Składki ZUS a umowa zlecenie

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-23  |  Średni czas czytania: 03:24
Umowa zlecenie jest bardzo popularną formą zatrudniania, która może Ci się przydać szczególnie na początku Twojego biznesu, gdy nie potrzebujesz pracownika na stałe, tylko na jakiś okres lub do wykonania określonych zadań. Musisz pamiętać jednak, że od umowy zlecenie w niektórych przypadkach będziesz zobowiązany odprowadzać składki ZUS. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jakich sytuacjach umowa zlecenie jest ozusowana, koniecznie czytaj dalej.
Składki ZUS a umowa zlecenie

To, czy umowa zlecenie będzie ozusowana, zależy przede wszystkim od tego, z kim ją podpisujesz oraz na jaką kwotę opiewa. Pamiętaj o tym, żeby zawsze w momencie zawierania z pracownikiem umowy zlecenie pozyskać od niego oświadczenie, na podstawie którego będziesz w stanie określić jakie zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego będziesz musiał uregulować. Poniżej omówione są przypadki, z którymi możesz się spotkać, jeżeli chcesz zatrudnić osobę na umowę zlecenie.

Umowa zlecenie, która jest jedynym źródłem zarobków

Składki ZUS będziesz musiał odprowadzać za osobę, dla której umowa zlecenie jest jedynym źródłem utrzymania, czyli jeżeli nie jest zatrudniona nigdzie indziej, tylko u Ciebie. Obowiązkowe jest w tym przypadku potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przy czym nie ma znaczenia, na jaką kwotę wynagrodzenia podpisana jest umowa.

Kilka umów zleceń

Zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś utrzymuje się z kilku umów zleceń z różnymi zleceniodawcami. Tutaj sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. To, czy składki ZUS będą odprowadzane i od których umów, zależy od łącznej kwoty wynagrodzenia wynikającego z tych umów. Obowiązkowe składki będą płacone od umów zlecenia do momentu, aż całkowity przychód z tych umów w danym miesiącu nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Po przekroczeniu tej kwoty z każdej kolejnej umowy obowiązkowo potrącana będzie tylko składka zdrowotna. Co ważne, ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek ZUS w celu rozstrzygnięcia obowiązku opłacania składek dokonuje się według kolejności ich powstawania. Ubezpieczony może także dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych umów.

Przykład:
Pani Alina jest tłumaczem. 1 stycznia została zawarta z nią umowa zlecenie na kwotę 1 000 zł. 5 stycznia otrzymała zlecenie na kwotę 500 zł. 10 stycznia podpisała kolejną umowę zlecenie na kwotę 600 zł. 20 stycznia otrzymała duże zlecenie na kwotę 2 000 zł. Składki ZUS będą naliczane od pierwszych trzech umów, ponieważ dopiero przy trzeciej umowie łączne wynagrodzenie pani Aliny przekracza kwotę minimalnej krajowej. Od czwartej umowy zlecenie zawartej przez panią Alinę nie będą naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, chyba że pani Alina złoży wniosek o objęcie i tej umowy ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Umowa zlecenie a etat

W przypadku, gdy osoba jest zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie została z nią podpisana umowa zlecenie z innym pracodawcą to, czy umowa zlecenie będzie ozusowana, będzie zależało od tego, czy na umowie o pracę osoba ta otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Jeżeli tak, to od umowy zlecenie nie będą potrącane składki ZUS. Jeżeli natomiast umowa o pracę miesięcznie nie opiewa na kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, to umowa zlecenie będzie ozusowana, niezależnie od tego, na jaką kwotę opiewa. A co jeżeli z osobą zatrudnioną na etat zostało podpisane kilka umów zlecenie? Wtedy ozusowana będzie umowa o pracę oraz tyle umów zlecenie, żeby w danym miesiącu osiągnąć próg minimalnego wynagrodzenia.

Przykład:
Pan Janusz jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie A na 1/4 etatu od 1 stycznia i uzyskuje z tego tytułu 500 zł miesięcznie. Jednocześnie pan Janusz jest zatrudniony w firmie B na umowę zlecenie od 3 stycznia i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł. 15 stycznia zawarł też umowę zlecenie z firmą C i zarobił 1850 zł. W związku z tym pan Janusz będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu wszystkich tych umów, ponieważ suma podstaw wymiaru składek z tytułu umowy o pracę i pierwszej umowy zlecenia nie osiągnęła kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga! Inaczej ma się sytuacja, gdy umowa zlecenie zostaje zawarta z pracodawcą, u którego pracuje się na umowę o pracę. Wtedy każda umowa zlecenie podpisana z własnym pracodawcą jest ozusowana.

Umowa zlecenie z uczniem lub studentem

Uwaga!
W rozumieniu ZUS-u studentami nie są uczestnicy studiów podyplomowych lub doktoranckich.

Uczniowie oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, którzy wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Dla celów ZUSu uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która kontynuuje naukę w tej samej szkole, skończyła szkołę i rozpoczęła naukę w innej szkole, ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki. Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich do momentu, w którym ukończy 26 rok życia.

Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jedną sytuację. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę oraz na umowę zlecenie z własnym pracodawcą, wtedy od tej umowy zlecenia będą musiały być odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład:
Pani Monika jest studentką studiów magisterskich. Ma podpisaną umowę zlecenie na trzy miesiące pracy, od dnia 1 lutego 2017 r. Pani Monika 3 marca 2017 r. obchodzi 26 urodziny. Do dnia 3 marca 2017 r. od tej umowy nie będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Od 3 marca pani Monika podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym oraz wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne.

Umowa zlecenie z emerytem lub rencistą

Od umowy zlecenie zawartej z emerytem lub rencistą odprowadza się składki ZUS. W przypadku kilku umów zlecenie zawartych z taką osobą obowiązują zasady dotyczące kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli składki będą odprowadzone od tylu umów, aby kwota ich wynagrodzenia wynosiła minimalne wynagrodzenie. Od kolejnych umów składki nie będą już odprowadzane.

Przykład:
Pani Grażyna, która jest rencistką, została zatrudniona do opieki nad dziećmi na podstawie dwóch umów zlecenia. Pierwszą umowę zawarła 1 lutego. Umowa ta opiewała na kwotę 2 150 zł. Drugą umowę zlecenie na kwotę 1 000 zł zawarła 20 lutego 2017 r. W związku z tym pani Grażyna będzie obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu tylko pierwszej umowy zlecenie, którą podpisała, ponieważ kwota tej umowy pokrywa minimalne wynagrodzenie.


Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: