Podatek liniowy

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-06  |  Średni czas czytania: 04:45
Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania dochodów w działalności gospodarczej. Stosowanie podatku liniowego wiąże się z pewnymi korzyściami, ale też nie dla wszystkich przedsiębiorców. Na czym polega podatek liniowy i dla kogo jest opłacalny, dowiesz się czytając dalej ten artykuł.
Podatek liniowy

Na czym polega podatek liniowy i jak go obliczać?

Podatek liniowy charakteryzuje się stałą stawką w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Jest to stawka niezmienna i niezależna od wysokości osiąganych dochodów, co jest podstawową różnicą między podatkiem liniowym a podatkiem obliczanym na zasadach ogólnych. Według tej formy opodatkowania, wysokość podatku jest proporcjonalna do podstawy opodatkowania - im wyższe dochody, tym wyższy podatek. Co ważne, w podatku liniowym nie obowiązuje kwota wolna od podatku.

Aby obliczyć podatek na zasadach podatku liniowego, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę podatku w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Przykład 1:

Pan Mateusz z prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. osiągnął dochód w wysokości 74 000 zł. Rozważmy dwa przypadki.

1. Skala podatkowa
74 000,00 zł (dochód) x 17% = 12 580,00 zł
12 580,00 zł - 525,12 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 12 055,00 zł (wysokość podatku)

2. Podatek liniowy
Pan Mateusz wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. W takim przypadku podatek obliczamy w następujący sposób: 74 000 zł x 19% = 14 060 zł

Ten podatek będzie jeszcze pomniejszony o składki ZUS:
- składka społeczna odliczona od dochodu
- składka zdrowotna odliczona od podatku

Dopiero otrzymany wynik będzie podatkiem należnym, czyli podatkiem, który trzeba odprowadzić do urzęd skarbowego.

Przykład 2:

Pan Mateusz z prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. osiągnął dochód w wysokości 140 000 zł. I w tym przypadku rozważmy dwa przypadki:

1. Skala podatkowa
Pan Mateusz wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. W takim przypadku podatek obliczamy w następujący sposób
140 000 zł (dochód) - 85 528 zł (I próg) = 54 472 zł (II próg)
Obliczamy I próg podatkowy
85 528 zł (I próg) * 17% = 14 539,76 zł (podatek)
Obliczamy II próg podatkowy
54 472 zł (II próg) x 32% = 17 431,04 zł (podatek)
Kwota podatku: 14 539,76 zł + 17 431,04 zł = 31 971,00 zł
(Wartość podatku zaokrąglamy do pełnych złotych. Dla dochodu powyżej 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek wynozi 0 zł)

2. Podatek liniowy
Pan Mateusz wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym. W takim przypadku podatek obliczamy w następujący sposób
140 000 zł x 19% = 26 600 zł

Ten podatek będzie jeszcze pomniejszony o składki ZUS:
- składka społeczna odliczona od dochodu
- składka zdrowotna odliczona od podatku

Dopiero otrzymany wynik będzie podatkiem należnym, czyli podatkiem, który trzeba odprowadzić do urzęd skarbowego.

Ze wskazanych przykładów można wywnioskować, kiedy podatek liniowy jest opłacalną formą opodatkowania. Przede wszystkim, podatek liniowy będzie dla Ciebie opłacalny, jeśli w ciągu roku podatkowego uzyskujesz dochody przekraczające 85 528 zł, czyli kwotę, po której przekroczeniu dochody opodatkowane są stawka 32% według drugiego stopnia skali podatkowej. Szacuje się, że stawka 19% jest opłacalna szczególnie przy dochodach powyższej około 95 000 zł. Jest to również dobra opcja dla tych, którzy nie chcą lub nie mają możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Kto może skorzystać z podatku liniowego?

Podatek liniowy jako forma opodatkowania jest przeznaczona wyłącznie dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, a przepisy podatkowe wskazują, że ta działalność ma być działalnością pozarolniczą. Ponadto można z niego skorzystać tylko w stosunku z uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności. Prawo do skorzystania z podatku liniowego przysługuje również przedsiębiorcom, którzy osiągają dochody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnych.

Co ważne, dochodów z działalności, które są opodatkowane podatkiem liniowym nie możesz łączyć z innymi dochodami, które uzyskiwane są z innych źródeł. Tak więc dochodów z umowy o pracę, rent, emerytur czy innych przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowanych skalą podatkową nie można łączyć z przychodami opodatkowanymi podatkiem liniowym. Jeżeli więc prowadzisz własną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i jednocześnie osiągasz dochody z umowy o pracę - jesteś zobowiązany do złożenia odrębnych zeznań podatkowych po zakończeniu roku podatkowego.

Uwaga! Nie możesz skorzystać z podatku liniowego w swojej działalności gospodarczej, jeśli świadczysz z niej usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Zgłoszenie opodatkowania podatkiem liniowym

Zgłoszenia opodatkowania podatkiem liniowym możesz dokonać już w momencie rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG. Jeśli tego nie zrobisz i zdecydujesz się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, ale ostatecznie chcesz skorzystać z podatku liniowego, możesz dokonać w tym zakresie zmiany. Jednak możliwe jest to jednak dopiero od nowego roku podatkowego (czyli nowego roku kalendarzowego).

Wówczas możesz zgłosić wybór nowej formy opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. Zgłoszenie możesz złożyć na formularzu CEIDG-1.

Przykład:
Pani Ewa w 2019 r. prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W 2020 r. chce przejść na podatek liniowy. Pierwszy przychód w nowym roku podatkowym osiągnie w styczniu 2020 r., więc zmiany opodatkowania może dokonać do 20 lutego 2020 r. Gdyby pani Ewa pierwszy przychód uzyskała w marcu - zmiany formy opodatkowania mogłaby dokonać do 20 kwietnia.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej termin na zmianę formy opodatkowania zależy od daty uzyskania pierwszego przychody w danym roku podatkowym. Jeśli przedsiębiorca wznawia działalność w sierpniu i też w tym miesiącu uzyskuje pierwszy dochód w danym roku, to może przejść na podatek liniowy do 20 września.

Ulgi w podatku liniowym

Istotnym ograniczeniem przy opodatkowaniu podatkiem liniowym jest to, że nie możesz skorzystać z większości ulg, które przysługują przy opodatkowaniu według skali podatkowej, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Podstawę opodatkowania możesz pomniejszyć jedynie przez odliczenie:

  • zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie współpracowników;
  • poniesionych strat;
  • dokonanych w danym roku wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Ponadto, sam podatek liniowy możesz pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Możesz również zadecydować o przekazaniu 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Zaliczki na podatek w podatku liniowym

W trakcie roku podatkowego jesteś zobowiązany do wpłacania zaliczek na podatek. Musisz to robić co miesiąc, chyba że jesteś małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym działalność w ciągu roku podatkowego możesz wybrać kwartalną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wybór kwartalnej formy opłacania zaliczek musisz zgłosić do 20 lutego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wpłat należy dokonywać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłacana jest zaliczka. Ta sama zasada dotyczy opłacania zaliczek kwartalnych, z tym że robi się to po zakończeniu kwartału.

Obecnie obowiązuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli jej wysokość nie przekracza 1 000 zł. W takim przypadku zaliczkę tą opłacasz dopiero wtedy, gdy suma zaliczek przekroczy ten limit.

Zaliczki uproszczone

Zaliczki uproszczone możesz płacić, jeśli w poprzednich latach rozliczałeś swój podatek dochodowy według stawki liniowej - 19% (stan na 2020 r.). W takim przypadku zaliczki należy opłacać co miesiąc - do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zeznanie roczne przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

Zakończenie roku podatkowego wiąże się z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego dotyczącego wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Będąc przedsiębiorcą opodatkowanym podatkiem liniowym musisz to zrobić na formularzy PIT-36L w terminie do 30 kwietnia.

Jak złożyć zeznania roczne?

Zeznanie roczne możesz złożyć w sposób tradycyjny, czyli wypełniając odpowiedni formularz i zaniesienie go do urzędu skarbowego w terminie.

Zeznanie roczne możesz złożyć również przez Internet. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl/e-deklaracje/ należy wybrać deklarację, którą chcesz złożyć, wypełnić formularz i podpisać go podpisem kwalifikowanymi albo danymi autoryzującymi. Po wysłaniu deklaracji pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Deklaracje możesz wysyłać również drogą elektroniczną za pomocą odpowiednich aplikacji, które pozwolą to zrobić na bezpośrednie przesłania danych z systemów finansowo-księgowych oraz automatyczne podpisanie dokumentów. Aby z korzystać z takiej opcji musisz pobrać właściwą strukturę ze strony podatki.gov.pl/e-deklaracje/dokumentacja-it/struktury-dokumentow-xml/ a następnie wypełnić i wysłać dokument oraz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Zalety i wady podatku liniowego

Każda z form opodatkowania ma swoje zalety i wady. Tak też jest w przypadku podatku liniowego.

Zalety i wady tej formy opodatkowania przedstawia poniższa tabela:

Podatek liniowy
Zalety: Wady:

· od przychodu można odliczyć koszty uzyskania przychodu,

· stawka podatku jest stała,

· możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych,

· niższy podatek dla przedsiębiorców uzyskujących dochody powyżej 85 528 zł ze względu na stałą stawkę podatku.

· brak możliwości łączenia dochodów uzyskanych z różnych źródeł,

· nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

· brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych,

· brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: