Jak działa E-Sąd?

Ostatnia aktualizacja: 2015-07-24  |  Średni czas czytania: 03:27
Jest wiele możliwości windykowania należności. Jedną z nich jest samodzielna windykacja online, która chcemy państwu przedstawić w tym poradniku. Dowiesz się co to jest e-sąd, w jaki sposób działa oraz jak z niego korzystać! Artykuł zawiera również opis warunków, które musisz spełnić jako użytkownik tego serwisu by przeprowadzić skuteczną windykację!
Jak działa E-Sąd?

Windykacja on-line czyli jak działa E-Sąd

Postępowanie windykacyjne należności prowadzone przed e-Sądem jest alternatywą dla sprawy przed zwykłym sądem stacjonarnym, bądź też samodzielnej windykacji. Jego popularność wynika z wielu korzyści płynących dla powoda – na czele z szybkością postępowania i minimalizacją kosztów windykacji. Jednak nie wszyscy mają świadomość czym właściwie jest e-Sąd i w jaki sposób funkcjonuje.

Czy dzięki E-Sądowi odzyskam dług?

E-Sąd rozpatruje sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (w skrócie EPU). Zajmuje się odzyskiwaniem długu, który nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego. Mowa tu o długach powstałych na podstawie np. umowy zawartej na piśmie czy faktury, o ile nie ma wątpliwości co do ich wysokości. Ściąganie należności nie jest ograniczone ani co do kwoty, ani do co do ich liczby skierowanych przeciwko jednemu podmiotowi. Celem złożenia pozwu do e-Sądu jest odzyskanie należności, czyli orzeczenia, które w stosunku do dłużnika stwierdza obowiązek zapłaty długu. W przypadku, gdy występuje problem z dłużnikiem, po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty (czyli po upływie dwóch tygodni od doręczenia pozwanemu nakazu) sprawę można skierować do komornika sądowego.

Jak E-Sąd pomaga w odzyskaniu długu?

EPU, począwszy od wniesienia pozwu, aż do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego, usługa windykacyjna toczy się wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem strony internetowej e-Sądu. Wynika z tego założenie, że skuteczne są tylko te czynności powoda, które zostały podjęte poprzez windykację online, gdyż komunikacja pomiędzy powodem a sądem od początku do końca przebiega wyłącznie przez Internet. Z pozwanym e-Sąd porozumiewa się za pomocą tradycyjnej korespondencji papierowej, lecz pozwany może sam zapoczątkować komunikację internetową, która od tego momentu odbywa się tylko drogą elektroniczną.

Logowanie do systemu informatycznego e-Sądu

Decydując się na windykację online konieczne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika, które zakłada się poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego na stronie e-Sądu, z podaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości, miejsca zamieszkania wnioskującego, adresu poczty elektronicznej i adresu do korespondencji, po czym następuje weryfikacja danych (imion i nazwiska oraz numeru PESEL). Pozwany nie musi posiadać konta użytkownika, o ile z sądem komunikuje się drogą tradycyjną.

Pisma składane w postępowaniu windykacyjnym należności przed e-Sądem muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Certyfikat niezbędny do złożenia takiego podpisu wydaje Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, jak również Centrum Certyfikacji EPU.

Windykacja długu przed e-Sądem może być prowadzone przez powoda we własnym imieniu, a także przez jego pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego lub osobę reprezentującą go na innej podstawie.

Gdzie mieści się e-Sąd?

Mimo, że e-Sąd stanowi VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, swoją właściwością obejmuje cały kraj. Oznacza to, że windykację długu w e-Sądzie może zacząć każdy wierzyciel, bez względu na swoje miejsce zamieszkania bądź siedzibę, pod warunkiem, że jego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terenie Polski.

Jakie warunki musi spełnić pozew złożony w e-Sądzie?

Klient, który decyduje się na odzyskanie długu przez e-Sąd musi spełnić szereg warunków, aby sprawie został nadany bieg. Wniesienie takiego pozwu wiąże się z wypełnieniem odpowiedniego formularza, przy czym szczególności powinieneś pamiętać o następujących krokach:

 • Opłata procesowa - aby pozew wywołał skutki prawne trzeba ponieść koszty windykacyjne, czyli konieczne jest wniesienie drogą elektroniczną opłaty procesowej w terminie tygodnia od podpisania pozwu. Opłata od pozwu złożonego drogą elektroniczną wynosi 1,25% od wysokości kwoty dochodzonej w postępowaniu i nie może być niższa niż 30 zł. Od opłaty procesowej operator systemu płatności elektronicznych pobiera prowizję w wysokości 1%. Nie możesz wnosić o zwolnienie go od kosztów sądowych, ale możliwe jest zasądzenie tych kosztów na Twoją rzecz od pozwanego.
 • Data wymagalności - koniecznie musisz przytoczyć datę wymagalności, pod postacią np. daty płatności faktury czy spłaty pożyczki. W EPU mogą być dochodzone wyłącznie roszczenia, które stały się wymagalne najpóźniej w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wniesienia pozwu. Ponadto od dnia następującego po dniu wymagalności roszczenia, od długu można naliczać odsetki.
 • Musisz podać także numer NIP, PESEL lub KRS pozwanego.
 • Dowody na poparcie treści pozwu powinny być w pozwie wskazane, lecz nie dołącza się ich do dokumentu.

Jakie działania może podjąć pozwany?

Pozwany o toczącym się postępowaniu dotyczącym odzyskania długu przez wierzyciela dowiaduje się w momencie doręczenia nakazu zapłaty, który zobowiązuje go do spłaty długu w terminie dwóch tygodni lub wniesienia sprzeciwu, również w ciągu 14 dni od daty doręczenia tego nakazu. Jeśli pozwany zdecyduje się złożyć sprzeciw, w jego treści należy oznaczyć datę wydania nakazu zapłaty i sygnaturę sprawy oraz podpisać się. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia ani dołączenia dowodów, należy jednak wskazać zarzuty, na które pozwany się powołuje. W przypadku wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, czyli nie wywołuje skutków prawnych, a sprawa zostaje przekazana do zwykłego sądu, mającego siedzibę w miejscu zamieszkania dłużnika.

Jeżeli pozwany dowiedział się o wydaniu w stosunku do niego nakazu zapłaty dopiero w momencie rozpoczęcia egzekucji przez komornika, czyli nie miał możliwości wnieść sprzeciwu, powinien złożyć do e-Sądu zażalenie na postanowienie o nadaniu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności oraz wystąpić o doręczenie nakazu na dany adres, a następnie złożyć od niego sprzeciw. W sytuacji, gdy nakaz zapłaty doręczono prawidłowo, a pozwany bez swojej winy nie wniósł od niego sprzeciwu w terminie dwóch tygodni, może wystąpić z pismem o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu, jednocześnie z tym sprzeciwem. Pozwany powinien uprawdopodobnić okoliczności, przez które nie mógł wnieść sprzeciwu w wyznaczonym terminie, a te pisma wnieść w przeciągu tygodnia od ustania tych okoliczności.

Zalety e-Sądu:

Dochodzenie swojego roszczenia w procedurze EPU nie jest obowiązkowe. Możesz zainicjować postępowanie tradycyjne, przed sądem określonym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Jednak korzyści wynikające z korzystania z e-Sądu pomogą uniknąć problemu z dłużnikiem, m.in.:

 • krótszy czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy i odzyskanie długu;
 • obniżenie kosztów windykacyjnych;
 • brak obowiązku stawiennictwa stron na posiedzeniu sądu, ani osobiście, ani przez pełnomocnika;
 • uproszczone konstruowanie pism procesowych poprzez wypełnianie przygotowanych formularzy, a przez to zmniejszenie ryzyka występowania błędów formalnych;
 • brak konieczności załączania dowodów do pozwu;
 • przeprowadzenie postępowania przed sądem bez konieczności wychodzenia z domu;
 • łatwy dostęp do dokumentów sprawy.

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Masz pytania na temat windykacji?

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 796 123 124

Zapytaj eksperta

Mateusz Jakóbiak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: