JPK - Jednolity Plik Kontrolny - co to jest i kto musi go sporządzać

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-04  |  Średni czas czytania: 05:49
Obecnie dane podatkowe przedsiębiorstw muszą być przekazywane organom kontroli skarbowej w postaci elektronicznej poprzez tzw. Jednolity Pilik Kontrolny (JPK). Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek generowania i wysyłania JPK dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Sprawdź, czym jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polegają związane z nim obowiązki.
JPK - Jednolity Plik Kontrolny - co to jest i kto musi go sporządzać

Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny?

JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny jest to rozwiązanie informatyczne wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w celu usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. JPK są to specjalnie przygotowane zbiory danych wygenerowane bezpośrednio z oprogramowania księgowego firmy, posiadające ustaloną formę (specjalny schemat XML), pozwalający organom kontroli skarbowej ich łatwy przegląd i analizę. JPK jest zbiorem informacji o operacjach gospodarczych za dany okres (miesiąc). Może być przekazywany wyłącznie w wersji elektronicznej bezpośrednio z systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy wysyłają JPK do Ministra Finansów, skąd dane zostaną przekazane odpowiednim urzędom skarbowym.

Po co został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny?

Uwaga!
Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, jest zobowiązany przesyłać co miesiąc plik JPK_VAT.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ma za zadanie uprościć i skrócić kontrolę podatkową przedsiębiorców, dać większy wgląd w transakcje oraz utrudnić wyłudzenia podatkowe. Dzięki JPK w łatwy sposób można dokonywać tzw. kontroli krzyżowych równocześnie u kilku pDzięlirzedsiębiorców bez konieczności wizyty kontrolera w przedsiębiorstwie i ręcznego przeglądania dokumentacji księgowej.

JPK przyniesie korzyści przede wszystkim administracji podatkowej. Będzie ona mogła szybko przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszy potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalenie nieprawidłowości pozwoli skuteczniej przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

Oprócz kontroli skarbowej JPK ma przynieść pozytywne skutki samym przedsiębiorcom. Pożądanym skutkiem JPK ma być skrócenie czasu kontroli skarbowej, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna. Poza tym przedsiębiorcy mają zyskać także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę księgowych.

Więcej o JPK możesz dowiedzieć się również na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk.

Jednolity Plik Kontrolny - z czego się składa?

Jednolity Plik Kontrolny posiada określony format (schemat xml) mający na celu ułatwienie jego przetwarzania.
Obecnie wprowadzonych zostało siedmiu struktur JPK:

1. JPK_KR - księgi rachunkowe

2. JPK_WB - wyciąg bankowy

3. JPK_MAG - magazyn

4. JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT

5. JKP_VA - faktury VAT

6. JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów

7. JPK_EWP - ewidencja przychodów

Każda z tych struktur składa się z:

 • nagłówka, który pozwala na identyfikację podmiotu
 • sekcji merytorycznej zawierającej informacje o zdarzeniach gospodarczych
 • sekcji kontrolnej, która zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane

Przykładowy zakres obowiązkowych informacji dla pliku JPK_VAT:

 • lp. wiersza ewidencji sprzedaży/zakupu VAT
 • numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany
 • imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta
 • adres kontrahenta
 • numer dowodu sprzedaży/zakupu
 • data wystawienia dowodu sprzedaży/zakupu
 • data sprzedaży, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży/data wpływu dowodu zakupu (obowiązkowa, gdy został odliczony VAT z faktury; nie będzie przy odwrotnym obciążeniu)

Jednolity Plik Kontrolny (JPK-VAT) dla mikro przedsiębiorców utworzony został na potrzeby podatku VAT. W tym przypadku JPK jest zbiorem informacji o zakupach i sprzedażach, które wynikają z ewidencji VAT w danym miesiącu. Dane do utworzenia pliku pobierane są bezpośrednio z systemu księgowo-informatycznego przedsiębiorstwa i przesyłane w wersji elektronicznej.

Kto ma obowiązek składać JPK?

Jednolity Plik Kontrolny wprowadzano stopniowo od 1 stycznia 2016 roku. Początkowo do stosowania JPK były zobowiązane duże przedsiębiorstwa, a następnie średnie i małe firmy.

Od 1 stycznia 2018 roku, obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT obejmuje również mikro przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek przesyłania JPK_VAT do kontroli skarbowej bez wezwania.

Obowiązek przekazywania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie odbywać się na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 roku. Obowiązek obejmie również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące księgowość w formie elektronicznej.

Przekazywanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym JPK_VAT ma każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości swojej działalności. Obowiązek przekazywania wszystkich struktur JPK ciąży na dużych przedsiębiorstwach. Dotyczy to jednak tych informacji, jakich żąda organ kontroli skarbowej. Jeżeli więc w toku czynności kontrolnych, organ podatkowy zażąda informacji na temat faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych, wyciągów bankowych, obrotów magazynowych, czy ewidencji przychodów.

Na wezwanie urzędu przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wskazane pliki JPK w terminie wyznaczonym w wezwaniu, jednak termin ten nie może być krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Żądane informacje można przekazać na dowolnym nośniku danych - może to być płyta CD, pendrive itp. Jeżeli danych jest dużo, możesz zwrócić się do organu podatkowego o przedłużenie terminu na udostępnienie informacji. Jeżeli z różnych przyczyn nie możesz złożyć plików JPK w terminie, to możesz poprosić o przedłużenie terminu na dostarczenie JPK.

Jak odróżnić dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcę? Należy oprzeć się na poniżej przedstawionych kryteriach:

Kryterium Mikro przedsiębiorca Mały przedsiębiorca Średni przedsiębiorca Duży przedsiębiorca
Liczba pracowników Do 10 Do 50 Do 250 Powyżej 250
oraz oraz oraz lub
Obroty netto w roku obrotowym Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 50 mln euro Powyżej 50 mln euro

Mikroprzedsiebiorcą jest każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników.

Do kiedy należy przesłać Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) od 1 stycznia 2018 roku, ma obowiązek bez wezwania przesłać każdy przedsiębiorca niezależnie od swojej wielkości. JPK_VAT powinni przesłać również przedsiębiorcy, który rozliczają się z VAT kwartalnie.

Termin na złożenie informacji w pliku JPK_VAT - do 25 dnia każdego miesiąca następnegoo po miesiącu, za który informacja ma zostać przesłana.

Przykład: za miesiąc styczeń - do 25 lutego, za miesiąc luty - do 25 marca

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstaje:

 • od 1 stycznia 2018 r. - ewidencje VAT (plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego
 • od 1 lipca 2018 r. - dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych

Kiedy nie składa się JPK_VAT?

Istnieją pewne sytuacje, w których nie ma obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT.

JPK_VAT nie składasz, jeżeli niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jesteś podatnikiem, który wyłącznie wykonuje czynności, które są zwolnione od podatku VAT. Przypadki te są wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług i są to:

 • sprzedaż tych towarów i świadczenie tylko takich usług, które są zwolnione z podatku od towarów i usług
 • zwolnienia podmiotowe, na przykład dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym
 • realizacja zadań publicznych przez organizacje międzynarodowe

Jak złożyć JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny zawsze składa się z danych, które umożliwiają identyfikację podatnika (np. NIP czy REGON) oraz danych dotyczących dokumentów sprzedażowych i dowodów zakupu. Dane te muszą być zgodne z deklaracjami VAT.

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, ale nie korzystasz z usług biur rachunkowych lub specjalistycznych programów do księgowości, do utworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego możesz skorzystać z klienta JPK - bezpłatnego programu przygotowanego w tym celu przez Ministerstwo Finansów dostępnego na systemy Windows oraz Linux (http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk).

Wygenerowanie i złożenie JPK samodzielnie odbywa się w pięciu krokach:

 1. Zacznij od pobrania tabeli w formie arkusza kalkulacyjnego.
 2. W odpowiednie rubryki musisz wpisać dane z rejestru VAT.
 3. Załóż profil zaufany w platformie ePUAP, który potwierdzi Twoją tożsamość.
 4. Pobierz aplikację Klient JPK 2.0, która umożliwi Ci konwersję pliku do wymaganego formatu xml i jego wysłanie.
 5. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, dzięki któremu będziesz miał pewność, że Twój plik został odebrany i będziesz mógł sprawdzić jego status.

Jeżeli po udostępnieniu pliku JPK_VAT pojawią się zdarzenia wymagające korekty złożonego formularza, należy wtedy złożyć korektę JPK_VAT. Mimo, że składanie korekt nie ma ograniczenia limitowego, to składana powinna obejmować wszystkie zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Uwaga! Jeśli samodzielnie wysyłasz plik JPK to pamiętaj, że musi on zostać podpisany. Możesz to zrobić za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego (np. bankowości elektronicznej PKO BP czy Inteligo).

Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwe do pobrania UPO - Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Pobranie tego potwierdzenia dowodzi o prawidłowej wysyłce pliku JPK.

Jeżeli pliku JPK nie składasz samodzielnie, to może to zrobić za ciebie biuro rachunkowe.

Jakie kary grożą za niezłożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jednolity Plik Kontrolny jest swego rodzaju informacją podatkową, której złożenie jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od rozmiarów ich działalności. Dlatego, że jest to uznane jako obowiązek, niezłożenie pliku w terminie może narazić zobowiązanego do tego przedsiębiorcę na nałożenie kary.

Za brak złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminie grozi grzywna, której wysokość zależy od tego, czy okoliczności niezłożenia pliku zakwalifikowane zostaną jako przestępstwo czy jako wykroczenie. Granica między jednym a drugim wynosi 10 000 zł uszczuplenia należności podatkowej. Do tej sumy czyn uznaje się za wykroczenie, a powyżej za przestępstwo skarbowe. Karą za wykroczenie jest grzywna określona kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, natomiast za przestępstwo skarbowe grzywna może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych ze stawką minimalną zależną od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Karze może podlegać również złożenie błędnego pliku JPK i niedokonanie przez przedsiębiorcę jego korekty. Wówczas Urząd również może nałożyć karę.

Czy JPK pociąga za sobą dodatkowe koszty?

Zasadniczo wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego nie powinno być postrzegane jako nowy obowiązek ewidencyjny podatników. Nie będzie na Tobie ciążyły dodatkowe obowiązki wprowadzania czy modyfikowania danych, a jedynie wyeksportowanie danych, które zawsze wprowadzasz do księgowości.

Koszty mogą się pojawić w związku z aktualizacją oprogramowania księgowego, które będzie musiało automatycznie generować z dostępnych danych Jednolity Plik Kontrolny. Część firm być może ich nie poniesie, pod warunkiem że umowa zawarta z dostawcą usług informatycznych obejmuje darmowe aktualizacje. Szacuje, że koszty te będą zależały od tego, czy mówimy o oprogramowaniu indywidualnym, tworzonym dla danego podatnika, czy takim, które może być wykorzystywane przez wiele podmiotów.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: