Karta podatkowa

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-28  |  Średni czas czytania: 03:54
Karta podatkowa to jeden ze sposobów opodatkowania własnej działalności gospodarczej. Przynosi on wiele korzyści, a jednocześnie nie wymaga prowadzenia dokumentacji. Jednak nie każdy przedsiębiorca może z niego skorzystać. Na czym polega opodatkowanie kartą podatkową? Tego dowiesz się czytając dalej ten artykuł.
Karta podatkowa

Czym jest karta podatkowa i kto może z niej skorzystać?

Karta podatkowa to uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku, która uwzględnia rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej oraz liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza lub liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie.

Rozliczeń za pomocą karty podatkowej mogą dokonywać jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz za wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.

Spółki cywilne nie mogą skorzystać z opodatkowania kartą podatkową, jeżeli prowadzą działalność:

 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie wolnych zawodów polegającej na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaży preparatów weterynaryjnych,
 • w zakresie opieki domowej na dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, która polega na udzielaniu lekcji na godziny.

Szczegółowy wykaz działalności, które mogą skorzystać z opodatkowania kartą podatkową znajdziesz w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym dostępnej na stronie: prawo.sejm.gov.pl.

Jeżeli Twoja działalność mieści się w zakresie tych działalności, które mogą skorzystać z opodatkowania kartą podatkową, to musisz spełnić jeszcze dodatkowe warunki:

 • nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • Twój małżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie,
 • nie korzystasz z usług osób zatrudnionych wyłącznie przez siebie, z wyjątkiem usług specjalistycznych,
 • nie wytwarzasz wyrobów opodatkowanych akcyzą na podstawie odrębnych przepisów,
 • funkcjonujesz na terytorium państwa polskiego.

Zgłoszenie opodatkowania kartą podatkową

Jeśli chcesz opodatkować działalność gospodarczą poprzez kartę podatkową należy zgłosić taką decyjzę w urzędzie skarbowym. W przeciwnym wypadku zostaniesz automatycznie opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa się na formularzu PIT-16 do 20 stycznia danego roku podatkowego. Po otrzymaniu wniosku, naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość podatku.

Wniosek możesz złożyć na jeden z następujących sposobów:

Gdy dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą, wniosek o zastosowanie karty podatkowej powinieneś złożyć przed rozpoczęciem działalności lub oświadczenie o wyborze tej formy dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. W przeciwnym razie zostaniesz opodatkowany podatkiem na zasadach ogólnych i będziesz mógł zmienić formę dopiero w nowym roku podatkowym.

Masz również prawo do zrezygnowania z opodatkowania kartą podatkową. Żeby zmienić formę opodatkowania, złóż oświadczenie do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego do urzędu skarbowego. Z rozliczania się kartą podatkową możesz również zrezygnować wcześniej - w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku.

Stawki podatku w karcie podatkowej

Stawki podatku w karcie podatkowej określane są kwotowo i corocznie, z uwagi na inflację, są podwyższane.

Wysokość stawek jest przede wszystkim uzależniona od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

Obecnie obowiązujące stawki podatku w karcie podatkowej znajdziesz na stronie: prawo.sejm.gov.pl.

Opłacanie podatku i rozliczenie roczne przy karcie podatkowej

Wysokość podatku do zapłacenia ustala naczelnik urzędu skarbowego na dany rok podatkowy wraz z terminem do jego zapłaty. Ustalony podatek możesz pomniejszyć o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek uiszcza się za pośrednictwem firmowego konta bankowego na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do 28 grudnia roku podatkowego. W rozliczeniach w formie karty podatkowej nie ma możliwości kwartalnego opłacania podatku.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, musisz złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne na druku PIT-16A. Podatek ulega obniżeniu w pierwszej kolejności o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Księgowość przy karcie podatkowej

Rozliczanie firmy na zasadach karty podatkowej zdecydowanie zmniejsza obowiązki przedsiębiorcy. Przede wszystkim nie musisz prowadzić tylu ewidencji, co w innych formach opodatkowania. Nie musisz również składać zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Mimo to wybór karty podatkowej nie zwalnia Cię ze wszystkiego.

Twoimi obowiązkami jest w szczególności:

 • wystawianie na żądanie klienta rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż towarów lub wykonanie usług,
 • przechowywanie w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę,
 • informowanie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do podanego stanu w złożonym wniosku o zastosowanie karty podatkowej - chodzi o takie zmiany, które wpływają na wysokość podatku,
 • poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności.

Twoim obowiązkiem księgowym będzie również prowadzenie książki ewidencji zatrudnienia wszystkich osób przez Ciebie zatrudnionych.

Utrata prawa do opodatkowania kartą podatkową

Prawo do opodatkowania kartą podatkową możesz także utracić. Dochodzi do tego zwłaszcza, jeżeli podatnik nie stosuje się do wymogów prowadzenia karty podatkowej, a zwłaszcza gdy:

 • podałeś nieprawdziwe dane we wniosku o zastosowanie karty podatkowej, przez co podatek został zapłacony w niewłaściwej kwocie,
 • nie prowadzisz ewidencji zatrudnienia albo prowadzisz ją nierzetelnie,
 • nie powiadomiłeś urzędu skarbowego o istotnych zmianach, które mają wpływ na formę opodatkowania i wysokość podatku,
 • wystawione przez Ciebie faktury są niezgodne ze stanem faktycznym.

W takich przypadkach następuje wygaśnięcie decyzji o opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Wówczas zostajesz zobowiązany do założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Opodatkowanie kartą podatkową - zalety i wady

Karta podatkowa - jak i każda inna forma opodatkowania działalności gospodarczej - ma swoje zalety i wady. Zanim zdecydujesz się na opodatkowanie kartą podatkową, sprawdź dobre i złe strony karty podatkowej.

Do zalet opodatkowania kartą podatkową należą:

 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych - przedsiębiorca ma jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia. Księgę przychodów i rozchodów musisz prowadzić do momentu doręczenia decyzji o wysokości podatku w przypadku gdy rozpocząłeś działalność w trakcie roku podatkowego
 • nie składa się rocznych zeznań podatkowych
 • można obniżyć podatek o składki zdrowotne
 • nie trzeba wpłacać zaliczek na podatek
 • kwota podatku jest niezmienna bez względu na wysokość osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów

Natomiast do wad tej formy opodatkowania zalicza się:

 • brak możliwości zastosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem
 • nie można łączyć dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej z innymi dochodami
 • musisz zapłacić podatek nawet wtedy, gdy działalność przynosi straty
 • nie można skorzystać z ulg podatkowych
 • opodatkowanie kartą podatkową oznacza niską zdolność kredytową

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: