Leasing co to jest, jak działa i jakie są jego rodzaje

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-14  |  Średni czas czytania: 05:12
Często słyszy się o „wzięciu coś w leasing”. Forma działalności leasingu ukształtowała się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku, a dopiero kilkanaście lat później stała się znana również w Europie. Leasing jest więc terminem zapożyczonym, przez co dla wielu z nas jest niezrozumiały i niejasny. Co to jest leasing, na czym polega oraz jakie są jego rodzaje, dowiesz się w tym artykule.
Leasing co to jest, jak działa i jakie są jego rodzaje

Co to jest leasing i na czym on polega?

Leasing jest umową cywilnoprawną między dwoma stronami: leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). Jest to forma najmu lub dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości, która stwarza możliwość ich użytkowania bez konieczności ich nabycia.

Leasing polega na tymczasowym przekazaniu innej osobie dóbr inwestycyjnych, z których może ona korzystać za określoną sumę pieniężną.

Podstawowe cechy leasingu:

 1. finansowanie inwestycji bez konieczności angażowania środków własnych
 2. możliwość korzystania ze środka bez konieczności jego zakupu
 3. określony czas trwania umowy
 4. prawo własności pozostaje po stronie leasingodawcy
 5. załata za takie użytkowanie zawsze następuje w pieniądzu

Rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu różnią się między sobą pod wieloma względami. Pierwszy podział na rodzaje leasingu wiąże się z występowaniem pomiędzy stronami umowy leasingu pośrednika. Tak więc wyróżniamy:

Leasing pośredni

Leasing pośredni polega na tym, że między producentem danych towarów oraz ich użytkownikiem występuje tzw. przedsiębiorstwo leasingowe. Działa to w ten sposób, że to przedsiębiorstwo nabywa towary od leasingodawcy i wynajmuje je w drodze umowy leasingobiorcy. W tym rodzaju leasingu występuje więc pewny pośrednik między leasingodawcą a leasingobiorcą, przez co składa się on z co najmniej dwóch stosunków prawnych - umowa między przedsiębiorstwem i finansującym oraz umowa między przedsiębiorstwem a korzystającym.

Leasing bezpośredni

Leasing bezpośredni polega na tym, że między finansującym, czyli producentem danej rzeczy, a korzystającym nie występuje żaden pośrednik. Finansujący bezpośrednio zwraca się do osoby, która mogłaby skorzystać z leasingu.

Drugim podziałem leasingu, jest jego rozróżnienie przewidziane w ustawach podatkowych. Te rodzaje leasingu zależą od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych, a także czasu, przez jaki umowa leasingu ma trwać:

Leasing finansowy (kapitałowy)

Leasing finansowy (kapitałowy) jest regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. Polega on na tym, że leasingodawca nabywa rzecz i przekazuje ją leasingobiorcy do korzystania przez określony czas. Za tą rzecz leasingobiorca dokonuje zapłaty w ratach za cenę obowiązującą w chwili nabycia rzeczy. Leasing finansowy zazwyczaj jest umową długoterminową - okres takiej umowy jest zbliżony do okresu zużycia ekonomicznego rzeczy. Odstąpienie od takiej umowy jest wtedy nie możliwe, a jeśli nastąpi, to leasingobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia odszkodowania właścicielowi rzeczy. Na koszty składają się odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania oraz część odsetkowa raty. Podatek VAT płacony jest z góry za cały okres, w jakim ma obowiązywać umowa leasingu.

Leasing bieżący (operacyjny)

Leasing bieżący (operacyjny) nie jest umową uregulowaną w przepisach prawa, dlatego stosuje się do niej analogicznie przepisy umów do niej podobnych. Z takich przepisów wynika, że leasing operacyjny polega na czasowym udostępnieniu rzeczy nabytej lub wytworzonej przez leasingodawcę osobie, która będzie z niej korzystać. Korzystanie takie odbywa się odpłatnie - leasingodawca pobiera opłaty, które nie pokrywają wartości przedmiotu objętego w leasing. Pod względem konstrukcji, leasing operacyjny podobny jest do umowy dzierżawy lub najmu. Przedmiotem umowy leasingu operacyjnego są środki trwałe, czyli takie, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników. Ten rodzaj leasingu jest o tyle korzystny dla leasingobiorcy, że okres zawartej umowy zazwyczaj jest stosunkowo krótki, tak, że przedmiot nie zdąży się ekonomicznie zużyć. Oprócz tego, po zakończeniu leasingu, przedmiot zwracany jest leasingodawcy, a wszystkie opłaty leasingowe są kosztami uzyskania przychodów. Leasing operacyjny jest najczęściej wybieranym rodzajem leasingu w Polsce, ze względu na to, że leasingodawca może płacić podatek VAT w ratach, a nie w całości przy podpisywaniu umowy.

Poniżej przedstawiamy porównanie leasingu operacyjnego i finansowego, które pomoże Ci wybrać korzystniejszą dla Ciebie opcję leasingu:

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Czas umowy Stosunkowo krótka - krótsza niż czas ekonomicznego zużycia rzeczy - zwykle jest to okres dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu Dłuższa niż czas ekonomicznego zużycia rzeczy - zazwyczaj okres takiej umowy wynosi powyżej 12 miesięcy
Amortyzacja Obowiązek amortyzacji ciąży na leasingodawcy Obowiązek amortyzacji ciąży na leasingobiorcy
Koszty uzyskania przychodu korzystającego Można do nich zaliczyć koszty raty netto oraz opłatę wstępną Można do nich zaliczyć odsetki rat oraz amortyzację
VAT Płacony w ratach Płacony z góry przy zawarciu umowy
Wykup przedmiotu umowy Zależy od stawki amortyzacji oraz okresu, w jakim wykup jest możliwy Zapłacenie wszystkich rat oznacza, że przedmiot staje się własnością korzystającego

Oprócz powyżej wskazanych rodzajów leasingu, wymienia się również leasing zwrotny, który polega na tym, że korzystający, zbywa leasingodawcy za określoną cenę daną rzecz, której jest właścicielem. Następnie leasingobiorca bierze tę rzecz w leasing i używa jej za płacone raty leasingowe. W tej formie leasingu to korzystający jest jednocześnie dostawcą i leasingobiorcą, a pośrednikiem między nim samym jest leasingodawca.

Umowa leasingowa na podstawie kodeks cywilny

Jak już wyżej wskazano, w umowie leasingu uregulowanej w kodeksie cywilnym, finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się nabyć rzecz od określonego zbywcy, a następnie oddać tę rzecz korzystającemu (leasingobiorcy) do jej używania do używania i pobierania z niej pożytków przez określony czas. W zamian za korzystanie z tej rzeczy leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty w ratach wynagrodzenia leasingodawcy.

Umowa leasingu musi być zawarta na piśmie.

Strony umowy

Stronami umowy leasingu są finansujący (leasingodawca) i korzystający (leasingobiorca). Konieczne jest, aby finansujący był przedsiębiorcą zajmującego się działalnością, która może udzielić leasingu. Korzystającym natomiast może być każdy.

Zbywca, od którego finansujący nabywa rzecz, nie jest stroną umowy leasingu. Zbywcą może być np. salon samochodowy.

Przedmiot umowy leasingu

Przedmiotem umowy leasingu mogą być rzeczy ruchome (np. samochody, maszyny i sprzęty, linie produkcyjne, drukarki czy meble) i nieruchomości. Nie jest możliwe wzięcie w leasing praw i przedsiębiorstwa. Tak naprawdę przedmiot umowy leasingu zależy od tego, w jakiej branży działa leasingodawca. Warto wiedzieć, że przedmiotem leasingu może być nie tylko rzecz nowa, ale również używana.

Co robić, gdy zepsuł się przedmiot wzięty w leasing? - Zasadniczo nie można wtedy domagać się od finansującego naprawy lub wymiany, ponieważ z chwilą zawarcia umowy finansujący nie odpowiada za wady rzeczy powstałe na skutek jej użytkowania.

Przykład:
kiedy zepsuł się samochód, jego naprawy domagamy się od salonu samochodowego, a nie od banku, z którym zawarliśmy umowę leasingu, chyba że strony postanowią inaczej w umowie.

Jeżeli zamierzasz oddać przedmiot leasingu do używania innej osobie, musisz przedtem uzyskać na to zgodę finansującego, ponieważ w przeciwnym razie może on ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć umowę. Nie wyklucza to jednak korzystania z tego przedmiotu przez Twoich pracowników w ramach ich obowiązków.

Płatność rat leasingowych

Gdy korzystający w terminie nie zapłaci raty wynagrodzenia, finansujący wyznacza dodatkowy termin, którego niedochowanie skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem umowy.

Leasing samochodowy - najpopularniejszy leasing

Najpopularniejszym przykładem leasingu jest leasing samochodu - oznacza to, że przedmiotem umowy leasingu jest samochód. Leasing samochodu jest formą finansowania pojazdu, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy (leasing finansowy lub operacyjny) lub osoby prywatne (leasing konsumencki).

Na czym polega leasing samochodowy?

Sama umowa jest zawierana jak każda umowa leasingu - osoba zainteresowana leasingiem udaje się do salonu, wybiera interesujący ją samochód, po czym zawiera umowę leasingu. Na podstawie tej umowy zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych, w zamian za co może korzystać z samochodu.

W zależności od wyboru rodzaju leasingu, po zakończeniu umowy możliwe będzie:

 • przejście własności samochodu na leasingobiorcę albo
 • skorzystanie z wykupu za określoną cenę

Zdecydowanie się na wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingowej, możliwe jest skorzystanie z opcji z niskim lub wysokim wykupem. Niski wykup polega na tym, że raty leasingowe zostają wyliczone w taki sposób, żeby spłacenie samochodu nastąpiło jeszcze podczas jej trwania. Wtedy wykupu samochodu można dokonać za 1% wartości pojazdu. Wysoki wykup natomiast polega na tym, że rata leasingowa odpowiada utracie wartości samochodu w czasie obowiązywania umowy leasingowej. Wtedy cena przy wykupie samochodu jest mniej więcej równa cenie po kilku latach jego użytkowania.

Zalety i wady leasingu samochodowego

Leasing samochodowy ma swoje zalety, ale też i wady, które często weryfikują, czy branie samochód w leasing będzie dla nas opłacalnym przedsięwzięciem.

Zalety leasingu samochodowego:

 • przedsiębiorcy mogą odliczyć podatek VAT
 • leasing nie obniża zdolności kredytowej, ponieważ nie jest zobowiązaniem finansowym
 • nie wymaga własnego kapitału
 • prosty sposób zawarcia umowy
 • w przypadku leasingu zwrotnego możliwe jest uwolnienie pieniędzy w środek trwały

Wady leasingu samochodowego:

 • wyższe ceny samochodów
 • zaleganie z ratami może skutkować rozwiązaniem umowy
 • w razie upadłości firmy - samochód przechodzi na wierzycieli leasingodawcy
 • koszty naprawy za samochód ponosi leasingobiorca, chyba że nie jest on odpowiedzialny za jego wadę

Leasing może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców. Niezależnie więc od tego, czy jesteś początkującym przedsiębiorcą, czy przedsiębiorcą już doświadczonym, może być to dla Ciebie dobra opcja. W szczególności zaletą leasingu jest to, że leasing jest uproszczoną procedurą, która nie wymaga angażowania własnych środków na sfinansowanie rzeczy, która jest przedmiotem umowy leasingu. Z całą pewnością leasing można uznać za alternatywę kredytu, a to czy będzie od niego korzystniejszy, zależy od możliwości firmy.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: