrować własną działalność gospodarczą.
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: