Przykładowa umowa spółki komandytowej – wzór z omówieniem

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-25  |  Średni czas czytania: 06:41
Umowa spółki komandytowej to pierwszy krok w procesie zakładania działalności w formie spółki tego typu. Po co jest zawierana i co powinno znaleźć się w jej treści? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.
Przykładowa umowa spółki komandytowej – wzór z omówieniem

Co to jest spółka komandytowa?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komplementariusza) jest ograniczona.

Ze wskazanej definicji wynikają następujące cechy spółki komandytowej:

 • jest to spółka osobowa - skutkuje to tym, że nie ma ona osobowości prawnej. Posiada natomiast zdolność prawną, dzięki czemu może we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania
 • wspólnicy spółki komandytowej mają różny status, który wpływa na ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki - wspólników musi być co najmniej dwóch, z których jeden jest komplementariuszem odpowiadającym za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką, a drugi jest komandytariuszem, który nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Spółkę komandytową reprezentują oraz prowadzą jej sprawy komplementariusze. Komandytariusz może reprezentować spółkę komandytową tylko jako pełnomocnik.

Po co jest zawierana umowa spółki komandytowej?

Zawarcie umowy spółki komandytowej jest kluczową czynnością w zawiązaniu spółki. Dobrze skonstruowana umowa jest podstawą w funkcjonowaniu spółki. Zabezpiecza ona ponadto wspólników przed niekorzystnymi dla nich okolicznościami.

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w firmie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy skutkuje bezwzględną nieważnością i odmową zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy. Zaletą zawarcia umowy przed notariuszem jest dowolne kształtowanie jej treści. Dzięki temu wspólnicy mają pełny wpływ na zasady funkcjonowania ich spółki. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że konieczne będzie pokrycie kosztów sporządzenia katu notarialnego, które zależeć będą od wysokości wkładów wniesionych do spółki. Konieczna również będzie obecność wszystkich przyszłych wspólników - nie wyklucza to jednak ich działania przez pełnomocników.

Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracja spółki przez Internet powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpływu wniosku o wpis spółki. Do założenia spółki komandytowej przez Internet potrzebne jest założenie przez wszystkich wspólników kont na platformie e-PUAP oraz w systemie e-KRS. Po zalogowaniu w KRS można zawrzeć umowę spółki komandytowej, a następnie wniosek o rejestrację spółki. Wszystkie potrzebne dokumenty podpisuje się za pomocą profilu zaufanego.

Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Kodeks spółek handlowych określa, jakie elementy muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej. Należą do nich:

1. Firma i siedziba spółki

Firma spółki komandytowej, zgodnie z przepisami prawa, powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa” (w skrócie „sp. k.”). Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, w nazwie spółki komandytowej powinno znaleźć się pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej. W przypadku gdy komplementariuszami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, nie wykluczone jest zamieszczenie w firmie spółki komandytowej nazwisk oraz nazw komplementariuszy.

W firmie spółki nie zamieszcza się nazwiska komandytariuszy. Jeżeli znajdzie się ono w nazwie spółki, wówczas będzie on odpowiadał za zobowiązania spółki w taki sam sposób jak komplementariusz.

Obowiązkowym elementem, który musi się znaleźć w umowie spółki komandytowej jest jej siedziba. Nie chodzi tutaj o dokładny adres, a jedynie miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

2. Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki wskazuje, czym będzie zajmowała się Twoja firma. Najlepiej jeżeli określisz go według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Musi być on zgodny z celem spółki komandytowej, który zostanie przyjęty w umowie spółki komandytowej.

3. Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

Umowa spółki komandytowej może zostać zawarta na czas nieokreślony lub określony. Jeżeli nie zostanie określony w niej termin, do którego została zawarta będzie to oznaczać, że została zawarta na czas nieokreślony. Wówczas warto zapisać terminy wypowiedzenia umowy spółki.

Czas trwania spółki może być oznaczony konkretną datą - na przykład do 31 grudnia 2020 r. albo zaistnieniem jakiegoś zdarzenia - na przykład sprzedażą wszystkich domów, które miała wybudować spółka.

4. Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość

Wniesienie wkładów do spółki komandytowej jest obowiązkiem każdego wspólnika - zarówno komplementariusza, jak i komandytariusza. Wynika to z ogólnych zasad zakładania spółek handlowych, a mianowicie tej, że przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz - jeżeli umowa tak stanowi - przez współdziałanie w inny określony sposób. Ponadto przepisy regulujące spółkę komandytową stanowią, że postanowienie wspólników zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne. W umowie spółki należy oznaczyć wkłady wnoszone przez każdego wspólnika, wraz z wartością jakie one noszą.

Wkłady wspólników do spółki mogą mieć postać:

 • pieniężną - jest to oznaczona suma pieniężna;
 • niepieniężną - takie jak papiery wartościowe czy własność rzeczy ruchomych.

Wkłady wspólników będących komplementariuszami nie podlegają szczególnym ograniczeniom. Oznacza to, że komplementariusz może tytułem wkładu do spółki wnieść praktycznie wszystko. Inaczej jest z komplementariuszami będącymi spółką z o.o. lub spółką akcyjną - wówczas ich wkładem nie mogą być ich udziały w tej spółce z o.o. lub akcyjnej.

Inne reguły dotyczące wnoszenia wkładów do spółki dotyczą również komandytariuszy. Kiedy wkładem komandytariusza jest świadczenie niepieniężne, umowa spółko musi określać przedmiot tego świadczenia (aport) oraz jego wartość. Komandytariusz nie może do spółki wnieść zobowiązania do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki, chyba że wartość innych wkładów jest równa co najmniej sumie komandytowej.

5. Oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (suma komandytowa)

Suma komandytowa to określona cyfrowo kwota pieniężna, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Jej wysokość nie może zależeć od żadnych zdarzeń przyszłych i musi być stała. Nie oznacza to jednak, że jest niezmienna - jej wysokość może ulec zmianie poprzez zmianę umowy spółki komandytowej w formie aktu notarialnego po uprzednim powzięciu uchwały przez wspólników o zmianie wysokości sumy komandytowej. Fakt jej zmiany powinien być również zgłoszony do KRS.

Poza tymi podstawowymi kwestiami, w umowie spółki komandytowej można zawrzeć wiele innych dodatkowych i bardziej szczegółowych postanowień, które ułatwią przyszłe funkcjonowanie spółki.

Do dodatkowych elementów umowy spółki komandytowej należą:

1. Kwestie reprezentacji spółki

Co do zasady każdy komplementariusz ma prawo reprezentowania spółki. Kwestie tę można odmiennie uregulować w umowie spółki poprzez określenie zasad reprezentacji - na przykład, że konkretny komplementariusz będzie pozbawiony prawa do reprezentacji lub jego reprezentacja będzie ograniczona. Postanowienia te mają skutek jedynie w stosunkach wewnętrznych spółki - nie są więc skuteczne wobec osób trzecich.

W przypadku komandytariuszy, nie mają oni prawa reprezentowania spółki. Można ustanowić ich jako pełnomocników spółki lub udzielić mu prokury.

2.Prowadzenie spraw spółki

Zasadniczo prowadzeniem spraw spółki zajmują się komplementariusze, jednak do czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda komandytariusza.  Komandytariusze nie mają takiego prawa i obowiązku, ale umowa spółki może przewidywać inaczej.

3. Kwestie rozwiązania umowy spółki komandytowej

Przepisy regulujące spółkę komandytową określają, że śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Do przyczyn takich należy:

 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników
 • ogłoszenie upadłości spółki
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika
 • prawomocne orzeczenie sądu

Ponadto przyczynę rozwiązania spółki komandytowej mogą stanowić również przyczyny wskazane w umowie spółki. Wspólnicy mogą więc dowolnie ustalić z jakich przyczyn spółka ulegnie rozwiązaniu.

4. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika

Zasadniczo ogół praw i obowiązków wspólnika nie może być zbyty. Umowa może jednak przewidywać w tym zakresie odmienności. Warto więc w niej zawrzeć postanowienie pozwalające na przeniesienie praw i obowiązków wspólnika na inną osobę.

5. Zmiana umowy spółki

Przy zawarciu umowy warto zawrzeć w niej również zapis, który będzie pozwalał na zmianę umowy spółki komandytowej bez obowiązku wyrażania zgody przez wszystkich wspólników. Brak takiego postanowienia oznaczać będzie, że zgodę taką wyrazić muszą wszyscy - komplementariusze oraz komandytariusze. Można więc zapisać, że umowa spółki może być zmieniona za zgodą większości wspólników.

6. Podejmowanie uchwał

W umowie spółki komandytowej można również ustalić jaką większością i w jakich sprawach mogą być podejmowane uchwały wspólników.

7. Przystąpienie nowego komplementariusza do spółki

Jest to kwestia, którą warto uregulować w umowie, ponieważ zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, aby do spółki komandytowej mógł przystąpić nowy komplementariusz, umowa spółki musi na to zezwalać. Jeżeli ten zapis nie znajdzie się od razu w umowie, w przypadku konieczności przyjęcia nowego wspólnika do spółki, najpierw będzie trzeba zmienić umowę spółki w formie aktu notarialnego, co oczywiście nie jest bezpłatne. Dlatego też lepiej zawrzeć takie postanowienie już w pierwotnej umowie - wówczas nie będziesz musiał zmieniać umowy spółki i zaoszczędzisz czas i pieniądze.

8. Udział w zyskach i stratach

W umowie spółki komandytowej warto również ustalić udział poszczególnych wspólników w zyskach i stratach spółki. Można tutaj przyjąć w zasadzie dobrowolne kryteria.

9. Sukcesja w firmie

Zalecane jest uregulowanie w umowie spółki komandytowej postępowanie w razie śmierci jednego ze wspólników. Śmierć komplementariusza zasadniczo powoduje rozwiązanie spółki, natomiast śmierć komandytariusza nie może być przyczyną rozwiązania spółki. W umowie spółki można tak zmodyfikować te zasady, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy.

Umowa spółki komandytowej - wzór umowy

UMOWA SPóŁKI KOMANDYTOWEJ

zawarta dnia ......................... w .........................

pomiędzy:

 1. .................... zamieszkałym w .................... przy ul. ..................... legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ................. seria i numer ................
 2. .................... zamieszkałym w .................... przy ul. ..................... legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ................. seria i numer ................
 3. ............................... z siedzibą w .............. numer KRS .............................................

- zwani dalej „Stawiającymi” o następującej treści:

§1.

 1. Stawający oświadczają, że na podstawie niniejszej Umowy zawiązują spółkę komandytową, zwaną dalej „Spółką”.
 2. Spółka będzie działać pod firmą ........................ spółka komandytowa.
 3. Spółka może używać skrótu .................... sp. k. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Siedzibą spółki jest ..................... .

§3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • ............................. - PKD ...........
 • ............................. - PKD ...........
 • ............................. - PKD ...........

§4.

 1. Wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania Spółki bez ograniczenia (komplementariuszami) są:
  • ...................................
  • ...................................
 2. Komandytariuszem spółki jest:
  • ...................................

§5.

 1. Suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się odpowiedzialność komandytariusza wynosi ................. zł (słownie .............................. złotych).
 2. Wkłady objęte sumą komandytową zostały wniesione w całości.

§6.

Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów pieniężnych o wartości: ................ zł (słownie: ...................... złotych) w ten sposób, że:

 • Stawający ..................... wnosi wkład w wysokości ......... zł (słownie: ................ złotych)
 • Stawający ..................... wnosi wkład w wysokości ......... zł (słownie: ................ złotych)
 • Stawający ..................... wnosi wkład w wysokości ......... zł (słownie: ...............
 • Stawający ..................... wnosi wkład w wysokości ......... zł (słownie: ................ złotych)
 • Stawający ..................... wnosi wkład w wysokości ......... zł (słownie: ................ złotych)
 • Stawający ..................... wnosi wkład w wysokości ......... zł (słownie: ................ złotych)

§7.

 1. Czas trwania spółki jest nieokreślony.
 2. Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy Spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.
 3. W razie śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub wystąpienia ze Spółki, Spółka nie ulega rozwiązaniu.

§8.

Uprawnionymi do reprezentowania Spółki są komplementariusze:
.................................
.................................
z których każdy może samodzielnie działać w imieniu spółki.

§9.

Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są wspólnicy, którzy mają prawo jej reprezentacji.

§10.

 1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:
  • ........................ w udziale .......... %
  • ........................ w udziale .......... %
  • ........................ w udziale .......... %
 2. Każdy wspólnik jest zobowiązany do uczestniczenia w stratach Spółki stosownie do posiadanego udziału w zyskach Spółki.

§11.

Ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga zgody pozostałych wspólników.

§12.

Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podjętej z udziałem wszystkich wspólników. Do zmiany umowy nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wspólników, a uchwała może być podjęta większością głosów.

§13.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia ....... r.

....................
....................
....................
(podpisy wspólników)

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: