Jak sfinansować inwestycję w przedsiębiorstwie?

Ostatnia aktualizacja: 2017-07-24  |  Średni czas czytania: 03:37
Artykuł reklamowy
Wielkość kapitału jakim dysponują przedsiębiorstwa, w dużym stopniu kształtuje możliwość ich przetrwania oraz dokonywania inwestycji. Firma, której brakuje środków własnych na prowadzenie działalności inwestycyjnej, musi posiłkować się zewnętrznymi źródłami finansowania, takimi jak leasing, dotacje i pożyczki unijne, emisja papierów wartościowych czy kredyt inwestycyjny. Poniżej przedstawiamy wszystko to, co trzeba wiedzieć o tym ostatnim rozwiązaniu.
Jak sfinansować inwestycję w przedsiębiorstwie?

Dla wielu podmiotów - zarówno tych dużych, jak i niewielkich firm - które poszukują korzystnego źródła finansowania długoterminowego,  pierwszym wyborem jest właśnie kredyt inwestycyjny. Wynika to m.in. z faktu, że możliwość jego zaciągnięcia oferuje praktycznie każda licząca się instytucja bankowa - a jak wiadomo, tam, gdzie duża konkurencja, można liczyć na atrakcyjne warunki oferty. Swoją drogą, kredyt inwestycyjny, choć wiąże się z koniecznością spełnienia wysokich wymagań stawianych przez bank i tak pozwala pozyskać środki w sposób szybszy i łatwiejszy, niż większość alternatywnych w stosunku do niego rozwiązań.

Kredyt inwestycyjny - na co można go właściwie przeznaczyć?

Kredyt inwestycyjny umożliwia pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć, które mają na celu powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, jego przeznaczenie jest zawsze z góry określone i zapisane w warunkach umowy kredytowej. Zakup materiałów, opłacenie czynszu za wynajem lokalu, czy też uregulowanie należności wobec urzędów czy pracowników  przedsiębiorca może sfinansować kredytem obrotowym.

Środki z kredytu inwestycyjnego służą np. do sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń, samochodów, czy też modernizacji obiektów związanych z prowadzoną działalnością. Można je również przeznaczyć na remont bądź modernizację już posiadanych środków trwałych, a także na cały szereg inwestycji niezwiązanych ze środkami materialnymi. Do tych ostatnich można zaliczyć m.in. kupno udziałów w innym przedsiębiorstwie; kupno wartości niematerialnych oraz prawnych (patentów, licencji, koncesji, know-how); spłatę rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innej instytucji; a także - jeśli zgodzi się na to bank - na restrukturyzację firmy bądź przeprowadzenie procesu naprawczego.

Postać kredytu inwestycyjnego i jego spłata

Kredyt inwestycyjny może zostać wypłacony w formie  jednorazowej wypłaty (na sfinalizowanie konkretnej inwestycji, np. zakupu samochodu firmowego), albo w zdefiniowanych w umowie kredytowej okresach czasu w określonych datach i kwotach, z których kredytobiorca korzysta np. w miarę  postępu prac na budowie nowego magazynu. Niezależnie jednak, o którym rozwiązaniu mowa, bank udostępnia zwykle pożyczane środki realizując zlecenia płatnicze Klienta, płacąc kontrahentom Klienta w Polsce i za granicą.  Jeśli chodzi zaś o sposób spłaty  wykorzystanych środków z kredytu, to  następuje ona w postaci rat miesięcznych, kwartalnych bądź półrocznych. Możliwie jest także zastosowanie nieregularnego schematu rat spłat kapitału. Każdorazowo harmonogram spłat kapitału jest ustalany w porozumieniu z klientem i dostosowywany do jego przepływów pieniężnych. Warto wspomnieć o  możliwości skorzystania z  karencji w spłacie kapitału, w którym zawieszona jest spłata kapitału a  kredytobiorca spłaca wyłącznie odsetki.

Kredyt inwestycyjny - tylko na dobrze rokujące przedsięwzięcia

Ponieważ kredyty inwestycyjne opiewają zazwyczaj na wielotysięczne kwoty, a przy tym generują dla kredytodawców spore ryzyko, banki stawiają wysokie wymagania przed ubiegającymi się o nie przedsiębiorcami. Przede wszystkim oczekują udowodnienia, że planowana inwestycja jest dla wnioskodawcy rzeczywiście korzystna, tzn. przyniesie mu na tyle wysokie dochody, że będzie on w stanie bez problemu spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

By przekonać pracowników banku do słuszności planowanego przedsięwzięcia, należy zadbać przede wszystkim o staranne przygotowanie biznesplanu, załączanego do wniosku kredytowego. Stanowi on bowiem dokument, na podstawie którego sprawdzają oni ekonomiczne uzasadnienie inwestycji, a także realność prognoz dotyczących nakładów i zysków. Co istotne, im lepiej zostanie oceniony biznesplan, tym korzystniejsze warunki kredytowania można uzyskać.

Minimum 12 miesięcy działalności i stabilna sytuacja finansowa

Rozpatrując wniosek kredytowy, bank analizuje nie tylko opłacalność samej inwestycji, ale również charakterystykę podejmującego ją przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o ten drugi element, to dla kredytodawcy istotna jest zarówno kondycja finansowa firmy, jak i okres jej funkcjonowania na rynku. Obecnie, mało która instytucja jest skłonna udzielić kredytu inwestycyjnego podmiotowi, którego staż rynkowy jest krótszy niż 12 miesięcy - podmioty o krótszej historii działalności są dla nich po prostu zbyt dużą niewiadomą.

Co z wkładem własnym i zabezpieczeniem spłaty kredytu?

Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt inwestycyjny, muszą liczyć się również z koniecznością wniesienia wkładu własnego i/lub ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

Większość banków wymaga wkładu własnego o równowartości 10-30% kredytowanej inwestycji. Tylko czasami możliwe jest sfinansowania całego przedsięwzięcia kredytem, ale i tak wymaga to przeważnie wniesienia określonych zabezpieczeń. Wspomnianymi zabezpieczeniami mogą być m.in:

  • hipoteka,
  • zastaw rejestrowy,
  • kaucja,
  • poręczenie lokalnych Funduszy Poręczeniowych,
  • gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tego typu gwarancje to dla banków dodatkowe zabezpieczenie na wypadek problemów finansowych kredytobiorców. Zwykle nie są one jednak wymagane np. w przypadku tzw. uproszczonych kredytów inwestycyjnych, czy kredytów na stosunkowo niewielkie kwoty.

Kluczowe parametry kredytu inwestycyjnego

Na konstrukcję kredytu inwestycyjnego składa się wiele istotnych elementów. Poza wspomnianą wysokością wymaganego wkładu własnego, ewentualną koniecznością ustanowienia zabezpieczenia i możliwością skorzystania z karencji w spłacie, zalicza się do nich m.in:

  • oprocentowanie kredytu - kredyty inwestycyjne to przeważnie kredyty o oprocentowaniu zmiennym, które jest ustalane na podstawie bieżącej, 3-miesięcznej (rzadziej 1-miesięcznej) stopy WIBOR; do niej doliczana jest jeszcze marża banku, której wielkość ustala się przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej wnioskodawcy; w mBanku istnieje możliwość ustalenia stałej stopy oprocentowania do finansowania na okres do 10 lat lub maksymalnej stopy procentowej,
  • okres kredytowania - kredyty inwestycyjne udzielane są zwykle maksymalnie na 10-15 lat, a przy dobrze rokujących projektach nawet na 20 czy 25 lat; to, jaki okres kredytowania uzyska dany kredytobiorca, jest już indywidualną decyzją  banku - podejmowaną na podstawie takich czynników jak koszt inwestycji i perspektywy jej zwrotu, czy też wiarygodność finansowa wnioskodawcy;
  • waluta kredytu - każdemu przedsiębiorstwu, niezależnie od branży w jakiej funkcjonuje, zaleca się zaciągnąć kredyt w tej samej walucie, w której będzie pozyskiwało dochody przeznaczone na jego spłatę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

To, czy wykorzystanie kredytu inwestycyjnego do sfinansowania przedsięwzięcia będzie opłacalne, zależy wyłącznie od specyfiki inwestycji, a także sytuacji i rzeczywistych potrzeb danej firmy. Trzeba jednak podkreślić, że takie źródło finansowania, niezależnie od tego, jakie sięga po nie przedsiębiorstwo, zapewnia możliwość: zwiększenia potencjału firmy i jej konkurencyjności rynkowej; poprawienia płynności finansowej (pieniądze z kredytu finansują inwestycję, a środki własne mogą finansować bieżące potrzeby); a także rozłożenia w czasie wydatków inwestycyjnych.

Co więcej, nawet samo ewentualne odrzucenie wniosku o kredyt inwestycyjny może dostarczyć przedsiębiorstwu wielu cennych informacji. Taka decyzja banku może oznaczać, że dana inwestycja jest nieopłacalna i warto z niej zrezygnować, albo że firma powinna skupić się na poprawieniu swojej kondycji finansowej.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: