Jak założyć gabinet fizjoterapeutyczny?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-16  |  Średni czas czytania: 07:07
Siedzący tryb życia oraz brak aktywności sprawia, że coraz więcej osób zaczyna korzystać z gabinetów fizjoterapii. Posiadasz odpowiednie wykształcenie i chcesz założyć własny gabinet fizjoterapeutyczny, ale nie wiesz od czego masz zacząć? Wskazówki znajdziesz w tym artykule.
Jak założyć gabinet fizjoterapeutyczny?

Na czym polega działalność gabinetu fizjoterapeutycznego?

Działalność gabinetu fizjoterapeutycznego polega na świadczeniu usług zdrowotnych w cyklach odpowiadających potrzebom zdrowotnym chorego, który objęty jest leczeniem rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym. Świadczenia te możesz realizować w:

 • ambulatoriach,
 • warunkach domowych - w przypadku gdy z Twoich usług korzystają osoby, które ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do zakładu udzielającego świadczeń gwarantowanych,
 • ośrodkach lub oddziałach dziennego pobytu,
 • stacjonarnych ośrodkach.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej obejmują zarówno wizytę, jak i zabiegi fizjoterapeutyczne, do których należą:

 • kinezyterapia,
 • masaż,
 • elektrolecznictwo,
 • światłolecznictwo,
 • termoterapia,
 • hydroterapia.

Zabiegi te zazwyczaj wykonywane są przez specjalistyczne ośrodki zdrowia lub pozostałe, w tym prywatne podmioty lecznicze zarejestrowane w rejestrze wojewody. W ramach opieki zdrowotnej wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy o udzielanie takich świadczeń i pod warunkiem, że pacjent posiada na nie skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W takim przypadku musisz pamiętać o przestrzeganiu zasad wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Według tych zasad:

 • wizyty domowe powinny odbywać się pod nadzorem magistra fizjoterapii,
 • zabieg fizjoterapeutyczny może wykonywać osoba, która uzyskała tytuł magistra fizjoterapii lub rehabilitacji albo ukończyła wyższe studia na AWF oraz odbywał specjalizacje z rehabilitacji ruchomej,
 • zabiegi może wykonywać też osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne oraz ukończyła studium specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji,
 • do wykonywania zabiegów dopuszczeni są też absolwenci szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł technika fizjoterapii.

Natomiast zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże lecznicze, czynności kinezyterapii oraz operacje fizjoprofilaktyczne mogą wykonywać jedynie zarejestrowaniu fizjoterapeuci posiadający dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.

Wymagania, które musisz spełnić do rozpoczęcia działalności gabinetu fizjoterapeutycznego

Zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, a także masaży leczniczych może być wykonywane jako indywidualna lub grupowa praktyka fizjoterapeutyczna albo jako podmiot leczniczy.

Podmiot leczniczy

Prowadząc gabinet fizjoterapii jako podmiot leczniczy, należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia odpowiadające określonym wymaganiom
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 • zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne lub spełniające określone kwalifikacje
 • zawrzeć w zakresie umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej

Jeżeli chcesz prowadzić gabinet fizjoterapii w tej formie, musisz zarejestrować się w rejestrze podmiotów leczniczych. Jest to bowiem działalność regulowana, która wymaga wpisu we właściwym rejestrze. Żeby wpisać się do rejestru, musisz złożyć wniosek do wojewody właściwego dla siedziby Twojej spółki albo miejsca zamieszkania (dla jednoosobowej działalności gospodarczej). Wniosek taki możesz złożyć tylko elektronicznie - za pośrednictwem strony internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Koszt wpisu w 2019 r. to 486 zł.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: Solarium
Cena: 49 zł

Biznesplan: Solarium

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Medycyna i psychologia

Prywatny gabinet fizjoterapeutyczny

Jeżeli chcesz prowadzić prywatny gabinet fizjoterapeutyczny musisz posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” otrzymasz od Krajowej Rady Fizjoterapeutów po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Musisz również ubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Wyposażenie gabinetu

Twój gabinet fizjoterapeutyczny powinien być odpowiednio wyposażony - w zależności od tego jakie usługi chcesz w nim świadczyć. Gabinet fizjoterapeutyczny powinien przede wszystkim posiadać:

 • stół rehabilitacyjny,
 • drabinki rehabilitacyjne,
 • rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,
 • stół lub tablicę do ćwiczeń manualnych,
 • zestaw do elektroterapii z osprzętem,
 • lampę do naświetleń promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym,
 • zestaw do magnetoterapii,
 • zestaw do terapii falą ultradźwięków,
 • zestaw do biostymulacji laserowej.

Gabinet, który świadczy usługi w ramach gwarantowanych świadczeń zdrowotnych powinien być czynny przez co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej 2 dni w przedziale czasowym od 13.00 do 18.00. Pozostałe gabinety mogą być czynne w dowolnych godzinach dostosowywanych do potrzeb klienta.

Zawód fizjoterapeuty

Zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że podlega on określonym przepisom prawnym - jest to ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ponadto każdy fizjoterapeuta musi należeć do samorządu zawodowego.

Wymagania, jakie musisz spełniać aby być fizjoterapeutą to:

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem
 • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności
 • znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Rejestrację do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów rozpocznij składając wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Zrobisz to za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej KIF. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje na temat wypełniania wniosku i jakie dokumenty powinieneś razem z nim złożyć.

Jak założyć gabinet fizjoterapii w 6 krokach?

Wiesz już, jakie wymania musisz spełnić, aby zostać fizjoterapeutą i otrzymać prawo do wykonywania zawodu. Wiesz również jakie wyposażenie powinien mieć Twój gabinet fizjoterapeutyczny. W tej części artykułu dowiesz się jak założyć gabinet fizjoterapeutyczny w 6 krokach.

Krok 1. Forma prawna dla Twojego gabinetu fizjoterapii

Wybór formy prawnej dla Twojego gabinetu fizjoterapii to pierwszy krok w całym procesie zakładania własnej działalności. Działalność polegającą na fizjoterapii możesz prowadzić w placówkach medycznych oraz w domu pacjenta. Swoją firmę możesz zarejestrować w jednej z następujących form prawnych:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, właściciel swojej firmy samodzielnie ją reprezentujesz, zawierasz umowy związane z działalności, opłacasz podatki i składki ZUS. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością, odpowiadasz całym swoim majątkiem bez ograniczeń.

Spółka cywilna - jest to najprostsza forma działalności dla osób, które chcą prowadzić biznes ze wspólnikiem. Nie posiada osobowości prawnej, przez co podmiotem wszelkich praw i obowiązków są jej wspólnicy, którzy mają status przedsiębiorcy. Wspólnicy za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Do założenia tego rodzaju spółki nie potrzebujesz kapitału początkowego.

Osobowa spółka handlowa - spółki te charakteryzują się tym, że nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką, czyli wówczas gdy majątek spółki jest niewystarczający na pokrycie długów, należności ściągane są z majątków osobistych wspólników. Do założenia spółki osobowej nie potrzeba kapitału początkowego. Gabinet fizjoterapii możesz założyć jako:

Kapitałowa spółka handlowa - spółki te posiadają osobowość prawną, dzięki czemu same występują w obrocie prawnym i ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. Do założenia spółki kapitałowej konieczny jest kapitał zakładowy, ale można utworzyć je już jednoosobowo. Należą do nich:

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania

Gdy wybierzesz już w jakiej formie chcesz prowadzić swój gabinet fizjoterapii, czas na wybór formy opodatkowania. Gabinet fizjoterapeutyczny możesz opodatkować:

 • na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Dotyczy ona każdego, kto nie wybrał innej formy opodatkowania. Zapłacisz w niej podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł). Korzystając z takiego sposobu rozliczania podatku, jego kwotę możesz obniżyć o dostępne dla Ciebie ulgi i odliczenia, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.
 • podatku liniowego - polega na zastosowaniu jednolitej i proporcjonalnej stawki wynoszącej 19% (stan na 2020 r.). Nie możesz wybrać tej formy, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy. Jeżeli wybierzesz podatek liniowy, to stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem oraz nie skorzystasz z większości ulg podatkowych czy preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Nie możesz opodatkować swojego gabinetu fizjoterapii ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ dotyczy ono jedynie usług świadczonych poza systemem opieki zdrowotnej. Gdybyś chciał opłacać ryczałt, musisz wykonywać działalność przez gabinetu masażu relaksacyjnego lub sportowego. Podmioty lecznicze świadczące zabiegi fizjoterapii stanowiące usługi zdrowotne wyłączone są spod tej formy opodatkowania.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie gabinetu fizjoterapeutycznego w formie spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, dochody z Twojej firmy w pierwszej kolejności będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Krok 3. Wybierz kody PKD

Zakładając działalność gospodarczą musisz sklasyfikować ją według kodów PKD, które opiszą czym będziesz zajmował się w swojej firmie. Kodów PKD będziesz potrzebował na etapie składania wniosku o wpis działalności do ewidencji, dlatego warto przygotować je wcześniej, aby wypełnianie wniosku o wpis poszło sprawnie.

Zakładając gabinet fizjoterapii użyj następujących kodów PKD:

 • PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Krok 4. Księgowość Twojego gabinetu fizjoterapeutycznego

Każda działalność, w tym także gabinetu fizjoterapeutycznego wiąże się z prowadzeniem księgowości. Podstawową formą zapisów księgowych jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. W przypadku, gdy zdecydujesz się na prowadzenie gabinetu fizjoterapii w formie spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej będziesz zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązek taki powstaje również w odniesieniu do każdej formy działalności po przekroczeniu dochodów w wysokości równowartości 2 milionów rocznie.

Księgowość swojej działalności fizjoterapeutycznej możesz prowadzić samodzielnie. Jeżeli dokumentów nie jest dużo spokojnie sobie poradzisz. Jeżeli jednak boisz się podejmować ryzyko związane z finansami Twojego gabinetu fizjoterapii, rozważ skorzystanie z usług biura rachunkowego. Po przekazaniu dokumentów księgowych do biura, zostaną one rozliczone. Ponadto biuro reprezentuje Cię przed urzędami, oblicza Twoje zobowiązania podatkowe oraz w Twoim imieniu występuje w przypadku kontroli skarbowej.

Często wybieranym rozwiązaniem przez przedsiębiorców jest skorzystanie z usług internetowego biura rachunkowego. Usługi tego typu opierają się na udostępnieniu programu księgowego, w którym możesz wystawiać faktury, obliczać podatki oraz dokonywać wielu innych czynności związanych z finansami firmy - w zależności od Twoich potrzeb.

Krok 5. Wpis działalności do odpowiedniego rejestru

To, gdzie musisz zarejestrować swój gabinet fizjoterapeutyczny zależy od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej. Istnieją bowiem dwa rejestry, które są przeznaczone do rejestracji firmy - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Rejestracja w CEIDG

Rejestracja w CEIGD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Usługę realizuje jeden organ administracji publicznej - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wniosek o wpis możesz złożyć na dwa sposoby:

 • drogą elektroniczną bezpośrednio do CEIDG - wniosek możesz złożyć bez wychodzenia z domu. W tym celu musisz zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie.
 • za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta albo urzędu gminy, który w Twoim imieniu wprowadzi wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek możesz zanieść osobiście, albo wypełnić go na miejscu. Wniosek możesz wypełnić elektronicznie, a w urzędzie jedynie go potwierdzić i podpisać. Osobiste dostarczenie wniosku nie jest konieczne, jeżeli podpis na nim potwierdzi notariusz - wówczas wniosek do gminy możesz wysłać listem poleconym.

Wniosek o wpis do CEIDG składa się na urzędowym formularzu CEIDG-1. Rejestracja jest bezpłatna.

Rejestracja w KRS

Rejestracji w KRS podlegają spółki prawa handlowego. Wniosek o wpis można złożyć w sposób tradycyjny na urzędowym formularzu albo elektronicznie na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (najczęściej na formularzach) dotyczące wspólników i ich adresów, wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, przedmiotu działalności, oddziałów spółki - jeżeli zostały utworzone, prokurentów oraz dowodu uiszczenia opłat. Wszystkie potrzebne formularze znajdziesz w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek do KRS podlega opłatom - za wpis w wysokości 500 zł przy rejestracji tradycyjnej albo 250 zł przy rejestracji online. Ponadto opłacie podlega ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, którego koszt to 100 zł. Opłatę możesz uiścić bezgotówkowo przelewając pieniądze na konto sądu albo przez e-znaki opłaty sądowej lub gotówką w kasie sądu.

Krok 6. Załóż konto bankowe dla swojej firmy

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnego gabinetu fizjoterapii jest założenie firmowego konta bankowego. Prawo nie nakłada obowiązku jego posiadania. Oznacza to, że dla celów działalności gospodarczej możesz korzystać z konta indywidualnego, jednak łączenie pieniędzy prywatnych z tymi firmowymi może przysporzyć Ci problemów w rozliczeniach i kontrolowaniu finansów Twojej działalności.

Firmowy rachunek bankowy będzie Ci potrzebny, jeżeli chcesz dokonywać lub przyjmować płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł.

Zanim wybierzesz odpowiednie konto dla swojej firmy, porównaj oferty banków. Mogą się one bowiem różnić, zwłaszcza pod względem opłat za jego prowadzenie, przelewów do ZUS i urzędów skarbowych. Do założenia rachunku bankowego dla firmy banki najczęściej wymagają:

 • wydruku z CEIDG,
 • dowodu osobistego,
 • złożenia wzorów podpisów osób dysponujących kontem.

Jeżeli konto bankowe jest przeznaczone dla spółki handlowej, wymagane jest również przedstawienie aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i aktualnego odpisu KRS.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych luty 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 3. Alior Bank iKonto Biznes
 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 5 000 zł (w promocji możesz zyskać nawet 4300 zł od Nest Banku oraz dodatkowe 700 zł od Allegro)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • brak opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz otwarcie konta
 • brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach Euronet: 0 zł, pozostałe bankomaty: 6 zł, wypłata za granicą: 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • brak opłat za internetowe przelewy krajowe, przelew europejski SEPA: 0 zł przelew natychmiastowy: 5 zł, przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł, polecenie zapłaty: 5 zł
 • aplikacja mobilna
 • możliwość założenia dodatkowego bezpłatnego rachunku walutowego: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK

2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • brak opłat za otwarcie rachunku
 • miesięczna opłata za prowadzenie konta przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Pekao 0 zł, bezpłatne 2 wypłaty w innych bankomatach, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • bezpłatne przelewy na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt., przelew do ZUS i US: 0 zł, przelew natychmiastowy 10 zł; przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

3. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2900 zł premii w ciągu roku 400 zł na start, do 1500 zł premii oraz do 1000 zł zwrotu za paliwo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku: 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy oraz do ZUS i US: 0 zł
 • pierwszy przelew natychmiastowy Express Elixir w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT 20 zł
 • zlecenie stałe 1 zł za realizację przelewu; polecenie zapłaty 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing - całodobowy system wymiany walut

4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj nawet 2400 zł z kontem firmowym, 0 zł za konto bezterminowo i bezwarunkowo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelewy: krajowe oraz do ZUS i US 0 zł, przelew natychmiastowy 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł), przelew europejski SEPA 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł), przelew zagraniczny SWIFT 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za prowadzenie konta 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

0 zł / 10 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto dostępne w trzech pakietach
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł przez 12 miesięcy jeżeli konto zostało uruchomione w promocji; 10 zł – Konto Solista Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS lub wpływ min. 2000 zł); 25 zł – Konto Sonata Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 5000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 5000 zł); 35 zł – Konto Symfonia Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 10 000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 100 000 zł)
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł za kartę do Konta Solista Biznes, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 0 zł za wypłaty w bankomatach Credit Agricole oraz Santander Bank Polska S.A., pozostałe 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 3% min. 5 zł jeżeli transakcja jest w EUR; 4% min. 10 PLN + 4% prowizji za przewalutowanie w innych walutach niż Euro
 • przelew krajowy: 0 zł za przelewy między rachunkami Credit Agricole, 1 zł za przelewy w bankowości internetowej; 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł przelewy Elixir przez 12 miesięcy w CA24 eBank i CA24 Mobile
 • przelew europejski SEPA: 1 zł za przelewy w bankowości internetowej, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25 % min. 40 zł max. 250 zł
 • zlecenie stałe 0 zł, polecenie zapłaty 0 zł
 • konto walutowe: GBP, EUR, USD

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: