Co można odliczyć od podatku w działalności gospodarczej?

Ostatnia aktualizacja: 2019-04-29  |  Średni czas czytania: 07:03
Prowadzenie działalności gospodarczej, podobnie jak praca na etacie wiąże się z obowiązkiem składania rocznych zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego. Można wówczas skorzystać z przewidzianych w prawie podatkowym ulg i odliczeń od podatku. W tym artykule dowiesz się co można odliczyć od podatku w działalności gospodarczej.
Co można odliczyć od podatku w działalności gospodarczej?

Odliczenia od podatku w działalności gospodarczej stanowią jedną z dwóch ulg podatkowych, które możesz zastosować rozliczając swój podatek dochodowy (PIT).

Najpopularniejsze formularze PIT to:

 • PIT-37 - dla podatku rozliczanego na zasadach ogólnych. Od 2019 r. rozliczenia podatku możesz dokonać za pomocą formularza e-PIT dostępnego na stronie: podatki.gov.pl
 • PIT-36 - dla podatku rozliczanego na zasadach ogólnych, ale wtedy, gdy część uzyskanych przychodów uzyskana została bez pośrednictwa płatnika,
 • PIT-36L - dla podatku rozliczanego stawką liniową,
 • PIT-28 - dla ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatku możesz odliczyć:

IKZE (konto emerytalne)

IKZE - to forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. Prawo do założenia konta IKZE przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. Na jednym koncie IKZE gromadzić oszczędności może wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKZE np. z dzieckiem, czy współmałżonkiem.

Maksymalne odliczenie: wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5 331,60 zł

Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

Ulga na badanie i rozwój

Z ulgi na badania i rozwój korzystać z odliczenia mogą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy ponieśli wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe. Pod warunkiem jednak, że prace podejmowane były w sposób systematyczny, a ich celem było zwiększanie wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

maksymalne odliczenie: 10-30% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulg

wymagane dokumenty: ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

Z ulgi na badanie i rozwój skorzystać mogą:

Składki ZUS

 • maksymalne odliczenie: w wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2016
 • wymagane dokumenty: potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych  składek (np. potwierdzenie zapłaty)

Z ulgi skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - podatek liniowy PIT 36L
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28
 • osoby prowadzące działalność - karta podatkowa PIT 16 A

Ulga na leki

ulgę na leki odliczyć może wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

maksymalne odliczenie: Koszt leków minus 100 zł za miesiąc

wymagane dokumenty: potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

Skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Ulgę na sprzęt rehabilitacyjny odliczyć może podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

maksymalne odliczenie: Wysokość kosztów poniesionych wydatków

wymagane dokumenty: Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy), orzeczenie o niepełnosprawności

Z ulgi na sprzęt rehabilitacyjny skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28

Ulga na samochód

Ulga na samochód przeznaczona jest dla osób niepełnoprawnych legitymujące się I lub II grupą inwalidztwa oraz osób, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, będące właścicielami (współwłaścicielami) samochodu osobowego.

maksymalne odliczenie: 2 280,00 zł

wymagane dokumenty: akt własności/współwłasności oraz skierowanie na zabiegi, orzeczenie o I lub II stopniu niepełnosprawności

Z ulgi na samochód skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28

Darowizny kościelne

Od podatku dochodowego można odliczyć darowizny przekazywane na działalność kościołów i związków wyznaniowych.

maksymalne odliczenie: 6% dochodu podatnika

wymagane dokumenty: dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Z tej ulgi skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28

Darowizny na organizacje społeczne

Od podatku możesz odliczyć darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, działalność pożytku publicznego i wolontariatu.

maksymalne odliczenie: 6% dochodu podatnika

wymagane dokumenty: dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia)

Z tej ulgi skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28

Honorowe krwiodawstwo

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra krwi, kobieta w ciągu roku maksymalnie 1,8 litra. Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów.

maksymalne odliczenie: 6% dochodu podatnika

wymagane dokumenty: Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Skorzystać mogą:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie PIT37
 • osoby prowadzący działalność - podatek na skali PIT 36
 • osoby prowadzący działalność - ryczałt PIT 28

Ulga na Internet

Maksymalna ulga na Internet nie może przekroczyć kwoty 760 zł w danym roku podatkowym.

Ulga na Internet przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Ulga na Internet może zostać odliczona przez podatników rozliczających się w oparciu o PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z ustawą PIT, podatek obliczony według zasad ogólnych (skali podatkowej) lub stawką liniową, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokładnie chodzi tutaj o składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Odliczeniu nie podlega jednak jej całość, a jedynie część. I tak, odliczana kwota ze składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Dotyczy to składek krajowych oraz zagranicznych. Ponadto wysokość odliczenia ograniczona jest samym podatkiem, bowiem nie może ono przekroczyć kwoty tego podatku.

Co ważne, odliczeniu składki zdrowotnej od podatku jest możliwe tylko wtedy, gdy składka ta faktycznie została zapłacona w danym roku podatkowym. Samo to, że składka jest należna, ale nie zapłacona, nie uprawnia do jej odliczenia od podatku.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Z odliczenia od podatku działalności gospodarczej składek na ubezpieczenia zdrowotne możesz skorzystać jeśli jesteś przedsiębiorcą opodatkowanym według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub w formie karty podatkowej.

Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego kwoty tych odliczeń wykazuje się w zeznaniu podatkowym.

W przypadku przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej, deklarację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej w poszczególnych miesiącach - na formularzu PIT-16A.

Ustalenie kwoty składki na NFZ

Do odliczenia kwoty składki na NFZ od podatku konieczne jest udowodnienie, że doszło do jej zapłaty. Kwotę składki ustala się na podstawie dokumentu, który potwierdza poniesiony na ten cel wydatek. Może to być każdy dokument - dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy albo zaświadczenie wydane przez uprawniony organ.

W przypadku, gdy kwota składek wyrażona jest w walucie obcej, należy ją przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna zwana też ulgą na dzieci polega na odliczeniu od podatku dochodowego ustalonych w ustawie kwot z tytułu wychowywania dzieci.

Dla kogo ulga prorodzinna?

Odliczenie od podatku w działalności gospodarczej w postaci ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikom, którzy w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywali władzę rodzicielską,
 • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Ulga ta nie jest jednak przewidziana dla wszystkich. W przypadku wychowywania jednego dziecka przysługuje ona, jeżeli dochód rodziny w trakcie roku nie przekroczył 56 000 zł. W stosunku do małżeństw kwota ta wynosi 112 000 zł. Osoba samotnie wychowująca dziecko, odliczy od podatku kwotę do 1 112,04 zł na jedno dziecko a w przypadku wielu dzieci nawet do 2 224,08 zł rocznie tytułem ulgi prorodzinnej.

Jako przedsiębiorca możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli jesteś opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej.

Nie możesz z niej skorzystać gdy:

 • rozliczasz się według podatku liniowego,
 • składasz zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości,
 • składasz zeznanie ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych,
 • jesteś opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową.

Natomiast, może to zrobić drugi rodzić o ile, ma opodatkowane dochody tylko skalą.

Ulga przysługuje przede wszystkim tym podatnikom, którzy wychowują dzieci małoletnie, ale mogą z niej również skorzystać osoby wychowujące dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci w wieku 18-25 lat uczące się lub studiujące i nieuzyskujące dochodu wyższego niż 3 089 zł.

Prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej ustaje z chwilą umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz wstąpienia przez dziecko w związek małżeński. Ponadto ulga nie przysługuje, gdy dziecko lub rodzic prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Wysokość ulgi na dzieci

Wysokość ulgi na dzieci zależy od liczby wychowywanych dzieci. Za każdy miesiąc kalendarzowy wynosi ona:

 • 92,67 zł za opiekę nad jednym dzieckiem,
 • 92,67 zł za opiekę nad dwojgiem dzieci, przy czym jest to kwota na każde dziecko,
 • troje dzieci - 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł za trzecie dziecko,
 • czworo i więcej dzieci - 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł za trzecie dziecko i 225 zł za czwarte i następne dzieci.

Odliczenie nie może przekroczyć sumy przekazanych w trakcie roku podatkowego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ulga ta ma charakter proporcjonalny - dotyczy to i urodzenia i ewentualnej śmierci dziecka.

Limity:

 • do 1 112,04 zł rocznie na wychowanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł, dochód podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, nie przekroczyły w roku podatkowym 56 000 zł
 • do 1 112,04 zł rocznie na wychowanie dwójki dzieci,
 • do 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wbrew pozorom, od podatku dochodowego nie można odliczyć wpłaty 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Każdego roku podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie jest to żadne dodatkowe obciążenie dla podatnika, ani forma darowizny. Po prostu 1% z podatku, który należy zapłacić trafia do wskazanej organizacji.

Kto może przekazać 1% podatku?

1% podatku może przekazać każdy, kto rozlicza w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu i nie jest zwolniony z podatku. W tym przypadku nie ma znaczenia na jakich zasadach podatnik się rozlicza. Skorzystać z przekazania podatku nie może podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy.

Przekazanie 1% podatku wskazuje się w deklaracji podatkowej, po czym przelewu na właściwy rachunek dokonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego. Dlatego też istotne jest, żeby podać prawidłowe dane organizacji, a w szczególności numer KRS. Naczelnik ma obowiązek odstąpić od przekazania części podatku, jeżeli dana organizacja nie posiada lub nie zweryfikowała numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku zmieniła w okresie od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym.

Odliczenia od podatku w działalności gospodarczej - podsumowanie

Odliczenia od podatku w działalności gospodarczej występują w prawie podatkowym w formie ulg, które po spełnieniu określonych warunków możesz odliczyć od podatku dochodowego. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie ulg, które możesz odliczyć od podatku.

Ulga Kto może skorzystać? Wysokość ulgi
Składki na ubezpieczenie zdrowotne Każdy podatnik bez względu na formę opodatkowania Do 7,75% podstawy wymiaru składki
Ulga abolicyjna Podatnicy uzyskujący dochody poza granicami RP i rozliczający się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym Zależna od wysokości uzyskanych przychodów
Ulga prorodzinna Podatnik wychowujący dziecko małoletnie, mające prawo do zasiłku oraz uczące się lub studiujące do 26 roku życia - o ile nie zostanie przekroczony próg dochodowy 92, 67 zł na pierwsze dziecko oraz na pierwsze i drugie dziecko
166, 67 zł na trzecie dziecko
225 zł na czwarte i kolejne dziecko
1% podatku na organizacje pożytku publicznego Każdy podatnik, który nie jest zwolniony z podatku Maksymalnie 1% należnego podatku

Artykuł powstałe we współpracy z Tax Care.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: