Kupno samochodu firmowego, czyli wszystko o zakupie samochodu na firmę

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-12  |  Średni czas czytania: 05:32
W każdej firmie samochód firmowy to niezbędne narzędzie pracy, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. Samochodem firmowym dowozisz towar do klienta, jeździsz na prezentacje handlowe czy też wozisz półprodukty do innych firm. W tym artykule dowiesz się, jaki wybrać sposób zakupu samochodu na firmę, jakie są wady i zalety posiadania samochodu firmowego, a także jak rozliczać koszty użytkowania samochodu w firmie.
Kupno samochodu firmowego, czyli wszystko o zakupie samochodu na firmę

Zakup samochodu na firmę

Zakup samochodu na firmę może odbywać się na trzy sposoby:

 • zakup za gotówkę
 • kredyt samochodowy
 • leasing samochodu

Zakup samochodu firmowego za gotówkę

Zakup samochodu za gotówkę wiąże się z dużym, ale jednorazowym wydatkiem. Musisz posiadać odpowiednie środki finansowe ze swojego majątku. Zasadniczo samochód zakupiony w ten sposób, którego wartość przekracza 10 000 zł musi być wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz poddany amortyzacji na zasadach określonych w ustawie o PIT.

W zależności od tego, czy samochód jest nowy, czy używany, przedsiębiorca może zastosować dwie metody amortyzacji:

 • amortyzację liniową, w której okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynosi 5 lat, przy zastosowaniu stawki 20% z wykazu stawek
 • amortyzację indywidualną, która dotyczy samochodu używanego (co najmniej pół roku przed nabyciem) - okres amortyzacji wynosi 2,5 roku, a stawka 40%

Wartością początkową jest kwota zakupu oraz opłat poniesionych do dnia wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych (np. opłaty rejestracyjne). W razie nabycia samochodu w sposób nieodpłatny, np. przez spadek albo darowiznę, wartością początkową jest wartość rynkowa w dniu nabycia, chyba że umowa o przekazaniu przewiduje wartość inną. Należy przy tym pamiętać, że od 2018 r. środki trwałe nabyte w sposób nieodpłatny nie mogą być amortyzowane.

Kupno samochodu na firmę, a ściślej mówiąc wydatek poniesiony na ten cel można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu. Jednak aby można było tego dokonać wydatek ten musi być udokumentowany oraz należy wykazać, że został on poniesiony w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie jest on wykluczony z katalogu kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku kupna samochodu na firmę istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem. Chodzi tutaj przede wszystkim o wydatki związane z bieżącą eksploatacją auta oraz zakupem paliwa. Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT przysługuje wtedy, gdy samochód użytkowany jest tylko w przedsiębiorstwie. Wtedy konieczne jest zarejestrowanie samochodu w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26 oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, a także stworzenie regulaminu jego użytkowania.

Gdy samochód używany jest w celach prywatnych oraz w działalności odliczenie podatku VAT przysługuje w wysokości 50%.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dokonujemy zakupu samochodu na firmę od osoby prywatnej. Wtedy zakup odbywa się na podstawie umowy sprzedaży, co wiąże się z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który musi uiścić kupujący. W takim przypadku nie można odliczać podatku VAT ponieważ osoba prywatna nie może nam wystawić faktury VAT.

Specyficznym przypadkiem jest zakup samochodu używanego w komisie samochodowym, który wystawi fakturę VAT marża. Z takie faktury nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Cała wartość faktury jest wartością początkową środka trwałego, który będzie podlegał amortyzacji.

Zakup samochodu firmowego na kredyt

Jednym ze sposobów na sfinansowanie samochodu na firmę jest kredyt samochodowy. Jest to specyficzny typ kredytu, ponieważ udzielany jest on wyłącznie na zakup pojazdu. Kwota udzielanego kredytu jest w zasadzie dowolna, jednak należy liczyć się z tym, że maksymalny czas spłaty takiego kredytu wynosi 10 lat.

W przypadku kredytu samochodowego, banki często stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, takie jak zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu, czy cesja polisy AC. Zakup samochodu na kredyt nie oznacza wyłącznie kredytu samochodowego. Inną opcją jest zaciągnięcie zwykłego kredytu gotówkowego, który jest udzielany na każdy dowolny cel, co oznacza, że celem tym może być również zakup samochodu na firmę. Gotówkę otrzymujemy na konto, a zakup samochodu odbywa się za gotówkę.

Jeżeli chodzi o to, co jest bardziej korzystne - kredyt samochodowy czy kredyt gotówkowy na samochód, to można stwierdzić, że kredyt samochodowy jest zdecydowanie lepszą opcją. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że kredyty samochodowe są niżej oprocentowane od kredytów gotówkowych. Jednak jak wszystko, takie rozwiązanie ma również swoje wady. Główną z nich jest to, że w przypadku kredytu samochodowego, to bank pozostaje właścicielem zakupionego samochodu aż do czasu spłaty kredytu, natomiast przy kredycie gotówkowym, to my decydujemy na co przeznaczamy pieniądze i to my jesteśmy od samego początku właścicielami nabytej rzeczy.

Leasing samochodu firmowego

Leasing samochodu firmowego to druga forma zakupu samochodu na firmę. Jest to coraz popularniejsza metoda nabywania auta - w szczególności dla przedsiębiorców.

Dostępne są dwie formy leasingu samochodu firmowego:

 • leasing operacyjny, który zakłada że samochód pozostaje w majątku osoby finansującej
 • leasing finansowy, w którym przedmiot - samochód przechodzi do majątku osoby korzystającej, czyli przedsiębiorcy - umożliwia to wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Jeżeli chodzi o odliczanie podatku VAT, to odbywa się to na takich samych zasadach, jak przy kupnie samochodu na fakturę.

Co bardziej się opłaca: zakup na fakturę czy leasing?

O tym, czy nabycie samochodu do firmy będzie korzystniejsze przez zakup na fakturę, czy przez umowę leasingu zależy od wielu czynników. Na daną metodę należy spojrzeć z perspektywy majątkowej oraz podatkowej. Przy zakupie samochodu na fakturę należy liczyć się z jednorazowym wydatkiem w znacznej wysokości, a poniesiony wydatek wpisuje się w koszty w odpisach amortyzacyjnych. Natomiast auto w leasingu pozwoli na czasowe rozłożenie wydatku, jednak trzeba liczyć się z wieloma dodatkowymi opłatami związanymi z umową leasingową.

Samochód nowy czy używany?

Najczęściej spotykanym przekonaniem wśród ludzi jest to, że bardziej opłacalny jest zakup samochodu używanego. Z pewnością, jeżeli chodzi o osoby prywatne jest to prawda.

Jeśli jednak mamy do czynienia z przedsiębiorcą i zakupem samochodu na firmę, sprawa może przedstawiać się zupełnie inaczej, ponieważ bierzemy tutaj pod uwagę nie tylko cenę brutto, ale też możliwość odliczenia podatku VAT, czy wrzucanie niektórych wydatków w koszty firmy.

Jeżeli chodzi o samochód używany, to przedsiębiorca decydując się na jego zakup może znacznie przyspieszyć jego amortyzację i obniżyć zobowiązana podatkowe. Dotyczy to na przykład samochodu używanego dłużej niż 6 miesięcy - zakładając, że wartość początkowa takiego auta nie przekroczy 50 000 zł, to w pierwszych trzech latach podatek będzie niższy, ponieważ można wtedy ustalić indywidulane stawki amortyzacyjne. W takim przypadku minimalny okres amortyzacji będzie wynosił 2,5 roku.

Warto również wspomnieć, że przy zakupie samochodu używanego, szczególnie w komisie samochodowym, możemy się spotkać fakturą VAT marża. Według przepisów podatkowych marża to różnica pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca towaru, a ceną nabycia pomniejszoną przez kwotę podatku VAT. Podatek VAT jest więc w tej sytuacji naliczany tylko od marży, jaka została naliczona przy sprzedaży towarów lub usług.

Natomiast nowy samochód na firmę amortyzuje się tylko w jeden sposób - za pomocą metody liniowej, przy której odpisów dokonuje się od pierwszego miesiąca, w którym samochód został wprowadzony do ewidencji. W takim przypadku warto rozważyć leasing, ale należy liczyć się z tym, że nie będziemy mogli go amortyzować. Ponoszonymi kosztami będą wtedy opłaty leasingowe oraz wydatki na eksploatację.

Samochód na firmę a ewidencja środków trwałych

Nie zawsze samochód firmowy będzie mógł być zakwalifikowany do środków trwałych. Do takiego uznania musi on spełniać szereg wymogów, jakie przewidują przepisy podatkowe. Należą do nich przede wszystkim:

 • samochód musi być własnością albo współwłasnością podatnika
 • jest nabyty lub wytworzony we własnym zakresie
 • musi być zdatny do użytku
 • jego okres używania jest dłuższy niż rok
 • jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu

Po spełnieniu tych wymogów samochód można uznać za środek trwały i będzie można uwzględnić go w ewidencji księgowej przez odpisy amortyzacyjne.

Nabycie samochodu musi zostać udokumentowane - fakturą VAT lub umową sprzedaży. W jednoosobowej działalności gospodarczej dokument zakupu może być wystawiony tylko na przedsiębiorcę. Dopiero wtedy auto może zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a wyliczone na podstawie planu amortyzacyjnego comiesięczne odpisy będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Prywatny samochód w firmie

Możliwe jest również korzystanie z samochodu prywatnego w firmie. Wtedy także można wydatki związane z użytkowaniem samochodu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jednak niezbędne jest w tym celu prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja ta powinna być na koniec każdego miesiąca zatwierdzana, ponieważ na tej podstawie można zaliczyć wydatki do kosztów. Nieprowadzenie takiej ewidencji uniemożliwia zaliczanie wydatków z użytkowania własnego samochodu w firmie do kosztów uzyskania przychodów.

Warto również wiedzieć, że kilometrówka wyznacza limit kwoty, jaką można zaliczyć do kosztów podatkowych. Tak więc, jeżeli koszt był większy od limitu, nadwyżka może być przepisana na kolejny okres rozliczeniowy.

Dopuszczalne jest także przekazanie samochodu własnego do majątku firmy. Aby tego dokonać należy sporządzić oświadczenie o takim przekazaniu. Wtedy, jeżeli samochód spełnia warunki, które umożliwiają wpisanie go do ewidencji środków trwałych, a przewidywany okres jego używania dla celów prowadzonej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok, to można go amortyzować w czasie. Standardową metodą amortyzacji w tym przypadku będzie metoda liniowa, w ramach której stosowana będzie stawka 20% w skali roku.

Przekazanie samochodu prywatnego do firmy umożliwia również odliczanie podatku VAT w 100%, jednak tylko wtedy, gdy używany on będzie wyłącznie do celów służbowych, w przeciwnym razie możliwe będzie odliczanie tylko w wysokości 50%.

Flota firmowa

Flota firmowa jest normą w firmach, dla których samochód jest podstawą w funkcjonowaniu firmy. Coraz więcej firm decyduje się na zakup większej ilości samochodów firmowych, niż jeden. Jeżeli przedsiębiorstwo potrzebuje samochodów służbowych dla swoich pracowników, flota firmowa będzie korzystną opcją ze względu na korzystniejsze opłaty, a jej odpowiednie zarządzanie pozwoli na oszczędność w firmie.

Podsumowanie

Samochód na firmę jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli jest on niezbędny w prowadzeniu działalności gospodarczej, a używanie jego jest ciągłe. Jeżeli jednak samochód używany jest sporadycznie, warto przemyśleć wprowadzenie do firmy auta prywatnego.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: