Ulga na start

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-22  |  Średni czas czytania: 03:45
Chcesz założyć własną firmę ale boisz się, że nie zarobisz na ZUS? Polskie prawo pozwala na złożenie działalności gospodarczej i skorzystanie z tzw. ulgi na start, która zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy. Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na start.
Ulga na start

Co to jest ulga na start i kto może z niej skorzystać?

Ulga na start to preferencja dotycząca ubezpieczeń społecznych ZUS, która została wprowadzona ustawą - Prawo przedsiębiorców, będącą częścią tzw. Konstytucji biznesu.

Każda osoba, która zakłada własną działalność gospodarczą, która podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ma obowiązek opłacania składek ZUS na ubezpieczenie społeczne - czyli składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątek w tej kwestii stanowi ulga na start, która umożliwia zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli więc chcesz skorzystać z ulgi, to nie będziesz musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, ale i tak będziesz musiał zrejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać z tego tytułu miesięczne składki.

Z ulgi na start możesz skorzystać, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą albo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności, które obecnie wchodzą w zakres Twojej działalności gospodarczej,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS).

Obliczanie okresu 6 miesięcy ulgi

Okres, przez jaki możesz korzystać z ulgi na start wynosi 6 miesięcy kalendarzowych. Początek tego okresu rozpoczyna się z dniem faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Obliczanie 6-cio miesięcznego terminu należy obliczać w następujący sposób:

 • jeżeli rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej w pierwszym dniu miesiąca - na przykład 1 lutego - miesiąc ten wlicz do okresu korzystania z ulgi;
 • jeżeli rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie miesiąca kalendarzowego - na przykład 17 kwietnia - miesiąca tego nie wliczaj do okresu trwania ulgi.

Przykład:
Pani Janina ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą 8 sierpnia. Ma prawo skorzystać z ulgi na start, zatem 6 miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne upłynie 28 lutego następnego roku.

Jak rozpocząć korzystanie z ulgi na start?

Rejestrując działalność w CEIDG zostajesz automatycznie zarejestrowany jako płatnik składek ZUS. W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz jedynie zarejestrować się w ZUS jako osoba ubezpieczona do ubezpieczenia zdrowotnego, którego ulga na start nie obejmuje (ubezpieczenie zdrowotne musisz opłacać niezaleznie od ulgi).

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na formularzu ZUS ZZA, który możesz złożyć bezpośrednio w ZUS w formie papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenie to możesz również dołączyć do wniosku o wpis działalności gospodarczej do CEIDG. Jeżeli członek Twojej rodziny nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie go do tego ubezpieczenia możesz dokonać na formularz ZUS ZCNA. Wówczas za zgłoszoną osobę nie będziesz musiał opłacać dodatkowych składek, ponieważ osoba ta będzie korzystała ze świadczeń na podstawie składki przez Ciebie opłacanej.

Rejestrując się do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS z tytułu korzystania z ulgi na start, w formularzu zgłoszeniowym powinieneś wpisać sześciocyfrowy kod. Dla ulgi na start jest to kod, który zaczyna się cyframi 05 40. Ostatnie dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty oraz posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Znaczenie poszczególnych elementów kodu:

 • 00 - jeżeli nie masz ustalonego prawa do emerytury ani renty oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Cały kod w tym przypadku to 05 40 00.
 • piąta cyfra kodu oznacza ustalone lub nieustalone prawo do emerytury lub renty:

  0 - jeżeli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty

  1 - jeżeli masz ustalone prawo do emerytury

  2 - jeżeli masz ustalone prawo do renty

 • szósta cyfra kodu oznacza stopień niepełnosprawności:

  0 - jeżeli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności

  1 - jeżeli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

  2 - jeżeli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

  3 - jeżeli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jeżeli nie chcesz korzystać z ulgi na start, możesz z niej zrezygnować. W tym celu zgłoś się do ubezpieczeń ZUS. Pamiętaj, że jeżeli zrezygnujesz z ulgi na start, kolejny raz będziesz mógł z niej skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia lub zawieszenia.

Wysokość składki zdrowotnej przy uldze na start i zwolnienie od jej opłacania

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przy uldze na start wynosi tyle, ile zadeklarujesz, ale nie mniej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wymiaru. Składka jest opłacana miesięcznie, którą musisz opłacać w pełnej wysokości bez względu na to, ile dni w miesiącu podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W okresie korzystania z ulgi na start możesz być zwolniony z opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Ze zwolnienia możesz skorzystać, gdy:

 • jesteś emerytem lub rencistą i Twoje świadczenie miesięczne nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z Twojej działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacasz podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
 • zaliczasz się do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz przychody z Twojej działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacasz podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
 • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Co po uldze na start?

Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej kończy się prawo do korzystania z ulgi na start. Po zakończeniu ulgi na start, możesz jednak dalej opłacać preferencyjne składki ZUS przez kolejne 24 miesięcy. Ulga ta polega na tym, że przez kolejne 2 lata możesz płacić niższe składki ZUS niż normalnie. Aby skorzystać z tej ulgi, musisz zgłosić się do ubezpieczeń obniżonych w ZUS. Składki te obliczane są od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Okres 24 miesięcy oblicza się zależnie od momentu, w którym kończysz korzystanie z ulgi na start i robi się to w sposób następujący:

 • gdy rezygnujesz z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy - okres 24 miesięcy liczy się od dnia wskazanego we wniosku, który dotyczy zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
 • gdy wykorzystasz pełny okres ulgi na start - 24 miesiące rozpoczyna się od następnego dnia po zakończonym okresie korzystania z ulgi.

Po zakończeniu ulgi na start, jeśli nie będziesz chciał skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, to i tak musisz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych na standardowych warunkach.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: