6korkow.pl
Poradnik jak założyć i prowadzić firmę krok po korku
794-442-662
kontakt@6krokow.pl
Komornicza egzekucja długów - jak prowadzić windykację z komornikiem
Krok 6 z 6

Komornicza egzekucja długów - jak prowadzić windykację z komornikiem

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-26  |  Średni czas czytania: 04:51
Windykacja długów
Windykacja komornicza długów jest to ostatni etap odzyskiwania długów od dłużnika. Komornik, za pomocą środków przymusu, doprowadza do wykonania wyroku, który zapadł w konkretnej sprawie, poprzez egzekucję komorniczą. Jego praca polega na zajęciu majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań, a tym samym zaspokojeniu interesu wierzyciela, który odzyskuje swą należność.

Egzekucja komornicza długu odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to dokument, który stwierdza obowiązek określonego świadczenia - w tym przypadku spłaty długu.

Tytułem egzekucyjnym jest:

 • orzeczenie sądowe (np, wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty)
 • ugoda zawarta przed sądem (ugoda sądowa)
 • orzeczenie referendarza sądowego
 • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem
 • ugoda zawarta przed mediatorem (ugoda pozasądowa, która uzyskuje moc ugody zawartej przed sądem po jej zatwierdzeniu przez sąd)
 • inne orzeczenia, ugody i akty (np. orzeczenie sądu zagranicznego, bankowy tytuł egzekucyjny);
 • akt notarialny

Zlecenie egzekucji długu komornikowi

Jeśli chcesz, możesz zlecić windykację kancelarii komorniczej, którą wybrać możesz z wielu rankingów firm komorniczych dostępnych w internecie. Jak się zleca windykację komorniczą? Wierzyciel składa do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej wraz z wydanym przez sąd tytułem wykonawczym. Oba te dokumenty są podstawą działań komornika i wskazują ich zakres, czyli to, co może komornik zrobić w ramach egzekucji długu.

We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wykazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz wskazać na sposób egzekucji ściąganego długu.

Kwota pieniężna jest najczęstszą formą świadczenia, które ma być spełnione przez dłużnika, zgodnie z tytułem wykonawczym. Żądana kwota nie może być wyższa niż wartość świadczenia wynikająca z tytułu wykonawczego. W treści wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinieneś uwzględnić datę, od której będą liczone odsetki.

Jak wybrać komornika?

W większości spraw samodzielnie możesz dokonać wyboru komornika, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynie w sprawach o egzekucję z nieruchomości komornik działa tylko w zakresie swojego rejonu. W przypadku wyboru konkretnej kancelarii, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wybierając komornika, musisz złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzystasz z prawa wyboru komornika.

Zajęcia komornicze

Komornik może zająć tylko to, co wskaże wierzyciel. Działa on bowiem na podstawie otrzymanego wniosku o wszczęcie egzekucji oraz wydanego przez sąd tytułu wykonawczego, w którym określone są zasady odzyskania długu na rzecz wierzyciela. Komornik jest związany treścią tych dokumentów. Nie może zająć składników majątku niewskazanych we wniosku.

Wniosek o zajecie komornicze możesz napisać samodzielnie lub w przypadku windykacji online, możesz wygenerować w systemie Vindicat.pl: https://vindicat.pl/faq/jak-skorzystac-z-wnioskow-w-egzekucji-komorniczej/.

Poszukiwanie majątku przez komornika

W przypadku, gdy nie znasz majątku dłużnika możesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Ta czynność komornika jest dodatkowo płatna. Opłata ta jest zaliczana do kosztów celowych prowadzonej egzekucji i podlega zwrotowi po przeprowadzeniu skutecznego postępowania.

Podczas wykonywania takiego zlecenia komornik wykonuje zapytania dotyczące dłużnika, jak również może dokonywać tylko takich czynności, jakie wskaże mu wierzyciel. Zlecając więc dodatkowe czynności, sprawdźmy jakie koszty komornicze to za sobą pociągnie.

Kancelaria Komornika posługuje się rozwiniętym systemem informatycznym umożliwiającym elektroniczne przesyłanie danych oraz uzyskiwanie odpowiedzi - w szczególności - e-sądu, ZUS oraz OGNIVO. Obniża to koszty zapytań przy jednoczesnym usprawnieniu i przyspieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Co komornik może zająć w ramach egzekucji komorniczej?

 • ruchomości: podczas ściągnięcia długu komornik sporządza protokół zajęcia. Na zajętych przedmiotach umieszcza informację o zajęciu. Następnie przedmioty te mogą być sprzedane na licytacji;
 • nieruchomości: komornik składa wniosek o wpis w księdze wieczystej informacji o wszczęciu egzekucji. Sporządza opis i oszacowanie nieruchomości i następnie przeprowadza licytację;
 • wynagrodzenie za pracę: kwota podlegająca zajęciu zależy od rodzaju dochodów. Dochody uzyskane na podstawie umowy o pracę: egzekucji komorniczej podlega połowa wynagrodzenia. Jedynie najniższe wynagrodzenie podlega ochronie. Przy zadłużeniu alimentacyjnym, komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia i w tym przypadku najniższe wynagrodzenie nie jest chronione. Dochody uzyskane na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło: przy takim ściąganiu długu zajęciu podlega całe wynagrodzenie. W przypadku, gdy taka umowa jest jedynym źródłem utrzymania, dłużnik może ubiegać się o taką ochronę jak przysługuje w przypadku umowy o pracę;
 • świadczenia emerytalno-rentowe: to, co komornik może zając to 25% emerytury lub renty. Jedynie połowa najniższej emerytury i renty podlega bezwzględnej ochronie. Potrącenia dokonywane są od kwoty brutto;
 • rachunek bankowy: środki na koncie są wolne od egzekucji do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • inne wierzytelności i prawa majątkowe np. akcje i udziały;
 • statek morski.

Czego komornik nie może zająć w ramach egzekucji komorniczej?

 • przedmiotów urządzenia domowego, jak: pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubrania niezbędnego do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasów jedzenia i opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny (wystarczających na miesiąc);
 • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji (wystarczających na tydzień), z wyłączeniem pojazdów mechanicznych;
 • jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniędzy w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy, zaś u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy egzekucji komorniczej nie będą podlegały pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny do utrzymania się przez dwa tygodnie;
 • przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

Licytacja komornicza rzeczy ruchomych dłużnika

Publiczna licytacja ruchomości dłużnika wyznaczona jest w celu sprzedaży zajętej przez komornika rzeczy. W trakcie postępowania egzekucyjnego mogą być zorganizowane dwie licytacje. Podczas pierwszej licytacji cena wywoławcza (najniższa cena wystawionej rzeczy) wynosi 75% wartości rynkowej. Na następnej licytacji cena wywoławcza równa się 50% ceny rynkowej rzeczy. Zyski ze sprzedaży zajętych rzeczy służą zaspokojeniu wierzyciela, jak również pokrywają tzw. koszty egzekucyjne. Sprzedaż ruchomości to niezbędny element skutecznej windykacji komorniczej.

Licytacja komornicza nieruchomości dłużnika

Nieruchomości dłużnika mogą być również licytowane podczas dwóch licytacji. Cena wywoławcza podczas tych licytacji wynosi w pierwszej 3/4 i w drugiej 2/3 ceny rynkowej. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przez komornika do momentu zamknięcia licytacji. Następnie do zadań właściwego sądu należy wykonanie dalszych czynności związanych z udzieleniem przybicia, przesądzeniem własności i podzieleniem sumy uzyskanej z licytacji.

Koszty windykacji komorniczej

Komornik za wszczęcie egzekucji nie pobiera opłaty. W sytuacji, gdy ściągnie pieniądze, a więc dokona egzekucji komorniczej - pobiera opłatę.

Koszty komornicze, w przypadku świadczeń pieniężnych jest to 15% od kwoty należności, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotność wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Komornik odzyskuje należność od dłużnika, proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

Egzekucja komornicza świadczeń niepieniężnych i wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych uzależnione są od uiszczenia przez wierzyciela opłaty stałej. Opłata ta wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Opłata za wprowadzenie w posiadanie, zarząd, eksmisję jest stała i wynosi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za:

 • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości; w przypadku przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych opłatę pobiera się od każdej izby składającej się na pomieszczenie przedsiębiorstwa;
 • wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości;
 • opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby.

Opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art.7971 Kodeksu postępowania cywilnego.

Dodatkowo, jako wierzyciel, możesz być zobowiązany do wniesienia opłat na koszty poniesione przez komornika w trakcie ściągania długu:
 1. należności biegłych;
 2. koszty ogłoszeń w pismach;
 3. koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
 4. należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
 5. koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego;
 6. koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
 7. koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji komorniczej lub dokonania zabezpieczenia;
 8. koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.
Dodatkowo, jeżeli zlecisz komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, kolejnymi wydatkami windykacji komorniczej będą:
 • Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika - 56,45 zł;
 • Zapytanie do ZUS (ustalenie miejsca pracy) – 36,15 zł + 2 zł;
 • Zapytanie do Urzędu Skarbowego(ustalenie numeru NIP, numeru REGON, rachunków bankowych) – 45 zł;
 • Zapytanie do centralnego rejestru zastawów (czy dłużnik jest zastawcą) – 20 zł + 3 zł;
 • Ewentualnie za odpis z rejestru – 15 zł + 3 zł;
 • Informacja z Wydziału Geodezji i Kartografii (nieruchomości) – 30 zł.

Opłaty za powyższe zapytania są kosztami celowymi egzekucji i obciążają w rezultacie dłużnika. Gdy egzekucja będzie skuteczna koszty komornicze poniesie dłużnik.

Oceń ten artykuł:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Onet. Mój Biznes + bonus
Skuteczna windykacja długów

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2018 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Podaj e-mail

Trwa generowanie dokumentu, może to potrwać około 10 sekund.