6krokow.pl -
Krok 6 z 6

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy oraz domeny internetowej

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-25  |  Średni czas czytania: 13:02
Wyobraź sobie, że przez wiele lat budujesz i wzmacniasz wizerunek firmy, inwestujesz swój czas, pieniądze i wiedzę, by skutecznie wypromować biznes. Poświęcasz godziny, dni i całe tygodnie na zdobywanie nowych klientów i utrzymanie stałych. Wszystkie Twoje działania przynoszą wymierne efekty. Nagle pojawia się ktoś, kto łamie Twoje prawa, korzysta z Twojego logo lub nazwy firmy i odbiera Ci klientów, narusza wizerunek Twojego przedsiębiorstwa. Co więcej, słaba jakość usług czy towarów które oferuje konkurencja, wpływają negatywnie na postrzegalność Twojej firmy na rynku a Ty tracisz swoją renomę. Są sposoby, by znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza. W tym kroku dowiesz się, jak chronić Twój wizerunek poprzez zastrzeżenie nazwy i logo firmy.
Zastrzeżenie nazwy i logo firmy jako znaku towarowego

Już w momencie opracowania nazwy i loga dla swojego przedsiębiorstwa stajesz się właścicielem pewnej wartości, jaką jest marka sama w sobie oraz prawa majątkowe do niej. Z czasem, gdy rzetelnie prowadzisz firmę a Twoi klienci są zadowoleni, wartość ta rośnie. Obecnie, nazwy i loga największych firm na świecie stanowią ich oddzielny składnik majątku wyceniany na bardzo wysokie kwoty.

W każdym znaku towarowym drzemie olbrzymi potencjał. Pierwsza rzecz, o którą powinieneś zadbać jest odpowiednia ochrona prawna posiadanych oznaczeń firmy, produktów lub usług. Już w chwili stworzenia nazwy czy logo otrzymujesz pewną ochronę prawną, zagwarantowaną między innymi przez Kodeks cywilny, ustawę o ochronie konkurencji i konsumenta czy prawo autorskie i prasowe, jednak ochrona ta nie zawsze wystarczy. W razie naruszenia prawa do znaku, będziesz zmuszony zaangażować czas i pieniądze. Same opłaty sądowe i wynagrodzenie prawnika są dla większości przedsiębiorców niemożliwe do uregulowania. Postępowania sądowe lubią się przeciągać w czasie a dla osób prowadzących własny biznes, czas to pieniądz. Aby ułatwić sobie życie, zarejestruj nazwę i logo firmy w Urzędzie Patentowym i uzyskaj ochronę prawną znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego może wydawać się nieco skomplikowana, dlatego poniżej zebrane zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rejestracji znaków towarowych.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy, to każde oznaczenie, które można przedstawić graficznie służące do odróżnienia produktów lub usług jednego przedsiębiorcy od produktów i usług jego konkurencji. Znakiem towarowym może być sama nazwa firmy wyrażona tekstowo, logotyp firmy, logo, sygnet, nazwa domeny internetowej lub etykieta, o ile nadają się do odróżnienia produktów i usług różnych przedsiębiorców działających na tym samym rynku. Znak towarowy może stać się jednym z najcenniejszych składników majątku przedsiębiorstwa, dlatego zarejestruj go w urzędzie patentowym. Znak towarowy uzyska w ten sposób szczególną ochronę prawną, dzięki której znacznie łatwiej będzie Ci dochodzić praw do swojej marki.


ochrona znaku towarowego

Co daje ochrona prawna Twojego znaku towarowego?

Ochrona prawna nazwy i logo firmy

Specjalna ochrona nadawana przez urzędy patentowe da Ci możliwość skuteczniejszego egzekwowania Twoich praw do znaku towarowego (nazwy i logo firmy oraz produktów). Osoby trzecie, które naruszają prawa innych do zarejestrowanego znaku, grozi kara grzywny oraz konieczność zapłacenia na rzecz właściciela znaku towarowego – w ramach rekompensaty – opłaty licencyjnej w wysokości proporcjonalnej do czasu korzystania ze znaku lub kwoty, którą uprawniony mógłby zarobić, gdyby nie działanie naruszyciela.
Zastrzeżenie nazwy i logo firmy poprawia jej wizerunek. Z tytułu naruszenia zastrzeżonego znaku towarowego, uprawnionemu do przysługuje kilka roszczeń. W pierwszej kolejności ofiara nieuczciwych praktyk może wnosić o zaniechanie działania, kolejną możliwością jest roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Jeżeli działanie osoby trzeciej wykorzystującej nasze oznaczenie w jakiś sposób naraziło nas na straty, to możemy również wymagać, by naruszyciel naprawił taką szkodę.

Czy mogę zastrzec każdy znak towarowy?

Nie. Jeżeli znak towarowy ma uzyskać ochronę prawną, musi spełniać, określone przez ustawę i zwyczaje warunki. Nie zarejestrujesz znaku, jeżeli inny podmiot zastrzegł przed Tobą podobny lub identyczny znak towarowy w tych samych lub zbliżonych klasach towarowych.
Oznaczenie, które rejestrujesz nie może być określeniem zbyt ogólnym (generycznym). Do przykładów tzw. nazw generycznych można zaliczyć znaki towarowe, takie jak „woda” dla sprzedaży lub produkcji wody butelkowanej lub „zegarek”, jako nazwy dla firmy zajmującej się produkcją zegarków. Niekiedy znaki takie otrzymują ochronę, jednak zdarza się to tylko w wyjątkowych sytuacjach i jedynie w formie mieszanej, tzn. słowno-graficznej, lub graficznej. Znak towarowy, który chcesz zastrzec, nie może głosić mowy nienawiści lub w inny sposób naruszać dobrych obyczajów panujących w danym społeczeństwie.

Czym jest klasyfikacja nicejska i dlaczego jest tak istotna?

Klasyfikacja nicejska (https://grab.uprp.pl/Klasyfikacje/Strony%20witryny/Klasyfikacja%20nicejska.aspx) jest to klasyfikacja składająca się z 34 klas towarów i z 11 klas usług. Zastrzeżenie nazwy i logo może służyć do oznaczania jedynie tych działalności wskazanych w wybranych przez Ciebie klasach. Dokonując wyboru klas, dokładnie zbadaj, która z nich będzie odpowiadała obszarowi działalności Twojej firmy. Nie ma limitu co do ilości klas, które ma obejmować dany znak towarowy, zwróć jednak uwagę, że wybór większej ilości klas pociągnie za sobą dodatkowe koszty, zaś za mała ograniczy moc użytkową i ochronną naszego znaku.

Czy mogą zostać zarejestrowane dwa takie same znaki towarowe dla takich samych lub podobnych towarów i usług?

Mogą, ale legalnie ważne będzie to jedynie w kilku przypadkach:

Gdy dwa podmioty zgłoszą znak towarowy do urzędu w tym samym czasie i żaden z nich nie będzie mógł skorzystać z prawa pierwszeństwa, lub gdy będą do tego uprawnione oba i data wynikająca z tego przywileju będzie taka sama. Wówczas, jeżeli nie wystąpią inne przeszkody, zarejestrowane zostaną oba i uprawnione do znaku będą dwa podmioty.
Jeżeli znak, który chcemy zarejestrować jest już zastrzeżony przez kogoś innego, jednak rejestracja obejmuje inne klasy towarów i usług od tych, które wybraliśmy we wniosku, to na taki znak towarowy, co do zasady, powinniśmy uzyskać ochronę prawną.
Obecnie w prawie polskim podmioty mogą skorzystać z tzw. listów zgody. Jeżeli – dajmy na to – przedsiębiorca będzie chciał zgłosić do rejestracji znak towarowy, który jak się okazało jest już zarejestrowany i używany przez inną firmę, może wystosować do właściciela znaku prośbę o udzielenie pozwolenia na używanie znaku. Jeżeli firma będąca w posiadaniu prawa do używania znaku się zgodzi, wówczas na rynku dwóch przedsiębiorców może sygnować się tym samym oznaczeniem.
Istnieje możliwość zastrzeżenia wspólnego znaku towarowego. Wówczas uprawnionych do znaku będzie kilku przedsiębiorców związanych pod określoną organizacją rejestrującą znak.
Po zmianie prawa, urząd patentowy nie przeprowadza wnikliwej analizy, czy zgłoszony znak towarowy nie narusza praw właścicieli znaków już zarejestrowanych. Wymusza to na właścicielach zastrzeżonych oznaczeń, by systematycznie sprawdzali, czy żadne zgłoszenie ukazujące się w biuletynie UPRP nie narusza ich praw. Brak takich działań ze strony Urzędu może w teorii skutkować wydawaniem pozytywnych decyzji rejestracyjnych na oznaczenia podobne a nawet identyczne z już zarejestrowanymi znakami. Odpowiadając na potrzeby rynku, w Polsce pojawiły się już firmy, które badają znaki pod względem prawnym: monitoringznaku.pl/.

Gdzie i jak mogę zastrzec nazwę i logo firmy?

Rejestrując znak towarowy, masz kilka możliwości wyboru. Poniżej opis trzech najpopularniejszych opcji rejestracji znaków towarowych:

 • Rejestracja krajowego znaku towarowego
  Rejestracji krajowego znaku towarowego możesz dokonać w poszczególnych urzędach patentowy państw, w których ochrona ma obowiązywać. W naszym kraju jest to Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie (UPRP). Zgłoszenia dokonywać można w siedzibie urzędu, drogą pocztową lub faxem, a także drogą elektroniczną, która jest tańsza od tradycyjnych zgłoszeń. Procedura trwa około 6-7 miesięcy (jeżeli nie wystąpią dodatkowe przeszkody, takie jak zgłoszenie sprzeciwu przez osobę trzecią, która rozpoczyna postępowanie w celu zbadania podstaw sprzeciwu i wydłuża całą procedurę). Ochrona znaku towarowego obejmuje używanie znaku na terenie całej Polski.

 • Zastrzeżenie unijnego znaku towarowego
  Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej nadawana jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO), znajdujący się w miejscowości Alicante (Hiszpania). Podobnie jak w przypadku polskiego urzędu, również i tutaj możesz zgłosić znak osobiście w siedzibie EUIPO oraz za pośrednictwem poczty, bądź wypełniając formularz online, co jest opcją najwygodniejszą i najtańszą zarazem. Czas postępowania rejestracyjnego wynosi około 7 miesięcy, a ochrona jest ważna na terenie wszystkich Państw Unii Europejskiej.

 • Ochrona międzynarodowego znaku towarowego
  Jeżeli zastrzegłeś krajowy znak towarowy w Polsce, masz możliwość rejestracji tego znaku w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), znajdującej się w Genewie (Szwajcaria). Uzyskana w wyniku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku decyzja, upoważni Cię do wyłącznego użytkowania znaku na terenie wybranych państw związanych Porozumieniem Madrycki oraz Protokołem do tego porozumienia. Daje Ci to możliwość wyboru spośród obszarów 113 państw świata. Dokonanie zgłoszenia odbywa się na podobnych zasadach, co w pozostałych urzędach, jednak zastosowanie ma tu zasada, że konieczne jest pośrednictwo krajowego urzędu patentowego, w którym zastrzegliśmy znak w pierwszej kolejności. Uprawnieni do używania zastrzeżonego znaku towarowego w Polsce, chcąc uzyskać ochronę międzynarodowego znaku, muszą się zwrócić do UPRP. Procedura rejestracyjna w WIPO może trwać nawet 3 lata!

Zakup domeny internetowej

Czym jest domena internetowa i dlaczego ma znaczenie, mogłeś przeczytać w kroku 4 – Zbuduj pozytywny wizerunek firmy w internecie. Jeżeli ten krok pominąłeś, to powinieneś wiedzieć, żę domena internetowa, to ciąg znaków reprezentujący konkretny adres IP, należący do jednostki, na której osadzona jest Twoja strona internetowa.

Dzięki nazwie domeny nie musimy zapamiętywać i wpisywać długich adresów złożonych z cyfr oddzielonych kropkami, a jedynie słowny adres strony, wybrany i zarejestrowany wcześniej przez jej właściciela. Biorąc pod uwagę, jak wiele firm powstaje oraz to, że każda z nich, by zaistnieć, potrzebuje własnej strony internetowej, z łatwością można się domyślić, jak duża konkurencja panuje w Internecie. Coraz ciężej znaleźć domeny, które bezpośrednio nawiązywałyby do nazwy firmy. Prawa posiadaczy domen internetowych coraz częściej są naruszane. W takich warunkach ważne byś wiedział, jakie zagrożenia wiążą się z posiadaniem własnej domeny, jak je rozpoznawać, jak się przed nimi bronić oraz jak egzekwować swoje prawa w Internecie. Ochrona wizerunku firmy w Internecie jest tak samo ważna, jak ochrona w świecie rzeczywistym.


ochrona znaku towarowego

Czy rejestracja domeny internetowej jest gwarancją bezpieczeństwa?

Dlaczego nazwa domeny internetowej jest taka ważna? W wielu przypadkach nazwa domeny strony jest taka sama, jak nazwa przedsiębiorstwa, stąd potrzeba respektowania obu oznaczeń w równym stopniu. To podstawowa zasada, której powinieneś się trzymać kreując i chroniąc wizerunek swojej firmy w Internecie. Dokonując rejestracji domeny nie stajesz się jej właścicielem. Nie kupujesz jej, a jedynie otrzymujesz wyłączność na korzystanie z danej nazwy domenowej przez określony czas.

Rejestratorem domen „.pl” jest Naukowo Akademicka Sieć Komputerowa, jednak umowę podpisujesz za pośrednictwem akredytowanych partnerów tej instytucji. Jako abonent domeny godzisz się na wszelkie zasady opisane w regulaminie dostępnym na stronie internetowej rejestratora. Poza obowiązkami, które na siebie bierzesz, otrzymujesz już pewne narzędzie do walki z naruszeniami. Mowa tu o części umowy zwanej klauzulą arbitrażową. Dzięki niej, każdy przejaw nieuczciwego działania poddany może zostać automatycznie pod rozstrzygniecie sadu arbitrażowego.

Na przykład:
Załóżmy, że prowadzisz firmę pod nazwą GÓRYLASY i organizujesz wycieczki krajoznawcze oraz prowadzisz firmową stronę internetową pod domeną www.górylasy.pl. Działasz kilka lat na rynku i zauważasz nagły spadek liczby klientów, którzy znajdowali Cię drogą elektroniczną. Analizując sytuacje okazuje się, że konkurent stworzył stronę internetową góry-lasy.pl. Gdy ktoś narusza Twój wizerunek w sieci, masz zasadniczo kilka opcji. Pierwsza to – naturalnie – poinformowanie konkurenta o tym, że narusza Twoje prawa i pouczenie go, by takich działań zaprzestał. Rzadko się to sprawdza, więc kolejnym krokiem może być skierowanie sporu na drogę sądową. Zakładając sprawę w sądzie cywilnym musisz się liczyć z czasochłonnością oraz koniecznością poniesienia stosownych opłat, często niewspółmiernie wyższych od wartości samego przedmiotu sporu. Korzystniejszą opcją okazuje się postępowanie przed sądem arbitrażowym, gdzie do głównych zalet można zaliczyć poufność postępowania, niskie koszty i szybkość postępowania.

Bezpieczeństwo swojej domeny internetowej, niebędącej jednocześnie nazwą przedsiębiorstwa możesz kształtować poprzez wykupienie domen o kilku różnych rozszerzeniach. To znaczy, że mając zarejestrowaną wspomnianą domenę górylasy.pl, może warto byś zainwestował dodatkowo w rozszerzenia .com .eu .net. Zajmując domeny z tymi rozszerzeniami, w pewnym stopniu udaremnisz konkurencji i innym podmiotom możliwość naruszania wizerunku Twojej firmy w sieci. NASK, przy rejestracji domen nie prowadzi żadnej dodatkowej weryfikacji pod względem podobnych oznaczeń domen w Internecie. W ten sposób zmniejszysz prawdopodobieństwo, że ktoś zarejestruje identyczną nazwę domeny, tyle że pod innymi rozszerzeniem niż standardowe w Polsce „.pl”.

Zastrzeżenie nazwy domeny jako znaku towarowego

Zastrzeżenie nazwy domeny jako znaku towarowego

Wizerunek firmy w Internecie to wartość, którą powinieneś budować, wzmacniać, to wartość, o którą musisz dbać i w razie potrzeby chronić. A potrzeba jest zawsze. Nigdy nie wiadomo, kto z konkurencji zechce skorzystać z owoców Twojej pracy, oraz w którym momencie to nastąpi. Działając profilaktycznie, wielu przykrych doświadczeń możesz zwyczajnie uniknąć. Jednym ze sposobów, by skuteczniej chronić swój wizerunek w sieci jest rejestracja nazwy domeny jako zastrzeżonego znaku towarowego. Do niedawna toczyło się wiele sporów, czy jest to w ogóle możliwe. Obecnie, przyjęta jest opina, że domenę internetową można zastrzec, jeżeli tylko spełnia warunki określone w ustawie o własności przemysłowej dotyczące znaku towarowego. Mowa tu o warunkach, zgodnie z którymi znak musi się nadawać do przedstawienia w formie graficznej, oraz do odróżnienia produktów i usług różnych przedsiębiorców działających na tym samym rynku. Zastrzeżoną nazwę domeny internetowej znacznie łatwiej chronić przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Kiedy dojdzie do naruszenia, wystarczy, że powołasz się na swoje prawo do wyłącznego używania znaku a naruszyciel będzie miał obowiązek nieuczciwych działań zaprzestać.

Dzięki zastrzeżeniu nazwy lub logo firmy, czy nazwy domeny internetowej zyskujesz jeszcze coś. Umieszczając przy oznaczeniu R w kółku znacznie zwiększasz renomę swojej firmy. Potencjalni klienci zupełnie inaczej postrzegają firmy, które dbają o swoją własność i świadomie prowadzą biznes. Loga i nazwy opatrzone znakiem ochronnym ® sprawiają wrażenie znacznie bardziej elitarnych. Zastrzeżenie znaku towarowego to prosty sposób na zwiększenie rangi Twojej firmy, oferty i pozostałych elementów reprezentowanych przez zarejestrowane oznaczenie.

Wpływ cyberprzestępstw na wizerunek firmy

Korzystając z dobrodziejstw Internetu bądź świadomy istnienia ciemnej strony sieci. Mowa tutaj o wszelkich naruszeniach wizerunku firmy online, którego ofiarą może stać się każdy. Szczególnie narażeni na takie działania są przedsiębiorcy. Mają o wiele więcej do stracenia ze względu na to, że w Internecie występują nie tylko pod własnym imieniem i nazwiskiem, ale mają również strony swoich firm, niejednokrotnie zsynchronizowane z prywatnym kontem. Do przestępstw, które wiążą się z promowaniem swojej firmy w sieci należą:

 • Domain Grabbing
  Rejestrowanie domen podobnych do domen innych znaków towarowych już zarejestrowanych.
 • Cyberwildcatting
  Rejestracja domen zawierających w sobie inne nazwy domenowe lub inne znaki towarowe.
 • Typosquatting
  Rejestracja domen podobnych do domen już istniejących (zmiana choćby jednej literki w nazwie).
 • Cyber smearing
  Obsmarowywanie” w sieci. Rejestracja domen mających na celu wyśmiewanie się lub wykpienie innego podmiotu.

Już w momencie utworzenia nazwy firmy i domeny internetowej zyskujesz podstawową ochronę dla oznaczeń. Bezpieczeństwo w pewnym stopniu zapewniają Ci kodeks cywilny, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawo autorskie. Jeżeli zdecydujesz się na wystosowanie pisma o zaprzestanie bezprawnego działania lub skierujesz sprawę na drogę sądową, dowiedz się, na jakie przepisy możesz się powołać. Poniżej przedstawiamy wybrane podstawy prawne, które możesz wykorzystać przy tworzeniu pisma, pozwu do sądu powszechnego lub do arbitrażu.

Art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Każdy, kto naruszy dobre obyczaje, poprzez rejestrację domeny o nazwie tożsamej z nazwą Twojej firmy lub domeny, pod którą prezentujesz swoją firmę online, narusza prawo wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Działanie takie w większości przypadków będzie naruszało Twój interes jako przedsiębiorcy, który pod daną nazwą promował się już wcześniej.

Art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
„Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.”

Jeżeli konkurencja korzysta z domeny internetowej zbliżonej brzmieniem do Twojego oznaczenia przedsiębiorstwa lub do jej adresu WWW i sprzedaje tam produkty lub usługi z własnej oferty, tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że wprowadzi klienta w błąd i narazi wizerunek Twojej firmy na szwank. Możesz mu zarzucić czyn bezprawny wynikający z przytoczonego powyżej przepisu. Wynika z niego bezpośrednio, ze zakazanym jest wprowadzanie konsumenta w błąd, co do tożsamości producenta.

Art.14 ust.1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
„Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.”

Publiczne oczernianie jest zabronione również w sieci. Jeżeli staniesz się ofiarą cybersmearingu, możesz pozwać konkurenta, byłego pracownika lub kogokolwiek innego, kto popełnia taki czyn, do sądu państwowego lub rozwiązać sprawę polubownie. Cybersmearing jest poważnym zagrożeniem dla wizerunku Twojej firmy. Aby kreować wzorowy wizerunek firmy w sieci, zarządzaj nią właściwie nie tylko w Internecie, ostrożnie dobieraj pracowników i kontrahentów, traktuj ich z największym szacunkiem. To znacznie ograniczy niebezpieczeństwo „obsmarowania” Cię w sieci.

Art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
„Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku(...).”

Masz świetną nazwę dla firmy. Chciałbyś wykupić domenę internetową o tym samym brzmieniu, jednak ktoś inny wykupił ją przed Tobą i nie używa jej. Konkurenci często robią tak, by utrudnić sobie dostęp do rynku. Nie każdy jest świadomy, że jest to akt nieuczciwej konkurencji. Biznes, który ma się rozwijać, musi istnieć także w Internecie.

Każdy utwór stworzony osobiście przez przedsiębiorcę należy się wyłącznie jemu. Oznacza to, że już w chwili tworzenia przysługują Ci prawa autorskie osobiste i majątkowe do nazwy. Jeżeli nazwa domeny internetowej jest tożsama z nazwą firmy, to w obu przypadkach, w razie naruszenia, możesz się powoływać na prawa autorskie. O ile prawa autorskie osobiste są niezbywalne, o tyle prawa autorskie majątkowe można sprzedać, wydać na prawach licencji lub oddać w darowiźnie. Nazwa przedsiębiorstwa jest więc niematerialną wartością przedsiębiorstwa. Naruszenie tej wartości wiązać się będzie z odpowiedzialnością, którą reguluje także kodeks cywilny.

Monitoring konkurencji (śledzenie zgłoszeń znaków towarowych)

Monitoring konkurencji (śledzenie zgłoszeń znaków towarowych)

Zmiany w przepisach następują tak błyskawicznie, że jako przedsiębiorca rozwijający swój biznes nie będziesz pewnie w stanie nadążyć za wszystkimi. W tej części poradnika skupimy się na niezwykle istotnych zmianach, które pojawiły się na początku 2016 roku, dotyczących ochrony znaków towarowych. Do momentu zmiany, każdy uprawniony do znaku, to znaczy każdy przedsiębiorca – właściciel zarejestrowanego w UPRP lub EUIPO (Europejski Urząd ds. Własności Przemysłowej) znaku towarowego mógł spokojnie prowadzić interesy, bez strachu o to, ze ktokolwiek z konkurencji zacznie posługiwać się takim samym oznaczeniem. Dbali o to specjaliści Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Analizując zgłoszenia znaków odrzucali te znaki, które w jakikolwiek sposób mogły naruszać prawa właścicieli znaków już zarejestrowanych. Po zmianie sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Procedura rejestracji krajowego znaku towarowego w Polsce uległa co prawda skróceniu o kilka miesięcy, jednak obowiązek monitorowania znaków zgłoszonych do rejestracji przeniesiony został na właścicieli już zastrzeżonych oznaczeń.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?
Oznacza to, że ochrona zastrzeżonego znaku towarowego straci na sile, jeżeli zabraknie odpowiedniego monitoringu zgłaszanych do UPRP znaków towarowych. Oznacza to również konieczność posiadania wiedzy z zakresu zastrzegania znaków towarowych, analizy podobieństwa i identyczności, znajomości klasyfikacji nicejskiej, rozeznania w przesłankach względnych i bezwzględnych zastrzeżenia znaku itd. Każdy świadomy przedsiębiorca zorientuje się, że analiza Biuletynu Urzędu Patentowego wykonywana samodzielnie, co dwa tygodnie jest niemożliwa.

Jak przedsiębiorca może dopilnować, by jego wizerunek był cały czas chroniony w równym stopniu?
Jedną z możliwości jest skorzystanie z usług Kancelarii rzecznikowskich. Rzecznicy Patentowi to specjaliści w zakresie ochrony znaków towarowych, którzy dopilnują, by klient z jednej strony nie naruszył praw innych rejestrując znak, z drugiej zaś by inne podmioty nie naruszały jego praw do zarejestrowanego już oznaczenia. Na usługi rzeczników jednak na ogół stać jedynie największych graczy. Małe i średnie firmy, które niejednokrotnie znajdują się w początkowej fazie rozwoju biznesu często zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na tego typu usługi. A to właśnie w tych firmach drzemie największy potencjał, by w przyszłości wyrosły na liderów rynkowych swoich branż. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, powstają firmy pełniące kompleksowe usługi z zakresu zarządzania marką. Jako świadomy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu możesz skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii brandingowej. Kancelaria brandingowa to firma, która zajmuje się każdym aspektem tworzenia, zarządzania i ochroną nazw i logo dla firm czy produktów. Przedsiębiorstwa te w równym stopniu badają kwestie marketingowe, społeczne i prawne znaków towarowych, które są niezbędne, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości. Jedną z pierwszych Kancelarii brandingowych, która świadczy tak kompleksowe usługi, jest Brandelaw. Po za możliwością skorzystania z profesjonalnych usług firmy, poszczególne serwisy udostępniają Ci za darmo bogatą bazę wiedzy na temat tworzenia nazw, kreowania elementów graficznych oraz prawnej ochrony znaków towarowych. Stronę firmy znajdziesz pod adresem: brandelaw.pl.

Monitoring swojej marki

Monitoring znaku towarowego

Odpowiednio wykreowany wizerunek Twojej firmy, to niewyceniona wartość przedsiębiorstwa. Wizerunek biznesu, budowany przez lata możesz jednak stracić w ciągu sekundy. W Internecie, codziennie pojawiają się eksabajty treści. Jak z takiej ilości danych pozbyć się szumu i odnaleźć te informacje, które dotyczą akurat Ciebie i jaki jest w ogóle sens takich czynności? Wyobraź sobie, że – tak samo w życiu jak i w rzeczywistości wirtualnej – w sieci kształtują się pewne grupy społeczne. Mimo, że są to grupy cyfrowe, to jednak zaskakujące, jak wiele tendencji przenosi się z jednej strefy do drugiej. Podobnie jak w realnym życiu firmy narażone są na zniesławienia, oczernianie i kłamstwa mające na celu zdyskredytowanie przedsiębiorstwa, podobnie rzecz się ma w Internecie. Pojawia się więc potrzeba stałej kontroli tego gdzie, kto i jak mówi o Twoim biznesie, by szybko reagować i gasić miejsca zapalne oraz inteligentnie odpowiadać na pojawiające się w Internecie „hejty” i chronić wizerunek firmy.

Czy jest możliwość monitorowania tego, kiedy i gdzie w sieci pojawia się wzmianka o Twojej firmie? Owszem. Google udostępniło swoim użytkownikom narzędzie Google alert. W Alercie ustawiamy poszukiwaną frazę, a aplikacja przeszukuje sieć i powiadamia użytkownika, gdy w sieci pojawi się wpis z interesującym nas hasłem. Ustawiając, jako wyszukiwane wyrażenie nazwę Twojej firmy, będziesz informowany o każdym przypadku, gdy nazwa ta pojawi się w treści artykułu, posta etc. Dzięki temu zabiegowi będziesz mógł efektywnie odpowiadać na działania internautów, przez co skutecznie ochronisz i wzmocnisz wizerunek Twojego biznesu w Internecie.

Budując, wzmacniając i chroniąc wizerunek firmy zapewniasz sobie przyszłość. Odpowiednie podejście do opisywanych powyżej kwestii pozwoli Twojej nowej firmie dynamicznie i bezpiecznie się rozwijać, a firmom działającym na rynku już dłuższy czas, zabezpieczyć wyrobioną renomę. Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że solidna marka jest w biznesie najważniejsza. To dzięki niej zdobywasz klientów, to dzięki niej zgłaszają się do Ciebie solidni partnerzy biznesowi i wreszcie, to dzięki niej zarabiasz.

Dowiedz się więcej o rejestracji nazwy i logo Twojej firmy!

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 883 222 282

Zapytaj eksperta

Marcin Setlak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Dowiedz się więcej o rejestracji nazwy i logo Twojej firmy!

Zapytaj eksperta

Zadzwoń: 883 222 282

Zapytaj eksperta

Marcin Setlak

prawnik

Potrzebujesz wsparcia?
Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

Przydatne linki: