Co oznacza brutto i netto

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-17  |  Średni czas czytania: 03:50
Brutto” i „netto” to terminy na ogół wszystkim dobrze znane, a ich rozróżnienie wydaje się dosyć proste. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z ich szerokiego zastosowania - a co za tym idzie - z wieloznaczności obu pojęć, która staje się często przyczyną nieporozumień i błędnych interpretacji. Aby tego uniknąć warto dokładnie zapoznać się z tym, co oznaczają brutto i netto oraz jakie są między nimi różnice.
Co oznacza brutto i netto

Co oznaczają pojęcia brutto i netto

Terminy „brutto” i „netto” znajdują swoje zastosowanie w dwóch głównych przypadkach - w finansach oraz przy opisywaniu wagi, zwykle towarów. Na co dzień spotykamy się z nimi najczęściej podczas przeglądania produktów na półkach sklepowych, wykonywania różnego rodzaju transakcji finansowych, czy też przy zlecaniu przewozu jakiegoś towaru.

Co oznaczają więc brutto i netto? Oba terminy odnoszą się do wartości (ceny, masy) towaru lub usługi. Tym, co różni je od siebie jest natomiast wysokość tych wartości, która zależy o tego, czy uwzględnia się dodatkowe obciążenia (np. w postaci podatku), czy też nie. Oba terminy można więc pokrótce zdefiniować następująco:

  • brutto - to wartość towaru lub usługi wraz z wszelkimi obciążeniami
  • netto - to wartość towaru lub usługi nieuwzględniająca dodatkowych obciążeń

Zakres zastosowania obu tych pojęć jest bardzo szeroki. Wartość brutto i netto używane są bowiem do określania cen towarów i usług, kwot wynagrodzenia, aktywów i masy. W zależności od tego, czy terminy te odnoszą się do finansów, czy też do wagi jakiegoś towaru, ich znaczenie będzie się różnić.

Cena brutto a netto

W skrócie:
cena brutto - stawka podatku = cena netto

Pewnie nie raz podczas dokonywania zakupów zauważyłeś, że przy danym produkcie widnieje kilka różnych cen. Bardzo często są to właśnie ceny brutto i netto, które oznaczają kolejno:

  • cena brutto - to wartość towaru lub usługi z doliczoną kwotą należnego podatku VAT
  • cena netto - to wartość towaru lub usługi nieuwzględniająca podatku VAT

Różnicą pomiędzy ceną brutto a netto jest więc podatek VAT. Warto jednak wiedzieć, że całkowicie prawidłowa definicja ceny brutto i netto powinna brać pod uwagę również inne podatki, takie jak akcyza i cło. W gospodarce przyjęło się jednak stosować oba pojęcia jedynie w odniesieniu do podatku VAT. Dlatego też cenę netto, przedstawioną na fakturze VAT, traktuje się po prostu jako cenę zawierającą już ewentualną akcyzę, jeśli ta występuje.

Cenę brutto na podstawie ceny netto można wyliczyć ze wzoru:
cena brutto = cena netto x (1 + stawka podatku VAT)

Ze względu na różnice pomiędzy ceną brutto a netto, bardzo często zdarza się mylić ze sobą obie te kwoty. W przypadku zakupu jakiegoś towaru lub usługi, szczególną uwagę należy więc zwracać na całkowitą kwotę do zapłaty, czyli cenę brutto. O ile natomiast cena brutto jest kwotą płaconą przede wszystkim przez konsumenta, o tyle cenę netto częściej płaci przedsiębiorca. Wiąże się to z tym, że przedsiębiorca kupując towar na potrzeby prowadzonej firmy, płaci w sklepie cenę brutto, a następnie odlicza sobie wynikający z faktury podatek VAT. W rezultacie realnym kosztem, jaki podnosi przedsiębiorca, jest cena netto.

Wynagrodzenie brutto a netto

W kontekście wynagrodzenia, rozumianego jako wypłata pieniężna przyznawana pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę, wyróżnia się:

  • wartość brutto wynagrodzenia (płaca brutto) - to całkowita kwota wynagrodzenia uwzględniająca dodatkowe koszty, w tym ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • wartość netto wynagrodzenia (płaca netto) - to kwota wynagrodzenia wypłacana pracownikowi przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy po odliczeniu wszelkich składek i podatków

Rozumienie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto a wynagrodzeniem netto ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza przy podpisywaniu umów o pracę, gdyż kandydat i pracodawca - mówiąc o wynagrodzeniu - nie zawsze mogą mieć na myśli tę samą kwotę. Pracodawca operuje najczęściej kwotą brutto, gdyż jest to dla niego po prostu koszt zatrudnienia pracownika. Należy bowiem pamiętać, że wynagrodzenie brutto to kwota zawierająca dodatkowe koszta, jakie ponieść musi pracodawca w związku z przyjęciem nowej osoby. Kandydatów interesować będzie z kolei wynagrodzenie netto, ponieważ jest to kwota, którą pracownik dostaje „na rękę”, czyli tyle, ile faktycznie otrzymuje za swoją pracę. Ważność obu terminów będzie więc różnić się w zależności od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy osobą prywatną.

Przykład:
Jeżeli wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto wynosi 4500 zł, to wynagrodzenie netto - czyli to, co trafi na Twoje konto - wyniesie 3201,58 zł. Oznacza to, że z pensji brutto pracownika w roku podatkowym 2017 odliczanych jest część wynagrodzenia, które trafia na opłacenie składek oraz podatku.

Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto uzależniona jest również od tego, czy np. praca wykonywana jest w polskiej firmie, za granicą, czy też zdalnie dla zagranicznej firmy. Otóż jeśli jesteś pracownikiem polskiej firmy, to kwoty brutto i netto zawsze będą się od siebie różniły. Firma odprowadzi za Ciebie podatek, a także składki ZUS. Podobnie jest w przypadku pracy za granicą, przy czym to firma zagraniczna odprowadzi za Ciebie podatki i składki ubezpieczeniowe obowiązujące w kraju, w którym pracujesz. Jeśli natomiast wykonujesz pracę zdalnie dla

Masa brutto a netto

W skrócie:
masa netto + tara = masa brutto

Pojęć „brutto” i „netto” używa się również do określania wagi towaru. Każdy asortyment kupowany, gromadzony w magazynie i sprzedawany ma swoją wagę, która jest uwzględniana podczas przemieszczania, składowania i pozostałych czynności logistycznych. W tym zakresie używa się następujących terminów:

  • masa brutto - to całkowita masa towaru z opakowaniem
  • masa netto - to masa towaru bez opakowania

Różnicę pomiędzy masą brutto a netto, czyli wagę opakowania, podaje się natomiast w jednostce jaką jest tara. Również ona uwzględniana jest w procesach logistycznych.

Przykład:
Masa brutto, widniejąca na opakowaniu konserwy golonkowej, wynosi 380 g, natomiast masa netto - 300 g. Oznacza to, że sama zawartość konserwy (masa netto) waży 300 g, a pozostałą część wagi produktu stanowi waga metalowej puszki (tara), która wynosi 80 g.

Aktywa netto

wartość przedsiębiorstwa = aktywa + zobowiązania

Jako przedsiębiorca powinieneś również wiedzieć, iż w zakresie finansów i rachunkowości, zwłaszcza przy analizie wartości przedsiębiorstwa, często używane jest pojęcie „aktywów netto”. W myśl ustawy termin ten jest definiowany następująco:

  • aktywa netto - to całość aktywów jednostki pomniejszona o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu

Czym są więc aktywa netto? Aktywa te odzwierciedlają właściwy (nieobciążony zobowiązaniami) majątek przedsiębiorstwa, a zatem kapitał własny firmy. To właśnie za pomocą metody wyceny aktywów netto możliwe jest ustalenie wartości majątku firmy w skorygowaniu o wartość jej zobowiązań. Dokonuje się tego na podstawie następującego wzoru:

Uzyskana w ten sposób wycena informuje bezpośrednio o księgowej wartości majątku firmy przypadającej jej właścicielom.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: