Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-04  |  Średni czas czytania: 05:00
Umowa sprzedaży samochodu - nazywana powszechnie umową kupna-sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym przeniesienie własności samochodu na inną osobę. Konstrukcja umowy przypomina sprzedaż każdej innej rzeczy ruchomej, z tą różnicą, że tutaj należy opisać przedmiot sprzedaży, którym jest samochód. Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu? Dowiesz się tego czytając dalej ten artykuł.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór z omówieniem

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu

Zawarta w dniu .................. w ...................... pomiędzy:

Sprzedającym ................................................................ PESEL: ................................ NIP: ................................ Adres: ....................................................................... Rodzaj i numer dokumentu tożsamości: ............................................. wydanym przez ...............................................................

a

Kupującym ................................................................... PESEL: .............................. NIP: .................................. Adres: ....................................................................... Rodzaj i numer dokumentu tożsamości: ............................................. wydany przez ................................................................

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model .............................................. rok produkcji ........ numer silnika ................................................................. numer nadwozia (VIN) ......................................................... numer rejestracyjny ................................ przebieg .................km.

Uwagi: ......................................................................
...................................................................................

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .................................. słownie: ............................................

§4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwotuje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcje wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

................................
(podpis Sprzedającego)

............................
(podpis Kupującego)

Informacje podstawowe w umowie kupna-sprzedaży samochodu

Podstawowymi informacjami, które muszą znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży samochodu to data i miejsce zawarcia umowy. Może się wydawać, że nie ma to większego znaczenia, ale warto mieć to na uwadze ze względu na różne sztuczki stosowane przez kupujących, które miałyby ich ochronić przez zapłaceniem podatku.

Wystawienie na umowie daty naprzód

Wystawienie daty naprzód w umowie sprzedaży samochodu zasadniczo nie jest dopuszczalne. Będąc kupującym, późniejsza data teoretycznie Ci nie szkodzi, ponieważ do dnia wpisanego w umowie jesteś jedynie użytkownikiem pojazdu, a nie jego właścicielem i na przykład mandaty z fotoradarów przyjdą do sprzedającego. Późniejsza data wydłuży Ci również czas na opłaty związane z zawartą umową oraz czas na rejestrację pojazdu. Musisz jednak pamiętać o tym, że posługiwanie się czyimś samochodem jest legalne tylko na mocy umowy użyczenia. Więc nawet jeśli zawrzesz umowę kupna-sprzedaży samochodu z datą przyszłą, to właściciel może zgłosić jego kradzież.

Z kolei będąc sprzedającym wpisywanie daty naprzód jest dla Ciebie kompletnie niekorzystną sytuacją, ponieważ dopóki nie nadejdzie dzień wpisany w umowie, nieznana Ci osoba użytkuje Twój samochód, co może wywołać niekorzystne dla Ciebie skutki.

Wystawienie na umowie daty wstecznej

Będąc kupującym lepiej nie godzić się na wpisanie daty wstecznej. Dlaczego? Nigdy nie masz pewności, co działo się z samochodem kilka godzin przed zakupem, ani do czego służył. W przypadku sprzedającego data wsteczna nie ma większego znaczenia.

Żeby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami z uwagi na rozbieżność daty zawarcia umowy i obioru samochodu, warto w umowie sprzedaży zapisać informację o tym, że kupujący odbierze samochód w określonym dniu, który niekoniecznie jest dniem zakupu.

Strony umowy kupna-sprzedaży samochodu (§1 umowy)

Stronami umowy sprzedaży samochodu są sprzedający i kupujący. Do umowy należy wpisać ich podstawowe dane, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL w przypadku osób fizycznych,
 • numer NIP w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz umów zawieranych przez firmy,
 • adres zamieszkania albo siedzibę,
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Obowiązkowym punktem przy zawieraniu umowy sprzedaży samochodu jest sprawdzenie dokumentów obu stron, bez względu na to po której stronie umowy sam się znajdujesz. Chodzi o to, żeby dowiedzieć się, z kim masz do czynienia, a przede wszystkim sprawdzenie czy druga strona nie posługuje się fałszywym dokumentem albo dokumentem innej osoby. Wówczas dowód osobisty warto jest porównać z innym dokumentem - na przykład z prawem jazdy.

Istotne jest również to, żeby umowa kupna-sprzedaży samochodu była zawarta z osobą, która jest na dokumentach. Chodzi o to, żeby nie zawrzeć umowy z osobą, która nie może dokonywać takich czynności bez upoważnienia. W przypadku gdy taka osoba jest, ale ma upoważnienie - na przykład samochód ojca sprzedaje córka - upoważnienie takie należy dołączyć do umowy jako załącznik.

Przed zawarciem umowy warto również sprawdzić czy sprzedawca posiada poprzednią umowę kupna-sprzedaży samochodu lub fakturę dokumentującą taki zakup.

Opis przedmiotu umowy sprzedaży samochodu (§ 2 i §3 umowy)

Standardowe umowy sprzedaży samochodu zawierają następujące informacje opisujące przedmiot umowy:

 • marka,
 • model,
 • rocznik,
 • numer VIN,
 • numer rejestracyjny,
 • przebieg pojazdu - w tym przypadku warto wpisać dokładną wartość.

W miejscu poświęconym na uwagi warto wpisać:

 • widoczne gołym okiem uszkodzenia,
 • braki samochodu,
 • niesprawność techniczna pojazdu,
 • wpis o własności pojazdu i obciążeniach ze strony osób trzecich,
 • postępowania toczące się w związku z samochodem.

Jeżeli samochód będący przedmiotem umowy nie jest obciążony finansowo i prawne, w umowie sprzedaży warto zawrzeć klauzulę, w której właściciel pojazdu potwierdzi o braku takich obciążeń. Nie jest to gwarancja dla kupującego, jednak w razie ewentualnego sporu na tym tle masz jakieś podparcie.

Kwota transakcji, potwierdzenie przyjęcia zapłaty i odbioru samochodu (§3 i §4 umowy)

Często spotykaną praktyką jest wpisywanie na umowie kwoty niższej niż została w rzeczywistości ustalona między Sprzedającym a Kupującym. Takie działanie często wynika z chęci zapłacenia niższego podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie ma to większego sensu, ponieważ podatek wynosi jedynie 2% od rynkowej wartości samochodu, a nie od kwoty wpisanej na umowie, natomiast może wywołać wiele negatywnych konsekwencji dla Kupującego.

Ponadto w przypadku, gdy samochód okaże się niesprawny tak jak miał być, albo masz inne powody do tego by żądać zwrotu pieniędzy, sprzedający odda Ci kwotę wpisaną na umowie. Jeśli więc będzie to kwota zaniżona, stracisz na tej transakcji.

W umowie należy zapisać, że ustalona kwota transakcji została zapłacona, a przedmiot umowy, czyli samochód został odebrany albo zostanie odebrany w określonym terminie.

Oświadczenie o braku znanych wad technicznych i potwierdzenie znajomości stanu technicznego pojazdu (§5 umowy)

Oświadczenie sprzedawcy o tym, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których powiadomił kupującego oraz oświadczenie kupującego potwierdzające znajomość stanu technicznego pojazdu jest zabezpieczeniem na przyszłość dla obu stron umowy.

Będąc kupującym, w umowie warto wpisać sposób oględzin samochodu. Jest to ważne, ponieważ wady, których nie można było ujawnić w czasie oglądania samochodu zawsze możesz zareklamować, ponieważ nie o wszystkim sprzedawca mógł Cię specjalnie poinformować. Warto również zapisać informację o jeździe próbnej - czy się odbyła lub czy się nie odbyła gdy sprzedający się na to nie zgodził.

W tym miejscu można zapisać również, że sprzedający deklaruje autentyczność przebiegu pojazdu, jeżeli deklaracje takie padły ustnie. Wówczas otrzymujesz możliwość na wykrycie sfałszowania przebiegu. To samo dotyczy deklaracji dotyczącej bezwypadkowości samochodu.

Klauzula ta jest tak samo ważna dla sprzedającego samochód, jak i dla kupującego. Bowiem na tej podstawie kupujący może Cię pozwać do sądu cywilnego. Dlatego warto tutaj wpisać sposób oględzin samochodu, a jeżeli były one dokonywane w serwisie, to otrzymaną dokumentację należy dołączyć do umowy sprzedaży samochodu. W przypadku gdy nie znasz dokładnego przebiegu pojazdu albo nie jesteś pewny jego autentyczności, warto w umowie zapisać, że sprzedający nie potwierdza autentyczności przebiegu z licznika, gdyż nie zna historii pojazdu przed jego zakupem.

Będąc sprzedającym musisz mieć świadomość, że kupujący ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Z tego powodu warto zadbać o zapis w ograniczeniu praw z tego tytułu, szczególnie gdy sprzedawany samochód nie jest w najlepszej kondycji technicznej.

Pozostałe postanowienia umowy (§5, §6 i §7 umowy)

W ostatniej części umowy należy zapisać, że koszty transakcji obciążają kupującego. Chodzi między innymi o podatek od czynności cywilnoprawnych, chociaż to akurat jest oczywiste, że opłaca go Kupujący. Do innych kosztów mogą należeć na przykład koszt przeglądu stanu technicznego pojazdu przed zawarciem umowy.

W umowie można zapisać także, że w sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Kodeks cywilny. Nie jest to zapis obowiązkowy.

Na końcu należy wskazać liczbę umów - na przykład dwa egzemplarze po jednej dla każdej ze stron.

Dokumenty, które należy dołączyć do umowy

Wraz z wydaniem samochodu, sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • dowód zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

Jeżeli samochód będący przedmiotem umowy został sprowadzony zza granicy, kupujący powinien otrzymać również potwierdzenie uiszczenia wszystkich obowiązkowych opłat - w tym opłaty recyklingowej, opłat celnych oraz należnych podatków. W takim przypadku wszystko to należy ująć w umowie w celu potwierdzenia wydania tych dokumentów.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: