Czym różni się przychód, obrót i dochód?

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-09  |  Średni czas czytania: 03:53
Zakładając firmę warto zebrać podstawową wiedzę oraz poznać pojęcia związane z jej prowadzenie. Dowiedz się na czym polega oraz czym różnią się przychód, obrót oraz dochód. Rozróżnienie tych pojęć przyda Ci się w rozumieniu przepisów prawa oraz zasad ekonomii.
Czym różni się przychód, obrót i dochód?

Jedną z czynności związanych z prowadzeniem własnej firmy, która wielu przyszłym przedsiębiorcom kojarzy się negatywnie, jest księgowość. Wymaga ona dużej wiedzy oraz znajomości aktualnych przepisów prawnych i ustawy o rachunkowości. Oczywiście jest kilka możliwości na rozwiązanie obowiązku prowadzenia księgowości w firmie, np. poprzez zatrudnienie księgowej, korzystanie z usług zewnętrznej księgowej lub korzystanie z internetowych biur rachunkowych. Mimo to każdy przedsiębiorca powinien mieć chociażby podstawowy zakres wiedzy, aby móc się posługiwać w codziennej działalności fachowymi pojęciami.

Jeśli na przykład chcesz się dowiedzieć, jakie są zyski Twojej firmy, zapewne na myśl przychodzi Ci kilka słów takich, jak np. przychód, dochód, czy obrót. Należy jednak pamiętać, że w żadnym wypadku nie są to pojęcia synonimiczne i nie można ich używać zamiennie. Niestety często zdarza się, że są używane niepoprawnie, co może wprowadzać odbiorców w błąd. Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś mówi Ci, że miał w tym roku 300 000 zł przychodu. Na pewno sporo potraktowałoby tę informację jako wystarczającą. Nie jest to jednak w pełni miarodajna informacja.

Co to jest przychód

Przychód - za przychód rozumie się każdy wpływ finansowy, uzyskany z tytułu prowadzonej działalności, na który został wystawiony dokument sprzedażowy, czyli np. faktura VAT, rachunek, czy paragon. Pamiętaj, że na wystawienie dokumentu sprzedaży masz określony czas. Interesujący jest również fakt, że za przychód uważa się również należność z tytułu wystawionej faktury, która w rzeczywistości nie została jeszcze opłacona. Dzieje się tak z tego powodu, że fakturę można wystawić również przed rzeczywistym wpływem pieniędzy do firmy. Ważne jest również, że w przypadku przedsiębiorstw, które nie są vatowcami, za przychód uważana jest widniejąca na fakturze kwota brutto. Przychody zawsze mierzone są za dany okres, na przykład miesiąc czy rok.

Za przychód nie są uznawane zaciągnięte kredyty firmowe, czy też wkłady własne akcjonariuszy.

Przychodem jest najczęściej wartość sprzedanych produktów, towarów i usług. Dokładniej, według ustawy o podatku dochodowym do przychodów zaliczamy przede wszystkim:

 • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane produkty oraz usługi
 • świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym
 • odliczony bądź zwrócony podatek od towarów i usług (podatek VAT)

W ekonomii wyróżnia się trzy rodzaje przychodów:

 1. przychód całkowity - wartość sprzedanych produktów i usług, wyliczany poprzez sumę iloczynu ceny i ilości sprzedanych produktów
 2. przychód przeciętny - to przychód uzyskany przez firmę ze sprzedaży pojedynczej jednostki produktu. Oblicza się go, dzieląc przychody całkowite przez wielkość sprzedanych produktów
 3. przychód krańcowy - przyrost przychodu całkowitego, który uzyskiwany jest ze zwiększenia sprzedaży o jednostkę danego produktu, czy usługi

Już na tym etapie warto zauważyć, że przychód nie odzwierciedla realnej sytuacji finansowej firmy. Nawiązując do kolejnej części artykułu, można też powiedzieć, że przychodem są wszelkie przepływy finansowe prowadzące do uzyskania dochodu.

Co to jest dochód

dochód z działalności gospodarczej = przychody z działalności gospodarczej – koszty poniesione w celu uzyskania tych przychodów

Przychody nie są w stanie odzwierciedlić realnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dlaczego? Otóż każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma nic za darmo. Zatem jeśli podejmujesz działania prowadzące do przyszłego zarobku, powinieneś mieć także świadomość, że w trakcie tej inwestycji poniosłeś również pewne koszty.

Dochodem nazywa się wszystkie osiągnięte przychody, pozostałe po odjęciu kosztów ich uzyskania oraz składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Dochód powstaje wówczas, gdy przychód jest większy od kosztów związanych z jego osiągnięciem.

Wyobraź sobie sytuację, w której prowadzisz firmę produkcyjną, która wytwarza torebki. W tym przypadku kwota, którą uzyskasz ze sprzedaży wyprodukowanych torebek, jest jedynie przychodem. Żeby obliczyć dochód z tej działalności, należy od przychodu odliczyć koszty ich uzyskania. W tym przypadku mogą to być takie koszty jak: zużycie energii elektrycznej czy wypłacenie wynagrodzeń dla pracowników. Oczywiście w koszty można wrzucić dużo więcej wydatków.

Dochód można rozpatrywać w dwóch aspektach:

 1. dochód brutto - kwota przed opodatkowaniem
 2. dochód netto - kwota po opodatkowaniu

Na podstawie wyliczonego dochodu brutto wylicza się podatek dochodowy.

Podsumowując, można więc wysnuć wniosek, że dochód jest wartością w pełni zależną od uzyskanego przychodu. Co za tym idzie, aby wypracować dochód, koszty uzyskanych przychodów nie mogą być wyższe niż same przychody.

Podatek dochodowy - zasady ogólne

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych, rozliczają się według skali podatkowej:

 1. 17% (stan na 2020 r.) - w przypadku wysokości dochodu do 85 528 zł
 2. 32% (stan na 2020 r.) - dla kwoty przekraczającej 85 528 zł

Proces obliczania podatku dochodowego w 6 krokach:

 1. od kwoty przychodu należy odjąć koszty, aby otrzymać dochód
 2. od dochodu należy odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualną stratę z lat ubiegłych
 3. obliczoną w ten sposób podstawę opodatkowania należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę podatku 17% lub 32%
 4. od obliczonego w ten sposób podatku należy odjąć składki zdrowotne - w ten sposób otrzymujemy należny podatek dochodowy
 5. tę kwotę można jeszcze zmniejszyć o zapłacone zaliczki na podatek dochodowy oraz kwotę wolną od podatku w wysokości 556,02 zł
 6. wyliczoną w ten sposób kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek i otrzymujemy finalną kwotę dochodu po opodatkowaniu

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w przeciwieństwie do stawek w opodatkowaniu na zasadach ogólnych jest zawsze stała i wynosi 19% (stan na 2020 r.). Nie trudno się zatem domyślić, że podatek liniowy jest opłacalny dla osób uzyskujących wysokie dochody (zazwyczaj za dolną granicę opłacalności przyjmuje się kwotę 100 000 zł) Należy również zaznaczyć, że z tej metody mogą korzystać tylko podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wadą podatku liniowego jest brak możliwości skorzystania rozliczenia preferencyjnego, czyli np. rozliczania ze współmałżonkiem lub odliczenia ulgi na dzieci.

Co to jest obrót

Uwaga! Do obrotu nie zaliczamy części przychodów z innych tytułów, np. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pojęcie obrotu jest często mylone z przychodem. Jaka w takim razie jaka jest różnica pomiędzy przychodem a obrotem? Otóż zgodnie z ustawą o rachunkowości:
Obrót to wszelkie wpływy lub należności ze sprzedaży towarów lub usług (należności brutto) pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy. Obrotem jest także kwota otrzymanych zadatków, zaliczek i przedpłat. Kwota obrotu zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty mające bezpośredni wpływ na cenę produktu lub usługi.


Poniższa tabela przedstawia porównanie podobieństw i różnić pomiędzy przychodem, dochodem i obrotem.

Przychód Dochód Obrót
Ogólna charakterystyka Wszystkie należności i wpływy finansowe, które otrzymuje przedsiębiorstwo z tytułu prowadzonej działalności. Dochód jest to różnica pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania. Wszystkie wpływy ze sprzedaży towarów i usług, pomniejszone o kwotę należnego podatku dochodowego.
Czy jest dobry miernikiem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa? NIE
Nie jest miarodajnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej, ponieważ nie uwzględnia kosztów z uzyskania tych przychodów.

TAK
Stanowi realną informację o wysokości wypracowanego zysku, ponieważ uwzględnia wszystkie poniesione przy okazji koszty.
NIE
Podobnie jak przychód, obroty nie są miarodajnym odzwierciedleniem sytuacji finansowej, ponieważ nie uwzględniają kosztów ich uzyskania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: