6krokow.pl - Kody PKD

Twoje pierwsze kroki w biznesie

Czyli wszystko krok po kroku, co powinieneś wiedzieć
o zakładaniu oraz skutecznym prowadzeniu własnej firmy.

‹ Wróć do lista kodów PKD

Kod PKD: Sekcja S, PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana


Podklasa ta obejmuje:
 • działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich jak:
 • organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne,
 • organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,
 • organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych,
 • stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,
 • działalność stowarzyszeń konsumentów,
 • działalność związków motorowych,
 • działalność stowarzyszeń kultywujących kontakty towarzyskie, takie jak kluby rotariańskie, loże itp.,
 • działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,
 • działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,
 • działania wspierające myślistwo i łowiectwo,
 • działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne.

sekcja-S, PKD-94: Działalność organizacji członkowskich

Dział ten obejmuje:
 • działalność organizacji, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Działalność tych organizacji może przynosić korzyści również osobom, które nie są ich członkami.
  Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, to jest: interesom pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9).

Przydatne linki: