Jak otworzyć restaurację?

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-26  |  Średni czas czytania: 09:15
Marzysz o własnym lokalu gastronomicznym? Chcesz otworzyć swoją restaurację? Kluczem do spełnienia marzeń jest działalność gospodarcza. Jak otworzyć restaurację? Dowiesz się tego czytając dalej ten artykuł.
Jak otworzyć restaurację?

Restauracja - działalność gastronomiczna

Działalność gastronomiczna to jedna z najbardziej wymagających gałęzi własnego biznesu. Przede wszystkim wymaga sporych nakładów finansowych - trzeba znaleźć odpowiedni lokal oraz go wyposażyć. Ponadto własna działalność gastronomiczna, niezależnie od tego czy ma być to restauracja czy kawiarnia, podlega ścisłym regulacjom prawnym dotyczących żywności, stanu technicznego budynku, jakością wody oraz samego wyposażenia lokalu i używanych w nim sprzętów.

Do otwarcia restauracji będziesz potrzebował szeregu zezwoleń. Nie musisz od razu spełniać wszystkich wymagań, ponieważ w zasadzie wszystkie zezwolenia można zdobyć również w trakcie prowadzenia działalności. Warto jednak starać się o uzyskanie zezwoleń jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności.

Wymagania sanitarne dla lokalu gastronomicznego

Zanim otworzysz swoją restaurację, musisz spełnić szereg wymagań sanitarnych. Dopiero wtedy będziesz mógł prowadzić działalność gastronomiczną. Regulacje w tym zakresie zawiera ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z jej przepisami na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności powinieneś złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej do państwowego inspektora sanitarnego. Ponadto na prowadzenie w danym lokalu punktu gastronomicznego musisz uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zanim lokal zostanie zatwierdzony przez Sanepid, wcześniej musi on zostać odebrany na 2 tygodnie przez rozpoczęciem pracy restauracji. Do obioru lokalu musisz przygotować następujące dokumenty:

 • projekt budowalny, projekty branżowe i technologiczne uzgodnione z rzeczoznawcami,
 • oświadczenie kierownika nadzoru budowlanego lub firmy budowlanej, że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają certyfikaty,
 • protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • badanie wody wykonane przez Sanepid,
 • w przypadku nowego lokalu potrzebne będzie również pozwolenie na budowę oraz zaakceptowany przez gminę plan lokalizacji i umowa na wywóz nieczystości stałych i pokonsumpcyjnych,
 • w przypadku adaptacji lub przebudowy lokalu potrzebne będzie także pozwolenie gminy lub dzielnicy wydziału architektury na zmianę sposobu użytkowania lub na przebudowę, dodatkowo załącza się sporządzone projekty technologiczne.

Sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym

Jeżeli chcesz sprzedawać w swoim lokalu alkohol, musisz uzyskać do tego specjalne zezwolenie. Zezwolenie takie wydawane jest na wniosek, a udziela go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zanim jednak wystąpisz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zastanów się jakiego rodzaju alkohol chcesz sprzedawać. Jest to istotne, ponieważ pozwolenia są udzielane oddzielnie ze względu na rodzaj alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu,
 • powyżej 4,5% zawartości alkoholu,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Aby uzyskać zezwolenie, musisz złożyć pisemny wniosek, w którym należy wskazać następujące informacje:

 • rodzaj zezwolenia o jakie się ubiegasz,
 • oznaczenie, pod którym chcesz prowadzić swoją działalność,
 • siedzibę i adres,
 • numer z rejestru działalności gospodarczej,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • adres punktu sprzedaży i składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu oraz decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która potwierdza spełnienie warunków sanitarnych.

Odtwarzanie muzyki w lokalu

Jeśli chcesz w swoim lokalu odtwarzać publicznie muzykę, musisz uzyskać licencję. Jest ona udzielana na poszczególne formy wykorzystania utworów, które są chronione prawami autorskimi. Ustawa o prawie autorskim wskazuje, że publiczne odtwarzanie muzyki z kaset, płyt i innych nośników należy płacić odpowiedniej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

W Polsce najbardziej znaną organizacją zajmującą się zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi jest ZAIKS, który reprezentuje twórców. Inne reprezentują wykonawców. Jeżeli chcesz odtwarzać w swojej restauracji muzykę, musisz podpisać z nimi odpowiednie umowy oraz uiszczać opłaty, których wysokość jest uzależniona od liczby miejsc w lokalu i wielkości miasta.

Przepisy BHP

W lokalu gastronomicznym szczególny nacisk należy położyć na higienę osobistą i stan zdrowia zatrudnionych osób przy przygotowywaniu posiłków. Twój lokal musi mieć opracowane instrukcje mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu. Ponadto muszą być przeprowadzane regularne szkolenia personelu. Od pracowników wymagane są książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wymagania higieny dotyczą w szczególności:

 • obowiązku mycia rąk przed rozpoczęciem pracy,
 • konieczności posiadania czystej odzieży ochronnej,
 • zakazu przechowywania rzeczy osobistych w sferze produkcyjnej,
 • zakazy wykonywania czynności, które mogłyby przyczyniać się do zanieczyszczenia żywności, a w szczególności niedopuszczalne jest noszenie biżuterii, szpilek i spinek do włosów oraz innych podobnych przedmiotów.

Nazwa dla Twojej restauracji

Jednym z elementów w zakładaniu własnej restauracji jest znalezienie dla niej odpowiedniej nazwy. Musi ona być oryginalna i oddawać charakter Twojej firmy. W końcu to z nazwą stykają się w pierwszej kolejności potencjalni klienci, przez co niejako tworzy wizytówkę Twojej działalności. Jak znaleźć odpowiednią nazwę dla restauracji? Powinna ona spełniać kilka cech:

 • nazwa powinna być prosta, czyli łatwa zarówno do zapisania, zapamiętania oraz powtórzenia. Prostotę nazwy ocenia się z punktu widzenia rynku, w którym działa Twoja restauracja
 • nazwa nie powinna kojarzyć się negatywnie. Dzięki dobraniu odpowiednich słów nazwa powinna nadać pozytywny komunikat do jej odbiorcy. Warto również, aby wybrana przez Ciebie nazwa nie miała negatywnych wydźwięków w językach obcych. W końcu może się zdarzyć, że Twoją restaurację odwiedzi obcokrajowiec
 • nazwa powinna być unikalna, w przeciwnym razie zginie między innymi firmami działającymi w tej samej branży
 • nazwa powinna być również bezpieczna, czyli powinieneś mieć do niej prawo własności. Jednak aby takie prawo uzyskać nazwa musi spełniać przesłanki do zarejestrowania jej jako znak towarowy
 • nazwa musi również pasować do strategii firmy i trafiać do odpowiedniej grupy docelowej

Dlaczego nazwa powinna być bezpieczna? Uzyskanie prawa własności do znaku towarowego pozwoli Ci na jego wyłączne używanie. Dzięki temu prawo, żaden inny podmiot nie będzie mógł używać Twojego znaku towarowego w tej samej branży, w której działasz Ty. Oprócz wyłącznego prawa posługiwania się znakiem towarowym, dzięki jego rejestracji zdobędziesz również narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją oraz podniesiesz renomę i prestiż swojej firmy.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: Catering
Cena: 49 zł

Biznesplan: Catering

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Gastronomia

Jak otworzyć restaurację w 6 krokach?

Otwarcie własnej restauracji w zasadzie nie różni się od zakładania każdej innej działalności gospodarczej, poza koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń.

Krok 1. Forma prawna działalności gospodarczej

Przystępując do zakładania własnego lokalu gastronomicznego musisz zacząć od wyboru formy prawnej działalności gospodarczej, czyli zadecydowania czy chcesz prowadzić firmę samodzielnie, czy w formie spółki z inną lub innymi osobami. Swoją restaurację możesz prowadzić jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarczą,
 • spółka cywilna,
 • handlowa spółka osobowa - z wyłączeniem spółki partnerskiej,
 • handlowa spółka kapitałowa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najczęściej wybierana formą prowadzenia własnego biznesu przez początkujących przedsiębiorców. Wynika to z prostoty prowadzenia firmy w ten sposób, tym bardziej jeżeli nie jest ona dużych rozmiarów. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga kapitału zakładowego, prowadzenia pełnej księgowości oraz pozwala na korzystanie z ulg i dotacji. Wadą tej formy jest pełna odpowiedzialność właściciela firmy za jej zobowiązania.

Spółka cywilna

Jeżeli planujesz prowadzenie działalności wspólnie z inną osobą, warto rozważyć założenie spółki cywilnej. Powstaje ona na podstawie pisemnej umowy. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że w jej imieniu działają wspólnicy, którzy odpowiadają solidarnie za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółkę rejestruje się w CEIDG na takich samych zasadach jak jednoosobową działalność gospodarczą.

Handlowe spółki osobowe

Handlowe spółki osobowe odznaczają się tym, że powstają z chwilą ich wpisu do KRS. Nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną co daje im możliwość działania we własnym imieniu. Do spółek osobowych, w formie których możesz otworzyć restaurację, należą:

 • spółka jawna - polecana dla wspólników, którzy darzą się wzajemnym zaufaniem. Założenie spółki nie wymaga kapitału zakładowego, a wspólnicy jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie ze spółką
 • spółka komandytowa - jej wspólnicy mają zróżnicowany status prawny. Co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki subsydiarnie całym swoim majątkiem, a co najmniej jeden musi być komandytariuszem, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej
 • spółka komandytowo-akcyjna - podobnie jak w spółce komandytowej występuje tutaj dwojaki rodzaj wspólników - komplementariusze oraz akcjonariusze. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 50 000 zł

Handlowe spółki kapitałowe

Handlowe spółki kapitałowe po zarejestrowaniu w KRS otrzymują osobowość prawną, dzięki czemu same mogą zaciągać zobowiązania, nabywać prawa i obowiązki oraz samodzielnie odpowiadać za swoje długi. Odpowiedzialność wspólników jest tutaj ograniczona. Co ważne, spółki kapitałowe można zakładać jednoosobowo. Do założenia spółki kapitałowej konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości:

 • co najmniej 5 000 zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • co najmniej 100 000 zł dla spółki akcyjnej.

Krok 2. Opodatkowanie firmy

Drugim krokiem do otwarcia restauracji jest wybranie, w jakiej formie chcesz opodatkować swoją działalność gospodarcza. Wybór dotyczy sposobu obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli więc zdecydowałeś się na działalność jednoosobową albo w formie spółki osobowej, Twoje dochody mogą być opodatkowane na jednej z poniższych zasad.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Opiera się ona na dwóch progach podatkowych - 18% i 32%. Jeżeli Twoje dochody z działalności gastronomicznej w danym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85 528 zł, podatek wyniesie 18% dochodu. Jeżeli przekroczysz tą kwotę, od osiągniętej nadwyżki dodatkowo zapłacisz 32% podatku. Ta forma opodatkowania ma tą zaletę, że możesz korzystać z ulg podatkowych.

Podatek liniowy - wybierając ten sposób opodatkowania dochodów decydujesz się na stosowanie stałej stawki podatkowej w wysokości 19% bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. O wyborze tego podatku musisz poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Forma ta jest opłacalna dla tych przedsiębiorców, których dochody przekraczają pierwszy próg podatkowy. Minusem podatku liniowego jest brak możliwości korzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma rozliczania. Możesz z niej skorzystać, jeżeli przychód z Twojej działalności gastronomicznej nie przekracza równowartości 250 000 euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, które w przypadku restauracji opodatkowane są stawką:

 • 8,5% w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,
 • 3% objęte są wszystkie przychody z działalności gastronomicznych - z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowania. Podatek ustalany jest według stałych miesięcznych stawek pomniejszonych o składkę zdrowotną. Możesz wybrać kartę podatkową, jeżeli nie chcesz prowadzić sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Wysokość stawki podatku zależy od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której chcesz otworzyć restaurację.

W przypadku spółek kapitałowych, dochody przez nie uzyskiwane są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Prowadząc taką spółkę podatek płaci się niejako „podwójnie”, ponieważ z jednej strony opodatkowane są dochody spółki, a z drugiej płacony jest podatek dochodowy przez wspólników, którzy otrzymują zyski z tytułu posiadanego udziału w spółce.

Podatek VAT

Podatek VAT wliczany jest w cenę towaru lub usługi tego sprzedawcy, który jest płatnikiem tego podatku. Jeżeli zdecydujesz się zostać podatnikiem VAT, będziesz musiał odprowadzać należny podatek związany ze sprzedażą, ale będziesz też uprawniony do uzyskania jego zwrotu z tytułu dokonywanych zakupów.

Podatnikiem VAT musisz obowiązkowo zostać, jeżeli wartość sprzedaży w roku podatkowym przekroczy kwotę 200 000 zł netto. Po przekroczeniu tej kwoty jesteś zobowiązany do rejestracji na druku VAT-R  w urzędzie skarbowym. Będąc właścicielem restauracji powinieneś zdecydować się na rejestrację jako czynnego podatnika VAT wówczas, gdy chcesz osiągać wysokie dochody. Z kolei opłaca się być zwolnionym z podatku VAT w przypadku gdy:

 • Twoimi klientami są osoby fizyczne,
 • cena towarów zawiera mało kosztów,
 • dostawcami lokalu gastronomicznego są podmioty niebędące płatnikami VAT.

Krok 3. Kody PKD opisujące działalność gospodarczą

Podczas zakładania działalności gospodarczej musisz wybrać odpowiednie kody PKD, które sklasyfikują Twoją restaurację. Kody PKD musisz wybrać bez względu na to czy chcesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą, czy chcesz ją prowadzić w formie spółki.

Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis kodu
I 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem
I 56 56.1 56.10 PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
I 56 56.1 56.10 PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
I 56 56.2 56.21 PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
I 56 56.2 56.29 PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
I 56 56.3 56.30 PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

Przy wyborze odpowiednich kodów PKD zacznij od tego, który ogólnie opisuje wiodącą w Twojej firmie działalność. W przypadku restauracji podstawowym kodem będzie PKD 56.10.A dotyczący przygotowywania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach bez względu na to, czy spożywają posiłki na miejscu, na wynos, czy są im dostarczane.

Krok 4. Księgowość w firmie

Prowadzenie każdego biznesu wiąże się z koniecznością prowadzenia jego księgowości. Forma prowadzonej dokumentacji zależy zarówno od formy prawnej działalności gospodarczej, jak i wybranej formy opodatkowania.

Większość firm prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której zapisywane są wszystkie finansowe zdarzenia mające wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz spółek jawnych, gdy rozliczają się one na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W przypadku opodatkowania ryczałtem, księgowość prowadzi się w formie ewidencji przychodów. Z kolei karta podatkowa zwalnia z prowadzenia księgowości.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek kapitałowych oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Podmioty te zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, co oznacza, że muszą one prowadzić pełną księgowość.

Księgowość w swojej firmie możesz prowadzić samodzielnie. Jednak będąc właścicielem restauracji będziesz miał wiele innych obowiązków. Żeby nie pogubić się w dokumentacji finansowej, warto wówczas rozważyć zatrudnienie księgowego lub współpracę z biurem rachunkowym.

Coraz chętniej wybieraną opcją prowadzenia księgowości przez przedsiębiorców są internetowe biura rachunkowe. Wynika to ze stosunkowo niskich kosztów oferowanych usług oraz uproszczonej współpracy bez konieczności wożenia dokumentów. Ponadto wiele biur rachunkowych online oferuje inne narzędzia, które ułatwiają prowadzenie księgowości w firmie, takie jak:

 • programy do fakturowania,
 • system CMR z funkcjami terminarza,
 • umożliwienie wysyłania deklaracji i raportów JPK,
 • rozliczanie pracowników.

Krok 5. Zarejestruj firmę

W zależności od wybranej przez Ciebie formy prawnej działalności gospodarczej musisz zarejestrować ją w CEIDG lub KRS.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych. Rejestracja w tym rejestrze jest bezpłatna. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1, który jednocześnie jest wnioskiem o nadanie numeru NIP i REGON.

Wniosek możesz złożyć na kilka sposobów:

 • bez wychodzenia z domu - zarejestruj się na stronie internetowe CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub za pomocą bankowości internetowej;
 • wypełnij wniosek online i złóż go w urzędzie - elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie internetowej CEIDG. Żeby go wypełnić nie musisz się rejestrować. Zapamiętaj kod wniosku i udaj się do urzędu. Tam urzędnik wydrukuje Twój wniosek, da Ci go do podpisania i potwierdzi w systemie;
 • załóż firmę przez telefon - w tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy, gdzie wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, z którym należy udać się do urzędu. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i da Ci go do podpisu;
 • złóż wniosek osobiście - wniosek możesz wypełnić na miejscu w urzędzie gminy lub miasta albo wydrukować go wcześniej ze strony internetowej CEIDG, wypełnić, podpisać i przynieść do urzędu;
 • wyślij wniosek listem poleconym - w tym przypadku przesłany wniosek musisz opatrzyć własnoręcznym podpisem, który został potwierdzony notarialnie.

Rejestracja w KRS dotyczy spółek prawa handlowego - osobowych i kapitałowych. Za wpis w KRS trzeba zapłacić 500 zł oraz za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł. Wniosek o wpis składa się w sądzie rejonowym (gospodarczym) właściwym ze względu zamieszkania lub siedzibę firmy. Wniosek można złożyć również elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego S24 - wówczas opłata za wpis do KRS wynosi 250 zł.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Będąc właścicielem restauracji nie masz obowiązku zakładania firmowego konta. Dla celów działalności możesz używać rachunku prywatnego, ale pod warunkiem, że jesteś jedynym jego właścicielem. Jeżeli więc masz jedno konto wspólnie z małżonkiem, nie możesz z niego korzystać w prowadzonej przez siebie firmie. W takim przypadku najlepiej założyć oddzielny rachunek bankowy dla celów Twojej firmy.

Pamiętaj również, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarcza powinno być zawsze przeprowadzane za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego, gdy:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: