Czym się różni osoba fizyczna od osoby prawnej?

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-30  |  Średni czas czytania: 02:56
Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna są podmiotami prawa cywilnego. Oba te podmioty wyróżniają inne cechy, które nadają im indywidualność i inne uprawnienia w obrocie gospodarczym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym się różni osoba fizyczna od osoby prawnej, ten artykuł jest dla Ciebie.
Czym się różni osoba fizyczna od osoby prawnej?

Osoba fizyczna

Prawo cywilne nie definiuje pojęcia osoby fizycznej, a określa jedynie, że każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Wynika z tego, że osobą fizyczną jest każdy człowiek, niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zdolność prawna

Zdolność prawna osoby fizycznej oznacza zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci jest uczestnikiem stosunków prawnych.

Zdolność do czynności prawnych

Zdolność do czynności prawnych oznacza, że osoba fizyczna może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i swobodnie dysponować swoimi prawami. Zdolność do czynności prawnych dzieli się na:

  • Pełną zdolność do czynności prawnych, którą człowiek uzyskuje z dniem osiągnięcia pełnoletności. Pełna zdolność oznacza, że osoba fizyczna może samodzielnie we własnym imieniu dokonywać wszelkich czynności prawnych.
  • Ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którą mają osoby po ukończeniu 13-tego roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoby takie mogą dokonywać drobnych czynności bieżących życia codziennego. W pozostałym zakresie czynności za nich dokonuje ich przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub kurator w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo.
  • Osoby niemające zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 13-tego roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie) nie mogą dokonywać żadnych czynności prawnych bez opiekuna bądź przedstawiciela ustawowego.

Prowadzenie działalności przez osobę fizyczną

Osoba fizyczna może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności w tej formie jest najprostszą formą organizacyjną przedsiębiorstwa. Status przedsiębiorcy może uzyskać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i musi podjąć ona działalność gospodarczą we własnym imieniu. Oprócz tego warunku, działalność ta musi być prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły i zarobkowy. Ostatnim warunkiem, jaki należy spełnić do prowadzenia działalności we własnym imieniu, jest uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Firmą (nazwą) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, jednak dopuszczalne jest włączenie do niej pseudonimu bądź innych określeń dowolnie obranych wskazujących na charakter prowadzonej działalności.

Osoba prawna

Pojęcie osoby prawnej definiuje Kodeks cywilny, który stanowi, że osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Na podstawie tej definicji można wskazać jednostki, które osobowość prawną mają:

Zdolność prawna

Zdolność prawna osób prawnych powstaje z chwilą powstania osoby prawnej. Podstawą powstania osoby prawnej, inaczej niż w przypadku osoby fizycznej, są:

  • akty założycielskie
  • statuty
  • umowy założenia

Od momentu zawiązania osoby prawnej staje się ona podmiotem praw i obowiązków oraz może już być uczestnikiem obrotu prawnego. Nie może jednak jeszcze zaciągać we własnym imieniu zobowiązań, ani nabywać praw. Tak więc zdolność prawną będzie miała na przykład spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która występuje już w obrocie, ale nie może jeszcze występować we własnym imieniu.

Zdolność do czynności prawnych

Jak już wcześniej przeczytałeś, zdolność do czynności prawnych oznacza możliwość zaciągania zobowiązań i nabywania praw. Osoby fizyczne zdolność taką osiągają z chwilą osiągnięcia pełnoletności, osoby prawne natomiast osiągają ją z chwilą wpisu do właściwego rejestru (na przykład wpis do Krajowego Rejestru Sądowego). Dopiero od chwili wpisu jednostka jest osobą prawną. Do tego czasu pozostaje jednostką bez osobowości prawnej.

W przypadku osób prawnych nie ma rozgraniczenia w zdolności do czynności prawnych na pełną i ograniczoną. Osoba prawna, dopóki figuruje we właściwym rejestrze ma zawsze pełną zdolność do czynności prawnych.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Prawo cywilne wyróżnia jeszcze trzeci typ uczestników obrotu prawnego, którym są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tzw. „ułomne osoby prawne”, czyli takie jednostki, które nie są osobami prawnymi, ale została im przyznana zdolność prawna. Takimi jednostkami są między innymi:

Porównanie osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Kto to jest? Każdy człowiek od urodzenia do śmierci Np. spółki kapitałowe, spółdzielnie, banki, partie polityczne, fundacje Np. spółki osobowe, wspólnota mieszkaniowa
Zdolność prawna Ma od chwili urodzenia do śmierci Mają od chwili zawiązania Ma zdolność prawną od chwili zawiązania
Zdolność do czynności prawnych/ osobowość prawna Mają zdolność do czynności prawnych:
- pełna - od osiągnięcia pełnoletności
- ograniczona - osoby od 13 do 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione
Są osobami prawnymi i mają zdolność do czynności prawnych od momentu wpisu do rejestru (najczęściej KRS) Nie ma osobowości prawnej, a więc też zdolności do czynności prawnych
Reprezentacja W przypadku braku lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych - reprezentuje rodzic, opiekun, kurator Są reprezentowane przez organy Nie mają organów; reprezentują ją osoby, które tworzą jednostkę

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: