Co to jest KPiR - księga przychodów i rozchodów?

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-02  |  Średni czas czytania: 04:10
Księga przychodów i rozchodów KPiR pozwala na rozliczanie się z urzędem skarbowym w zakresie podatkowym. Przeznaczona jest ona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co to jest księga przychodów i rozchodów, a także jakie warunki należy spełniać, aby móc korzystać z tej formy rozliczenia, przeczytaj ten artykuł.
Co to jest KPiR - księga przychodów i rozchodów?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów jest to narzędzie księgowe służące do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do księgowania wszelkich przychodów oraz wydatków Twojej firmy. Jest to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym.

Co wpisujemy do księgi przychodów i rozchodów?

W księdze przychodów i rozchodów (KPiR) obejmuje się następujące pozycje:

 • przychody
 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych
 • poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności
 • koszty prac badawczo-rozwojowych

Co nie podlega wpisowi do księgi przychodów i rozchodów?

Wpisowi do księgi przychodów i rozchodów nie podlegają:

 • zaliczki na poczet dostawy lub sprzedaży towarów albo wykonania usługi, ponieważ nie jest to jeszcze przychód ani koszt jego uzyskania
 • koszty inwestycji w czasie jej realizacji - dopiero zakończenie inwestycji można wpisać do księgi przychodów i rozchodów jako odpis amortyzacyjny
 • obrót opakowaniami zwrotnymi, które wydawane za kaucją nie mogą stanowić własności podatnika i nie mogą przez to stanowić przychodu
 • jednorazowa pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. dotacje z Urzędu Pracy czy też dotacje z UE

Kto jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

Warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, aby móc prowadzić ewidencję w formie księgi przychodów i rozchodów jest to, że przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie może przekroczyć równowartości 1 200 000 euro. Przychód przekraczający tę kwotę uniemożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości ze względu na ustawowy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Mimo spełniania warunków do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów istnieje możliwość zwolnienia od prowadzenia takiej księgowości w takich sytuacjach jak:

 • stan zdrowia i wiek osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Zwolnienie następuje na wniosek podatnika, który należy złożyć w urzędzie skarbowym nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego nie chcemy już prowadzić uproszczonej formy księgowości.

Oprócz wskazanych wyżej sytuacji, z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zwolnieni są podatnicy, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania.

Założenie księgi przychodów i rozchodów

Założenie księgi przychodów i rozchodów odbywa się według zasad przyjętych w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia takiej księgowości. Przyjęte zasady są następujące:

 • Księga przychodów i rozchodów powinna być założona na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O tym fakcie należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 20 dni od momentu założenia księgi.
 • O rozpoczęciu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów powinni również zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym bądź prowadzili pełną księgowość. Termin na zawiadomienie o tym fakcie wynosi 20 dni od dnia założenia księgi przychodów i rozchodów.
 • Spółka (cywilna, jawna, partnerska) prowadzi księgę przychodów i rozchodów dla spółki, jednak każdy ze wspólników ma obowiązek zgłoszenia prowadzenia takiej ewidencji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Formy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Podatnik prowadzący uproszczoną księgowość, ma do wyboru dwie formy księgi przychodów i rozchodów - formę tradycyjną oraz formę elektroniczną.

Forma tradycyjna

Prowadzona jest w formie papierowej i polega na uzupełnianiu kolumn, w których zamieszczane są następujące dane:

 • Kolumna 1 - liczba porządkowa kolejnych wpisów do księgi
 • Kolumna 2 - data wydatku lub przychodu
 • Kolumna 3 - numer faktury bądź innego dowodu zakupu
 • Kolumna 4 i 5 - dane kontrahentów
 • Kolumna 6 - rodzaj transakcji
 • Kolumna 7 - wartość sprzedaży towarów lub usług
 • Kolumna 8 - przychody uzyskane spoza sprzedaży towarów lub usług
 • Kolumna 10 - zakup materiałów potrzebnych do produkcji swoich wyrobów oraz zakup towarów handlowych
 • Kolumna 11 - koszty na zakup z kolumny 10
 • Kolumna 12 - informacje o pensjach pracowników
 • Kolumna 13 - pozostałe koszty
 • Kolumna 14 - suma kosztów z kolumny 12 i 13
 • Kolumna 15 - pozostaje pusta
 • Kolumna 16 - koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową
 • Kolumna 17 - miejsce przeznaczone na uwagi

Forma elektroniczna

Forma elektroniczna księgi przychodów i rozchodów prowadzona jest w sposób podobny do formy tradycyjnej, z tym że w systemie teleinformatycznym. Aby taka forma mogła być uznana za prawidłową, musi spełniać następujące warunki:

 • należy określić szczegółową instrukcję programu komputerowego, w którym prowadzona jest księga
 • dany program musi umożliwiać wgląd w treść oraz drukowanie wpisywanych danych zgodnie ze wzorem księgi
 • zapisane dane należy przechowywać na nośnikach danych tak, aby były one zabezpieczone przed zniszczeniem lub zniekształceniem

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji w formie uproszczonej za pomocą księgi przychodów i rozchodów opiera się na konkretnych zasadach, które wiążą podatników korzystających z księgowości w takiej formie.

Terminy wpisów w księdze przychodów i rozchodów

Zasadniczo, osoby prowadzące księgowość w formie uproszczonej, dokonują zapisów w księdze przychodów i rozchodów na bieżąco, po zakończeniu każdego dnia. Jeśli księgę prowadzi biuro rachunkowe, zapisy w niej możliwe są do 20 dnia każdego miesiąca w takiej kolejności, w jakiej powstawały dane przychody i wydatki.

Zasady księgowania:

 • przychodów - zapisuje się w dacie powstania przychodu, to znaczy dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi lub częściowego jej wykonania, ale nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności
 • kosztów - data uzależniona jest od rodzaju kosztu
 • zakup towarów i materiałów podstawowych - data wystawienia faktury, jeżeli przedsiębiorca otrzymał ją wraz z dostawą towarów
 • koszty wynagrodzeń - księgowanie przed datą faktycznie poniesionego wydatku
 • pozostałe wydatki - w zależności od wybranej metody - uwzględnia się datę poniesienia kosztu, czyli w dacie wystawienia dowodu księgowego (metoda kasowa) lub ujmuje się koszty bezpośrednie, czyli związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w okresie, w którym powstają odpowiadające im przychody, a koszty pośrednie w dacie ich poniesienia (metoda memoriałowa)

Przechowywanie księgi przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów przechowuje się w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu, które podatnik wskazał jako siedzibę. Jest to pewna zasada, od której są przewidywane wyjątki:

 • przedsiębiorstwo wielozakładowe - księga musi znajdować się w każdym z tych zakładów. Można prowadzić jedną wspólną księgę dla wszystkich, ale tylko wtedy, gdy każdy zakład prowadzi ewidencję sprzedaży.
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe - miejscem jej przechowywania może być i biuro rachunkowe i miejsce wykonywania działalności lub siedziba firmy. O tym, gdzie księga będzie przechowywana, należy zawiadomić Urząd Skarbowy.

Obowiązki przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Każdy podatnik, który prowadzi księgowość w formie uproszczonej, jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w sposób rzetelny i niewadliwy. Rzetelność oznacza, że dokonywane wpisy do księgi są zgodne z rzeczywistym stanem, natomiast niewadliwość oznacza prowadzenie jej zgodnie z przepisami rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów i objaśnieniami do wzoru księgi.

Wpisy do księgi przychodów i rozchodów powinny być dokonywane:

 • w języku polskim
 • w walucie polskiej
 • w sposób czytelny, staranny i trwały.

Oprócz tego podatnik ma obowiązek dokonywać wpisów na podstawie prawidłowych dowodów księgowych, a także ponumerować karty księgi i je zbroszurować.

W przypadku błędu w ewidencji, dopuszczalne są korekty błędnych wpisów. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • przez skreślenie błędnie wpisanej treści i wpisanie nowej - poprawkę należy podpisać i oznaczyć datą jej dokonania
  lub
 • przez wpisanie do księgi dowodów korektę błędów

Księga przychodów i rozchodów jest formą opodatkowania takich przedsiębiorstw, które nie mają zbyt wysokiego zysku w skali roku obrotowego. W szczególności przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców. Taka forma ewidencji jest najprostszym sposobem na księgowanie dochodów i wydatków w swojej firmie. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest dosyć proste niezależnie od tego, czy jej forma jest tradycyjna, czy elektroniczna.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: