6korkow.pl
Poradnik jak założyć i prowadzić firmę krok po korku
794-442-662
kontakt@6krokow.pl
Skuteczna windykacja - sądowa windykacja należności
Krok 5 z 6

Skuteczna windykacja - sądowa windykacja należności

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-08  |  Średni czas czytania: 11:38
TaxCare Advertisement
Windykacja długów
Zdarza się, że mimo iż dołożyłeś najlepszych starań do odzyskania należnego długu, windykacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów i nie jesteś w stanie ściągnąć wierzytelności. Jeśli wcześniej do dłużnika zostało wystosowane ostateczne wezwanie do zapłaty, nie pozostaje Ci nic innego, jak skierować sprawę do sądu i postarać się o sądowy nakaz zapłaty. Polskie prawo przewiduje kilka ścieżek odzyskiwania swojej należności. Zapłaty możesz domagać się przed tradycyjnym sądem, co do zasady właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Alternatywą dla takiego postępowania jest złożenie pozwu do e-Sądu.

Postępowanie przed sądem stacjonarnym

Dla spraw o zapłatę pewnej sumy pieniężnej, oprócz zwykłej ścieżki postępowania, przewidziano również 3 tryby: postępowanie nakazowe i upominawcze, których wybór jest dobrowolny oraz postępowanie uproszczone, które w określonych okolicznościach jest obligatoryjne. Wymienione tryby odrębne są korzystną alternatywą skutecznej windykacji ze względu na krótszy czas rozpoznania sprawy oraz niższe opłaty, które się z nimi wiążą, w przeciwieństwie do kosztów postępowania sądowego.

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe jest zapoczątkowywane poprzez złożenie do Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego pozwu, zawierającego wniosek o rozpoznanie sprawy w tym trybie. Takie postępowanie odbywa się bez udziału stron w rozprawach, a sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie pozwu i załączonych do niego dokumentów. Dokumenty na poparcie żądania mogą być złożone w kopiach. W oryginale należy przedstawić jedynie czeki, weksle, warranty albo rewersy. Pozwany o postępowaniu dowiaduje się w chwili doręczenia mu sądowego nakazu zapłaty (wraz z pozwem i załącznikami).

Katalog sporów, które mogą być rozpatrywane w postępowaniu nakazowym jest ograniczony do dochodzenia roszczeń pieniężnych albo spełnienia świadczenia zamiennego (czyli dostarczenia pewnej ilości rzeczy identycznych). Ustawa wymienia również zamknięty katalog dowodów i tylko nimi możesz udowodnić istnienie długu. Są to:

 • dokument urzędowy;
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek;
 • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezaakceptowane z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 • należycie wypełniony i nie budząc wątpliwości czek, warrant, weksel lub rewers;
 • umowa, dowód spełnienia niepieniężnego świadczenia wzajemnego, dowód doręczenia faktury lub rachunku - o ile dochodzone są świadczenia pieniężne lub odsetki określone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Pozew w postępowaniu nakazowym możesz wnieść także na formularzu. Wniesienie pozwu na urzędowym formularzu jest obowiązkowe w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi:

 • pocztowe i telekomunikacyjne;
 • przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej;
 • dostarczania energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego;
 • dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • wywozu nieczystości;
 • dostarczania energii cieplnej.

Nakaz zapłaty zobowiązuje dłużnika do spłaty zadłużenia w przeciągu 14 dni lub wniesienia w tym terminie zarzutów. Jeśli pozwany nie wniesie zarzutów, nakaz zapłaty uprawomocnia się. Jeśli dłużnik wniesie zarzuty, sprawa zostaje przekazana do rozpoznania w trybie zwykłym do sądu I instancji, w zależności od wysokości wartości przedmiotu sporu, Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Wniesienie zarzutów od sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie powoduje automatycznie pozbawienia skutków prawnych tego nakazu, lecz zawieszenie go do momentu przeprowadzenia rozprawy, na której sąd zadecyduje, czy nakaz zapłaty uchylić czy podtrzymać. Nakaz stanowi tytuł zabezpieczenia co znaczy, że nawet po wniesieniu zarzutów, komornik na podstawie tego nakazu może dokonać tymczasowego zajęcia długu. To zwiększa szanse na odzyskanie należności, nawet przy złych zamiarach dłużnika.

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze wykazuje wiele podobieństw do postępowania nakazowego. Jest trybem fakultatywnym, rozpoznawanym odpowiednio przed Sądem Rejonowym lub Okręgowym, toczy się bez udziału stron i jest właściwe dla spraw o roszczenia pieniężne. Roszczenia rozstrzygane w tym trybie nie mogą budzić wątpliwości, co znaczy, że muszą być odpowiednio udokumentowane i udowodnione przed sądem. W przeciwieństwie do trybu nakazowego, nie istnieje żaden zamknięty katalog dowodów, które mogą być w tym postępowaniu podnoszone.

Również podobnie jak w trybie nakazowym, w postępowaniu upominawczym wydawany jest nakaz zapłaty. Pozwany dowiaduje się o przeprowadzonym postępowaniu windykacji sądowej w momencie doręczenia sądowego nakazu zapłaty, od którego przysługuje mu sprzeciw. Termin do wniesienia sprzeciwu to 14 dni, a jego złożenie pozbawia nakaz zapłaty mocy. W przeciwnym razie pozwany powinien w tym czasie spłacić należność, a nakaz zapłaty wywołuje skutki takie, jak prawomocny wyrok.

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone jest trybem obligatoryjnym dla wymienionych w ustawie przypadków. Rozpoznawane są sprawy należące do właściwości Sądów Rejonowych, a strony wzywane są na rozprawy. Postępowanie uproszczone kończy się wyrokiem, od którego przysługuje apelacja. W tym trybie pisma takie, jak pozew i odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego (wydanego pod nieobecność pozwanego) i pisma zawierające wnioski dowodowe, wnosi się na urzędowych formularzach. Prowadzenie sprawy w postępowaniu uproszczonym wiąże się także z pewnymi ograniczeniami, takimi jak zakaz przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, czy zakaz dochodzenia jednym pozwem roszczeń wynikających z dwóch umów.

Postępowanie uproszczone prowadzi się zawsze, gdy:

 • roszczenie wynika z umowy, a jego wartość nie przekracza 10.000 zł
 • roszczenie wynika z rękojmi, gwarancji, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł
 • roszczenie dotyczy zapłaty czynszu i innych opłat obciążających najemcę lokalu mieszkalnego lub osobę korzystającą z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej – jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł

Od wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym pozwany może wnieść apelację. Sąd II instancji co do zasady nie przeprowadza postępowania dowodowego, jednakże może dopuścić dowód z dokumentu oraz inne dowody wykryte w późniejszym terminie, z których strona nie mogła skorzystać w momencie rozpoznawania sprawy w I instancji.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Pozew skierowany do e-Sądu uruchamia Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (w skrócie EPU). Jest to łatwy i prosty sposób na windykację należności Sprawę w tym trybie możesz założyć, o ile żądasz zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej, jeśli istnienie ani wysokość długu nie budzą wątpliwości, a w konsekwencji nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego (np. gdy zaległość powstała wskutek nieopłacenia faktury). Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), jak sama nazwa wskazuje, jest postępowaniem elektronicznym, to znaczy, że powód (strona wnosząca pozew do sądu) wszystkich czynności dokonuje za pośrednictwem Internetu. Jest to znaczne udogodnienia dla osób prowadzących własną firmę, ponieważ nie muszą tracić czasu. Komunikacja z pozwanym (stroną przeciwko której pozew jest skierowany) odbywa się drogą tradycyjnej korespondencji doręczanej pocztą do momentu, w którym pozwany sam zapoczątkuje komunikację elektroniczną.

Choć e-Sąd mieści się w Lublinie, to jest właściwy dla wszystkich spraw o zapłatę, tak więc można w ten sposób ściągać należności, bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powoda. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez pozwanego miejsca zamieszkania, siedziby, lub adresu do doręczeń w dowolnym miejscu na terenie Polski.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), w porównaniu do postępowania przed sądem stacjonarnym, niewątpliwie jest opcją pozwalającą Ci zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze. Wynika to z faktu, że opłata sądowa stanowi 1/4 opłaty wnoszonej przed normalnym sądem, gdzie ogólne koszty postępowania sądowego są znacznie większe. Ponadto, posiedzenia odbywają się bez obecności stron, więc nie zakłóca im to prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że wszystkie pisma wnoszone do e-Sądu polegają na wypełnieniu gotowych formularzy, co niweluje ryzyko pomyłki. W porównaniu do postępowania przed zwykłym sądem stanowi to atrakcyjną alternatywę, gdyż każdy brak formalny pisma składanego do sądu stacjonarnego powoduje zwrócenie tego pisma stronie do uzupełnienia w ciągu 7 dni. Poza tym w pozwie składanym do e-Sądu dowody się jedynie przytacza, nie trzeba ich załączać (np. dokumentów).

W przypadku windykacji online system Vindicat.pl umożliwia przygotowanie gotowego pozwu do e-Sądu, który wystarczy tylko załadować i opłacić na koncie w systemie e-Sądu.
Zobacz: https://vindicat.pl/faq/jak-wygenerowac-pozew-o-zaplate/

Pozwany o toczącej się przeciwko niemu sprawie dowiaduje się już po wydaniu nakazu zapłaty, który jest mu doręczany pocztą. Może od niego złożyć prosty sprzeciw, nie wymagający uzasadnienia, w terminie 14 dni od doręczenia nakazu. Powoduje to pozbawienie nakazu zapłaty mocy prawnej oraz przekazanie sprawy do sądu I instancji właściwego, co do zasady, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, ani nie zastosuje się do wyroku nakazującego zapłatę należności w terminie 14 dni od doręczenia pisma, powód może zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Niekiedy bywa tak, że aby windykacja była skuteczna droga sądowa, to jedyna droga by odzyskać należność.

Przygotowanie pozwu do sądu

W celu rozpoczęcia postępowania przed tradycyjnym sądem, musisz przygotować i wnieść pozew. Pozew jest to pismo kierowane do sądu, które zawiera określone przepisami elementy. Jeśli któregoś z nich zabraknie, sąd wezwie Cię do uzupełnienia błędów formalnych, wyznaczając Ci na to tygodniowy termin, co oczywiście opóźnia rozpoznanie sprawy, i co za tym idzie odwleka windykacje długu. Przygotowanie pozwu można zlecić profesjonalnemu przedstawicielowi (adwokatowi lub radcy prawnemu), jednak jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz również napisać taki pozew samodzielnie.

Jakie elementy powinny znaleźć się w pozwie?
 • Przyjęło się, że na początku pisma wskazuje się datę i miejsce jego sporządzenia, jednak nie jest to obowiązkowe, gdyż nie wynika z przepisów. Sąd na pozwie oznacza datę jego wpłynięcia i to ona będzie wywierała skutki prawne, a nie data napisania pisma.
 • Obowiązkowo należy oznaczyć sąd, do którego kierujesz pozew oraz podać adres sądu. Możesz także wskazać wydział, do którego adresujemy pismo. Pamiętaj, że pozew co do zasady składasz do sądu obejmującego swoim zakresem działania miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 zł, w pierwszej instancji rozstrzygają Sądy Rejonowe. Spory o kwoty wyższe należą do jurysdykcji Sądów Okręgowych.
 • Wymienienie stron postępowania obejmuje oznaczenie imienia, nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby powoda i pozwanego. Jedynie w stosunku do powoda istnieje obowiązek podania swojego numeru NIP lub PESEL, a jeśli pozew składa osoba prawna (np. spółka z o.o. lub spółka akcyjna) oznaczenia numeru KRS. Jednak jeśli znasz te dane pozwanego, powinieneś je również wskazać. W kolejnych pismach procesowych nie musisz już powtarzać numerów NIP, PESEL ani KRS, koniecznie jednak podaj sygnaturę akt.
 • Zawsze trzeba oznaczyć wartość przedmiotu sporu, w przypadku pozwu o zapłatę jest to kwota długu. To od niej oblicza się opłatę za pozew. Wartość przedmiotu sporu powinna być zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
 • Przyjęto również, że pisma się tytułuje, np. „Pozew o zapłatę”.
 • W dalszej części oznacz żądanie pozwu, czyli czego dochodzisz danym pismem. Przy powództwie o zapłatę będzie to kwota długu, do której możesz doliczyć odsetki liczone od dnia, w którym dług powinien być zapłacony, do dnia zapłaty, oraz równowartość 40 € (o ile obie strony sporu są przedsiębiorcami a dług powstał w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą).
 • Nie powinieneś omijać wniosku o zasądzenie kosztów procesowych od pozwanego oraz o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. Możesz także wnioskować o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Następnie uzasadnij pozew, czyli opisz sytuację, w wyniku której powstał dług oraz podeprzyj swoje twierdzenia odpowiednimi dowodami (np. umową czy fakturą, których oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem powinieneś załączyć do pozwu). Do pozwu należy również dołączyć wydruk z rejestru CEIDG lub KRS potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez powoda i pozwanego (o ile ten jest przedsiębiorcą).
 • Następnie podpisz się i wymień wszystkie załączniki dołączane do pozwu.

Przygotowany pozew wraz z załącznikami wyślij pocztą, listem poleconym, za poświadczeniem odbioru lub złóż osobiście w biurze podawczym właściwego sądu w 2 egzemplarzach, dla sądu i dla pozwanego, a trzecią kopię zachowaj dla siebie.

Terminy przedawnienia

Składając pozew do sądu powinieneś sprawdzić, czy Twoje prawo do żądania spłaty długu nie przedawniło się. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może zgodnie z prawem uchylić się od spłaty długu, chyba, że sam zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia. Jeśli nie dopilnujesz terminów, ich przedawnienie skutkować może tym, że nie uda Ci się odzyskać należności. Terminy przedawnienia liczone są od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty długu:

Terminy przedawnienia liczone są od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty długu:

Podstawa przedawnienia Termin
Na zasadach ogólnych 10 lat
Świadczenia okresowe 3 lata
Umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata
Należności z weksla 3 lata
Umowa sprzedaży w ramach działalności przedsiębiorstwa 2 lata
Umowa zlecenia, umowa o dzieło 2 lata
Umowa spedycji i przewozu 1 rok
Umowa przedwstępna 1 rok
Umowa pożyczki 10 lat
Roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu albo ugodą zatwierdzoną przez sąd 10 lat

Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą unikać spłaty długu aż do przekroczenia terminu przedawnienia. W celu przeciwdziałania takim praktykom wprowadzono instytucje przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje poprzez wniesienie pozwu do sądu i każdą inną czynność dokonaną przed sądem lub innym organem, bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Przedawnienie można przerwać także przez zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie egzekucji, wszczęcie mediacji z dłużnikiem lub uznanie długu przez dłużnika (np. poprzez prośbę o rozłożenie spłaty na raty). W konsekwencji bieg przedawnienia liczony jest od początku. Tym sposobem zwiększasz szanse na odzyskanie należności i przeprowadzenie skutecznej windykacji sądowej w przyszłości.

Zawieszenie biegu przedawnienia ma miejsce gdy wierzyciel, ze względu na okoliczności od niego niezależne, nie jest w stanie dochodzić swoich roszczeń przed sądem lub innym właściwym organem. Bieg przedawnienia po ustaniu takich przyczyn liczy się od momentu, w którym został zawieszony, nie zaś od początku, jak w przypadku przerwania.

Koszty postępowania sądowego

Składając pozew zawsze powinieneś liczyć się z poniesieniem określonych kosztów postępowania sądowego. Wraz ze złożeniem pozwu trzeba uiścić opłatę sądową od powództwa, co do zasady w wysokości 5% liczonych od wartości przedmiotu sporu (przy czym nie może być to mniej niż 30 zł i więcej niż 100 000 zł), którą zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Jednak od tej kwoty istnieją liczne wyjątki, także w odniesieniu do omówionych wyżej postępowań odrębnych.

Opłaty sądowe w postępowaniach o zapłatę:
 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – 1,25% wartości przedmiotu sporu;
 • Postępowanie nakazowe - 1,25% wartości przedmiotu sporu;
 • Postępowanie upominawcze – 5% wartości przedmiotu sporu (jeśli nakaz zapłaty się uprawomocni, zwracane jest 3/4 tej kwoty, w efekcie opłata wynosi 1,25%);
 • Postępowanie uproszczone – w przeciwieństwie do wyżej wymienionych w postępowaniu uproszczonym wnosi się opłaty stosunkowe w zależności od sumy dochodzonej pozwem, w następujących wysokościach:
  • do 2000 złotych – 30 złotych;
  • ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
  • ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
  • ponad 7500 złotych – 300 złotych.

Na koszty postępowania sądowego składają się także inne elementy. Przykładowo, jeśli korzystasz z usług adwokata lub radcy prawnego, który reprezentuje Cię w postępowaniu, oprócz kosztów jego wynagrodzenia, należy uiścić także opłatę w wysokości 17 zł od złożonego przed sądem pełnomocnictwa. Dodatkowe koszty generuje także powołanie biegłego (co jednak w postępowaniach nakazowym, upominawczym i uproszczonym nie może mieć miejsca).

Wynagrodzenie radcy prawnego lub adwokata podlega indywidualnym ustaleniom pomiędzy pełnomocnikiem a klientem. Wysokość tej kwoty zależy od wielu czynników, takich jak poziom skomplikowania sprawy, ilość przygotowanych pism, czy liczba godzin poświęconych przez prawnika na pracę nad daną sprawą. Oczywiście pensja adwokata lub prawnika będzie rosła wraz z doświadczeniem i prestiżem kancelarii. Ustalenie jednolitego wynagrodzenia prawnika dla każdej sprawy o zapłatę długu jest niemożliwe, jednak można przewidzieć minimalną kwotę, którą zapłacimy pełnomocnikowi.

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sprawy, zostały ukształtowane rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości i wynoszą:

 • do 500 zł – 60 zł
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego w postępowaniu egzekucyjnym zależą od wartości egzekwowanego roszczenia. Przy egzekucji z nieruchomości wynoszą 50% stawki obliczonej na zasadach ogólnych, przytoczonych wyżej, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki.

Z zasady wszystkie koszty procesu poniesione przez stronę wygrywającą są jej zwracane przez stronę przegraną. Zalicza się do nich opłaty uiszczone od wniesionych pism, wynagrodzenie zastępcy procesowego (adwokata lub radcy prawnego) w kwotach podanych wyżej, jak również koszty stawiennictwa w sądzie strony wygranej i utraconego w związku z tym zarobku. Należy jednak pamiętać, że wysokość zwróconych kosztów nie może przewyższać sześciokrotności właściwej stawki minimalnej ani przekraczać wartości przedmiotu sporu.

Przy windykacji należności tradycyjnymi drogami, odzyskujemy należności, jednak często ponosimy też spore straty, ze względu na konieczność opłacenia prowizji, to może znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. W zmniejszeniu kosztów złożenia pozwu przed sądem alternatywą okazują się okazują się platformy do prowadzenia samodzielnej windykacji online. Przygotowanie pozwu do sadu stacjonarnego, jak również e-Sądu za pomocą systemu Vindicat.pl to koszt zaledwie 25 złotych, przy czym przed sądem powód występuje samodzielnie, nie ponosi więc opłat związanych z ustanowieniem pełnomocnika. Wydatki są więc znacznie niższe, niż w przypadku kosztów postępowania sądowego, dodatkowo przedsiębiorca może zająć się prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, ponieważ nie traci tyle czasu ile w przypadku windykacji sądowej.

====================

Zdarza się, że mimo tego, że dołożyłeś najlepszych starań do odzyskania należnego długu, windykacja nie przynosi oczekiwanych rezultatów i nie jesteś w stanie samodzielnie ściągnąć wierzytelności. Jeśli wcześniej skierowałeś już do dłużnika ostateczne wezwanie do zapłaty, to nie pozostaje Ci nic innego jak skierować sprawę do sądu i postarać się o sądowy nakaz zapłaty - możesz to zrobić przez złożenie pozwu do tradycyjnego sądu, bądź też za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do e-Sądu.

Postępowanie przed sądem stacjonarnym

Sprawy o zapłatę pewnej sumy pieniężnej można rozpoznawać w kilku trybach:

 • zwykły tryb postępowania
 • postępowanie nakazowe
 • postępowanie upominawcze
 • postępowanie uproszczone

Zwykły tryb postępowania wszczynany jest na wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Jest to tradycyjny sposób rozpoznawania spraw przed sądem stacjonarnym, jednakże najczęściej jest bardzo czasochłonny i konieczne jest włożenie dużo własnego zaangażowania, żeby skutecznie dowieść swoich roszczeń. Alternatywą dla zwykłego trybu postępowania są 3 tryby odrębne - postępowanie nakazowe i upominawcze, a także postępowanie uproszczone, które zazwyczaj okazują się dla wierzyciela skutecznym i zdecydowanie szybszym sposobem na odzyskanie należności. Tryby odrębne oprócz krótszym postępowaniem charakteryzują się niższymi opłatami w stosunku do zwykłego trybu postępowania. Poniżej zostaną omówione wszystkie wskazane wyżej tryby postępowań.

Zwykły tryb postępowania

W celu rozpoczęcia postępowania przed tradycyjnym sądem, musisz przygotować i wnieść pozew. Pozew jest pismem kierowanym do sądu, które musi zawierać określone przepisami elementy - brak któregokolwiek z nich powoduje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu pozwu. Przygotowanie pozwu można zlecić profesjonalnemu przedstawicielowi (adwokatowi lub radcy prawnemu), bądź też sporządzić samodzielnie.

Co powinien zawierać pozew?

Elementy, które powinny znaleźć się w pozwie, to:

 • Data i miejsce sporządzenia pozwu - nie jest to element obowiązkowy, ponieważ nie wskazują go przepisy prawa, jednakże przyjęło się, że wskazuje się to na początku pisma. Data napisania pisma nie wywiera żadnych skutków prawnych, a wywiera je data jego wpłynięcia do sądu.
 • Konieczne jest oznaczenie sądu, do którego kierujesz pozew (np. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód) wraz z jego adresem oraz wydziałem, do którego składasz pismo. Zasadniczo sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedzibę pozwanego, a czy to będzie sąd rejonowy, czy okręgowy zależy od wartości przedmiotu sporu (spory o kwoty wyższe niż 75.000 zł należą do właściwości sądu okręgowego).
 • Następnie należy wskazać strony postępowania przez oznaczenie imienia, nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby powoda i pozwanego. W stosunku do powoda istnieje ponadto obowiązek podania swojego numeru NIP lub PESEL, a jeśli pozew składa osoba prawna (np. spółka z o. o. lub spółka akcyjna) oznaczenia numeru KRS. Jeżeli znasz te dane także pozwanego, to powinieneś je również wskazać. W kolejnych pismach procesowych danych takich jak PESEL, NIP, czy nr KRS nie musisz wskazywać, jednak konieczne będzie podawanie sygnatury akt nadawanej przez sąd.
 • W każdym piśmie procesowym trzeba oznaczyć wartość przedmiotu sporu - w przypadku pozwu o zapłatę jest to kwota długu. To od niej oblicza się opłatę za pozew. Wartość przedmiotu sporu powinna być zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
 • Tytuł pisma - np. „Pozew o zapłatę”.
 • W pozwie konieczne jest oznaczenie żądania pozwu, czyli wskazanie czego chcesz dochodzić danym pismem. Przy powództwie o zapłatę będzie to kwota długu, do której możesz doliczyć odsetki liczone od dnia, w którym dług powinien być zapłacony, do dnia zapłaty. Jeżeli obie strony sporu są przedsiębiorcami, a dług powstał w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą możesz również żądać od dłużnika kwoty 40 € tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych.
 • Po wskazaniu żądania, możesz wskazać w pozwie również inne wnioski - o zasądzenie kosztów procesu od pozwanego, czy o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda. Możesz również wnioskować o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Kolejnym obowiązkowym elementem pozwu jest jego uzasadnienie. W uzasadnieniu musisz opisać sytuację, w wyniku której powstał dług. Swoje twierdzenia podeprzyj odpowiednimi dowodami (np. umową lub fakturą, których oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem powinieneś dołączyć do pozwu). Do pozwu należy również dołączyć wydruk z rejestru CEIDG lub KRS potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez powoda i pozwanego (jeśli ten też jest przedsiębiorcą).
 • Pod uzasadnieniem konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu oraz wymienienie załączników, które są dołączone do pozwu.

Przygotowany pozew wraz z załącznikami możesz wysłać pocztą, listem poleconym za poświadczeniem odbioru lub złożyć osobiście w biurze podawczym właściwego sądu. Musisz pamiętać o złożeniu dwóch egzemplarzy - po jednym dla sądu i pozwanego. Trzecią kopię warto zachować dla siebie.

Po wpłynięciu pozwu do sądu Sąd bada pismo pod względem formalnym. Jeżeli wszystkie wymogi pozostają spełnione, zostaje wyznaczona rozprawa, na którą wzywane są strony. Po rozpoznaniu sprawy Sąd wydaje wyrok, który po uprawomocnieniu się będzie podstawą do egzekucji długu (także przez komornika).

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych - to, który jest właściwy do rozpoznania danej sprawy decyduje wartość dochodzonego roszczenia (rozstrzyganie spraw, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 75.000 zł należy do właściwości sądów okręgowych). Sąd rozpoznaje sprawę w trybie nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie - jeżeli jako powód (czyli osoba występująca do sądu z pozwem) nie zgłosisz wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym, to sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź rozpoznać sprawę w postępowaniu zwyczajnym.

Czego można dochodzić w postępowaniu nakazowym?

Katalog sporów, które mogą być rozpatrywane w postępowaniu nakazowym jest ograniczony do dochodzenia roszczeń pieniężnych (tj. określonej sumy pieniężnej) albo spełnienia świadczenia zamiennego (tj. rzeczy oznaczonych co do gatunku, czyli rzeczy takich samych). Dochodzenie innych świadczeń wraz ze zgłoszeniem wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym w każdym przypadku będzie skutkowało skierowaniem sprawy do postępowania zwykłego.

Katalog dowodów na poparcie żądania

Kodeks postępowania cywilnego w postępowaniu nakazowym wskazuje dowody jakie należy dołączyć do pozwu, które mogą służyć udowodnieniu okoliczności dochodzone żądanie. Wśród nich ustawa wymienia:

 • dokument urzędowy wydany przez upoważniony organ w zakresie jego kompetencji, dotyczący sprawy z zakresu administracji państwowej i sporządzony w przypisanej formie;
 • zaakceptowany przez dłużnika rachunek, np. faktura;
 • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 • weksel, czek, warrant lub rewers należycie wypełniony, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;
 • umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku - gdy powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych.

W przypadku weksla, czeku, rewersu lub warrantu albo dokumentów w postaci umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku - w przeciwieństwie do pozostałych dowodów - powód musi dołączyć ich oryginał. Niedołączenie oryginałów tych dokumentów spowoduje wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu pod rygorem jego zwrotu.

Sąd może również wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Sposób wniesienia pozwu

Zasadniczo pozew wnosimy w tradycyjnej papierowej formie. Jednakże w postępowaniu nakazowym istnieje możliwość wniesienia pozwu na urzędowym formularzu. Forma pozwu na urzędowym formularzu jest obowiązkowa w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi:

 • pocztowe i telekomunikacyjne;
 • przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej;
 • dostarczania energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego;
 • dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • wywozu nieczystości;
 • dostarczania energii cieplnej.

Wydany przez sąd nakaz zapłaty zobowiązuje dłużnika do spłaty zadłużenia w terminie 14 dni lub wniesienia w tym terminie zarzutów. Jeśli pozwany dłużnik zarzutów nie wniesie, nakaz zapłaty uprawomocnia się. Jeżeli jednak dłużnik wniesie zarzuty, sprawa zostaje przekazana do rozpoznania w trybie zwykłym do sądu I instancji (rejonowego lub okręgowego - w zależności od wartości przedmiotu sporu) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Wniesienie zarzutów od sądowego nakazu w postępowaniu nakazowym nie powoduje automatycznego pozbawienia skutków prawnych tego nakazu, a jedynie zawiesza go do momentu przeprowadzenia rozprawy, na której sąd zdecyduje, czy nakaz zapłaty uchylić czy podtrzymać. Mimo tego, sądowy nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia, co znaczy, że nawet po wniesieniu zarzutów, komornik na jego podstawie może dokonać tymczasowego zajęcia długu. Takie zabezpieczenie zwiększa szanse na odzyskanie należności, nawet przy złych zamiarach dłużnika.

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest podstawowym trybem rozpoznawania spraw, gdy powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym - wykazuje również do niego wiele podobieństw. Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych lub okręgowych, według kryteriów dotyczących wysokości dochodzonego roszczenia. czynności w tym postępowaniu może również wykonywać referendarz sądowy. Po rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje nakaz zapłaty.

Czego można dochodzić w postępowaniu upominawczym?

Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, jakie świadczenia mogą być zasądzone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się, jeżeli powód (czyli wierzyciel) dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi - jednakże faktycznie takiego przepisu nie ma - więc można powiedzieć, że w tym trybie można dochodzić jedynie roszczeń pieniężnych.

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, która toczyć się będzie w postępowaniu zwykłym, chyba że sprawa nadaje się do rozpoznania na posiedzeniu niejawnych (bez udziału stron) na przykład ze względu na przesłanki odrzucenia pozwu.

Dowody na poparcie żądania

W przeciwieństwie do postępowania nakazowego, w postępowaniu upominawczym ustawa nie wymaga szczególnych podstaw dowodowych. Można więc powołać się na wszelkie dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie - na przykład dokumenty lub zeznania świadków.

Kiedy nakaz zapłaty nie zostanie wydany?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne bez głębszej analizy sprawy;
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość - podstawa żądania wydania nakazu zapłaty nie wskazuje na zasadność roszczeń;
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego - na przykład przy umowie sprzedaży powód nie wydał rzeczy, a żąda za nią zapłaty;
 • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju - okoliczności te wynikają już z dokumentów dołączonych do pozwu bądź z mocy samego prawa.

Wydanie nakazu zapłaty i jego skutki

Sąd wydaje nakaz zapłaty o treści nakazującej pozwanemu, aby w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. W postępowaniu upominawczym - inaczej niż w postępowaniu nakazowym - nakaz zapłaty nie stanowi tytułu zabezpieczenia, co oznacza, że z momentem wniesienia sprzeciwu przez dłużnika traci on swoją moc. Przewodniczący wtedy wyznacza rozprawę - wtedy sprawa zaczyna swój bieg od początku i traktuje się ją tak, jakby nakazu zapłaty w ogóle nie było.

Postępowanie uproszczone

Postępowanie uproszczone jest trybem obligatoryjnym dla wymienionych w ustawie przypadków. Ustawodawca wprowadził taki tryb rozpoznawania spraw w celu ułatwienia, uproszczenia i przyspieszania załatwiania przez sądy spraw drobnych i prostych. Rozpoznawane są sprawy należące do właściwości sądów rejonowych, a strony wzywane są na rozprawy. Postępowanie uproszczone kończy się wydaniem wyroku, od którego przysługuje apelacja. W tym trybie pisma takie jak pozew i odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego (wydanego pod nieobecność pozwanego), a także pisma zawierające wnioski dowodowe wnosi się na urzędowych formularzach. Prowadzenie sprawy w postępowaniu uproszczonym wiąże się także z pewnymi ograniczeniami, takimi jak zakaz przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, czy zakaz dochodzenia jednym pozwem roszczeń wynikających z dwóch umów.

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego postępowanie uproszczone prowadzi się w sprawach:

 • o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł - np. o zapłatę, o rozwiązanie umowy, o ustalenie nieistnienia umowy, o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy;
 • o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 20 000 zł;
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłaty z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu - jeżeli jednak np. wartość czynszu przekracza 75 000 zł właściwy będzie sąd okręgowy.

Od wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym pozwany może wnieść apelację. Sąd II instancji co do zasady nie przeprowadza postępowania dowodowego, jednakże może dopuścić dowód z dokumentu oraz inne dowody wykryte w późniejszym terminie, z których strona nie mogła skorzystać w momencie rozpoznawania sprawy w I instancji.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Pozew skierowany do e-Sądu uruchamia Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (w skrócie EPU). Jest to łatwy i prosty sposób na windykację należności. W tym trybie możesz dochodzić swoich roszczeń, o ile żądasz zapłaty konkretnej sumy pieniężnej, której istnienie ani wysokość nie budzą wątpliwości, a w konsekwencji nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego (np. gdy zaległość powstała na skutek nieopłacenia faktury).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), jak sama nazwa wskazuje, jest postępowaniem elektronicznym, co oznacza, że powód (strona wnosząca pozew do sądu) wszystkich czynności dokonuje za pośrednictwem Internetu. Jest to znaczne udogodnienie dla osób prowadzących własną firmę, ponieważ nie muszą one tracić czasu na stawiennictwo w sądzie i osobiste popieranie swojego żądania. Komunikacja z pozwanym (stroną, przeciwko której pozew jest skierowany) odbywa się drogą tradycyjnej korespondencji doręczanej pocztą do momentu, w którym pozwany sam zapoczątkuje komunikację elektroniczną.

Choć e-Sąd ma swoją siedzibę w Lublinie, to jest właściwy dla wszystkich spraw o zapłatę. Tak więc można w ten sposób ściągać należności bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powoda - jedynym warunkiem jest posiadanie przez pozwanego miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu do doręczeń w dowolnym miejscu na terenie Polski.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU), w porównaniu do postępowania przed sądem stacjonarnym, niewątpliwie jest opcją pozwalającą zaoszczędzić Ci, jako wierzycielowi, zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Wynika to z faktu, że opłata sądowa stanowi ¼ opłaty wnoszonej od pisma procesowego w sądzie stacjonarnym. Ponadto, posiedzenia sądowe odbywają się bez obecności stron, więc nie zakłóca im to prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że wszystkie pisma wnoszone do e-Sądu polegają na wypełnieniu gotowych formularzy, co niweluje ryzyko błędu w ich sporządzaniu. W porównaniu do postępowania przed zwykłym sądem, EPU jest atrakcyjną alternatywą w egzekwowaniu długu, ponieważ oprócz gotowych formularzy, do składanego pozwu nie załącza się dowodów, a jedynie przytacza.

W przypadku windykacji online system Vindicat.pl umożliwia przygotowanie gotowego pozwu do e-Sądu, który wystarczy tylko załadować i opłacić na koncie w systemie e-Sądu.              
Zobacz: https://vindicat.pl/faq/jak-wygenerowac-pozew-o-zaplate/

W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym pozwany o toczącej się przeciwko niemu sprawie dowiaduje się dopiero po wydaniu nakazu zapłaty, który jest mu doręczany pocztą. Od wydanego nakazu zapłaty, pozwanemu przysługuje sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu - wniesienie sprzeciwu powoduje pozbawienie nakazu zapłaty mocy prawnej oraz przekazanie sprawy do sądu I instancji co do zasady właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. W przypadku, gdy dłużnik nie wniesie sprzeciwu, ani nie zapłaci należności w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, możesz zwrócić się do komornika o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Przedawnienie długu

Zanim zdecydujesz się na złożenie pozwu do sądu w celu odzyskania należności musisz sprawdzić, czy Twoje prawo do żądania zapłaty długu nie przedawniło się. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spłaty długu, chyba że zrzeknie się prawa do skorzystania z zarzutu przedawnienia. Niedopilnowanie terminów przedawnienia może skutkować tym, że nie uda Ci się odzyskać należności.

Terminy przedawnienia liczone są od dnia, w którym powstał obowiązek spłaty długu. Przedstawia to poniższa tabela:

Podstawa przedawnienia Termin
Na zasadach ogólnych, z umowy pożyczki oraz roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu albo ugodą zatwierdzoną przez sąd 10 lat
Świadczenia okresowe, umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należności z weksla 3 lata
Umowa sprzedaży w ramach działalności przedsiębiorstwa, umowa zlecenie, umowa o dzieło 2 lata
Umowa spedycji i przewozu, umowa przedwstępna 1 rok

Wniesienie pozwu, a także każda inna czynność dokonana przed sądem lub innym organem podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przerwa bieg terminu przedawnienia. Termin też może przerwać również zwrócenie się do komornika o przeprowadzenie mediacji, bądź też wszczęcie mediacji z dłużnikiem lub uznanie długu przez dłużnika (np. poprzez prośbę o rozłożenie długu na raty). W konsekwencji bieg terminu przedawnienia liczony jest od początku - tym sposobem zwiększasz swoje szanse na odzyskanie należności i przeprowadzenie skutecznej windykacji sądowej w przyszłości.

Termin przedawnienia może również ulec zawieszeniu. Ma to miejsce wtedy, gdy wierzyciel ze względu na okoliczności od niego niezależne nie jest w stanie dochodzić swoich roszczeń przed sądem lub innym właściwym organem. Bieg przedawnienia po ustaniu takich przyczyn liczy się od momentu, w którym został zawieszony, nie zaś od początku, jak w przypadku przerwania.

Koszty postępowania sądowego

Dochodzenie swoich praw przed sądem zawsze wiąże się z poniesieniem określonych kosztów postępowania sądowego. Wraz ze złożeniem pozwu należy uiścić opłatę sądową od powództwa, która co do zasady wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (przy czym nie może to być mniej niż 30 zł i nie więcej jak 100.000 zł), którą zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Od tej reguły ogólnej istnieją jednak liczne wyjątki w odniesieniu od wyżej omówionych postępowań odrębnych.

Opłaty sądowe w postępowaniach o zapłatę przedstawiają się w następujący sposób:

 • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - 1,25% wartości przedmiotu sporu;
 • Postępowanie nakazowe - 1,25% wartości przedmiotu sporu;
 • Postępowanie upominawcze - 5% wartości przedmiotu sporu (jeśli nakaz zapłaty się uprawomocni, zwracane jest ¾ tej kwoty, w efekcie czego opłata wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu);
 • Postępowanie uproszczone - w przeciwieństwie do wyżej wymienionych postępowań, tutaj wnosi się opłaty stosunkowe w zależności od sumy dochodzonej pozwem, w następujących wysokościach:
 • 30 zł - przy dochodzonych roszczeniach w wysokości do 2 000 zł;
 • 100 zł - przy dochodzonych roszczeniach w wysokości ponad 2 000 zł do 5 000 zł;
 • 250 zł - przy dochodzonych roszczeniach w wysokości ponad 5 000 zł do 7 500 zł;
 • 300 zł - przy dochodzonych roszczeniach powyższej 7 500 zł.

Oprócz kosztów sądowych, w procesie odzyskiwania należności w postępowaniu sądowym niewykluczona jest konieczność poniesienia dodatkowych wydatków. Przykładowo, jeśli korzystasz z usług adwokata lub radcy prawnego, który reprezentuje Cię w postępowaniu, oprócz kosztów jego wynagrodzenia, należy uiścić także opłatę w wysokości 17 zł od złożonego przed sądem pełnomocnictwa. Dodatkowe koszty generuje także powołanie biegłego (co jednak w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym nie może mieć miejsca).

Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego podlega indywidulanym ustaleniom pomiędzy pełnomocnikiem a klientem. Wysokość tej kwoty zależy od wielu czynników, takich jak poziom skomplikowania sprawy, ilość przygotowanych pism, czy liczna godzin poświęconych prze prawnika na pracę nad daną spraw. Oczywiście honorarium adwokata lub radcy prawnego będzie rosła wraz z doświadczeniem i prestiżem kancelarii. Ustalenie jednolitego wynagrodzenia prawnika dla spraw o zapłatę długu jest niemożliwe, jednak można przewidzieć minimalną kwotę, którą zapłacimy pełnomocnikowi.

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych w sprawach cywilnych, w zależności od wartości przedmiotu sporu, zostały ukształtowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości i wynoszą:

 • do 500 zł - 60 zł
 • od 500 zł do 1 500 zł - 180 zł
 • od 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł
 • od 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł
 • od 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł
 • od 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł
 • powyżej 200 000 zł - 7 200 zł

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego w postępowaniu egzekucyjnym zależą od wartości egzekwowanego roszczenia. Przy egzekucji z nieruchomości wynoszą 50% stawki obliczonej na zasadach ogólnych, przytoczonych wyżej, a przy egzekucji innego rodzaju - 25% tej stawki.

Z zasady wszystkie koszty procesu poniesione przez stronę wygrywającą są jej zwracane przez stronę przegraną. Zalicza się do nich opłaty uiszczone od wniesionych pism, wynagrodzenie zastępcy procesowego (adwokata lub radcy prawnego) w kwotach podanych wyżej, jak również koszty stawiennictwa w sądzie strony wygranej i utraconego w związku z tym zarobku. Należy jednak pamiętać, że wysokość zwróconych kosztów nie może przewyższać sześciokrotności właściwej stawki minimalnej ani przekraczać wartości przedmiotu sporu.

Przy windykacji należności tradycyjnymi drogami, odzyskujemy należności, jednak często ponosimy też spore straty ze względu na konieczność opłacenia prowizji, co może znacznie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. W zmniejszeniu kosztów sądowych w odzyskiwaniu długów alternatywą okazują się platformy do prowadzenia samodzielnej windykacji online. Przygotowanie pozwu do sądu stacjonarnego, jak również e-Sądu za pomocą systemu Vindicat.pl to koszt zaledwie 25 zł, przy czym jeżeli przed sądem stacjonarnym powód występuje samodzielnie, to nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów działania pełnomocnika. Wydatki są więc znacznie niższe, niż w przypadku kosztów postępowania sądowego, a dodatkowo przedsiębiorca może zająć się prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ nie traci tyle czasu, jak przy windykacji sądowej.

Oceń ten artykuł:

Partnerem serwisu jest:

Taxcare

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Onet. Mój Biznes + bonus
Skuteczna windykacja długów

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2018 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Podaj e-mail

Trwa generowanie dokumentu, może to potrwać około 10 sekund.