Pomoc de minimis

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-04  |  Średni czas czytania: 02:34
Pomoc de minimis jest wsparciem ze strony państwa, które ma na celu pobudzać biznes małych i średnich firmy. Czym jest pomoc de minimis i czy możesz ją uzyskać? Dowiesz się tego, czytając dalej ten artykuł.
Pomoc de minimis

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to pomoc publiczna, będąca wsparciem państwa, które udzielane jest małym i średnim przedsiębiorcom. Termin ten pochodzi z łacińskiej zasady „de minimis non curat lex”, która oznacza „prawo nie troszczy się o drobiazgi”.

Unia Europejska nie pozwala organom publicznym na finansowanie firm, ponieważ te wspierane przez rząd zostałyby wysunięte na lepszą pozycję. Koncepcja pomocy de minimis zakłada, że pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi UE. Dlatego też, zgodnie z tą zasadą to państwo członkowskie samodzielnie decyduje o formie i wysokości przyznawanej przedsiębiorstwom pomocy. Szczegółowe uregulowania dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Pomoc de minimis obejmuje przede wszystkim dotacje ze środków unijnych, ale może być przedsiębiorcom udzielana w różnych formach:

 • dofinansowania szkoleń,
 • dotacji na inwestycje,
 • w formie zwolnień podatkowych,
 • na umorzenia odsetek ZUS,
 • jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego,
 • gwarancji kredytowych.

Aby otrzymać pomoc de minimis, musisz udowodnić, że finansowanie wpłynie na rozwój Twojej firmy i – na przykład – przyczyni się do zwiększenia miejsc pracy.

Kwota pomocy de minimis

Dostęp do pomocy de minimis jest ograniczony kwotowo. Wówczas otrzymując wsparcie, warto od organu udzielającego pomocy dowiedzieć się, czy wsparcie to nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując je nie przekraczasz dopuszczalnego limitu.

Przepisy wskazanego rozporządzenia określają kwotę pomocy de minimis przyznawanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu. Maksymalna kwota pomocy de minimis jaką możesz uzyskać od państwa jest 200 000 euro brutto – na przestrzeni trzech lat.

Jeżeli Twoja firma należy do sektora drogowego transportu towarów, kwota ta ograniczona jest do 100 000 euro. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma zajmuje się świadczeniem usług zintegrowanych, w których transport drogowy towarów jest jednym z elementów usług. W takim przypadku kwota pomocy de minimis nie podlega zmniejszeniu.

Jak obliczyć wartość pomocy de minimis?

Chcąc wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis, musisz sprawdzić czy taką pomoc już otrzymałeś, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Chodzi o to, abyś nie przekroczył limitu kwoty de minimis w wysokości 200 000 euro.

Przykład:
Występujesz z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis 16 lipca 2019 r. Sprawdź, czy w okresie tego roku i dwóch poprzednich lat otrzymałeś pomoc de minimis i w jakiej wysokości.

Pomoc de minimis może stanowić jednorazowy odpis amortyzacyjny, o czym stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Z możliwości odpisu mogą skorzystać również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W razie zastosowania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, należy je uwzględnić w oświadczeniu o wielkości pomocy de minimis w momencie ubiegania się o otrzymanie pomocy.

Wartość otrzymanej pomocy de minimis możesz sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli w ciągu 3 lat przekroczyłeś już limit, to nie tylko nie będziesz mógł skorzystać z innych form wsparcia, ale również będziesz musiał oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

Grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis

Pomoc de minimis nie służy ratowaniu upadających firm. Jej celem jest przede wszystkim rozwój firm, dlatego też jednym z czynników wykluczających możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia jest kiepska kondycja finansowa firmy. Z tego też względu pewne przedsiębiorstwa nie mogą się o nią ubiegać.

Pomocy de minimis nie mogą otrzymać:

 • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów.

Pomocy de minimis nie mogą ponadto otrzymać przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich oraz działalnością w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadkach kiedy:

 • wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
 • przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowych.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: