Jak założyć fundację?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-13  |  Średni czas czytania: 06:18
Fundacja to organizacja pozarządowa, która powoływana jest do celów gospodarczych. Prowadzenie własnej fundacji może być świetną alternatywą dla prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie dla tych osób, które prowadzić działalność charytatywną, artystyczną czy sportową. Jeżeli chcesz założyć fundację, ale nie wiesz jak, ten artykuł jest dla Ciebie.
Jak założyć fundację?

Co to jest fundacja i czym się zajmuje?

Fundacja to organizacja pozarządowa powołana w celach społecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, fundacjach może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak:

 • ochrona zdrowia,
 • rozwój gospodarki i nauki,
 • oświata i wychowanie,
 • kultura i sztuka,
 • opieka i pomoc społeczna,
 • ochrona środowiska,
 • opieka nad zabytkami.

Poza wymienionymi celami, fundacja może realizować inne dowolne cele charytatywne lub społeczne albo gospodarczo użyteczne, ale pod warunkiem, że mają one charakter publiczny. Chcąc założyć fundację, musisz pamiętać, że nie może ona działać w celu zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fundatora ani żadnej innej osoby. W każdym przypadku fundacja ma służyć dobru ogólnemu. Charakterystyczną cechą fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona.

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Polski.

Jak założyć fundację w sześciu krokach?

Od pomysłu na powołanie fundacji, do faktycznego rozpoczęcia jej działalności musisz przejść przez kilka etapów. Najważniejszymi krokami, które musisz podjąć do założenia własnej fundacji są:

 • ustalenie wysokości funduszu założycielskiego i ustanowienie aktu fundacyjnego
 • opracowanie statutu
 • zarejestrowanie fundacji w KRS

Oprócz tych kroków, do założenia fundacji musisz podjąć również wiele innych czynności. Poniżej przeczytasz o tym, jak założyć fundację w sześciu krokach.

Krok 1. Fundusz założycielski

Jako fundator fundacji, musisz określić cel tworzonej przez Ciebie fundacji, a także przeznaczyć na ten cel określony majątek. Majątek ten ma za zadanie umożliwienie wykonywania działań fundacji. Jest to tzw. fundusz założycielski, na który mogą składać się:

 • pieniądze - należy wówczas wskazać, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na realizację celu fundacji. Możesz to zrobić w walucie polskiej, jak i obcej (wtedy musisz określić jej równowartość w złotówkach według aktualnego kursu NBP)
 • papiery wartościowe - w takim przypadku musisz określić jakie to są papiery oraz podać ich cechy indywidualne, a dodatkowo określić wierzytelność, jaka z nich przysługuje
 • rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji - w przypadku nieruchomości należy podać numer księgi wieczystej

O wysokości funduszu założycielskiego decydujesz samodzielnie. Przepisy prawa nie określają minimalnej ani też maksymalnej wysokości funduszu założycielskiego. Dlatego też jego wysokość zależy przede wszystkim od tego, czy chcesz przez swoją fundację prowadzić działalność gospodarczą czy też nie. Przyjmuje się, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego wynosi od 500 do 1 000 zł. Nie jest to jednak kwota ustawowo ustalona. Zdarza się, że fundatorzy ustanawiają niższe bądź wyższe kwoty i sądy rejestrują takie fundacje. Natomiast w przypadku, gdy fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, środki majątkowe nie mogą być mniejsze niż 1 000 zł - o czym stanowi już ustawa o fundacjach. Jednak z uwagi na to, że fundacja na działalność pożytku publicznego musi przeznaczyć co najmniej tyle samo, to jej fundusz założycielski musi wynosić minimalnie 2 000 zł.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Krok 2. Akt fundacyjny

Kiedy ustalisz już, w jakiej wysokości ma być fundusz założycielski, czas na akt fundacyjny. Akt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora, które zmierza do ustanowienia fundacji, określając cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu. Ustawa o fundacjach wymaga, aby oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji było złożone w formie aktu notarialnego. Akt notarialny może zostać sporządzony również za granicą. Ma on wówczas taką samą moc, jak złożony przed notariuszem w Polsce, ale pod warunkiem, że sporządzony został przez polskiego konsula i po uzyskaniu od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia.

Oświadczenie o ustanowieniu fundacji musi zawierać przede wszystkim:

 • cel lub cele powstania fundacji,
 • majątek przeznaczony na realizacje celów fundacji.

Jako fundator, w oświadczeniu możesz również wskazać właściwego ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją. Dokonując wyboru, weź pod uwagę cele fundacji i wskaż tego ministra, który zajmuje się sprawami związanymi z celami Twojej fundacji.

Ustanawiając akt fundacyjny, zobowiązujesz się do przekazania określonego majątku na rzecz tworzonej przez Ciebie fundacji. Obowiązek ten musisz zrealizować po uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej, czyli po dokonaniu wpisu w KRS. Do tego też czasu możesz odwołać akt fundacyjny.

Krok 3. Statut fundacji

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz jej statutu. Gdy dokonałeś już aktu fundacyjnego, czas na ustanowienie statutu fundacji. Zasadniczo statut fundacji ustanawia fundator. Określa się w nim:

 • nazwę fundacji - w statucie należy wpisać pełną nazwę fundacji. Jeżeli nazwa pojawiła się w akcie fundacyjnym, to w obu dokumentach musi być ona taka sama. Przepisy dotyczące fundacji nie wskazują na to, że nazwa ma się odróżniać od innych organizacji. Mimo to warto zadbać o to, aby tak było, ponieważ będzie łatwiejsza do zapamiętania dla potencjalnych darczyńców, a ponadto będzie łatwiej rozpoznać taką fundację. Jeżeli Twoja fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, w jej nazwie musisz wskazać formę prawną organizacji, czyli „fundacja”.
 • siedzibę fundacji - w statucie musisz wpisać nazwę miejscowości, w której mieści się siedziba Twojej fundacji. Nie ma konieczności wpisywania pełnego adresu. Ponadto takie rozwiązanie jest niepraktyczne, ponieważ w razie zmiany adresu siedziby, będziesz musiał ponosić koszty zmian danych w KRS.
 • majątek fundacji - w tym miejscy wpisujesz wysokość funduszu założycielskiego, czyli konkretną kwotę. Jeżeli wkładem nie były pieniądze, a rzeczy, to wpisuje się ich wartość rynkową.
 • cele fundacji - informują o tym, po co została powołana fundacji.
 • formy i zakres działalności fundacji - w tym miejscu podajesz, w jaki sposób zamierzasz realizować statutowe cele fundacji. Podajesz konkretne działania, jakie chcesz podjąć, ale też ogólne idee. Możesz przykładowo wpisać, że fundacja realizuje swoje cele poprzez promowanie młodych twórców w kraju i za granicą albo przez prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 • skład i organizację zarządu - fundacja musi mieć zarząd, czyli organ wykonawczy, który kieruje działalnością fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd stanowi jedyny obowiązkowy organ fundacji.
 • sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków - zarząd najczęściej wybierany jest przez fundatora. W statucie możesz od razu określić osoby, które wejdą w skład pierwszego zarządu fundacji. Członkiem zarządu może zostać również fundator.

Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundację, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Możesz odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.

Krok 4. Zarząd fundacji

Po ustaleniu statutu, czas na powołanie zarządu. Jest to jedyny obligatoryjny organ fundacji, który odpowiada za codzienne działanie fundacji. Fundator lub fundatorzy mogą wchodzić w skład zarządu oraz innych organów, jak inni członkowie zarządu. Jeżeli fundator jest członkiem zarządu, to najczęściej staje na jego czele zostając prezesem, który ma szczególne uprawnienia, a w szczególności:

 • do reprezentowania fundacji na zewnątrz w każdych sprawach niemajątkowych,
 • uczestniczenie w kongresach czy sympozjach.

Liczba członków zarządów nie została prawnie określona. Powinien to być organ kolegialny, co oznacza, że powinien składać się z co najmniej dwóch osób. Liczbę członków zarządu możesz więc ustalić samodzielnie, wpisując ją do statutu fundacji (liczba może być wskazana przez określenie liczby „od do”). W praktyce najlepiej powołać nieparzystą liczbę członków. Takie rozwiązanie ułatwi podejmowanie decyzji, przy podejmowaniu których potrzeba jest większość. W przypadku zarządów o parzystej liczbie członków, warto postanowić na przykład decydujący głos prezesa.

Kompetencje zarządu związane są z funkcją wykonawczą. Do zadań zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością fundacji,
 • reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji,
 • wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją,
 • podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji.

Krok 5. Wpis do KRS

Ustanowiłeś już akt fundacyjny i statut oraz powołałeś zarząd? Czas na wpisanie fundacji do KRS. Wniosek o rejestrację fundacji w KRS składa się na urzędowych formularzach:

KRS-W20 - jest to formularz podstawowy, na którym zgłasza się fundację. Wpisuje się w nim:

 • nazwę i wydział sądu,
 • rodzaj dokonywanej rejestracji,
 • określenie formy prawnej organizacji,
 • adres do korespondencji i ewentualnie dane pełnomocnika procesowego,
 • zasadniczą treść zgłoszenia,
 • informacje o formularzach załączników i dokumentach.

KRS-WK - jest to załącznik do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Należy w nim wpisać informacje wynikające ze statutu fundacji - kto jest uprawniony do reprezentacji, jakie funkcje pełnią określone osoby w zarządzie.

KRS-WM - ten formularz trzeba złożyć, jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą i chce ją rozpocząć po zarejestrowaniu fundacji.

Do wniosku o rejestrację fundacji w KRS dołącza się następujące dokumenty:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji - 1 egzemplarz,
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru - 1 egzemplarz,
 • statut fundacji - podpisany przez fundatora - 3 egzemplarze,
 • uchwały o powołaniu władz fundacji - 1 egzemplarz,
 • oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń - 1 egzemplarz,
 • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru.

Dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być pisemna zgoda osób powołanych do zarządu. Oświadczenie takie nie będzie wymagane, jeżeli wniosek o rejestrację fundacji będzie podpisany przez zarząd.

Wszystkie składane formularze muszą być podpisane przez tę samą osobę lub osoby - fundatora lub zarząd.

Składając wniosek o wpis do KRS, musisz go opłacić. Wpłaty należy dokonać na rachunek lub do kasy sądu, w którym składamy wniosek. Koszty w przypadku fundacji wynoszą:

 • dla fundacji rejestrującej się wyłącznie w KRS - 250 zł
 • dla fundacji rejestrującej się w rejestrze fundacji i rejestrze przedsiębiorców KRS - 600 zł (w tym 500 zł to opłata za wpis, a 100 zł za ogłoszenie go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Sąd dokonuje wpisu do KRS fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez upoważnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu funkcji do KRS sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

Po zarejestrowaniu fundacji w KRS, automatycznie otrzyma ona numery REGON i numer NIP. Jednak w ciągu 21 dni musisz złożyć do urzędu skarbowego formularz z danymi uzupełniającymi NIP-8, do których należą następujące informacje:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenie ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).

Krok 6. Konto bankowe dla fundacji

Ostatnim krokiem w procesie zakładania własnej fundacji jest założenie konta bankowego. Rachunek bieżący w banku posiada większość organizacji pozarządowych nie tylko dla swojej wygody, ale również rozliczeń podatkowych. Fundacje najczęściej korzystają z funkcji wypłat, wpłat, przelewów oraz możliwości posiadania subkont.

Aby otworzyć konto bankowe dla fundacji, niezbędne jest złożenie w banku dokumentów określających status prawny podmiotu oraz zasady jego reprezentacji. W większości banków konieczne jest przedstawienie:

 • statutu fundacji,
 • wydruku lub odpisu z KRS,
 • decyzję w sprawie nadania numeru NIP,
 • dokumenty tożsamości osób upoważnionych do działania w imieniu klienta.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych marzec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 3. Alior Bank iKonto Biznes
 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 5 000 zł (w promocji możesz zyskać nawet 4300 zł od Nest Banku oraz dodatkowe 700 zł od Allegro)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • brak opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz otwarcie konta
 • brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach Euronet: 0 zł, pozostałe bankomaty: 6 zł, wypłata za granicą: 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • brak opłat za internetowe przelewy krajowe, przelew europejski SEPA: 0 zł przelew natychmiastowy: 5 zł, przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł, polecenie zapłaty: 5 zł
 • aplikacja mobilna
 • możliwość założenia dodatkowego bezpłatnego rachunku walutowego: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK

2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • brak opłat za otwarcie rachunku
 • miesięczna opłata za prowadzenie konta przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Pekao 0 zł, bezpłatne 2 wypłaty w innych bankomatach, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • bezpłatne przelewy na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt., przelew do ZUS i US: 0 zł, przelew natychmiastowy 10 zł; przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

3. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2900 zł premii w ciągu roku 400 zł na start, do 1500 zł premii oraz do 1000 zł zwrotu za paliwo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku: 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy oraz do ZUS i US: 0 zł
 • pierwszy przelew natychmiastowy Express Elixir w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT 20 zł
 • zlecenie stałe 1 zł za realizację przelewu; polecenie zapłaty 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing - całodobowy system wymiany walut

4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj nawet 2400 zł z kontem firmowym, 0 zł za konto bezterminowo i bezwarunkowo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelewy: krajowe oraz do ZUS i US 0 zł, przelew natychmiastowy 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł), przelew europejski SEPA 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł), przelew zagraniczny SWIFT 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za prowadzenie konta 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

0 zł / 10 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto dostępne w trzech pakietach
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł przez 12 miesięcy jeżeli konto zostało uruchomione w promocji; 10 zł – Konto Solista Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS lub wpływ min. 2000 zł); 25 zł – Konto Sonata Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 5000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 5000 zł); 35 zł – Konto Symfonia Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 10 000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 100 000 zł)
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł za kartę do Konta Solista Biznes, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 0 zł za wypłaty w bankomatach Credit Agricole oraz Santander Bank Polska S.A., pozostałe 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 3% min. 5 zł jeżeli transakcja jest w EUR; 4% min. 10 PLN + 4% prowizji za przewalutowanie w innych walutach niż Euro
 • przelew krajowy: 0 zł za przelewy między rachunkami Credit Agricole, 1 zł za przelewy w bankowości internetowej; 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł przelewy Elixir przez 12 miesięcy w CA24 eBank i CA24 Mobile
 • przelew europejski SEPA: 1 zł za przelewy w bankowości internetowej, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25 % min. 40 zł max. 250 zł
 • zlecenie stałe 0 zł, polecenie zapłaty 0 zł
 • konto walutowe: GBP, EUR, USD

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: