Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej

Ostatnia aktualizacja: 2018-08-25  |  Średni czas czytania: 06:16
W prowadzeniu działalności gospodarczej może okazać się, że firma nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a przede wszystkim zakładanych zysków. W takiej sytuacji przedsiębiorca często zmuszony jest zamknąć działalność gospodarczą. Nie jest to jednak jedyne wyjście - w niektórych przypadkach można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, aby po pewnym czasie powrócić do jej prowadzenia. Sprawdź, czym różni się od siebie zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej oraz jak to zrobić.
Zawieszenie a zamknięcie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest dobrym rozwiązaniem ze względu na ulgi finansowe i zwolnienia podatkowe, które występują w tym okresie. Przede wszystkim jako przedsiębiorca zostajesz zwolniony w tym czasie od opłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także nie musisz składać deklaracji VAT. Oprócz tego, w czasie zawieszenia działalności gospodarczej zostajesz także wyrejestrowany z ZUS, więc nie musisz wtedy płacić składek.

Zawieszając działalność gospodarczą musisz pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotnej tracisz prawo do świadczeń zdrowotnych. Dlatego decydując się na takie rozwiązanie, warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego bądź ubezpieczenia członków swojej rodziny. Poza tym czas, w jakim działalność pozostaje zawieszona, nie liczy się do lat pracy, które uprawniają do otrzymania emerytury.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać Ci przedsiębiorcy, którzy spełniają określone prawem wymagania. Przede wszystkim instytucja zawieszenia działalności gospodarczej przeznaczona jest dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, czyli takiego, który nie zatrudnia pracowników.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to, że osoby będące na przykład na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym zatrudnione na takiej podstawie, w dalszym ciągu pozostają pracownikami. Pracownikiem nie jest natomiast osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy umowy agencyjnej - w takim przypadku więc można zawiesić działalność gospodarczą.

W przypadku spółek cywilnych, jawnych, czy partnerskich zawieszenie działalności będzie skuteczne tylko w przypadku dokonania tego przez wszystkich wspólników.

Na jak długo można zawiesić działalności gospodarczą?

Okres zawieszenia działalności gospodarczej liczony jest w dniach, miesiącach lub w dniach i miesiącach. Działalność gospodarczą można zawiesić na minimalnie jeden miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia, który wskażesz we wniosku o zawieszenie działalności, a kończy w momencie złożenia wniosku o jej wznowienie.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność gospodarczą, musisz złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wniosek ten jest równocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji, więc aby dotyczył on zawieszenia, należy wskazać w nim następujące dane:

Pole 01 - należy zaznaczyć okienko 3 „Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”;
Pole 03 - należy podać nr PESEL, numer NIP, REGON, nazwisko i imię oraz datę urodzenia;
Pole 04 - miejsce zamieszkania;
Pole 05 - miejsce zameldowania;
Pole 06 - pełna nazwa firmy;
Pole 07 - skrócona nazwa firmy;
Pole 10 - adres siedziby firmy;
Pole 17 - informacja o właściwych naczelnikach urzędów skarbowych.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z ubezpieczenia KRUS, powinien w pozycji 13.1.2 zadeklarować chęć do dalszego korzystania z takiej możliwości.

Informację o zawieszeniu działalności podaje się w Polu 14 wniosku CEIDG-1. W tym celu zaznacza się kwadrat wskazujący na zawieszenie. Należy tutaj również uzupełnić daty rozpoczęcia zawieszenia działalności, a także przewidywaną datę wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wypełniony na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami wniosek, bez poprawek i skreśleń można złożyć:

 • osobiście w urzędzie gminy;
 • przez pełnomocnika - w przypadku pełnomocnictwa udzielonego profesjonalnemu pełnomocnikowi należy pamiętać o opłacie skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało małżonkowi, rodzicom, czy dzieciom jest zwolnione z takiej opłaty;
 • listownie - w takim przypadku podpis powinien być notarialnie poświadczony, a dokument poświadczający powinien być dołączony do wniosku;
 • elektronicznie - wniosek powinien być podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, bądź podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach ustawy o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG.

Prawidłowo wypełniony wniosek organ ewidencyjny przyjmuje i wydaje kopię wniosku z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. W ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu działalności, urząd gminy przesyła dane z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, ZUS-u oraz KRUS-u.

Co może przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności gospodarczej?

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • ma prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma prawo przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej;
 • ma obowiązek regulować swoje zobowiązania, które powstały przed dniem zawieszenia działalności;
 • ma prawo do zbywania środków trwałych i wyposażenia;
 • ma prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, czy administracyjnych, które są związane z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem;
 • ma obowiązek wykonywania obowiązków przewidzianych przepisami prawa;
 • ma prawo osiągać przychody z działalności przed jej zawieszeniem;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może faktycznie wykonywać swojej działalności, ani uzyskiwać z tego tytułu przychodów. Dotyczy to również wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, czy dzieła, takich samych, jakie wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej. W czasie zawieszenia nie można również dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatki

Zawieszenie działalności gospodarczej ma również wpływ na zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy. Dotyczy to przede wszystkim podatku dochodowego, a także podatku VAT.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, skutki zawieszenia działalności zależą od tego, jaką metodę płatności podatku dochodowego przedsiębiorca wybrał:

 1. PIT na zasadach ogólnych - w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:
  • nie może amortyzować środków trwałych,
  • nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, a jeżeli taka zaliczka powstała, to powinien ją odprowadzić w pierwszym okresie po wznowieniu działalności,
  • powinien złożyć zeznanie roczne w przewidzianym standardowym terminie,
  • ma obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 2. ryczałt ewidencjonowany - w okresie zawieszenia działalności gospodarczej:
  • nie trzeba odprowadzać podatku za te miesiące, podczas których trwa zawieszenie działalności gospodarczej,
  • w przypadku uzyskania przychodów ryczałt należy odprowadzić w terminie do 20 dnia miesiąca (lub kwartału), w którym podjęto ponownie działalność,
  • przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów.
 3. karta podatkowa:
  • w czasie zawieszenia działalności nie pobiera się podatku za cały okres zawieszenia,
  • przedsiębiorca ma obowiązek w terminie złożyć deklarację PIT-16A.

Odnośnie podatku VAT, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zasadniczo nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy, których dotyczy zawieszenie. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia uzyskasz jakieś przychody, to powstaje obowiązek podatkowy i złożenie deklaracji VAT będzie Twoim obowiązkiem. Mimo takiej zasady istnieje kilka wyjątków, które regulują obowiązek składania deklaracji VAT nawet w okresie zawieszonej działalności - zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy:

 • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru,
 • podatników importujących usługi lub nabywających towary,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz okresów rozliczeniowych, za które należy dokonać korekty podatku naliczonego.

Wznowienie działalności gospodarczej

Wznowienie działalności gospodarczej odbywa się na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu CEIDG-1. Maksymalny czas zawieszenia działalności to 24 miesiące, dlatego jeżeli po upływie tego terminu przedsiębiorca nie złoży takiego wniosku, to zostanie z urzędu wykreślony z ewidencji przedsiębiorców. Należy również wspomnieć, że gmina przed upływem maksymalnego terminu zawieszenia działalności ma obowiązek pisemnego wezwania do wznowienia działalności - wtedy warto dopilnować wyznaczonego terminu do złożenia wniosku, po to żeby nie zostać wykreślonym z rejestru.

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej w niektórych sytuacjach bywa koniecznością spowodowaną różnymi czynnikami. W przeciwieństwie do zawieszenia działalności gospodarczej, jej zamknięcie wiąże się z wieloma formalnościami.

Sporządzenie spisów i wykazów

Przed formalnym zakończeniem działalności należy sporządzić:

 • spis z natury;
 • wykaz środków trwałych i wyposażenia.

O sporządzeniu spisu z natury oraz wykazu środków trwałych i wyposażenia należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej 7 dniu przed dokonaniem tych czynności.

Spis z natury, popularnie znany jako remanent, sporządzany jest na dzień zakończenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zamykający działalność w spisie z natury ujmują następujące elementy:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady

pozostające w działalności w dniu jej zakończenia.

Jeżeli przedsiębiorca pozostaje pod obowiązkiem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, to spis z natury powinien również obejmować towary, które są własnością samego przedsiębiorcy, a w dniu sporządzania spisu pozostają poza firmą.

Przepisy prawa nie przewidują jednolitego wzoru, według którego powinno sporządzać się spis z natury.

Spis z natury powinien zawierać:

 • nazwę firmy - w przypadku jednoosobowych działalności jest to imię i nazwisko jej właściciela;
 • datę sporządzenia spisu z natury;
 • kolejne numery;
 • dokładne określenie towaru i wyposażenia;
 • jednostki miary;
 • stwierdzoną ilość;
 • cenę za jednostkę miary;
 • wartość towaru;
 • łączną wartość spisu;
 • wartości pomniejszenia;
 • klauzulę stwierdzającą, na której pozycji został zakończony;

Spis z natury zamyka księgę przychodów i rozchodów.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia - jest to wykaz, który zawiera składniki majątku pozostające na dzień likwidacji w firmie. Stworzenie takiego wykazu ma ułatwić ustalenie przychodów ze sprzedaży środków trwałych po zamknięciu działalności gospodarczej.

Wykaz środków trwałych powinien zawierać:

 • liczbę porządkową;
 • składnik majątku - jego dokładne określenie;
 • datę nabycia danego składnika majątku i kwotę poniesioną na jego nabycie;
 • kwoty wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku, która zaliczona została do kosztów uzyskania przychodów;
 • wartość początkowa składnika majątku;
 • metodę amortyzacji i sumę odpisów amortyzacyjnych.

Wykaz środków trwałych i wyposażenia jest niezbędnym dokumentem, ze względu na to, że przychód ze sprzedaży tych środków i wyposażenia jest opodatkowany. Podatek od tak powstałego przychodu należy zapłacić, jeżeli sprzedaż nastąpiła w okresie 6 lat od zakończenia działalności gospodarczej.

Zamknięcie działalności gospodarczej a podatek

Za ostatni miesiąc działalności gospodarczej należy zapłacić zaliczkę na podatek - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończono działalność (lub do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale - w przypadku kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy).

Bez względu na to, kiedy dana działalność została zakończona, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć deklarację roczną, w której rozliczy rok podatkowy.

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT dodatkowo po zamknięciu działalności gospodarczej, złożyć formularz VAT-Z, który informuje urząd skarbowy o zamknięciu działalności. Złożenie takiego formularza wyrejestrowuje podatnika z bycia podatnikiem VAT.

Wyrejestrowanie działalności

Formalne zamknięcie działalności gospodarczej następuje przez złożenie wniosku CEIDG-1, który w takim przypadku jest wnioskiem o wykreślenie wpisu z CEIDG. Informacja o wykreślenie działalności zostaje przekazana również do ZUS-u, który wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek.

Zawieszenie i zamknięcie działalności to dwa różne sposoby na przerwę w prowadzeniu własnego biznesu. W trudnych sytuacjach w firmie można skorzystać z jednego z tych rozwiązań. Zawieszając działalność, możesz w tym czasie poszukiwać nowych kontrahentów, a następnie wznowić prowadzenie firmy bez żadnych dodatkowych formalności. Zamknięcie działalności natomiast oznacza trwałe zlikwidowanie firmy, a ponowne założenie biznesu będzie wymagało rozpoczynania wszystkiego od początku. To, czy chcesz zawiesić, czy zamknąć działalność zależy wyłącznie od Ciebie, sytuacji Twojej firmy, a także pomysłu jaki masz na dalszą karierę zawodową.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: