Jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają koncesji?

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-13  |  Średni czas czytania: 03:04
Przedsiębiorco! Zakładając firmę najpierw sprawdź, czy nie potrzebujesz specjalnej zgody państwa na jej prowadzenie. Niektóre rodzaje działalności podlegają szczególnym przepisom i wymagają posiadania koncesji, licencji, wpisu do rejestru lub zezwolenia. Jakie rodzaje działalności wymagają koncesji? Jak zdobyć koncesję? Dowiesz się czytając dalej.
Jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają koncesji?

Dlaczego niektóre rodzaje działalności wymagają koncesji?

Co do zasady w Polsce podejmowanie, wykonywanie, zawieszenie wykonywania i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach i zagwarantowane jest w Konstytucji RP, czyli w najważniejszym akcie prawnym w Polsce, oraz w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Jednak w niektórych dziedzinach biznesu trzeba uzyskać od państwa stosowną licencję, koncesję, zezwolenie lub wpis do specjalnego rejestru działalności regulowanej.

Dlaczego? Regulacje takie wprowadzono ze względów bezpieczeństwa – aby prowadzić niektóre rodzaje firm, trzeba wykazywać się odpowiednimi kwalifikacjami. Państwo ponadto powinno kontrolować sprzedaż niektórych towarów, np. broni czy środków wybuchowych.

Udzielanie koncesji, zezwolenia, licencji, wpis do rejestru działalności regulowanej

W potocznym języku można spotkać się z tym, że na każdy rodzaj regulowanej działalności mówi się „posiadanie koncesji”. Jednak w Polsce można wyróżnić kilka podstawowych grup działalności gospodarczej podlegającej ograniczeniu:

 1. działalność koncesjonowana
 2. działalność regulowana
 3. działalność licencjonowana
 4. działalność wymagająca zezwolenia lub zgody

Jakie rodzaje działalności wymagają koncesji? Konieczność posiadania koncesji dotyczy firm zajmujących się obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, paliwem i energią, ochroną osób i mienia czy rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych. Cały katalog działalności objętej koncesją jest wymieniony w art. 46 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Udzielenie koncesji następuje w drodze decyzji. Koncesji udziela się na określony czas, co do zasady nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Posiadania koncesji, licencji lub wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej wymaga:

 • działalność górnicza - poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • broń - wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • paliwa - wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów do paliw
 • przesyłanie dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania
 • ochrona osób i mienia, usługi detektywistyczne
 • radio i telewizja - rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych
 • prowadzenia kasyna gry, prowadzenie działalności w zakresie gier losowych
 • produkcja i handel alkoholem - wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego, handel alkoholem
 • działalność turystyczna - organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą
 • działalność medyczna - prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania
 • niektóre działania związane rolnictwem - konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin, obrót materiałem siewnym
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
 • prowadzenie domu składowego - prowadzenie przedsiębiorstwa składowego
 • pośrednictwo pracy - świadczenia usługi pośrednictwa pracy, prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych
 • przewozy - przewozy lotnicze, wykonywaniu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, przy przewozach taksówkowych, przewozach kolejowych osób lub rzeczy, udostępniania pojazdów trakcyjnych, regularny przewozów osób
 • organizacja wyścigów konnych
 • produkcji tablic rejestracyjnych
 • wywóz śmieci
 • prowadzenie kantoru
 • działalność telekomunikacyjna
 • wykonywaniu czynności syndyka
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami

Jak uzyskać koncesję?

Wniosek o udzielenie lub o zmianę koncesji składa się właściwemu organowi koncesyjnemu, którym jest organ administracji publicznej (minister, a niekiedy wojewoda lub starosta) określony w przepisach regulujących poszczególne rodzaje działalności wymagającej koncesji. Znaczy to, że aby dowiedzieć się jakich formalności należy dopełnić aby posiadać koncesję, trzeba sięgnąć do przepisów o tej działalności, np. chcąc rozpocząć handel amunicją należy zapoznać się z Ustawą o broni i amunicji, w której szczegółowo opisane jest w jaki sposób uzyskać koncesję na taką działalność.

Mimo różnych rodzajów działalności koncesjonowanej każdy wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja.

Przepisy regulujące poszczególne rodzaje działalności wymagające koncesji mogą określać dodatkowe informacje i dokumenty. W takim przypadku we wniosku należy podać te informacje oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji organ koncesyjny może:

 1. wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
 2. dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

Ważną informacją jest jeszcze ta, że jeżeli liczba przedsiębiorców, spełniających warunki do udzielenia koncesji jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielenia, organ koncesyjny zarządza przetarg, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji.

Również w przypadku licencji, zezwoleń i wpisu do rejestru działalności regulowanej wymaga spełnienia konkretnych warunków i dopełnienia szeregu formalności.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: