Stawki podatku VAT w 2018 roku

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-02  |  Średni czas czytania: 01:57
Podatek od towarów i usług, potocznie zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, który ostatecznie obciąża konsumenta. Dzięki specyficznemu odliczania podatku VAT praktycznie jest on obojętny dla przedsiębiorcy, to mimo wszystko są oni obowiązani do jego obliczania. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą będącym podatnikiem VAT, sprawdź jakie stawki tego podatku obowiązują w 2018 r.
Stawki podatku VAT w 2018 roku

Podatek VAT został uregulowany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej przepisami stawki podatku VAT wynoszą:

 • stawka podatku VAT 23%
 • stawka podatku VAT 8%
 • stawka podatku VAT 5%
 • stawka podatku VAT 0%

Stawka podatku VAT 23%

Podstawową stawką podatku VAT jest stawka w wysokości 23%. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w takiej wysokości podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
 • eksport towarów
 • import towarów na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Opodatkowaniu stawką 23% podlegają również towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku:

 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej
 • zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia działalności naczelnikowi urzędu skarbowego

Pozostałe stawki podatku VAT

Do podstawowej reguły stawki podatku VAT w wysokości 23% odnosi się kilka stawek podatku w innej wysokości, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Stawka Towar lub usługa
8%

· towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług,

· dostawa, budowa, remont, modernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym,

· świadczenie usług taksówek osobowych (z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą), chyba że podatnik wybrał ryczałt - wtedy stawka wynosi 4%

5%

Towary wymienione w załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług

0%

· wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (po spełnieniu określonych warunków),

· eksport towarów przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz oraz eksport towarów przez dostawcę lub na jego rzecz dokonywanym przez rolników ryczałtowych (pod warunkiem prowadzenia ewidencji zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej) o ile podatnicy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej

Warunki stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Stawka 0% przysługuje, jak wskazano w powyższej tabeli, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jednakże dopiero po spełnieniu przez podatnika określonych warunków:

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Stosowanie stawki 0% oznacza brak opodatkowania przy uznaniu, że sprzedaż została opodatkowana. Uniemożliwia to odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług - inaczej można powiedzieć, że stawka 0% jest zwolnieniem z VAT-u z prawem do odliczenia.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: